Произход и история на циганите в България

Още от малък знаех, че циганите идват от Индия и тогава се питах защо не са се върнали там или защо не си направят своя собствена държава, като евреите например. Много години след това в университета се наложи да правя курсова работа за този етнос и така научих много за произхода и появата на циганския народ по нашите земи. Тяхната история е следната.

Според някои хипотези, циганите произхождат от най-низшите индийски касти (рома, пара) и от различни малки племена и номадски групи от същия регион. От 5-6 век техните племена напускат родните си места, насочват се на запад и продължават да скитат из Пакистан, Афганистан и Персия още няколко века. Едно от предположенията за причините за тяхното разселване е свързано с нашествията на белите хуни (евталитите) от Средна Азия през 5-6 век и падането на Гуптската династия. Други автори свързват преселенията им с арабските нашествия през 7-8 век. Според повечето лингвисти след 6 век започва и обособяването на циганския език, изпитал влиянието на редица други — персийски, арменски, гръцки. В Персия цигани за пръв път идват през 224 – 241 година сл. Хр., търсейки работа в двора на шах Ардашир І Папак. На територията на днешен Иран те се разделят на два основни диалектни клона — бен и пхен (според собствената им дума за сестра). Носителите на бен-диалектите остават в Средния Изток, а останалите поемат на запад и на север, при което се обособяват редица нови диалекти.

През 661 година в рамките на Арабската империя са отведени множество индийци (зоти) в Месопотамия. През 670 и около 710 халифите Муавия І и Уалид І разселват зоти от Басра и Месопотамия като цяло в Антиохия. През 820 година зотите създават своя независима държава на територията на Месопотамия, което води до четиринайсет-годишен конфликт с Арабската империя, приключила с победа за арабите. Зотите се заселват в пограничния град Айнзабра, през 855 година при битката край Айнзабра арабите търпят поражение от гърците. В плен във Византия са отведени множество зоти.

Към 8 век циганите навлизат в азиатските владения на Византийската империя, а към 10 век те вече са в Египет и Северна Африка. Дошли в Египет, циганите се смесват със скитащи коптски племена, възприемат от тях старохристиянските догми и усвояват умението да гадаят и да предсказват бъдещето. И до днес едно от названията на циганите на Балканите (в Република Македония и някои райони на България) е „гюпци“ (египтяни). Английската дума gypsies също предполага египетския път на циганите (от Egyptians «египтянини») (Същото важи за испанската дума за циганин „gitano“ и др.). От Египет, през Егейските острови и Гърция, през 11 век циганите попадат в Европа, а през 14 век вече скитат из повечето европейски страни.

Съдбата им в техните приемни родини не е лека: известно е, че в повечето страни с циганско присъствие както основното население, така и циганските малцинства поддържат съзнателна изолация едни от други в много области от своя живот. Често дистанцията се превръща в дискриминация.

В България има група на турски цигани, която по антропологическите си черти напомня по-скоро дравидски тип, отколкото индоевропейски. Съхранилата се групова организация повтаря и консервира характерни черти на индийската каста. Характеристиките на циганската група отговарят напълно на чертите на подразделенията на кастите – индийските джати.

Настанали се масово на Балканите през ХIII – ХIV в., през ХІХ в. те са вече отколешни съжители на разнородното население, обитаващо европейската част на Османската империя, и въпреки това продължават да заемат най-ниските стъпала на социалната йерархия – и властите, и отделните конфесионални и етнически групи приемат с недоверие циганите. Социалният им статус не зависи от това дали са уседнали или чергари, дали са християни или мюсюлмани.

Причините за това положение на циганите могат да се търсят най-вече в непоследователното им религиозно поведение и еклектичната им култура. Изключително адаптивни, те бързо усвояват езика и някои религиозни ритуали на заобикалящите ги етнически групи, като показват определено предпочитание към религията на доминиращите. Предимно християни до завладяването на полуострова от османците, те скоро приемат религията на завоевателя и през ХІХ в. броят на циганите мюсюлмани значително надхвърля този на християните. Вътрешногруповата едногамия, от друга страна, гарантира запазването на собствения език, семейната организация и традиционните занятия.

Фактът, че културата им е безписмена, винаги поставя циганите в неравностойно положение спрямо големите конфесионални и етнически общности в рамките на Османската империя. Практикуваната от тях религия остава в сферата на ритуала и няма връзка с по-високи теологични пластове. В циганската религиозно-обредна система спокойно съжителстват мюсюлмански и християнски празници, но представите им за добро и зло идват не толкова от свещените книги, колкото от собствени предмонотеистични митологични и религиозни конструкции. Всичко това е повод за постоянно пренебрежение и санкции от страна на двете големи монотеистични религии, християнството и исляма.

Тези особености на циганската култура определят и уникалното положение на групата в социалната структура на Османската империя. Независимо коя религия изповядват – християнството или исляма, циганите плащат определения от шериата данък на неверниците – джизие. Циганите мюсюлмани нямат право да стават мюсюлмански духовници, нито да служат като воини в армията на султана. Нерядко в данъчните регистри те се записват с пояснението “циганин, който се нарича мюсюлманин”. В отделни случаи, когато някой циганин мюсюлманин пледира пред кадията срещу заплащането на джизие, той е принуден да доказва, че редовно изпълнява предписанията на исляма и че няма нищо общо с другите цигани. Въпреки обичайната практика постъпленията от джизието да се използват за нуждите на армията, в повечето случаи сумите, събрани от циганите, се предоставят на отделни джамии и имарети.Със същото недоверие към циганите се отнася и православната църква. Още от предосманско време тя ревниво брани паството си от досега с циганите. В послание на патриарх Атанасий І (1289-1293; 1303-1309) на вярващите се препоръчва да избягват циганите, които имат дяволски умения и предразполагат хората към извършване на грехове. В някои от номоканоните пък изрично е записано, че “цигани срещу цигани свидетелствуват, но не и срещу други”. Утвърдено чрез законите от политическите и религиозните власти и наложено в практиката, това отношение до голяма степен предопределя образа, който другите – било българи, било турци, било гърци, било евреи, си създават за това население.

Според най-разпространената версия, в България циганите идват през 11-12 век през Византия. Някои автори обаче (Найден Шейтанов, Елена Марушиакова и Веселин Попов) приемат, че в началото на 9 век в Тракия са се заселили „атцингани“ заедно с павликяните от Мала Азия.

Цигански общности В България циганските общности се делят на различни групи и подгрупи, различаващи се предимно по говоримия от тях диалект и традиционен мъжки занаят. Основните групи са значително обособени една от друга (макар че след 1989 г., особено с навлизането на протестантските деноминации, се наблюдава отваряне и екзогамни бракове – предимно в големите градски махали). Подгрупите обаче не са така ясно диференцирани и е възможно да бъдат променине в хода на индивидуалния жизнен цикъл в зависимост от смяната на занаята или района на местоживеене. Между различните субгрупи в дадено селище обикновено има някаква йерархия (която в дргуо селище може да изглежда в точно противоположен ред), но не съществува ясна йерархия на национално ниво. (Пампоров, 2004)

Циганските групи имат консервативен характер. В големите многочислени уседнали цигански общности границите между групите са отсъпили място на цялостно циганско самосъзнание. В тези нововъзникнали общности част от предишните норми на живот и поведение са отпаднали, напр. „мешарето“, „купуване на булката“ и др., други обаче продължават да съществуват: ендогамия, чистота на кръвта, ранна женитба под влияние на родителите, девственост на булката и др. (Пашова, 2004).

Етнически групи

Влашки

Те са преминали на север на територията на Влашко от ХIV век насам и завърнали се в България след освобождаването им от робството през 1854 – 1857 г.; не влашки цигани – групи, останали в България още в периода на тяхното пристигане тук. Циганите в Североизточна България могат да бъдат разделени на две основни групи: първата е на отседнали цигани, които от своя страна се делят на две подгрупи според религията си (мюсюлмани и християни), с вътрешни подразделения съобразно професионалната им специфика и втората – чергари, разделени по същия принцип на мюсюлмани и християни и съответно според професията им.

Лударите (или Рудари) се самоидентифицират като „власи“ или „румънски цигани“. Говорят диалект на румънския език. Според поминъка си те се делят на няколко подгрупи – в едната са урсарите (мечкари) и маймунарите, а в другата – лингурари (копанарите), които правят дървени лъжици (от където идва и името им: лингура (рум.) – лъжица) и копанки. До скоро урсарите обикаляха страната – предимно през топлия сезон – но в момента са останали само 2 семейства които практикуват мечкадарство, тъй като мечките им бяха откупени и интернирани в резерват „Белица“ от природозащитната организация „Четири лапи“

Калдерашя

Калдерашите са известни още като „сръбски“ или „унгарски“ цигани, „келдерари“, „калгараши“, „кардараши“ и „върбани“. Традиционната религиозна принадлежност на калдерашите в България е Източното православие, докато в Западна Европа и Северна Америка са католици. Името на тази циганска субгрупа произлиза от румънското „caldera“ – котел. Значителна част от тях идват в България в периода между Първата и Втората световни войни от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Северна Сърбия (Войводина). Биват заставени да уседнат през 1958 г. с постановление №258 на Министерския съвет, но реално продължават да чергарстват до 1975-76 г. Държат на строго групово обособяване, строго ендогамни, спазват старите цигански норми и правила на поведение. Поради спецификата на своя занаят – котларство и бакърджийство, те не образуват свои махали (макар че в последните 10 години подобни процеси се наблюдават във Варненско и Пловдивско) и живеят разпръснато предимно по села и малки градове. Калдерашите са субгрупата с най-много „барвале“ – големци, богати хора от циганските общности в страната. Известни са с това, че характерната професия при младите момичета е джебчийството, а при по-възрастните жени – хиромантията (врачуването на ръка). Специфичен потестарен орган за разрешаване на вътрешните конфликти между отелните членове и родове при калдерашите е т.нар. мешере (познато в Западна Европа като „kris“) – своеобразен трибунал ad hoc, характерен както за някои райони в Индия (т.нар. панчаят), така и за отделни селища в Източна Турция – от където вероятно произлиза и самата дума „мешере“ (Пампоров 2002).

Йерлии

Като най-многочислена квалификация е посочена междугруповата общност на т. нар. „йерлии“ (Марушиакова, Попов, 1993). Йерлии идва вероятно от турски (yerli – роден, местен). Разглеждат себе си „с висок морал и модерен манталитет“ в сравнение с други цигански групи. Най-големите и приблизително равни по численост са даскане рома („български цигани“) и хорахане рома („турски цигани“).

Хорохане-ром? са може би най-многобройните роми в България, но при голяма част от тях от десетилетия се наблюдава силен процес на турчеене, поради което те предпочитат да декларират себе си като турци и да използват турски език. Въпреки този процес съществуват и добре запазени разклонения на хорохане-рома като дръндари, къткаджии и др., които пазят своето самосъзнание и език.

Дасикане-рома са по-малобройни, но сред тях процесите на българизиране са далеч по-слаби. Съществуват добре запазени разклонения на дасикане-рома, напр. т.нар. влахички цигани, бургуджии, които ясно демонстрират ромската си принадлежност и наричат себе си „парпул-рома“ – „истински цигани“.

Дасикане рома са православни християни в по-ново време се наблюдава тенденция към протестантството, а хорохане рома са мюсюлмани. Вероятно по време на османското робство възникват и другите две наименования дасикане: в някои цигански диалекти „дас“ означава роб, оттам дасикане за робското положение на християните в османската империя. Йерархично тези две групи се делят според занаяти или диалектни особености на езика, като напр. живеещите главно по селата бургуджии, музиканти, кошничари, калайджии, джамбази и други (Пашова, 2004).

Други

Калдерашите са познати като „сръбски цигани“. Те са една от най-малобройните общности в България, но са най-разпространената в Западна Европа и Северна Америка. Сред тях има най-малко образовани, живеят на кланове. Джебчийството е чест занаят за жените от тази общност.

Днес страните с най-голямо циганско население са Румъния, България, Унгария, САЩ, Сърбия и Словакия. Общият им брой по света се оценява между 5 и 10 милиона души, като цифрата непрекъснато расте.

507 Responses to “Произход и история на циганите в България”


 1. 1 kenkal декември 6, 2007 в 2:59 pm

  Много интересно четиво. Може ли повече да ми обясниш за бургуджиите?

  Харесвам

 2. 2 sunay декември 6, 2007 в 4:37 pm

  evalla na avtora ,nikoi ne spomenava za ziganite……..mn.sam tarsil za tehnia proizhod v neta, dannite za tiah sa mn.malko..bih iskal da korenspondiram s avtora na taia tema,toi ako ima jelanie za tova moje da mi pishe na sunay2000@abv.bg ili v skype :suni768339….shte se zaradvam da se zapoznaia s toia 4ovek
  oshte vednash evalla

  Харесвам

 3. 3 albinos декември 6, 2007 в 6:47 pm

  @ kenkal разбира се пропуснах да ги спомена и тях. Благодаря за въпроса!

  Бурганджиите са по известни като катунари. Те не са се движели с каруци, а с коне. Натоварвали багажа си на коня, 5-6 семейства с 5-6 коня и тръгвали към някое село. И те са имали палатки, със специални дървета , точно отсечените, така че да се сглобяват и да образуват катун. Когато се пренасяли от едно село в друго, те вземали и дърветата, а не сечели нови.

  Бургуджиите също се женели като продавали и купували жени. Само че не са се женели целогодишно, като нас, а на специален ден. Събирали се на Голяма Богородица – 28 август по 50-100 катуна и там стават пазарлъците за момичета. Всяко момиче се обличало празнично, било голям празник.

  Има и още едни цигани-катунари с християнска вяра – джезведжии. И те са катунари, бащите им са ходили от село в село. Изхранвали са се като са правели джезвета. Те се събирали всеки четвъртък за да си продават и препродават момичетата. Това са все дасикане рома.

  По особени цигани-катунари са решетарите. Те също са пътували, като другите роми, но са били мюсюлмани, турски цигани. Правели са решета, с които се сее боб, леща и други.

  Циганите-катунари скитали през лятото. Зимно време, щом почнело да се захлажда, те наемали празни къщи в някое село и там прекарвали снежните месеци. Но щом минело Сирни Заговезни и времето се постоплело – тръгвали пак. Така живеели до началото на 50-те години, когато излязло министерско постановление всички цигани да уседнат.
  Бургунджиите празнуват Бонго Васил на 13 и 14 януари.

  Харесвам

 4. 4 koronal декември 6, 2007 в 9:00 pm

  България и страните от Балканския полуостров през последните петнадесет – двадесет години преминаха, а някои страни като Македония, все още преминават през един много тежък етап в своето развитие – прехода от социализма на Съветите към демократизма на Запада. Като всепризнатия „венец” на завършека на това развитие и установяването на ценностите на демокрация в гореспоменатите страни е присъединяването към голямото семейство на Европейския съюз. Една от тези ценности е равенството и недопускането на дискриминация, основана на етническа принадлежност. В тази връзка от началото на прехода до сега непрекъснато в медийното пространство и в обществеността се наложи като особено болезнен за всички въпросът за ромите и техните права. Макар тази част от обществото на Балканите да живее от десетки години съвместно с българи, румънци, турци, сърби, се оказа, че те са непознати за всички, и като такива биват отритнати, непризнати, съпровождани от митове и легенди за техния характер и мислене. Ето защо следва да опознаем тяхната култура и история на заселването им на Балканския полуостров преди да ги заклеймим и отхвърлим. Все пак съгласно последните статистики най-голям процент ромско население в рамките на европейския континент има в страните от Източна Европа, и то в най-новите страни – членки на Европейския съюз – България и Румъния. В тази връзка в рамките на настоящето изложение ще обърнем внимание преди всичко на историята на ромите в нашата държава и северната ни съседка.
  Векове наред световната и преди всичко европейската историография не е наясно с историческия произход на ромите. До XVIII – XIX век за тях се смята, че са потомци на древните египтяни, на сарацините, маврите, келтите, кавказките зихори и черкези, на хуните, римляните и халдейците, и какво ли още не. Едва към края на XVIII век лингвистът Х. М. Грелман се заема да търси сравнения между циганския език и индийските езици, подпомогнат от исторически и демографски сведения. В резултат на 20-годишен усърден труд Грелман убедително потвърждава индийския произход на ромите. Според някои хипотези, циганите произхождат от най-низшите индийски касти (рома, пара) и от различни малки племена и номадски групи от същия регион.
  Цигани, цыгани, цигойнер, цингари и т.н. Тези названия се свързват с гръцкото “атцинганои”, което означава “неприкосновени хора, които не можем да пипнем, до които не можем да спрем”.
  Тоест това са били първите кръстници на ромите в Европа под наименованието “цигани” най-вероятно са разбирали еретици или хора, с които трудно се влиза в духовен контакт и не подлежат на асимилация.
  Гифос, гупти, житани, хитанос, джипсиз. Етимологията на тези названия в различните европейски езици се свързва с думата “египтяни”, тоест определя египетски произход на хората с посочените наименования.
  Названието “ром” от някои учени се свързва с принадлежност към култа на бога Рам. “В последствие Рам е преминало в ром и днес те наричат себе си Ром, Рома”.
  И самите роми държат да се обръщат към тях по този начин. На Първия световен ромски конгрес, проведен в Женева през 1971 г., се решава да се отхвърлят всички употребявани от другите наименования и да се утвърди ромското самоназвание “роми”.
  Етнолозите смятат, че първите миграции на циганите от Индия и тяхното разселване по света и преди всичко в Европа започват преди около едно хилядолетие (IX – X век). Достигайки по онова време източните граници на Византийската империя, след първоначално странстване по земите на днешните Пакистан, Афганистан и Иран, ромската диаспора се разбива на три големи потока.
  – Първият поток поема на север и се заселва в земите на Задкавказието (днешните Армения и Грузия) като с течение на вековете преминава отвъд Кавказ и Северното Причерноморие и постепенно навлиза в Източна, Централна Европа и Балканите.
  – Вторaтa голяма вълна тръгва на югозапад, към земите на Сирия и Палестина, откъдето части от цигани продължават към Египет, Северна Африка и Европа. Дошли в Египет, циганите се смесват със скитащи коптски племена, възприемат от тях старохристиянските догми и усвояват умението да гадаят и да предсказват бъдещето. И до днес едно от названията на циганите на Балканите (в Република Македония и някои райони на България) е „гюпци“ (египтяни). Английската дума gypsies също предполага египетския път на циганите (от Egyptians «египтянини») (Същото важи за испанската дума за циганин „gitano“ и др.).
  – Третият поток от цигански миграции е насочен на запад към Мала Азия и Балканите, а през тях – към Централна и Западна Европа в по-късните векове.
  Достигайки Византийската империя през IX – X век, циганите навлизат в нея и се установяват трайно там, което оказва влияние върху техния език и култура. По-късно към териториите на Османската империя, включително и на Балканите, където отношението към тях е по-толерантно и благоприятно откъдето и да било другаде в Европа по това време, се стичат цигани, бягащи от робство (главно от Влашко и Молдова) и преследване, и се установяват трайно в империята. Така техният брой на Балканите се увеличава до такава степен, че полуостровът се превръща в своеобразна „втора родина на циганите.“
  Учени твърдят, че според наличните извори най-масово заселване на цигани предимно от племенната група рома в българските земи има през периода XIII – XIV век, т.е. във времето преди нашествието на османските турци. Една голяма част от тях пристига с османските войски, главно като обслужващи армията, занаятчии, или служещи в помощните военни части и се установява в днешните българските територии.
  Заедно с укрепването на империята и утвърждаването на османската власт на Балканите започва усядането на ромите в империята, което е пряк резултат от провежданата данъчна политика на властите. Имперските административни власти се стремят да обхванат ромското население в своите регистри, за да го принудят да плаща необходимите данъци. Първият данъчен регистър на населението, датиращ от 1475 г., регистрира присъствието на уседнали ромски домакинства във вилаета Румелия, но не посочва конкретни цифри. Друг по-късен регистър (1522 – 1523 г.) вече отчита броя на ромските домакинства, тяхната верска принадлежност, занятията и правното им положение. Регистрирани са общо 10 294 християнски и 2694 мюсюлмански ромски домакинства, а отделно от тях още 2694 мюсюлмански домакинства, живеещи в т.нар. „Цигански санджак“ Според изчисления на учени, направени на базата на този регистър, през 1522 – 1523 г. в пределите на сегашните държавни граници на Балканския полуостров живеят 16 591 ромски домакинства.
  Вижда се, че ромското население, съсредоточено в днешните граници на България, тогава многократно надвишава числеността му в другите Балкански страни. Последното сведение за броя на ромите в Османската империя, известно на историците, датира от 1695 г. и отчита общо 45 000 роми, живеещи в Анадола и Румелия. Тази цифра отчита само броя на мъжете, плащащи данъци, според тогавашните стандарти на преброяване. Така действителният брой на ромите, живеещи в империята по онова време е несравнимо по-голям. След възстановяването на българската държава през 1878 г., започват да се провеждат редовни преброявания на населението, първото от които е през 1881 г. за Княжество България и през 1885 г. за Източна Румелия. Данните показват, че 37 600 роми живеят в Княжеството (което представлява 1,87 % от общото население) и 26 724 – в Румелия (около 2,83 % от общото население на провинцията). През следващите преброявания като роми са регистрирани: 1905 г. – 99 004 души; 1910 г. – 122 296; 1921 г.- 98 451; и 1926 г. – 134 844.
  Средно около 2/3 от ромите по това време живеят в селата и само около 1/3 – в обособени махали в градовете като тази тенденция почти не се изменя до идването на комунизма в България. Княжеска, а по късно и царска България не третира ромите като пълноправни граждани.
  Положението на ромите-мюсюслмани е особено тежко, защото освен всички други насилствени действия спрямо тях се прибавят и неколкократната насилствена смяна на техните турско-арабски имена и религията им. Особено жестоко е третирането на ромите в България по времето на Втората световна война, когато заедно с евреите те не само са лишени от всичките си права, но ги заплашва и депортиране в нацистките лагери на смъртта.
  След 9 септември 1944 г. новото комунистическо правителство предприема политика на интеграция на ромите в обществото. От този момент започва и тяхното утвърждаване като привидно равноправна етническа общност в България. Още в началото на 50-те години обаче под мотото „единна нация“, ромите са подложени на интензивна асимилация, която достига своята кулминация в началото на 80-те години, когато името и на последния ром-мюсюлманин е заменено с българско.
  Подобно е развитието на ромите и в Румъния, макар че е трудно да се установи кога точно са се настанили на територията й. Първото документирано доказателство за наличието на роми в Румъния датира от 1374 г., когато Дан Първи предлага на манастира Водита 40 роми като роби. Такъв статут те са имали в продължение на векове. През 1424 г. ромите в Трансилвания са били ръководени от войвода /владетел/ според Конституцията, но тази разпоредба е отменена през 1588 г. от националното събрание на провинцията. През 1785 г. австрийският император Йосиф ІІ премахва робството в Трансилвания. Четири години по-късно, първите роми са били допуснати в училища и църкви на провинцията. Но не така са стояли нещата в други две румънски провинции. Молдова и Влашко, които все още били под Османско владичество и се противопоставяли на съвременните идеи на Запада. Едва през 1855 и съответно през 1856 г. двете провинции премахват напълно робството под натиска на писатели и интелектуалци.
  Вековното робство е било последвано от преследване и депортиране по време на пронацисткия режим на Ион Антонеску през Втората световна война. Почти 38 000 румънски роми са загинали в Холокоста, според данни на румънската Комисия за военни престъпления. Последвалата комунистическа диктатура насилствено разселва цели ромски общности и конфискува имуществото им в преследване на целите си за създаване на хомогенно румънско общество.
  В резултат на тези сложни процеси, протичащи в нашата страни и в съседните балкански страни са се формирали различни подгрупи роми. Ирина Колева предлага следната класификация на ромските групи:
  1. Най-многочислена е метагруповата общност, наречена “йерлии”. Повечето от тях не помнят някогашното си чергарско минало. Това са ромите, които след пристигането си в България са се установили трайно тук и не са напускали тези територии. “Йерлиите” се делят на две основни подразделения – дасикане рома (или български цигани) и хорохане рома (или турски цигани). Дасикане рома са православни християни, а хорохане рома са мюсюлмани. Наблюдава се засилено влияние на различните протестантски църкви (така наречените “секти”).
  Тези две подразделения се делят на повече или по-малко ендогамни групи. Такива групи живеят главно по селата бургуджии, музиканти, кошничари, калайджии, джамбази, фичири и др.
  “Йерлиите” говорят на стадийно най-стария диалект – така наречения “балкански диалект”.
  2. “Влахични” (“влахоря”, “лахо” и др. подобни названия), заселили се в българските земи през XVII – XVIII в., бягайки от робството във Влашко и Молдова.
  По-голяма част от тях са били чергари. Делили са се на вътрешни групи, според упражняваните занаяти – калбурджии (ситари, решетари), гребенари, кошничари, загунджии и т.н. Първоначално те са били християни, но по-голяма част от тях сменят религията си и приемат исляма. Понастоящем, в повечето случаи те са забравили традиционните си професии и съответното групово деление и са се влели в общностите на дасикане рома или хорохане рома. Въпреки това те пазят част от своя специфичен диалект.
  3. “Кардараши” – бивши чергари. Тук се включват групите, родствени на гавари и келдерари, които са чергасовували до Уназа за отсядане през 1958 г. Те са дошли сравнително късно в българските земи, през втората половина на XIX век, по време на “голямата келдерарска инвазия” (след премахването на робството на циганите във Влашко и Молдова). Техните диалекти са от така наречената “влашка група”. Те са православни християни, а отделните групи при тях са стриктно изолирани, ендогами, при тях са живи старинните цигански норми и правила на поведение. Тази общност се дели на две подразделения. В първото се включват ловарите, златарите, жъплите и други. Във второто се включват калайджиите, бакърджиите, нямцорите и други.
  В последно време част от тях са възобновили чергарския си начин на живот.
  4. Рудари – те говорят на старинен диалект на румънски език и имат преферирано румънско етническо самосъзнание. Тази общност се дели на две основни родствени групи – лингурари (копанари) и урсари (мечкари и маймунджии). Живеят предимно в селата, в обособени махали и не желаят да бъдат причислявани към останалите роми.
  Това са четирите ромски групи, които класифицира Ирина Колева и които живеят по нашите земи.

  Използвана литература:

  1. http://bg.wikipedia.org/wiki
  2. http://www.romani.org/toronto/diaspora_rl.html
  3. http://www.geocities.com/Paris/5121/history.htm
  4. http://www.geocities.com/Paris/5121/bulgaria-hstry.htm

  Харесвам

 5. 5 Ogi декември 7, 2007 в 12:30 pm

  Що си хабите клавиатурите ? Еби го в в мръсното племе !!!!!!

  Харесвам

 6. 6 Georgi декември 7, 2007 в 1:54 pm

  Относно цитирам:
  Тези названия се свързват с гръцкото “атцинганои”, което означава “неприкосновени хора, които не можем да пипнем, до които не можем да спрем”.
  Искам да добавя, че доколкото знам в Индия има каста, чието описание отговаря много точно на горното. Това са „недосегаемите“, в смисъл ако минеш през сянката му даже трябва да ходиш да се измиеш. Нямаш право и не трябва да ги пипаш, докосваш. Това е каста, която мие тоалетните, затова са недосегаеми.
  Википедия казва за тях: Dalit is the latest and currently most politically correct of many terms used for the former „Untouchables“ of India.

  Харесвам

 7. 7 lawyer.bg декември 28, 2007 в 9:04 am

  „Те също са пътували, като нас, но са били мюсюлмани, турски цигани“
  значи се числиш към джезведжиите или в по-общия смисъл дасикане рома? или нещо греша? 😉

  Харесвам

 8. 8 albinos декември 28, 2007 в 9:12 am

  Не, аз не съм ром, чист българин съм 🙂 😀

  Харесвам

 9. 9 lawyer.bg декември 28, 2007 в 9:13 am

  значи следва едит 😉

  Харесвам

 10. 10 albinos декември 28, 2007 в 9:18 am

  Разбира се 😀

  Харесвам

 11. 11 В. Стоянов януари 18, 2008 в 8:02 am

  Моите почитания. Бях започнал да събирам материали по темата с намерение да предложа общ очерк, но други ангажименти ме отклониха от това. Свършили сте чудесна работа.

  Харесвам

 12. 12 калин януари 27, 2008 в 9:16 pm

  спрямо мене и спрямо божието слово пред Бога всички сме еднакви смятам че е време да се даде правото на тези хора да се развиват интелектуално да развиват таялантите си както всеки друг човек защото те са хора като другите

  Харесвам

 13. 13 Ворце февруари 6, 2008 в 5:47 pm

  Доколкото си спомням, първият исторически извор упоменаващ присъствие на цигани по нашите земи е Рилската грамота на Иван Шишман.

  Харесвам

 14. 14 Ворце февруари 14, 2008 в 3:27 pm

  Апропо, още нещо интересно има и цигани, които изповядват юдаизма, наричат се „жоте-романяс“, доколкото ми е известно.

  Харесвам

 15. 15 Kristina април 14, 2008 в 11:01 pm

  Мерси страшно много за поста, аз пиша дипломна за Ромите, помогнахте ми, мерси!

  Харесвам

 16. 16 Македон май 17, 2008 в 10:32 pm

  Ами , който ги обича толкова много тия мангали нека да се засели да живее при тях! кеф му Столипиново, кеф му Факултето, кеф му…

  Харесвам

 17. 17 hristiana май 24, 2008 в 12:43 am

  az jiveq v canada v momenta i se opitvam da obqsnq na canadcite za ciganite… te si mislqt che gi luja i che ciganite (gipsy) sa xora koito obikalqt s kristalni topki i peqt pesni.. no samo v prikazkite i filmite…
  skoro obqsnqvax za ciganite v bg i se opitax da obqsnq che za mene vsichki pakistanski afganistanci indiici shrilankovci sa cigani.. poneje i bez tova ot tam si idvat i me pomislixa za rasistka.. ne sum rasist no te prosto ne razbraxa kakvo iskax da im kaja… a i kak da gi nareka tiq deto se samovzrivqvat jenite im zabradeni ochite im ne mojesh da vidish decata im xodqt s robi i chalmi i se vurgalqt po zemqta tupchat cvetqta…
  pone v bg ima i razbrani cigani.. ima i mnogo koito sa xristiqni… tuka vsichkite cigani sa musulmani che i fanatici si padat povecheto.. osobeno v kvartala v koito jiveq…
  daje ima i djamii v canada… nqmam dumi prosto…ciganska rabota…

  Харесвам

 18. 18 hristiana май 24, 2008 в 12:54 am

  shte mi se nqkoi da go prevede tova na angliiski… az bix mogla no ne znam angliiskite naimenovaniq na starite durjavi i vladeteli..

  Харесвам

 19. 19 КAMER май 28, 2008 в 6:09 pm

  blagodarq na avtora za vsi4ko tova, ima interesni ne6ta no ne razbrah dali v bg imalo cigani predi osmanskoto vladi4eastvo.

  Харесвам

 20. 20 shukar юни 4, 2008 в 4:55 pm

  КAMER napisa: „ne razbrah dali v bg imalo cigani predi osmanskoto vladi4eastvo.“

  Da, imalo e. Edno ot dokazatelstvata e, 4e turcite sa narekli zavarenite v Bulgaria cigani „Yerlii“, koeto v prevod ot turski ozna4ava „Mesten“.

  Харесвам

 21. 21 M.K. юни 10, 2008 в 1:57 pm

  Da se vrushtat v azia

  Харесвам

 22. 22 Keti юни 13, 2008 в 2:12 pm

  Абе, вярно, че и циганите са хора и те имат право да живеят като всички и всички сме равни пред Бога, ама защо ни крадат, защо имат повече права от нас, те могат да не си плащат тока, в трамвая никой не ги глобява, а контрольорите ги подминават, щото ги е страх от тях,… и т.н.Иначе, не че имам нещо против тях…

  Харесвам

 23. 23 Keti юни 13, 2008 в 2:13 pm

  No nai – dobre bi bilo da si imat sobstvena darjava, kadeto da jiveiat. Da, ne e lo6a idea da se vra6tat v Azia.

  Харесвам

 24. 24 бети юли 22, 2008 в 11:39 am

  Zdraveite i ot men az pak iskam da pomolya za malko poveche info za kardarashite v Bulgaria ako e vazmojno mersi predvaritelno.

  Харесвам

 25. 25 L.Stefanov септември 17, 2008 в 2:16 am

  Hora az sam ciganin no ne mislia che sam bukluk.Hristianin sam savsem normalen s nos glava i t.n.Ne vrahcuvam ne baia i nikoi ot semeistvoto mi ne go pravi.Vsiako stado si ima marsha kakto cigani taka i balgari i amerikanci i kakvito i da sa.Goliama chast ot ciganite sa loshi i neuki no povoda za tova ne e li tochno tova koeto pishe po gore che vecno e sashtestvuvala diskriminacia ot vekove nazat ciganite ne sa imali pravo da uchat ami kakav iskash da e rezultata.
  Borba za oceliavane spored men.

  Харесвам

 26. 26 no name ... октомври 8, 2008 в 11:13 am

  ami kakvo da vi kaja, az sum napolovina tsiganin, napolovina turchin, na nikoi ne sum spodelql za etnosa mi, i mojebi za tova imam priqteli „bulgari“! imalo e slu4ai v koito sum kazval na momi4etata s koito sum izlizal…reaktsiqta im nikak ne be6e dobra! zatova az predpo4itam da nespodelm na nikoi kakuv sum! druja sus skinhedove daje sa mi edni ot nai-dobrite priqteli, izbegvam temite za turtsi i tsigani, kandidat-student sum po meditsina v MU SF!
  Edin suvet ot men za vsi4ki tsigani ili tursti… Ako neprili4ate na tsigani, respektivno na tursti, ne kazvaite 4e ste takiva, za6toto vinagi koito i da tvurdi 4e ne mrazi, 6te vi otbqgva!

  Liked by 1 person

 27. 27 Ива октомври 19, 2008 в 8:58 pm

  Слава Богу (на Аллах и другите му имена…), че започваме
  да говорим за всичко и всички в общата ни Родина.
  Аз съм българка (доколкото човек може да е сигурен 😉 ),
  но никога не съм мразила нито циганин, нито турчин, нито българин. Знам, че това не е достатъчно, че има много проблеми да решаваме, че много сме изостанали в отношението си едни към други…Тъжна работа, че има хора които не смеят да кажат че са цигани… Тази подробна статия е един малък сигнал към циганите, че има хора в България, които се интересуват от тях и съзнават, че проблемите на циганите не са паднали от небето, че слабата политика на управниците ни допринася много за предразсъдъци и сочене с пръст към циганите. Пожелавам на всеки ром който милее за съдбата на ромите у нас, да набляга на образованието – там е ключа към достойно присъствие на сцената на живота в България. Защитавайте си човешките права и не забравяйте, че сме равни – данъци, работа, образование са задължителни за всички ни… !

  Харесвам

 28. 28 no name октомври 20, 2008 в 8:01 am

  mejdu drugoto tsiganite sa pone 2 puti po-mrazeni ot turtsi i iv4e mnogo kato teb sum 4uval, 4e „nqmat ni6to protiv tsiganite“ no nee taka, ako ne ti to tvoite roditeli sus sigurnost gi nenavijdat… po mediite se predstavq nai-gadnite i prosti ne6ta, az nesum 4ul da se suob6tava ne6to dobro za tqh…DA tuk e momenta nqkoi da mi otgovori…“mojebi za6toto nepravqt ni6to dobro“ no imam rodnini koito nesamo 4e s trud si izkarvat parite, no i sa mn bogati i pritejavat edni ot nai-golemite firmi v zapadna bul! Druga tqhna 4ertae 4e te se me u4ili da nekazvam za moq proizhod!

  Харесвам

 29. 29 no name октомври 20, 2008 в 8:07 am

  a mi mejdu drugoto, az sum ateist… nevqrvam v nikakvi religii, no kato vseki hrisianin prazvame vsi4ki praznitsi!

  Харесвам

 30. 30 Torlak октомври 24, 2008 в 1:26 pm

  Абсолютно си прав, no name. Отраснал съм в центъра на София, преди 30 години учих в 76-то, където имаше деца от всевъзможни националности – евреи, арменци, гърци (тогава в Бг имаше доста политически емигранти от Гърция) и цигани естествено. Когато бях дете приемах за естествено съучника ми да се казва Исак или Киркор, едва по-късно разбрах, или по-точно осъзнах че те са от друг етнос, но всички дружно различавахме и, сега си давам сметка, несъзнателно дискриминирахме циганите…
  Но от друга страна мисля, че не съществува еднопосочна дискриминация – за това трябват две страни. Всъщност в нашето общество съществува едно противопоставяне между българи и цигани, вина за което носят и двата етноса. Бил съм за съжаление свидетел на насилие над българи от страна на цигани, за което единственото обяснение е етническото противопоставяне.
  Проблема е много сериозен и за съжаление ще трябват години докато двете общности прояват желание да започнат да живеят задружно. Защото ако те самите по естествен път не съзреят за това, никаква програма, закон или нечия еднолична воля няма да могат да променят нещата в положителна посока.

  Харесвам

 31. 31 minko октомври 28, 2008 в 4:24 pm

  тук съм роден да и съм циганин а не ром но съм българин хора престанете да се мразите така няма да оправим нищо с омраза вижте расизмът не е довел до нищо хубаво и мисля че и тук няма да доведе те лошити хора нямат цвят или раса просто са лоши кой от куде е дошъл не е важно мислите ли че на индианците или на аборигените им ебило хубаво да ги унижават в тяхната земя като не си помагаме нека не си пречим моля ви знам че и сред нас има лоши хора но не мразете всички заради тях благодаряви ако сте разбрали

  Харесвам

 32. 32 Rosica ноември 2, 2008 в 4:28 pm

  Zdraveite,az sym ciganka,i ne mislia,4e tova ima nqkakvo zna4enie.Ako ne kaja az,nikoi ne bi i predpolojil,4e sym takava,no az ne se sramuvam,ot tova,koeto sym. Ne mojesh da si izberesh kakyv da se rodish.Kakto ne mojesh da izbirash roditelite,mqstoto i vsi4ko ostanalo,taka i tova…Ne moga da razbera zashto v 21 vek vse oshte ima rasisti.Za men tova sa elementarni i neuki hora.Da ne bi kato ste bulgari da ste s neshto pove4e ot nas?Da ne bi da te4e sinq kryv vyv venite vi?!Kakto sa napisali po-gore „vyv vsqko stado si ima myrsha“ … rosi___86@abv.bg

  Харесвам

 33. 33 no name ноември 2, 2008 в 8:33 pm

  o rosi i minko…. az mrazq hora koite me mrazqt! taka 6te si ostana integriran v ob6nosta na moite priqteli i vinagi 6te tvurdq 4e sum „4ist bulgarin“ 🙂 az vsu6nos nevqrvam 4e ot 2 veka vizantiisko i 5 tursko ima takova poniatie! Zavijdam na amerika 4e nqkaksi se spravq s etnosite… a vsu6nost amerikanets ne e poniqtie 200g durjava pretupkana s hora ot razli4ni etnosi… no gordi, 4e sa amerikantsi i 4e jiveqt v tqhnata si durjava!
  Izkam s tva da kaja 4e az 6te tvurdq 4e sum bulgarin bez dopulneniq… ako vsi4ki tsigani i tursti sprut da se durpat ot integratsiq taq malka durjava nikoga nqma da se opravi! izkami se da bqh se rodil bulgarin, a ne tsiganin ili tur4in!
  da az sum rodoliubets… i izkamise vsi4ki tsigani i bg tursi da budat takiva izkam su6to da se nari4at bulgari i bulgarite da gi nari4at bulgari… ako tova stane vsi4ki da sme ravni taq strana 6te bude velika!

  Харесвам

 34. 34 no name ноември 2, 2008 в 8:44 pm

  no name…. tova sum az sram me e da si kaja imenata, za6toto nqkoi den nqkoi poznat moje da pro4ete napisanoto i togava 6te bude malko po-mako othvurlen ot kompaniqta mi… nevi se vqrva mojebi, no imah stari priqteli, da stari i mojebi ne priqteli… ta nau4iha te 4e sum tsiganin ot nqkade i me pitaha: abe Pavline ti tsiganin li si….az kazah: Da! te nevuzraziha vednaga, daje mn gotino go prieha no kato se ponapihme edin ot tqh mi kaza abe ako 6te da si priziden ti si tsiganin! nikoi nego poruga daje bqha suglasni s nego kaza mi su6to vuprosniqt star priqtel, 4e ako bil na moe mqsto da se e samoubil za6toto nebi ponesul misulta da e tsiganin! i taka …. dnes bulgarin i ima6 priqteli utre tsiganin i nqma6 bulgari priqteli!

  POSLE MI PRIKAZVAITE 4E VSI4KO IDVA OT TSIGANITE, 4E TE NEIZKAT DA SE INTEGRIRAT, 4E TE NAPADALI I BIELI BULGARI, 4E TE KRADQ LI I IZSI4ALI GORITE ! NO TSELIQ PROBLEM IDE OT PONQTIETO „BULGARINA“!

  IZTINSKIQ BULGARIN E PO DOLEN OT TSIGANIN… TOI E MRUSEN… ZATOVA I TSIGANITE GI NARI4AT SVINE… TOI E 4REVOUGODNIEV, TOI E PSEVDO PATRIOT, TOI E SVIKNAL DA BUDE ROB, ZATOVA POKAZVA KORUMPIRANATA NI DURJAVA…. TOI E ZAVISTLIV I IZKLIU4ITELNO MURZELIV….. TOVA E BULGARINA@@@

  Харесвам

 35. 35 no name ноември 2, 2008 в 8:51 pm

  I DA AZ SE INTEGRIRAH NO… NE KATO BULGARIN, VUTRE V SEBESI AZ SUM BITOTO I UNIJAVANO MOM4E ZARADI ETNOSA, VUTRE V SEBESI AZ TAQ UMRAZATA KUM VSEKI KOITO NAPADA TSIGANIN BEZ PRI4INA…I VUTRE V SEBESI ZNAM 4E NQMA DA JIVEQ I NQMA DA SE VURNA V MOQ KRAI! S VSEKI IZMINAL DEN MOQT PATRIOTIZUM SI OTIVA…
  6TE MI SE NQKOI DEN DA SE ZAPOZNAQ S PONE EDIN BULGARIN KOITO OT SURTSE NE4USTVA UMRAZA KUM ETNOSI I tsigani…

  Харесвам

 36. 36 Torlak ноември 7, 2008 в 11:58 am

  No name, свободата е състояние на духа. Ако не успееш да се издигнеш над предразсъдъците на обществото, ако не намериш сили да отстояваш собствената си личност, то ти завинаги ще останеш „битото и унижавано момче“…
  Аз пък познавам цигани, които не крият произхода си и не се срамуват от него, но са спечелили уважението на другите заради многото труд който са положили и заради личните си качества.

  Харесвам

 37. 37 varnaboy ноември 10, 2008 в 12:29 pm

  интересно четиво за всички интересуващи се от история.Продалжавай да пишеш интересни публикации.

  Харесвам

 38. 38 Анонимен ноември 11, 2008 в 12:14 am

  с повечко газ към пакистан индия и др. тея които са решили да се къпят и да стават на хора ок няма проблем …..така ги виждам нещата

  Харесвам

 39. 39 кан Кубрат ноември 11, 2008 в 2:31 am

  Защо тогава турците ви използват вас и ви настройват срещу българите.Те ви казват,който не е турчин не е вярващ.Вие понеже си нямате понятие от религия и знание за вашия произход и им вярвате,а те понеже искат да навредят на България и ви използват?Трябва да знаете,че и вие и турците сте азиатци по произход ,но вашият произход е по качествен от техния.Така че,ако дойде при теб един турчин и ти каже ти не си вярващ ,защото не си турчин ти му кажи тогава,че той не е вярващ,защото не е циганин,защото вашият произход, както казах вече, е по качественият от техния и така вие ще ги използвате.А що се отнася до нас-българите, ние принадлежим към арийската-бяла раса,така че ние ако кажем,който не е от бяла раса не е вярващ,май ще загините от всякъде и турци и цигани така че не си го търсете.Пък да ви кажа и така ще е по-добре и така трябва да бъде,защото нашият произход е по -благородният,стойностният, чистият-душевно и физически,така че ниe трябва да управляваме и ще бъдете доволни и двата етноса.IYI кан Исперих IYI

  Харесвам

 40. 40 Тибо декември 31, 2008 в 7:52 pm

  Kato 4idt bulgarin 6te vi spodelq edno iskrenno mnenie, jiveq v Angliq jenen sum za Indiika, ne sum rasist i nikona nqma da buda. Ima6e spodeleno mnenie v foruma sled statiqta“Vsqko stado si ima mur6a“ i da i ne. Opredeleno vsi4ki sme ravni pred zakona, no za 90 porcenta ot vas toi ne su6testvuva, socialen, moralen ili kakuvto i da e. Nqkoi ot vas spodelqt, 4e kriqt proizhoda si kakvi sa, za6toto tezi predi vas sa izgradili za6titna stena v suznanieto na bylgarina 4e s vas 4ovek rabota da si nqma. Procesa e zapo4nal 6tom ste se zapitali kude e problema. Problema e 4e imate dostatu4no izgradena gena sposobnost da se adaptirate i da u4ite burzo, silni ste fizi4eski, no ne i moralno. Purvi4nosta e napred ne se zamislqte za posledviqta sled deistviqtq si. Tova koeto ste izpusnali trqbva da bude navaksanoz za mngo kratko vreme, no mnogo ot vas ne iskat i se zatvarqt v svoite malki ob6tesva i tup4ete na edno mqsto. Nqma razvitie. Kak mislite kakvo predpo4itame da se jiveem razdeleni ili vsi4ki da jiveem zadrugno i spokoino i vseki da e 6tasliv. Opitaite se da se promenite, da u4ite i sebe si i decata si i da predavate nau4enoto.

  Харесвам

 41. 41 bulgarin ili ciganin февруари 19, 2009 в 7:44 am

  Здравеите много приятно четиво, бих искал и аз да си споделя мнението с вас

  Харесвам

 42. 42 bulgarin ili ciganin февруари 19, 2009 в 9:09 am

  АЗ съм Балгарин ,наричат ме циганин,но знам турски език и го говоря сжободно ,но не чисто .
  Priqtelq koito e pisal po gore xan Kubrat e stipil na nai golqma prostotiq, kato e kazal che si nqmat haber ot religiq(az imam haber)i znaq Bibliqta ot malyk .Spored mene i kato Kurana Isus Hristos e prorok ,a ne boji sin i ne e chas ot TRIEDINSVOTO- Otca,Sina i Svetiq duh .
  Turcite ne mogat da mi kajat kakva religiq da izpovqdvam,to balgarina si e vtalpil che nie sme rakovodeni ot tqh.
  Ne e taka spored mene vsqka obshnost koqto e gonena, unijavana i pokazvana v nai timna svetlina ot Balgariq ot ranno detsvo ot babite ,dqdovcite ,rodninite i priqtelite ,koito sa gi plasheli s pr.“Barzo vkashti cikankata da ne te vzeme“ i takiva dumi „Ciganen mrasen,mai.ka ti da e.ba „pri pochti vsichki karanici.
  I te resavat che balgarina ,Balgariq ne gi priema ,kato ravni grajdani ,a gi psuva tretira gi kato po razlichni po cvqt po drehi po higiena ,po obrazovanie ,do nachin na jivot po religiqta im i t.n .
  Ta az ot kade sam siguren za teq raboti, ami imam mnogo priqteli cigani i turci i 3-4 balgari i iskam da razkaja 2 sluchki:
  Edin den se pribirame s sestra mi ot centara i minavame pokrai edin blok pesha ,prilichno izglejdashti s chisti drehi usmihnati
  hora na po 20 godini ,i gledam edno malko momchence rusichko s sini ochichki igrae s kolichkata si ,beshe s baba si ,az i kaka mi go gledahme ,radvahme mu se usmuhnahme se ,a toi kato na vidq hukna da bqga s krqsak „Babo ciganite ste me vzemat “ ,a nie s sestra mi se sasnahme kakvo stava i ni stana dosta nepriqtno ,daje sestra mi zaplaka ot qd .
  Една кола спира на улицата, когато пресичам 3-ма маже и една пияна жена , която почна да ми вика „Ей май.ка ти ще е.а циганен мръсен“ без някаква причина „. Ако не бях близо до една махла да сам изял и бой от момчетата ,които слязаха от колата .
  Та трябва да се огледате не на външността ,религията ,начина на живот и другите простотии ,които си измислят някои хора ,които имат полза да сме разделени в тая малка даржава и всеки да си знае хората ,които ще му гласут на изборите и пак те заедно ще се качат на власт и ще продават даржавата ,която я пазите от циганите ,споко те няма да я продават ,а вие които не ги уважате като божии саздание ,като вас самите ,а говорите ,че сте по велики от тях . Бих искал да писша още много ,но кои ,както иска да ме нарича,аз съм си балгарин и ще си я пазя ,защото сам роден тука и прадядо ми е бил роден тука и всеки ,които обичам е тука.
  Та не е важно ,какъв си ,а какъв се чувстваш .
  Та Исус Христос е бил обрязан ,и всички пророци навремето ,но сега е ваш бог и божии син .
  Балгарина е крал и сте краде по-повече ,а ще покажат,някои наистина мрасен долен циганин ,които е откраднал 40 кила мед от жицата,по това време милионите ще се изгубят от даржавната каса.
  Имам осте да пиша но стига толкова историята,вече няма значение от каде са дошли или дали приличат на балгарите (по белички ли са ),а каде са и каде са се родили Те ,вече щете нещете са ви граждани и правят по 5 деца ,а младите все повече и повече се махат от тука и се реализират в чужбина,както повечето умни умове ,които нямаха подкрепа от дарвата (за лаборатории и опитни мишки)и маи повечето балгари ,тука са простите хора ,които се пречиме,:D 😀

  Харесвам

 43. 43 куку март 14, 2009 в 2:39 am

  Българин съм, поне доколкото ми е известно като ген и традиции, без да съм вярващ. Старая се да не се деля от цигани и турци, поне за да уважавам себе си повече и да съм модерен. С уважение към много откровенните по-горни изказвания, в търсене на истината, за да съм честен трябва да кажа че нещо ме яде обаче. Просто имам чувство, че и цигани и турци като цяло са дърпали често назад България, като образование и култура. Бих се радвал иначе да видя турчин или циганин, образован, да дърпа наистина всички в България напред, с много морал, да го изберем за кмет или президент като Обама, нищо че е от малцинството. Искам го, честно, но май на този етап мога да говоря само хубави думи. Просто циганите и турците, ако се докажат с дела, мисля че всеки ще им го признае и никой няма да може да им отнеме резултата.

  Харесвам

 44. 44 den na ciganite e dness април 8, 2009 в 2:00 pm

  chestito na vseki koito e i se chuvstva svoboden po dusha i chista savest.

  Харесвам

 45. 45 OT KOPANARITE май 3, 2009 в 11:02 pm

  ZDARVEITE NA VSI4KI BG I NA TIQ KOITO ISKAT DA SE 4UVSTAVT BG!
  AZ SAM KOPANARKA NO SAM NARI4ANA CIGANKA.
  MNOGO MI HARESA 4ETIVOTO PO GORE DANO DA POSLUJI KATO INFORMACIQ ZA TAKA DOBRITE BG KOITO NE MRAZELI CIGANITE I DR ETNOSI……….
  NEKA DA POSLUJI ZA TOVA 4E VSEKI 4OVEK SI IMA ISTORIA
  NA4IN NA JIVOT I NA4IN NA SAMOSAHRANENIE.
  DA! SAGLASNA SAM 4E SA VI KRALI LAGALI IZNERVQLI PRE4ELI PO ZAVEDENIA PO ULICATA DORI V DARJAVATA VI .
  E DOBRE KADE DA SI HODIM MNOGO SME.
  TA NALI TUKA SME SE RODILI TUKA SME OTRASNALI
  KAKVO DA NAPRAVIM DA SE SAMOUBIEM! KAKTO:( EDIN OT IZKAZALITE SE)
  AMI PREDSTAVETE SI I NA NAS NI SE JIVEE!
  AMI NQMAME SI DARJAVA NEMOJEM I DA SI NAPRAVIM NE 4E NE SME KOLKOTO EDNA TAKAVA. ZNAETE LI KOLKO PO U4ENI INTELEGENTNI I GRAMOTNI CIGANI IMA KOLKO KOPANARI TURCI IDR.OT KOLKOTO NQKOI BG.ZA TQH KAKVO DA KAJEM. IMA TAKIVA KOITO GLEDAT NA JIVOTA DEN ZA DEN NO IMA I DRUGI KOITO ISKAT DA SE REALIZIRAT NO NEMOGAT ZA6TO TO NQMAT VAZMOJNOSTI
  MAIKA MI MI E BOLNA S OPERACIQ NA SARCETO S PPROTEZA BEZ BA6TA SAM OT BEBE.ITAKA 23 G.ZNAETE LI 4E NE CZIMAT NA RABOTA ZA6TOTO AZ NE SAM BQLA SA SINI O4I RUSA …A SAM MURGAVA SAS SENKI POD O4ITE I ZA TOVA NE ME ISKAT -6TOTO SAM CIGANKA
  AMI PREDSTAVET SI IMAM SREDNO(DO TOLKOVA USPQH BEZ PARI)SA KOMP. GRAMOTNOSTI PAK NE ME 6TAT ZA6TOTO SAM 4ERNA CIGANKA!VLADEQ ITALIANSKI,ISPANSKII BALGARSKI.KAVKO 6TE KAJETE?
  BALGARIA NI OBI4A I ISKA DA NI INTEGRIRA!
  HA-HA-HA
  STIGA OSAZNITE SE VE HORA NE STE BOGOIZBRAN NAROD!
  SAMO I EDISTVENO V BALGARIQ E TAKAI ZATOVA NQMA DA ES OPRAVI I O6TE 100 G.I TAKA PORAZMI6LQVAITE I PO TOZI VAPROS BIH PISALA O6TE NO DA NE VI ZADRAJAM OT VNIMANIETO. PONEJE STE BALGARI
  OCELELI SLED 500.G POD TURSKO ROBSTVO!!!!!!!!?????????

  Харесвам

 46. 46 OT KOPANARITE май 3, 2009 в 11:07 pm

  P.P SAJLQVAM ZA PRAVOPISNITE SI GRE6KI , NO BQH MNOGO RAVALNUVANA I PI6EH MNOGO ZABARZANO!

  Харесвам

 47. 47 ASEN MARINOV май 26, 2009 в 10:57 pm

  ВСЯКО СТАДО ИМА МЪРША

  Харесвам

 48. 48 4ika юни 28, 2009 в 1:01 pm

  proisxoda na romite-nie sme edin dreven narod,koeto v minaloto sme bili edno pleme s edin vladetel,koito slet smartamu ostavil dvama sina. te naselavali, v potnojieto na reka nil, koeto dvama brata razdelat rekata na dve, cin,i gan.tova e iegenda.

  Харесвам

 49. 49 new_man юли 10, 2009 в 9:23 am

  Това което прочетох до тук никак не ме учудва или сюрпризира.
  За голямо съжаление още дълго циганите ще се диференцират от българите а те съответно ще се дистанцират от циганите. Никой не може да бъде съден за това, тъй като причините са комплексни за двете страни.
  Както е видно от материалите публикувани по горе циганите винаги са били отхвърляни от обществата. Предполагам заради различията с които са се характеризирали, а за човека , така както е изграден като природа , е достатъчно дори само един елемент по който да се различава от себеподобния си, за да намери повод за конфликт или диференциация. По-бял или по-черен, по-висок или по-нисък, по-богат или по беден, от село или от града, за всички тези отлики не е необходимо да си от друг етнос, за да имаме налице повод за конфликт или негативизъм. Зад всички тези явления като етническа непоносимост, омраза дистанцираност м-у етносите, които са характерни за обществото ни, стои проблема, че не се познаваме достатъчно като хора или не искаме да опознаем другия , защото така ни е по-лесно, да мразим от колкото да обичаме, да заклеймяваме от колкото да опознаваме. Ако се опознаем от по-близо ще видим колко малко се различаваме един от друг и , че никому нищо човешко не е чуждо.
  За пореден път трябва да се споменат политиците, които би трябвало да вземат решения по проблемите на ромското общество, а не да се правят на слепи и да оствят народа да се чуди как да си разреши проблема с ромите. Проблем наистина има и той е огромен, засяга както Роми така и Българите еднакво. Върху въпроса трябва да се погледне доста сериозно и да се предприемат действия с които да се засили динамиката на процеса интеграция на ромската общественост, като се предприемат конкретни действия за промяна в статуквото. На първо место да се даде тласък в развитието на образованието сред Ромското обшество, да се спре псевдо социалната политика спрямо ромското население, да се стартират програми за заетост сред ромите и т.н. Освен всичко казано до тук наистина трябва да се забреани спекулацията на медиите с ромските проблеми като отчитат само негативните явления и прояви на ромите, публикувайки или споменавайки какво са извършили роми.Нали според конституцията всички сме българи, защо например не се пише …“днес двама турци от гр.Хасково пребиха един българин или „чист етнически българин“ е извършил еди какво си… Трябва да се спре тази порочна практика от медиите която вместо да търси ефтина сензация, да популяризира малко повече позитивна информация за ромите, било културно-историческа, научна или друга с която общество в България да научи нещо повече и по различно за ромите, а не да разсъждава еднозначно.
  Мисля че се поувлякох, но въпросите които коментираме не могат да се изчерпат с няколко думи.
  За свебе си искам да кажа на всички че съм ром, ако не е станало ясно за някои до тук, и не се срамува от произхода си, който съм заявявал на всякъде. Искам да се запозная с други хора които споделят вижданията ми и такива които се интересуват от ромите като цяло. Пишете ми на new_man@abv.bg

  Харесвам

 50. 50 4ika юли 12, 2009 в 8:35 pm

  asam 4ikata ivi kazvam 4e,nie romite naseavame balgarski zemi ot 830 godini.do6li sme,120 semeistva,v ,,rilskia manastir,,po,koeto vreme,e caruval car ivan 6i6man.toi ostanovil,4e nie romite imame pismenos,kultura,i ezik.ie ostnovil po na6ata pismenos,4e nie romite idvame ot egipet.po negovo vreme toi ni dade da nasel9vame balgarski zemi.i ima potpi4atan sartifikat,ot car ivan 6i6man,koito do den dne6en se saxranava v rilskite arxivi…blagodara za vnianieto…

  Харесвам

 51. 51 наблюдаващ юли 16, 2009 в 6:04 pm

  Проблемите на ромите не са само у нас, а в цял свят. Но няма как да не е така за един народ пръснат по света, който не иска да се интегрира в начина на живот на европейските народи.

  Българите идват от Велика България, но оттам идват народ с уседнал начин на живот. Същото важи за евреите, арменците и всички останали. Славяни и гърци също. Затова често тези народи се смесват лесно помежду си(незнам дали важи и за евреите) и споделят общи ценности.

  Аз по-скоро имам въпрос: Какво всъщност искат циганите от българите? Ясно е, че никой не бива да бъде оставян да обира кабелите безнаказано. Това, че някои политици крадат не е извинение за циганите.

  Нека сами те да си кажат какво искат, за да може и останалите народи на Европа и света най-накрая да схванат, аджеба, защо никой не може да интегрира циганите никъде по света?

  Ако искат да живеят чергарски, то да го правят така, че другите народи да не трябва да вървят след тях и да им събират боклука, лайната и какво ли не. Ако искат, кой им пречи да си направят ремонти на къщичките и да започнат от там, където са.

  Това, че циганката по-горе иска да се образава и не може, не бива да обвинява българите за това. Нито евреите. Нито арабите.Просто живота не е лек за никой в днешно време.

  Аз съм видял, че днес има много цигански фирми. Циганите, ако станат добри занаятчии ще имат работа в тези фирми. За сега циганските фирми наемат българи, понеже циганите не умеят почти нищо. Ако не можеш да се образоваш, то можеш да отидеш и да учиш занаят при някого.

  Варианти много. Колкото усилия се изискват от българите, точно два пъти повече трябва да положат циганите, понеже то е тяхно добро.

  Ако не искат всички да ги мразят, то да започнат да се трудят сериозно за имиджа си пред останалите общности и народи.Не може да си вироглав и да искаш другите да ти играят по гайдата.

  Да започнат да раждат толкова деца, колкото могат да образоват и възпитат. А не да ги пращат по домове за сираци – там няма кой да ги научи на нищо. А и защо ще си оставяш детето? Що за майка си?

  Правителството пък би могло да им помогне и да им даде земя за обработване, която после да могат да откупят на по-ниски цени.

  Варианти много за тези които искат варианти.

  Харесвам

 52. 52 power_j юли 20, 2009 в 5:07 pm

  Малок по темата и лични проблеми свързани с циганите.
  http://blog.pcwork-bg.com/tag/%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8/

  Харесвам

 53. 53 ben август 2, 2009 в 3:32 am

  OBICAM BILGARIYA BOLI ME ZA NEYA NO PONE ZNAYA CE SINA MI NYAMA DA GO BOLI ZA „DIRJAVA KOYATO GO MRAZI“ Hora ne ostavayte v Bilgariya kakto bashtite vi taka i vie nyama da imate Jivot zatova pomislete za detcata si ostavete ‘golyamata prosta bg ariyska rasa da se yadat pomejdu si kakto sa praveli ot kray vreme’ SPASETE SE OT TAZI GADOST.

  Харесвам

 54. 54 AUDAN август 5, 2009 в 1:22 am

  ben, ти, пък, какви ги плещиш?!

  Дайте да се изнесем от България, та я заселят пакистанци, араби и негри. Таа е станало с Италия, може би и с други държави. Поради тежкото положениенякога хиляди италианци отиват в Германи, Франци, САЩ и къде ли не. И сега има работа, нняма италианци. И …сещате се, че идват чужденците, които бавно, но сигурно завладяват Италия.

  пиша за там, защото бях „турист“ а около 11 месеца и когато ме върнаха, реших да се опитам, по силите си, да не позволя и вБългария да последва „светлия европейски пример“. 🙂

  Ама колко било трудно тук… Я си помислете дали преди 100или 1 000г на вашите падеди им е било по-леко. Ама хората не сахленчили, ами са правели това, дето го пишена Народното събрание.

  Та какво да правим ние- българи, цигъни, турци и т.н.? Ами да спрем да се държим като тийейджъри, ами спокойно да почнем да работим първо над себе си. Всеки да си оправи всоите си кривици. Пък хубавото конче…нали знаете. Чиркв като е циганин, та какво? Нима не го уважават всички българи?

  „Лоши“ народи няма! Има само „лоши“ хора!
  И „добри“ народи няма! Има само „добри“ хора!!!

  Заб. Понеже покай циганите се заговори и за турцита, та… Много ми е интересно що за турци са някои руси хора, след като „чистият тюрк“ е синеок и тъмнокос.
  И още… Много ми е интересно като какви се самоопределят потомците на йеничерите, след като официално се твърди, че са НЕтурци. Съпугите им- също. А следователно и децата им.

  И трето. Мидхад паша- управник на Русе, който бил високообразован за времето си човек пише, че турците (от сегашна Североизточна България) са били българи, които по разни политически и икономически причини приели исляма.

  Та колко са турци турците в България (а и не само тук) си е една мно-о-ого интересна тема.

  Харесвам

 55. 55 Джезведжия август 10, 2009 в 7:38 pm

  Колкото до самата дума джезведжия използват я само сръбските цигани
  когато наричат (тракийските калайджий) иначе те се наричат Тракийски калайджий с традиций и закони на нито една циганска група. те населчват предимно Пловдивско а тези които населяват Старозагорско,Ямболкско,Бургазско се наричат от самите калайджий (Темутне).б.р ако има някой въпрос за тях питайте аз съм от тях
  и не ме е срам да си призная.Те се занимават предимно със почтена работа и занаяти.Не крадат е само може да ве излъже някой за да ви продаде евтин кон на скъпа цена :)))))

  Харесвам

 56. 56 Djambaza септември 4, 2009 в 9:05 pm

  ISkam da vi popitam kakvo znaete za Djambazite kakvi sa ot kade idvat cigani li sa ili ne ??? Zashtoto imam trvyrdenie che sa egiptqni ili rimlqni ….. vqrno li e ? tova

  Харесвам

 57. 57 stef септември 5, 2009 в 9:11 am

  Parvo kopanarite ne sme zigani zashtoto nie ne govorim ZIGANSKI .iskam da go kaga na vsichki balgari .Nashiat maichin ezik e RUMANSKI.Zatova ne ni narichaite zigani uvajaemi bulgari .I se obrashtam kam vsichki bulgari da znaiat che po golemi zigani ot bulgarite niama nikade po sveta

  Харесвам

 58. 58 Ely септември 5, 2009 в 1:34 pm

  Tai kato sam ciganka ot Burgojiite , beshe mi mnogo liubopitno da razbera ot kade tochno idvat ciganite. ot tova koeto prochetoh do tuk (dano dae viarno) idvat ot India taka si i misleh .Malko za burgodjiite: Vse oshte bulkite se prodavat razbira se po vanshen vid ,kolkoto e po krasiva momata tolkova poveche pari .Hristiani sa, az sluja na Bog v Evangelska Petdesiatna Carkva. Glavno zanaiatat im beshe da izrabotvat, nojove burgii, tesli, motiki sashto i da tochat , vsichko tova prodavali sa na Balgarite i taka prejiviavali. Jenite im kopaeli v niviata na Balgarite i razbirase druga polska rabota kato brane na carevica i t.n. Burgojiite mnogo godini sa varveli s Balgarite taka da se kaje raka za raka. Az sashto mnogo obicham Balgarite i balgarskiat ezik.Burgodjiite nese jeniat za drugi nacii ili drug vid cigani te strikno paziat svoiata naciia moje bi zatova i sashtestvuva tolkova godini ,no pak ne sam sigorna zashtoto sred burgodjiite ima mnogo rusi, sineoki i beli hora.Harakterni cherti: Silno se vliubvat , mraziat izneverite isa mnogo voinstveni, chesto se sbivat i ubivat po mejdu si, jiveiat na iata, imat si sobstveni obicahi i zakoni koito striktno paziat. Ne gramotni sa tova e napraveno sas cel da ne bi da vidiat momichetata che ima neshto po dobro za tiah i da se jeniat za razlichni nacii tova bi dovelo do sabariane na obichaite , zatova jiveiat kato neveji, zahliupeni za vanshniat svait. V tova pravilo az sam iskliuchenie, razbih vsichki ciganski tradicii i obichai ,ne sam omajena za ciganin , jiveia sred Balgari i sam shtastliva . BOG DA PAZI BALGARIA !!!

  Харесвам

 59. 59 Ely септември 5, 2009 в 2:21 pm

  Mili hora ne se karaite po mejdu si .Prochetoh vsichki komentari iskam da otgoovria na Nabliudavasht. Mai ne nabliudavash mnogo vnimatelno. Na 41 god. sam i imam 25 god.staj. Kakvo shte kajesh? Az ne sam edinstvenata.Ne biva taka da se zaiajdate po mejdu si vseki ezik i narod sa sazdadeni ot Bog i Bog obicha vseki edin , no kakto e pisano po gore vav vsiako stado ima marsha. Da saglasna sam che ima neshto otblaskvashto v ciganite i ne se sardia na nikoi Balgarin koito ima negativno otnoshenie kam ciganite ,no mislia che mnogo neshta mogat da se opraviat ako im se podade raka no s uvajenie ne s agresia, umraza , otvrashtenie, niamame nujda ot tova .Az mislia che zaedno triabva da rabotim vsichki za razvitieto i dobroto na Balgaria, ne zavisi koi kakva nacie i kakav ezik govori triabva da se sprat lajite , izmamite, krajbite , grabejite s cel nashiat Bog Isus Hristos da ni blagoslovi i da varvim napred, poneje za vsichkite spomenati po gore neshta ( grehove) Bog nakazva. Pak povtariam .Az obicahm Balgarai i balgarskiat ezik , za kakvo otstraniavane govorite, az naprimer samo balgarski govoria i ne iskam da jiveai sred cigani , namerih moeto miasto sred balgari i mie dobre. OK .Bog da pazi balgaria i da ni dade madrost kak da se obhojdame po mejdu si sashto i da ni dade sili da se priemame i obichame.

  Харесвам

 60. 60 posledno vreme септември 8, 2009 в 2:51 am

  ALOOOO STIAGAITE SI GYZOVETE 4E APOKALIPSISA E MNOGO BLIZO KOLKO STE SMESHNI VSI4KI CIGANI TYRCI BULGARI NEZNAM SI KVI VSI4KI SME HORA NE GO ZABRAVJAITE VREMETO E BLIZO DO SVURSHEKA NA SVETA BOG DA VI ZAKRILJA I PROSTI AMIN

  Харесвам

 61. 61 Djambaza септември 13, 2009 в 12:44 am

  Molq kajete za djambazite kakvi sa ot kade proizhojdat ima li nqkoi kompetenten v tozi vapros

  Харесвам

 62. 62 hrisa септември 22, 2009 в 2:12 pm

  za6to za kopanarite nqma ni6to napisano za tqhnata istoriq ot kade sa proizlezli i da razberat vsi4ki, 4e ne sa cigani ne kradut.mejdu cigani i kopanari ima ogromna razlika.

  Харесвам

 63. 63 Anton Stanev септември 28, 2009 в 11:41 pm

  Zdraveite na vsi4ki etnosi .As sum kopanarin, i znam to4niq proishod na na6ite taka da go kaja.Kopanarite proizlizat ot plemeto vei:ot tova pleme e i GRAF DRAKULA te nqmat ni6to ob6to s ciganite , te po princip sa si rumanci ,no sa izostaveni ot tqhnta durjava ,i tuka se nari4at kopoanari ,tazi duma proizliza ot kopankite koito praqv za da se ishranvat ,za da ne KRADAT .te diri sa mnogo istradal narod za6toto sa nari4ani cigani i sa bili prenebregani ot drugite etnosi, glavnata pi4ina e 4e mnogo malko kopanari si znaqt proishoda i otkude proizhojdat.

  Харесвам

 64. 64 atanas октомври 14, 2009 в 3:06 am

  abe kakvi kopanari kakvi gluposti vsi4kite ste mangali

  Харесвам

 65. 65 vse pak 4ovek октомври 18, 2009 в 3:44 pm

  PRIVET NA VSI4KI DISHASHTI
  A DALI ATANAS E ZASTAVAL PRED OGLEDALOTO
  I DALI SI E ZADAVAL EDIN EDINSTVEN VAPROS
  A KAKAV LI MOJE BI SAM AZ KAKVI LI NE SA MINAVALI OT TUK
  I OSTE NESHTO DRAGI MI ATANASE AKO GO NIAMASHE
  MANGALA TO NE SAMO TI A I NIKOI DRUG NIAMASHE DA SE NASLADI
  NA HUBAVITE SVINSKI PARJOLI
  TAKA 4E SE VZEMI V RACE I ZAPO4NI DA MISLISH KATO 4OVEK
  A NE KATO VARVARIN

  Харесвам

 66. 66 vse pak 4ovek октомври 18, 2009 в 3:50 pm

  ZA MALKO DA ZABRAVIA PONEJE IMAM DOSTA PRIATELI
  KOITO ZNAIAT I GOVORIAT CIGANSKI EZIK
  TA OT TIA ZNAM KAKVO OZNA4AVA
  HAN
  V PREVOD OZNA4AVA IASHTE

  Харесвам

 67. 67 fdgr декември 5, 2009 в 4:41 pm

  takae as sam kardarashka i kardarashite sa nai bogatite cigani ot si4ki a nai bedni sa cocomanite

  Харесвам

 68. 68 svobodniat декември 6, 2009 в 2:35 pm

  jiveia v dirjava kideto ima nad milion tsigani yerlii kakto kazvate po gore´.hora rodeni i izrasnali tuk .no…diskriminatsiata koyato poznavam otRODINATA si BULGARIA tuk ya niama.vsitcki sa ravni .niakoi s po svetla koja ako kaje na po timnia tce e tsiganin to se s4ita za obida i moje da se stigne do sid.tova ne e utopia pone v rayona kideto jiveya etaka.az ostanah bezzroditeli na tri godinki.izrasnah po pansioni i internati ,zavirshih sredno obr.s otli4en i tyi kato nyamah roditeli da me urediat vniakoi universitet si ostanah v tinyata Ta naviprosa -v Bulgaria PO4TI vsi4ki romi imat moyata sidba .zashtoto v semeistvo kideto ima povetse detsa to te sa kato bez roditeli.te tryabva sis zibi inokti da se boriat za nasishtnia.i tyi kato nie ne im davame a i niamame rabota to se nalaga da kradat i lijat .molia vi bidetne po dobri kim tezihora ´.ta te sa HORA ne jivotni.i drugo..nie tolkova sme se smesili 4e nese znae koi kakiv e.spiram da pisha,tazi tema e neiz4erpaema,a i vlizaneto mi vsaita beshe proizhoda na tsiganite a ne koi i kak gi obijda

  Харесвам

 69. 69 Българин декември 14, 2009 в 12:17 am

  Най-миризливите френски цигари се наричат GITANE, та не е чудно че циганите се срамуват от произхода си. Доколкото знам РОМ на цигански означава ЧОВЕК. Макар че що за човеци са тези които се срамуват от произхода си, но нищо не правят за да изменят представата която са създали за себе си? На всички нас живеещите в псевдодемократична BG ни е трудно, но се борим, оцеляваме и успяваме. Само циганите, грешка ромите, чакат и искат някой друг да ги нахрани, облече и напои. Само животните в обора имат подобно поведение, и то защото не са свободни, иначе се оправят. Свободния циганин казва – аз не съм образован, няма работа, държавата ме е изоставила,но и да работя не искам – трудно е, затова искам някой друг да ми сипе нещо в копанята.С какво право тогава циганите се кичат с гордото име ЧОВЕК? Нали труда е направил от маймуната човек! Не случайно съществува израза – вари го, печи го все си е циганин! Нищо друго не става от него.

  Харесвам

 70. 70 vse pak 4ovek декември 19, 2009 в 4:58 pm

  VSEKI INDIVID SI IMA SVOIA MIRIZMA
  A AKO NIAMASHE TAKAVA
  TO TOGAVA NIAMASHE DA IMA NUJDA OT KU4ETA POLICAI
  NIAMASHE DA IMA PARFIUMI JIVOTA STESHE DA BADE SKU4EN
  A TI 4ITATELIU KAKVA MIRIZMA IZDAVASH
  KAJI I AZ SHTE TE POZNAIA

  Харесвам

 71. 71 lili декември 20, 2009 в 10:03 pm

  iskam da popitam tozi koito see zapisal kato BYLGARIN zashto tolkova lesno postavqte vsi4ki cigani pod edin znamenatel kakto pri ciganite si ima myrshi taka i pri bylgarite no nese e rodil owte tozi koito da kaje che ciganite nesy xora a vie ste samo edin ozloben ot jivota chovek na koito mu e mnogo lesno da pishe komentari zashtoto nqma kakvo da pravi namerete si rabota ili pone nese izlagaite kato pishete tolkova prosti komentari

  Харесвам

 72. 72 bati koko декември 24, 2009 в 12:47 am

  bravo na avtora na statiata i mersi za tova 4e nau4ih mnogo novi nechta za moq proizhod

  Харесвам

 73. 73 emigrantgypsy:) декември 27, 2009 в 6:54 pm

  ZNAETE LI ,NA 38 G CIGANIN SUM BIH KAZAL ISPITAL I ISPITVAM SUROVOSTA NA SIROMA6KIA I EMGRANTSKIA ZIVOT NA GURBA SI ZAEDNO SUS BULGARI ,TURCI,I VSIAKAKVI TUKA SME EDNA NACIONALST NIAMA TAKOVA OPREDELENIE ZA NIAKVA NACIONALNA PRINADLEZNOST,ANTROPOLOGI4ESKI NE SUM S HARAKTERNITE CIGANSKI 4ERTI PO SKORO ME BURKAT MNOGO S ARMENETS,NO!!!!SUM BIL PREBIVAN OT CIGANI;)))UNIZAVAN MEZDU NAS SAMITE CIGANI IMA TAKAVA RASOVA NETURPIMOST MEZDU OTDELNITE NI KLANOVE 4E I SKINHEADS BLEDNEIAT,NAPRIMER RODITELI SE OTKAZVAT OT DECATA SI AKO SE OZENIAT ZA CIGANI OT DRUGIA KLAN,…I TN NE VSI4KI RAZBIARASE IMA I DOSTA EVRPOEIZIRANI KULTURNO CIGANI,KOITO SA PREVAZMOGNALI TEZI PROSTOTIJ,TA KAKVO SME NIE HORATA EDNI TORSOVE!!!!!!!S DU6I!!!!BILO TO LO6I ILI DOBRI,VSI4KO DRUGO E SUETA ,BRATIA I SESTRI BIH KAZAL MALKO PRESILENO,NIAMA ROMI NIAMA BULGARI NIAMA CIGANI SPORED MEN IMA 4ISTI,DOBRI,RABOTNI,MURZELIVI,KRADLIVI,I TN HORA !!!KAZVAM GO ZA6TOTO IMAM VERNI PRIATELI I NAJ HUBAVITE MI SPOMENI V ZIVOTA V U4ILI6TE MI E OTMINAL S BULGARI!AS SE 4UBSTVAM BULGARIN,MAKAR I VSI4KO OBI4AM SI RODINATA I MI E SVIDNO VSIAKA RE4 NA BULGARSKI,VSIAKA DUMA,I ME BOLI ZA BULGARIA STRA6NI MNOGO ME BOLI ,4E LO6I HORA NI NATROIVAT EDNI SRE6TU DRUGI,I V KRAINA SMETKA SE PURZIM NA EDIN HAL!!!!

  Харесвам

 74. 74 vlahotrak януари 6, 2010 в 11:35 pm

  Zdraveute uvazaiemi taka nareceni Bulgari pod obst znamenatel.Iskam da vi pripomnia istoriate na -Balgaria predi da doidat na vlast komunistite i ia promeniat,i napisat kakvoto im e izgodno.Izviniavam se za losiat Balgarski ezik,na koieto se dalzi izrastvaneto mi izvan predelite na Balgaria.ZNACI-Balgarskite zemi bili obitavani prez 2,3 vek ot TRAKITE latinski-DACI.I v zemite na dnesna Romunia ziveeli Plemeto TRAKI,latinski-DACI.BILI POBEDENI OT RIMLIANITE I KOMANDVANI OT PROVINCIATA -BIZANTIA.PLastali danaci,i ziveelii v mir zaiedno s rimlianite.SLED OKOLO KAM 150 GODINI VZAIMNI OTNOSENIA,POVECETO OT TIACH SE ROMANIZIRVAT.Tova oznacava ce priemat tiahniat ezik,bit i kultura.Zeniat se po mezdu i taka natatak.edna druga cast ot tia TRAKI SE POGARCVAT,TRETI SE POSARBVAT.SLED KATO IDVAT PO KASNO GOLEMI SLAVIANSKI GRUPI SE PRESELVAT PO ZEMITE NA TRAKITE,DOSTA OT TIAH PRIEMAT SLAVIANSKIAT EZIK.ZNACI PO VREMETO NA 5,6 VEK IMAME VECE PO TIA ZEMI SLAVIANI I TRAKI KOITO PO GOLIAMA CAST GOVORIAT RIMSKI EZIK.NAI NAKRAIA IDVAT BALGARITE KOITO SA BILI NAI MALKO,I TE SE PRITOPIAVAT SRED NAI GOLIAMATA CAST NA SLAVIANITE.TIA TRAKI KOITO SI SMESVAT KRAVTA SI S RIMLIANITE,BIVAT NARICANI OT PO VISOKOTO OBSTESTVO NA RIMLIANITE-VLASI.TIA VLASI PO KASNO SE PREMESTVAT DA ZIVEIAT PO ZEMITE KADETO SA BILI PO GOLIAMA CAST VLASI V TAKA NARECENOTO PO KASNO VLASKO CARSTVO KOMANDVANO OT VLACH CEPES.ZNACI-VLASI,TRAKI,DAKI I RIMLIANI GOVORILI EDIN IEZIK.RIMSKIAT.latinski-LINGUA ROMANA.SLED KATO IDVAT ZESTOKITE BALGARI PO TRAKIISKITE ZEMI I NAHALNITE SLAVIANI,I PREVZEMAT ZEMIATA NA TRAKITE KOIATO BILA VEDNAZ VECE VZETA OT RIMLIANITE,OTBLASKVAT RIMLIANITE,KOIATO IMPERIA PO KASNO SE RAZPADA.I SE OBRAZUVA NASATA DARZAVA BALGARIA PREZ 681 GODINA.TOVA E ISTINA I NIKOI NEMOZE DA IA OSPORI.PISO GO VAV VSIAKA KNIGA PO ISTORIA PLIUS MOZETE DA NAMERITE TUK TAM V STARI KNIGI PREDIMNO I LETOPISI PO RAZSIRENA INFORMACIA NA DADEN PERIOD.Kakvo stava s tia traki,i vlasi ako vi interesuva ste vi opisa.
  KADE OSTAVAT TIA TRAKI I VLASI….?!! PO VISSATA GRUPA NA TRAKITE-VLASI,RESAVAT DA SE OTDELIAT OT OBIKNOVENNITE TRAKI SPORED MISLITE IM,I VARVARITE BALGARI,I SLAVIANI I SE OTTEGLIAT KAKTO SPOMENACH V ZEMITE NA PO KASNOTO VLASKO CARSTVO-Vlasko.PONEZE PO ONOVA VREME TAM ZIVEELI PO GOLIAM BROI VLASI KATO TIACH.BILI ZNATNI RIMSKI DOSTOINICI,GENERALI,I VOINICI KOITO RESILI DA OSTANAT SAS SEMEISTVATA SI SLED RAZGROMA NA RIMSKATA IMPERIA.ZIVEELI TAM PO PLANINITE.PREPITAVANETO IM BILO TEZKO PO ONOVA VREME,TAM HVANALI MECKATA V PLANINATA I IA OBUCILI.HI HI HI.TAM SE NAUCILI DA PRAVIAT KOPANKI I LAZITCI.DRUGATA CAST NA ROMANIZIRANITE TRAKI OSTANALI V BALGARSKITE ZEMI I PRODALZILI ZIVOTA SI SRED BALGARI I SLAVIANI.BILI OT TOGAVA OSTE DISKRIMINIRANI,ZASTOTO GOVORELI EZIKAT NA SVETOVNIAT VRAG-RIM.DOSTA OT TIAH BILI PRINUDENI DA VZEMAT SLAVIANSKIAT EZIK ZA DA ZIVEIAT PO DOBRE,DRUGI IZBIAGALI V GARCI I DRUGI V SRBIA,KOITO I DO DNES GOVORIAT STARIAT RIMSKI EZIK.OT TRAKITE KOITO SA OSTANALI V BGR GOVORIASTI RIMSKI SA DNESNITE IM POTOMCI NARECENI-KOPANARI,MECKARI RUDARI,VLASI.TE NE SA CIGANI,NITO ROMUNCI,AMI ROMANIZIRANI TRAKI,KAKTO ROMANIZIRANITE VLASI I ROMANIZIRANITE DAKI.VLASI,TRAKI,DAKI(ROMANCI) govoriat edin i sast ezik.V romania ima romunski cigani,niamat nisto obsto s nasite kopanari,vlasi traki i taka natatak.cetete,cetete,i cetete.togava pisete.ne stavaite smesni.bg turcite ne sa nikakvi turci,ami prieli isliama po prinuda.inace ciganite sa dosli v bgr oste ot rimsko vreme gi dokarali rimlianite kato cistaci,slugi,koniari,podkovari,sivaci na drehi,takaci i taka natatak.prosto rabotna raka.i sa gi raznasiali navsiakade po pohodite si iz zemite.ako niakoi iska po podrobna informacia pisete mi na mail-vlahotrak@seznam.cz. I NEZABRAVIAITE VSICKI GRAZDANI NA BALGARIA CE DNESKA SE NARICA NASATA STRANA BALGARIA,I PREDCITE NI SA SE BORILI ZA NEIA I I IA OBICALI.OBICAITE IA I VIE,I IA TACETE.BORETE SE ZA SASTESTVUVANETO I I NE SE MACETE DA IA RAZDELITE.NIAMA DA MOZETE.NIE VSICKI VLASI KOITO SE ZAVARNAHME PO STARITE SI ZEMI NA NASITE BASTI NA NASATA MILA BALGARI ZAIEDNO S VSICKI TRAKI KOITO GOVORIAT VSE OSTE RIMSKI-KOPANARSKI STE SE BORIM I STE SE STREMIM DA OPAZIM BALGARIA OT TURCI KOITO SA PROTIV,CIGANI I POMACI,KOITO TRIABVA DA SE SRAMUVAT CE SE POSTAVIAT SRESTU DARZAVATA SI.TOVA SA TERORISTI ZA MENE.ILI STE S NAS ILI PROTIV NAS.GRAZDANI NA BALGARIA.SAVETVAM VI VSICKI VLASI I TRAKI NE GLASUVAITE ZA ANTIBALGARSKI PARTI.BORETE SE ZA OCELIAVANETO NA BALGARIA.DA MI PISAT ISTINSKI BALGARI A NE PRODAZNICI.I HORA KOITO ISKAT DA ZNAIAT ISTINSKATA ISTORIA I OBICAT BALGARIA.

  Харесвам

 75. 75 nakro януари 19, 2010 в 12:16 am

  az znam angliski ot London s1m … bix iskal da vi razkaja interestni temi za romite no me m1rzi .. 😛

  Харесвам

 76. 76 bez zna4enie февруари 2, 2010 в 5:13 pm

  zawto vse oplqvate ciganite i kopanarite vie sigorni li ste 4e ste istinski b1lgari? 500g sme bili pod tyrsko robstvo vie ot kade znaete kakvi ste

  Харесвам

 77. 77 сойка февруари 4, 2010 в 11:03 am

  Стига сте спорили как изглежда изпотената кокошка.Циганите или ромите са достойни за моето уважение, тъй като притежават качества, които аз уважавам. Те са единни – ние българите не сме. Те се подкрепят и защитават – ние не! Те си помагат – ние не. Те не се предават един друг – ние задължително се предаваме, защото българина е предател генетично!Те са принципни хора, аз също! Принципите са нашите вътрешни неписани закони. Аз съм принципна дори когато вървя против себе си! Защото това поведение считам за достойно! Циганите са достойни хора!Всичко останало е да си говорим за да не заспим!!!!!

  Харесвам

 78. 78 Lord Djambaz Halimator февруари 11, 2010 в 9:03 pm

  Zdr, na vsi4ki az sym princa na djambazite Lord Halimator ako nqkoi mi napishe istoria za djambazite shte byde nagraden s halimatorska vlast .Ima predistoria ot Kralete Car Gogo halimatora i Bai Risto Vilikana 1-vi koito tvyrdqt che djambazite sa egiptqni varno li e pomognete ako mojete.

  Харесвам

 79. 79 vse pak 4ovek февруари 13, 2010 в 5:45 pm

  VSI4KI KAZVAT CIGANITE SA MURGAVI I MIRIZLIVI
  EDIN VAPROS OTPRAVEN KAM ZNAESHTITE
  BALGARIA E OSNOVANA PREZ 681god
  OT HAN ASPARUH TOGAVA E BIL MLAD I HRABAR
  BIL E MATOV I BRADIASAL
  A ZNAE LI NIAKOI OT KADE E PROIZHODA NA HAN ASPARUH
  I KADE LI MOJE BI E RODEN
  KOI LI SA RODITELITE MU KAKVI SA BULI TE
  MISLIA 4E VIE NE STE BALGARI A SLAVIANSKI MELEZI
  KOETO NE BI TRIABVALO DA VI PRAVI GORDI 4E STE BALGARI KAKVITO NE STE PLEMETO NA HAN ASPARUH IMA EDINSTVO
  ROVA KOETO NA VAS VI LIPSVA KATO KA4ESTVA

  Харесвам

 80. 80 blumchen13 март 7, 2010 в 5:50 am

  Hora,sprete da badete rasisti!Sazdavate si mnenie za edin 4ovek samo kato 4uete ot kakav proizhod e.

  Tova beshe edna ot pri4inite da se mahna ot Balgaria.Az sam kopanarka,no vinagi sam go krila.Edno ot malkoto nesta koito ni otli4avat ot balgarite e 4e vladeem starorumanski.Ne kazvam 4e sme me perfecktni,vav vsqko stado si ima po edna 4erna ovca.

  V Balgaria pove4eto mi priqteli bqha balgari i vinagi se strahuvah da ne razberat istinskiq mi proizhod.Az vinagi sam se 4ustvala balgarka.Parviq ezik koito nau4ih beshe balgarskiq.Praznuvame hristiqnskite praznici,izpalnqvame balgarskite obi4ai.V semeistvoto govorim na balgarski,predimno vazrastnite hora govorqt rumanski pomejdu si.

  Balgaria mi lipsva,tq vinagi ste si ostane moq rodina,no tuk se 4ustvam po dobre.Sledvam,vladeq 6 4ujdi ezika i nikoi ne po nisto ne moje da razbere 4e sam kopanarka ili ciganka,kakto balgarite nari4at vseki koito ne e balgarin.Ne vsi4ki cigani negramotni i kradlivi.Ima i mnogo koito sa obrazovani no kriqt proizhoda si,poneje se sramuvam ot sabratqta si.

  Nadqvam se balgarite da se promenqt i da stanat nqkoi den po tolerantni kam malzinstvata!

  Харесвам

 81. 81 Nikoi март 8, 2010 в 2:26 pm

  Taka gospoda nadqvam se da me razberete =)! 4oveka e UnikaT ! Sporete kolkoto iskate prosto za da se zadovolite poneje 4oveka taka e suzdaden ( da spori da se opitva da dokaje obratnoto da se opita da nakara ostanalite da go razberat ili prosto taka .. =) )Vsi4ki pravim gre6ki ,nadqvam se pove4eto go osuznavat no tova e sudbata ni ! Taka e suzdaden 4ovek …Koi kakvo ili kak sme suzdadeni ! nikoi ne moje da dokaje ! 99% ne stigat ! kazvah nqkoi Bog ni e suzdal drugi 4e sme proizlezli ot maimunite! Drugi 4e sme experiment na izvunzemnite ! Az puk kazvam 4e nie sme sun( kato spite sanuvate nali =D ako ne ste me razbrali ) na 1 Ni6to ili na 1 Kamuk kakvoto i da e ! Proizlezli sme ot vodata ot Vuzduha ot pra6inka ! Padnali sme ot nebeto ! … ne znam , no znam 1 4e vsi4ki tiq predpolojeniq sa 99% vqrni a tozi 1 % koito ostava ot vsqko 1 predpolojenie e nai mogu6iq procent ! Taka 4e nz nadqvate se razbirate kakvo iskam da kaja … 4e tova ni e sudbata koqto ne moje da se promeni i nikoi ne q znae,ako nqkoi razbere kakva ni e sudbata … ili bude6teto ni da znae 4e se luje jestoko =) ni6to ne e razbral osven kub luji , poneje kakto kazah ako znae6 bude6teto ili sudbata si to zna4i tova koeto znae6 ne e vqrno =) a sudbata e bila da si misli6 4e znae6 ne6to … =) Dota oburkva6to e neka da ne zapo4vam … =) Haide Kusmet !

  Харесвам

 82. 82 no name март 13, 2010 в 8:07 pm

  az nesam protiv ciganite.imam priateli i

  Харесвам

 83. 83 da jiveyat ziganite март 14, 2010 в 1:55 pm

  zdraveite az sim ziganka rodena v berlin i se pitam dali ima po mrisni gadove i rasisti ot vas bilgarite.a dali ste bilgari moje da se usporva o6te 500 godina.sajelyavam 4e moite roditeli sa rodeni v takava fasi6ka dirjava i sa me nau4ili da govorya i pisa na noti ezik koito vie govorite.vsi4ki znaem 6to za praseta sa bilgarite…mrisni gadove bai ganovzi…..

  Харесвам

 84. 84 da jiveyat ziganite март 14, 2010 в 2:03 pm

  atanas e nie sme mangali ati sigoren li si 4e si bilgarin sled 500 godini tursko robstvo….. i bilgarina koito pi6e 4e ziganite miri6at ne poznavam hora koito da miri6at po gadno ot bulgarite ha ha ha….svine…

  Харесвам

 85. 85 anonimen март 15, 2010 в 1:28 am

  zdraveite, as sam otzapadna bilgariq i sam srubski cganin i iskam da vi promenq predstavata za ciganite 4esto puti sam pital dqdo mi i toi edin den vze 4e mi kaza zna4i teka edno vreme ciganite sa bili tolkova golqm narod 4e nqmate na predstava edin den te reshiha da napravat ne6to kato tulba u piramida te iskaha da stignat gore do boga da go vidqt no te vse teka stroqha tazi stulba i vse ne stigaha do gospod i zapo4nali da rugaqt da vikat da praavat tam i neznam si kvo oshte i gospod si kazal teka abe vie men li 6te me rugaete vie men li iskate da dostignete i gi proklel da se rasprusnat po celiqt svqt po celata planeta taka4emoje da ne vi se vqrva no nqma evreiski cigani nqma iranski ski cigni no no neznam kakvi sa te zas to4nost do kolkoto znam ima dve istori 4e sa bili ot reka cigan i teka ciga cina ta doide dumata cigani no znam i 4e sme bili ot indiq ai za bulgarite i te bili ot nqkakva reka vav momenta nemoga da se setq kak se kazva6e tq zas sigornost teka4e na tozi svqt nqma cigani nqmaa amerikanci nqma afrikanci nqmabulgari vsi4ki sme ravni i neznam zashto tea skihhedove tolkova mrazqt ciganite ipak povtarqm vsi4ki sme ravni na tozi svqt i dori nqkoi da ne sa na tova mnenie as pak shte im otvarna teka as sam srabski ciganin i se gordeq sas tova i sam obrazovan 4ovek do kolko ima bulgari koito ne sa tova beshe ot mene dano vi e haresalo

  Харесвам

 86. 86 bobi март 22, 2010 в 2:14 am

  Statiqta mi xaresa,trydno namiram ne6to interesno po temata,no za6to v komentarite navsqkade ima tolkova negativizam.Az ne sam ciganka i ne mrazq ciganite za razlika ot mn.grygi.Te prosto ne sa postaveni na ravni prava s drygite i ot tam idvat problemite,sami gi nastroivame sre6ty nas,edva li vsi4ki sa kradlivi i lajlivi,no trqbva da yvajavame tezi koito sa se potrydili da se integrirat i da izlqzat ot tova si polojenie,a nie,ako znaem tqxnata istoriq moje bi 6te gi yvajavame pove4e.Sigorno mnogo xora nqmada me razberat,no nie trqbva da namerim na4in da jiveem zaedno bez da se mrazim,tova ne pomaga na nikoi!

  Харесвам

 87. 87 БОРИС март 25, 2010 в 8:01 pm

  Привет на всички!Темата е много интересна.Интересна ми е по няколко причини:Аз съм циганин,Но не се чувствам комплексиран от това.Имам много приятели-Българи,Турци.Трябва да ви кажа,че всичко си зависи от възпитанието и образованието.Това,че съм от така презираното малцинство никога не ми е било пречка и проблем.Също така се чувствам 100% БЪЛГАРИН.А и няма как иначе да е след като съм роден тук,учих тук,служих на родината.Готов съм да дам живота си за България.На децата си се старая да предам същите ценности.Карам ги да гледат Български филми като „Мера според мера“.Искам да обичат страната си и като порастнат да останат в България.Затова когато някои“националисти“се изказват неподготвени,пишат на латиница(пак неграмотно).Аз ще им кажа-какви познания имате за страната си.Заведохте ли децата си(които кръщавате с чужди имена защото Калоян,Асен,Борис,Кубрат са „старомодни“)на Шипка,Копривщица или Царевец.Или знаете само да насаждате омраза и злоба.СТИГА!Не ми се слушат повече расистки глупости.А колкото до братята Роми и на Вас искам да Ви кажа няколко неща.Казвате,че за повечето ви неуспехи са ви виновни Българите.Защото ние циганите сме отритнати и дискриминирани от обществото.Това донякъде е така.Но може да се промени.Кой може да спре кадърен работник или добър програмист например.Ключа се крие в образованието.Караите и децата ви да учат,да имат достойнство.Само тогава може да се вместиме пълноценно в обществото.

  Харесвам

 88. 88 Маргарита април 7, 2010 в 3:43 pm

  Евала на Борис, такива хора като него са уважавани, аз дори не ги възприемам като цигани, макар и да знам, че са такива.
  За мен циганин е гнусно, долно, изчадие на ада, ходещо мръсно по улиците, крадящо, лъжещо и без никакви ценности същество. Ние им гледаме на повечето цигани децата, все едно някой ги е карал да раждат по няколко, толкова са изостанали, че примитивизмът им се равнява на животните, ето защо аз не ги възприемам за хора.
  Да вземем за пример борис и още няколко човека писали по-горе, казват, че са цигани, казват, че живеят нормален живот, образовани са, аз също разбрах скоро, че един мой приятел е циганин, но го е криел от срам, защото е интелигентен млад мъж, ще сключва скоро брак с българка, живее нормално, има висше образование и верно мургав е, но никога никой не би предположил, че е циганин, съдейки по начина му на живот. Такива цигани аз наричам хора и не мога да ги възприема като цигани. Те мразят наравно с нас циганската утайка на обществото, която ни заобикаля, те също са потърпевши от кражбите им, също плащат издръжките на мазните недъгави мангалчета /недъгави, защото майките им са ги родили на 12, преди да са се дооформили и защото се женят роднини и се получава генетично израждане на клетки/….Как да не ги мразя, като съм пряк потърпевш от паразитния им начин на живот.
  За турците нямам какво да кажа, нямам лоши чувства, нормални хора като нас са повечето, а тези които са гнусни и мръсни по улиците не са турци, а цигани.
  Не съм расист, нямам нищо против китайци, негри, араби….и циганите, които „не възприемам като цигани“, обаче онези на улицата, които вече са повече от нас……..добре го е казал Хитлер – на сапун!

  Харесвам

 89. 89 polina май 8, 2010 в 12:37 am

  zdraveite az sam ot severozapadna balgaria mnogo mi jaresa informaziata koiato proshetoh poneje v nashiat karai na balgaria tezi vidove romi gi nema pri nas ima samo zuzumani i kaladjii. prinas zuzumanite sa balgarski zigani . te nemat ezik xristianisa jiveiat v kvartalite s balgarite i ne si jiveiat s drugite rasi i nee jubavo da gi slagame pod edin znamenatel . ako nekoi moje da mi razkaje pove4e za tex 6e vi bada blagodarna . i nezabraviate hora vsi4ki sme ednakavi vsi4ki imame edna krav ako nekoi si misli she v negovata te 4e siniq se laje i ako mu pr4at ziganite moje da si sreje venite taka 6e si vidi siniata krav

  Харесвам

 90. 90 заинтригувана май 10, 2010 в 9:39 pm

  здравейте! и мен силно ме вълнува тази тема. моите корени са доста неясни. знам , че от страна на баща ми – дядо ми е арабин, баба ми арменка. майка ми се счита за „чиста българка“ , до колкото е състоятелен този термин. ще ми е много приятно да поговоря с някой, който е в синхрон със себе си, въпреки различния си произход. трудно ми е да се справям с нападките на хората, с презрението към всичко чуждо и непознато..
  emocionante@abv.bg

  Харесвам

 91. 91 ana май 17, 2010 в 9:52 am

  as sam ciganka,zavarshih poluvish medicinski institut,i pochnah da tarsa rabota po bolnicite,parvo ne me isksha pod razni predteksi,posle mi iskha pari da me naznachat,biah prinudena da si platia.No kolegkite straniaja ot men ,i se dargaja s prenebregenie.Govoreha zad garba mi cigankata tova ,cigankata onova.Te ne mogeja da pregiveyat facta che sam po kadarna ot tiah i praveha vsichko vazmogno da mi vgorchat givota.podhvarliaha mi zloyadni zabelegki che sam murgava i t. n.S doktorite niamah problemi,zashtoto si varsheh dobre rabotata.No edin den mi pisns ot loshoto otnoshenie ,ot zavista i reshih da promenia givota si,zashtoto zapochnah da izpadam v depresia ot psihicheskia tormos koito mi nalogiha samo zashtoto sam murgava.zaminah v chugbina,iskah da zabravia rasizma v balgaria.rabotih 2 g chistachka v edna kashta,sega rabota vbolnica,shtastliva sam,chuvstavam se ravnostoen chovek ,bez da se pretisniavam che sam murgava.Megdu drugoto tuk vsichki mi kazvat kolko sam hubava i veche ne polzvam krem za izbelvane

  Харесвам

 92. 92 Plamen май 18, 2010 в 6:25 pm

  SAMO VIJTE KVI IZKAZVANIQ IMA TYK . AVE NEHTO VI IMA S IZKRIVENO MISLENESTE POVE4ETO TYK ,VAJNO LI E CVETA NA LICETO , SPODED MEN E PO VAJNO KVO IMA V GLAFATA NA 4OVEK NIHTO NEZNAETE ZA NAS CIGANITE ,, IDVANETO NA CIGANITE V BALGARIQ STAVA S XAN ASPARYX TOIGI E VZEL PO PATQSI NATYK ,,4E SA BILI DOBRI KOVATCI NA MECOVE ,KOPIQ I DRYGI NEHTA. I DRYGO INTEGRAZIQTA STAVA NE SAMO SDYMI ,NYJNOLI E DAVI KAJQ 4E IMA DISKRIMINACIQ KOLKO I DA SI OBRAZOVAN VIDQT LI TENATI NALICETO ,,,I VEDNAGA TI BIQT DYSPATA NEZAVISIMO OT KADEI DAE ,,

  Харесвам

 93. 93 vse pak 4ovek май 30, 2010 в 12:51 am

  MISLIA 4E VSEKI TUK IZKAZVA NE SVOE MNENIE A CITIRA DRUGO
  NAPRIMER SLUSHAL SAM KAK MAIKA KAZVA NA DETETO SI
  MAMO NE HODI TAM 4E CIGANITE SHTE TE OTKRADNAT
  I TOVA DETE ZAPO4VA DA JIVEE S TOZI STRAH

  Харесвам

 94. 94 vse pak 4ovek май 30, 2010 в 12:54 am

  I OSTE NESHTO DA DOBAVIA
  NIKOI NE E SADNIK NA DRUGIA
  MOJE BI IZCIALO TRIABVA DA SI PROMENIM MNENIETO NE SAMO ZA JIVOTA NO I NA TOVA KOETO E I POKRAI NAS

  Харесвам

 95. 95 vse pak 4ovek май 30, 2010 в 1:02 am

  ZA MEN E BEZ ZNA4ENIE KAKAV SAM PO NARODNOS
  TOVA NE OZNA4AVA 4E KATO GOVORIA NEMSKI SAM NEMEC
  ILI FRENSKI 4E SAM FRANCUZIN
  I NE PRI4INIAVAM TOVA NA DRUGI TOVA KOETO NE ISKAM DA PRI4INIAVAT NA MEN TOLKOVA LI E SLOJNO DA BADETE PROSTO HORA
  HORA 4AKASHTI POSLEDNIA MOMENT KOGATO SHTE PREDADAT BOGU DUH
  MISLETE ZA TOVA A NE KOI KAKAV E

  Харесвам

 96. 96 флатко юни 8, 2010 в 1:18 pm

  Статията е интересна. Даже в Wikipedia информацията е по-малко. Поздравления!
  От коментарите ми прави впечатление, че има много хора, ползващи Интернет и все пак пишещи безкрайно неграмотно…
  Приятели, джебчийството и готованството, както и нежеланието за образоване идват от семейното възпитание. Така ги учат от малки и за тях това е реалността. Трябва да се изградят центрове за работа с деца на проблемни семейства. Там могат да отидат деца на алкохолици, на престъпници, на доказани психопати и т.н, както и на безотговорни цигански родители. Издава се съдебно решение, че родителите не полагат грижи за възпитанието и се пращат децата в тия центрове. Там могат професионални възпитатели да им дадат образование и грижи, докато са още малки. Порастнат ли с мисълта, че са част от истинското общество, забравете за всякакви проблеми. Така мисля аз. И не се притеснявайте за разходите, които ще се хвърлят за малките циганчета – това ще излекува обществото от много проблеми. Струва си.

  Харесвам

 97. 97 флатко юни 13, 2010 в 1:23 pm

  Мале, горния ми пост звучи гадно на места 🙂 Само да подчертая, че уважавам всички култури по света и у нас и ненавиждам всякаква расова дискриминация. Просто възпитението куца на места и е поправимо, и то с добро.

  Харесвам

 98. 98 misle6t юни 19, 2010 в 2:26 pm

  Хахаха кой ще интегрирате бре кретении говорите как да го интегрираш като половината са от бракове между роднини мой го интегрираш у гробища тва е дегенерация колкото до бг населението то е известно с грандоманията и простотията си и ако не се зема в ръце ще гледа като добиче докато мангалите го убиват ма няма муй за пръв път все пак

  Харесвам

 99. 99 Кирил юли 6, 2010 в 6:45 pm

  Попаднах на тази страница ровейки се в интернет за произхода на циганите , наистина доста изчерпателна информация но не намерих нищо за джоревците или цоцоманите както ни наричат в някои части на България. Ние не говорим цигански и сме християни,
  ако някои знае нещо повече за нас нека пише.

  И МОЛЯ БЕЗ ТЪПИ КОМЕНТАРИ

  Харесвам

 100. 100 Кирил юли 6, 2010 в 8:10 pm

  Доста интерсни постове прочетох някой искренно ме развеселиха , нека тези които се наричат арийци като кан Кубрат (смея се) да се научат да пишат на български с кирилица а не с маймуница. И нека всеки осъзнае че всеки е индивид има свой характер и навици във всеки има добро и лошо никой не само добър или само лош . Аз не крия произхода си АЗ СЪМ ЦИГАНИН това не ме прави по-малко умен от вас или по-малко добър .

  Харесвам

 101. 101 ТТТТТТ юли 11, 2010 в 1:17 am

  Трябва да ви кажа че след всичко което прочетох бих казал че всичко е може би съдба, съдба и пак съдба… Аз например (понеже съм с руса коса и сини очи, предполагам) като съм бил някаде из Западна Европа винаги са ме бъркали за немец, австриец, руснак и т.н. Баща ми също е рус със сини очи ( неговия баща е от Северозападна България предполагам от там е този ген, защото съм виждал много негови роднини на дядо ми с много светли коси). Ставало ми е хубаво когато ме сбъркат ,но и в същото време тъжно… Израстнал съм в добро семейство – обгрижван съм винаги. Родителите ми имат професии – баща ми е пилот , а майка ми е юрист. Завършил съм езикова гимназия и все чета в интернет за различни държави. Винаги ме е мъчил един въпрос в живота ми досега – Защо? – Защо на мен ми е предоставена такава възможност, а на толкова други хора не? Винаги съм се успокоявал че това е съдба – Лично на мен мечтата ми е циганите в България да станат като така наречените „афро-американци“ в Америка, въпреки че разбирам хората какво си мислят – нещо от типа на – Тези какво са дали на България ? – трябва да се намери решение

  Харесвам

 102. 102 nasia юли 17, 2010 в 3:24 pm

  atanas kato neznaesh dobre kakvoi sa ztiganite i kopanarite nqma da kazvash razbra li? 4e ste mi kaje6 ti na men fsi4koi sme mangali.

  Харесвам

 103. 103 ruslan юли 18, 2010 в 1:54 pm

  as sa6to sam ot romski proishod no ne znam ciganski ot grad simitli sam no jiveq v ispania v balgariq ima rasizam vapreki 4e sprqmo men nesam go use6tal dosega no tuk v ispaniq ne gledat cveta na kojata tova e samo v bg

  Харесвам

 104. 104 vanesa юли 20, 2010 в 11:57 pm

  `vsi4ko razbrah dolu gore blagodarya vi

  Харесвам

 105. 105 Simona юли 29, 2010 в 10:25 am

  Ehhh jalko che go nama dokazatelstvoto che kopanarite sa traki i sa po napred ot BALGARITE – (MANGALI).

  Харесвам

 106. 106 fuks юли 31, 2010 в 1:46 pm

  Циганин не значи човек от някакъв етнос. Циганина е състояние! Болест! Чума по-страшна и от СПИН-а. Индикация за пагубност! Печат за дефект! Аларма сред народите, че нещо им куца, че не се развиват правилно. Нагледен пример какво става когато Господ си направи лоша шега. Ако циганите се въдят повече от нормалното в някой точки от земята, това означава, че там нещата са зле и е нужна намеса, нужна е помощ.
  Погледни му стойката. Очите. Изражението на лицето. Гледай го как ходи, каква сянка хвърля, колко му е акъла, обноските. Цяла седмица да се кисне във „Веро”, пак ще мирише лошо. То всичко само ти се намества в главата.
  Циганина е тъмен човек. Не черен. Тъмен! Вътре, в оная гнойна и вмирисана топка вместо човешка душа! Ходи по тая земя за да е гаден, за да е противен, за да отвращава околните. Създаден е да убива, краде, насилва, лъже, да мързелува, да паразитира и използва. Събрал е в себе си най-черното и гадно, което може да се залепи на същество ходещо изправено. Няма морал, няма такт, не знае що е съвест, мрази да прави добро, не иска да се развива, няма положително виждане за околния свят. Всичко в него е първично и грубо материално.
  Циганите са обявили война на добротата и човечността. И когато масата им нараства някъде, това значи, че добротата и сърдечността там гинат. Циганина е наказание за слабите и лековерните. Индикатор, че една общност се разпада. БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА.

  Харесвам

 107. 107 flori август 2, 2010 в 1:18 pm

  yvajaemi mislq che zabelqzagte imeto mi i iskam da vi kaja ne6to mnogo vajno to e che nie kopanarite govorim starobalgarski ezik no za tolkova mnkogo godini toi leko se e promenil

  Харесвам

 108. 108 родолюбец август 14, 2010 в 11:08 pm

  fuks каза:Циганин не значи човек от някакъв етнос. Циганина е състояние! Болест!
  Съгласен съм с мнението ти!Според мен страшното е това,че болестта за която ти говориш е обхванала цялата страна и не прави разлика между това дали си българин,циганин,ром и т.н.Това заболяване се разпространява с такава скорост,че ако в близките няколко години не се приложе ударна доза от единственото ефективно лекарство-
  ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕТА, нашата мила и свята майка БЪЛГАРИЯ ще изчезне безславно от световната карта! А на нейно място ще се появи държавата АБСУРДИСТАН, в която да си необразован простак е сигурен признак че ще „успееш“ в живота!
  БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!!!

  Харесвам

 109. 109 Kories август 18, 2010 в 4:22 pm

  Баси тъпия мангал! А бе копанар смотан, какъв старобългарски си говорел ти бе? Още малко ще излезе, че Аспарух и чета са били копанари и са превзели „икономически“ територията на днешна България, дялкайки лъжици! Или пък просто са я откраднали…
  Сега да поясня: Вярно,че циганите са хора и т.н. и нямам нищо против тях, но ненавиждам МАНГАЛИТЕ! Тия, които имат поведение на мангали! Също не мразя Гейове, но не търпя ПЕДЕРАСИ! И господа и дами цигойнери: Това,че сте прочели няколко книги, е похвално, но това по-скоро е изключението, което потвърждава правилото. А то е, че: ЦИГАНИЯТА Е БОЛЕСТ! Хитлер не е бил гнуслив явно… Аз не бих използвал мангали и за сапун! Майната Ви!

  Харесвам

 110. 110 flori август 23, 2010 в 4:19 pm

  na kories i na rodolqbec iskam da kaja 4e sam ot romania i nesam ciganin kato vas da ybijdam horata i sam 100 procenta sigyren 4e slet kato vidite komentara mi pak 6te ispolzvate nqkakvi vylgarni dymi s koito da obijdate t1i nare4enite sigani ot vas i za taz kories iskam dati kaja 4e za men govori6 4e sam pisal za nqkavsi starob1lgarski ezik a ti nese vijda6 4e si zapo4nala da govori6 za nqkvisi lajici za han asparyh 4e bil kopanarin vijdam cigonerii si pisla tipi4no za edin ciganin ili ciganka nita znam kva si tam i za tvoe svedenie sam mnogo obrazovan

  Харесвам

 111. 111 flori август 23, 2010 в 4:26 pm

  zabravih dati kaja 4e mai ti hlopa daskata vav varna ima edna lydnica dati napi6a li adresa

  Харесвам

 112. 112 flori август 23, 2010 в 4:53 pm

  koi znai ti pak kva ciganka si

  Харесвам

 113. 113 flori август 23, 2010 в 4:55 pm

  sega sam sigyren 4e shte ispolzva6 nqkvi vylgarni dymi kakto v komentarasi pogore

  Харесвам

 114. 114 flori август 23, 2010 в 4:58 pm

  naprimerno kato tezi koito si pisala Баси тъпия мангал! А бе копанар смотан.МАНГАЛИТЕ.ЦИГАНИЯТА Е БОЛЕСТ!

  Харесвам

 115. 115 nedio август 23, 2010 в 9:33 pm

  a li4no sam balgarin i my praq evala na flori kak moje tas tapata koza kories da obijda 4oveka bravo flori dobre q sloji na mqstoto i

  Харесвам

 116. 116 nedio август 23, 2010 в 9:37 pm

  as i flori sme protiv va6ite volgarni dymi koito ispolzvate
  i vi molim nai lubezno da sprete da ybijdate taka

  Харесвам

 117. 117 flori август 23, 2010 в 9:41 pm

  as naprimer kato vijdam kories kak obijda si mislq 4e taka vijda pri roditelite si vk16ti vsi4ko tova opira do vaspitanieto na roditelite edvali si gi e izmislila sama sigyrno e vidqla ot nqkade

  Харесвам

 118. 118 flori август 23, 2010 в 9:44 pm

  no tova e pove4e nqma da pisha za6toto neiskam da se obijdame

  Харесвам

 119. 119 flori август 23, 2010 в 9:48 pm

  pove4e nikoga nqma da vlizam v tozi sait ina4e infoto e syper blagodarqvi mnogo pone razbrah ne6to pak vi blagodarq

  Харесвам

 120. 120 ... август 30, 2010 в 2:31 am

  Струваше ми доста време да прочета мнението на различни хора…проследих кой какво мнение си е изградил за“циганите“..на места някои са прави други не..но не съм психоложка,за да сложа име на някой с цел да го обидя.Попаднах случайно тук,търсейки информация за етноса“роми“или както искате си го наричайте.Аз съм също от ромски произход искам да ви споделя,че не се срамувам от произхода си,на 21г.съм в момента съм студентка 3та година Начална Педагогика с английски език(бъдещ педагог който ще възпитава вашите деца).Работя в хранителен магазин по време на обучението си,за да си поддържам образованието,не чакам на родителите ми,защото така се чувствам независима,че мога да се справя сама с няколко неща на веднъж.В университета никой не ме е обидил,всеки ме апелира и ми се възхищава именно на това,имайки предвид произхода ми и какво върша…някой не го могат това и завист наблюдавам също…В магазина където работя се случва по-често да работя на каса където в края на смяната си,в нея има над 2 000лв. в брой..и така една година не съм злоупотребила нито със открадната стока нито с пари всеки един мой колега ми има доверие.Членка съм в Младежка Партия ГЕРБ,където се коментират проблеми на държавата ни било то от страна на инфраструктурата…от страна на социалния живот..и всичките тези коментари са относно проблемите в България аз като една подрастваща и скоро дипломираща се и работеща ме интересува изцяло политиката на държавата в която живея и всичко това се базира на интереса ми кога България ще се стабилизира и всеки един ще бъде равноправен гражданин.Хора ние сме членове на ЕС който ни е приел с цялата ни корупция,с всичките ни политици,които са окрали държавата и са виновни за много проблеми в държавата,която е в застой и няма развитие..не може да даде едно образование без рушввет,не може да се излекуваш като човек който е здравноосигурен без рушвет.Не искам да дебатирам по тази тема за корупцията тя е странична.Имам сертификат за организацията „Save the children“,била съм на различни семинари,бях поканена на наблюдение в Бангладеж,където с екип гледахме една гледка,която е плачевна,Вие не сте виждали на живо деца с подути глави от глад,заразени от спин,неграмотни.Те не знаят какво е да имат собствена стая,легло,ток,вода да не говорим за тези удоволствия,с които ние разполагаме.За тях се отпускат много пари,които са окрадени от висше стоящи хора,на които им е широко около врата.Искам да ви кажа,че Вие не знаете какво би било ако има такива хора в нашата държава,които живеят като хора от каменната ера,затова няма място за сравнение циганина с хората,които видях аз и ми е смешно,като казвате,че са ви окрали или са ви набили.Това наистина подлежи на съд,но се надявам всеки един циганин да се образова,да живее със заплата,да плаща данъци,ток,вода..Моите роднини са образовани имам чичо,който е проф.в БАН има издадена книга за ромите,където описва произхода и живота им.Не знаете каква чест беше за мен да напиша курсовата си задача по Езикознание на тема свързана с ромите..и в литературата да отбележа името на автор,носейки неговата фамилия:)Отдавна съм спряла да мисля за интеграция защото аз го правя в момента,осъществявам се като индивид характерен за 21век.въпреки,че съм циганка.Ще ви кажа една истина Не се срамувам от произхода си,че съм циганка…срамувам се от самите цигани,че не са се просветили все още…и че някой на който му кажа,че съм циганка би ме сложил под един общ знаменател.Имам сериозен приятел(от български произход),който ми повтаря“Ако не беше образована,хубава,честна и вярна циганка нямаше да съм с теб само заради хубавите ти очи“.Ако има още 20 циганки като мен нашето поколение ще бъде вече напълно интегрирано…но до тогава има доста време…Има значение в едно циганско семейство как ще възпитат циганчето,било то да краде,да проси или да го изпратят на училище.Когато бях малка моят баща,който е със основно образование все казваше на мен и брат ми:- „учете,вземете си хляба в ръка,не като мен да нямате професия“.Майка ми е със средно образование,брат ми е също със средно имаме уважение и респект от познати и близки.Ето това е да отсрастнеш в добра среда и атмосфера,която да ти позволи да се образоваш.

  Харесвам

 121. 121 Борис септември 5, 2010 в 12:04 am

  Интересно четиво. Благодаря на автора.
  А към всички които са написали коментари: Работете върху себе си, за вашето душевно спокойствие.
  Колкото до писането ви; едно е да пишеш неграмотно, друго е да пишеш неграмотно на латиница.

  Харесвам

 122. 122 IRINA септември 10, 2010 в 4:22 pm

  ZDR ASAM CIGANKA NO TOVA NE ZNA4E 4E BALGARKA STRUVA POVE4E OT MEN DOKOLKOTO RAZBRAH V TAZI STRANICA 4E STAVA DISCRIMINACIA ZA6TO TRQBVA DA E TAKA I NIE CIGANITE MOJEM DA GONIM BALGARITE OT NA6TA GRUPA NA PRIMER ILI COMPANIA NO NE GO PRAVIM ZA6TOTO SME JORA IMA CIGANI ZLI NO IMA I DOBRI DA SE ODELAT ZLITE A DA FLEQT DOBRITE

  Харесвам

 123. 123 IRINA септември 10, 2010 в 4:44 pm

  SAGLASNA SAM S RUSLAN OT SIMITLI AS SAM OT KARJAMITLIY
  I SA RADVAM 4E SAM CIGANKA
  A VIE DETO SA S4ITATE ZA B1LGARI
  I RASISTI
  KAKVI B1LGARI STE KATO 5OO GODINI STE BELI POT TURSKO ROPSTVO I SAVA LA6KALI TURCITE I STE SA RODILI VIE KAK VISTE TOGAVA
  A NIE SA LA6KAME SAMO CIGANI I IZLIZAME PO 4ISTA RASA
  TURCITE ZA 500 GOD NEVI SLOJIJA 4ALMA A NIE ZA 20 GOD VI V1RZAJME GIBEK
  ZNA4I SME PO VILIKI GIGANKITE IMAT NAY JUBAVIQ MANAKUR INAY JUBAVATA KOSA I E PO JELANA OT VAS PSSSSSSSS

  Харесвам

 124. 124 IRINA септември 10, 2010 в 5:29 pm

  ALBINOS: iskam da popitam da li znae te ne6to za lajovite i tejniq proisjot

  Харесвам

 125. 125 Adi септември 14, 2010 в 1:45 am

  http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/…_narodite.html

  По повод чистокръвните цигани…

  Харесвам

 126. 126 Лина септември 14, 2010 в 9:50 pm

  Преди година прочетох,че един наш професор казва да не се плашиме, че България ще изчезне от картата ,но на нейно място ще се появи нова държава наречена Цигания.И това за историята не е ново да изчезват държави и да се появяват нови.Това,което прочетох като коментарии до сега ми говори,че нашето общество не е наясно за много неща.Как го виждате интегрерането ,грижите за ромските деца по домовете,помощите,образованието и т.н.Откъде ще дойдат средствата за всички тия пожелания.Циганите стават все по неграмотни и забравят да говорят български,все по мързеливи и нагли и се размножават здраво.До някоя година от къде средства да ги лекуват,хранят и интегрират,след като работещите българи намаляват.Не виждам изход освен тук да стане циганско гето със стени като в Газа или Витлеем както са направили еврейте с палестинците.Така поне Европа ще се предпази,а и политиката досега е да изчезнат българите от тая територия.ПРИМЕР фРАНЦИЯ.

  Харесвам

 127. 127 kaba септември 14, 2010 в 11:13 pm

  abe predstavete si bulgariq v evropa i syotvetno v ES i vie mestnite-bulgarite vi e omraznalo ot nas cigaNITE…ami 4e zakade e bulgariq bez nas?dali za ES ILI ZA NQKADE DRUGADE…ama tiq ot Es se interesuvat tolkova kolkoto se interesuvat i za vas….ama vie kradete za milioni a na6te sa koko6kAri….i taka evropa 6te pomaga li?….haha i na vas i na nas?…..ama mnogo ste prosti be…….AKO NIE SME CIGANITE V BG TO VIE-BULGARITE STE CIGANITE V EVROPA…AKO NIE GONIM VAS TO VIE GONITE TQH….

  Харесвам

 128. 128 ... септември 16, 2010 в 10:23 pm

  Тук не е въпросът кой кой е…нали говорим за равни права..и да няма расистки истории.Въпроса е да се образоват циганите както го правят…(и то много малко).Циганите са един сплотен народ който има своите закони и вярвания..те пренебрегват всеки друг народ и го отцепват от себе си.Ще бъде добре,ако си имат пак законите и вярванията..няма нищо лошо нека си ги имат,но така те сами се отцепват от доброто..от знанието от доброто и сигурно бъдеще..без образование няма работа..няма добър живот.Никой не може да каже на един циганин да пусне детето си на училище,при положение,че е най-лесно да го прати да краде,така ще има за цялото семейство..това е тяхното препитание или да продаде дъщеря си..за да има пари за нов телефон за нова кола..така,че не може лесно да се промени мнението на един циганин.Той си има начин на живеене така разбира нещатата и така ще бъде за бъдеще.

  Харесвам

 129. 129 ... септември 16, 2010 в 10:29 pm

  Малко има родители като моите,които не са ме продали за да си уредят живота за малко…защото мислят за мен,защото искат да се образовам…горда съм,че имам такива родители.Говорили са ми като бях малка..учи си образовай се работи…нека имаш добро бъдеще вземи най-хубавото от живота..ако искаш съхрани циганското в себе си но не се задълбочавай много защото там няма нищо ценно и наистина е така..Нека мислят още 5 цигански семейства така и може да се оправят някак си нещата…ама едва ли…

  Харесвам

 130. 130 гражданин септември 22, 2010 в 2:56 pm

  И аз искам да благодаря за материала, който авторът е събрал и така добре структурирал. От известно време вниманието ми е фокусирано върху историята с циганите/ромите, която се разиграва във Франция и затова се позачетох и в коментарите тук.
  Исками се да споделя едно такова виждане за циганския или ромския въпрос – за всеки един индивид, семейство, род и нация е всекидневно отворен въпросът дали избират доброто или злото в този живот.
  Адмирации към ромите/циганите, които са писали в този форум и са посочили, че са направили избор по посока на доброто (вместо кражби – честен труд, вместо мързел и лъжа – работа, вместо неграмотност – училище) да, това е възможно, доброто е възможно за всеки, който го иска – това е лично израстване,възможност за промяна на технте семейства, може би на няколко поколения от рода им… може би….на циганския етнос един ден:)
  Не казвам, че сред българите няма грешни, лоши или зли хора – не напротив, навсякъде има мърша и законът за доброто и лошото важи за всеки един.
  Стана много пъти въпрос каква религия изповядват циганите – истината е, че не религията прави хората и етноса добър, а първо индивидуалният избор, после фамилното поведение и после – как живее общността. А, духовността много бързо си личи във физическите ни измерения – живее като скот, нали няма нужда да поясняваме за физическата и духовна нищета на това човешко същество? А, да ли такова същества са човеци – да те са, но на различно духовно и от там – физическо ниво. Просто е като 1+1.
  И един много интересен момент за културата и фолклора на тази етносна група.
  Да, вярно е, че циганите/ромите си имат фолклорните образи и приказките за добрите и лоши духове, имат си Нова година и още хиляди хрстиянски, мюсюлмански, езически празници, но въпросът е какво от това? – отново изборът е важен: дали, когато си гладен избираш да откраднеш, просиш или измамиш, или избираш да работиш и с пот да си докараш тези пари за хляб.
  Ежедневните, малките избори, те ни правят добри или лоши, без значение от каква религия идваме и ако постоянно избираш само едното?
  Какво може да се направи, как ние можем да помогнем? Никак не е бързо, защото е въпрос на много дълбока промяна в социалното и държавното устройство, но завучи просто – като подкрепяме и поощряваме със закони и като общество тези, които се променят, които се образоват и искат да се повдигнат духовно и интелектуално.

  Харесвам

 131. 131 angelina октомври 7, 2010 в 3:39 pm

  ziganite sa xora kato vsi4ki drugi na tasi planeta.No predstavete si si niamat darjava da gi kontrolira taino i iavno.Niamat si i polizia da gi sledi i t.n.Ne iskat darjava,ne im e pritriabvala,iskat zovescki jivot,no ne im e nikak lesno,kakto i na vsizki ostanali.MOGAT da se veseliat kakto nikoi drug,rodeni tanziori,pevzi,artisti.Podlojeni sa na silna diskriminazia,zasctoto niakoi ot predstavitelite na homo sapiens pretendirat ze stoiat po-visoko ot drugite xora,absoliutna laja,zzcovesckata sasctnost e ednakva za vsicki-e sasctnostta na novorodenoto-radost i liubov ,jizneutvarjdavane.Koi ima naglostta da pretendira ce e povece pt brat si.Omrazata i neuvajenieto kam drugia covek,lipsata na covescki,xumanni stoinosti.KOLKOTO DO PRESTAPNIZITE,IMA GI UVI NAVSIAKADE,OT NAS ZAVISI DA GI SPREM,DA NE IM POZVOLIM DA NARANIAVAT SLABITE I BEZPOMOSCTNI,SILNIA SCTE SE ZASTITI SAM ILI S PRIATELI,SLABIAT SE NUJDAE OT POMOSCTA NI,SMELOST,BLAGODARIA ZA NAPISANOTO

  Харесвам

 132. 132 Сивия октомври 11, 2010 в 11:38 pm

  С интерес прочетох коментарите, особено тези на цигани. Аз съм българин и ми е интересно какво мислят те по въпроси като интеграция, образование и други.

  Възхищавам се на цигани постигнали нещо в живота, и то повече отколкото на българи постигнали същото, защото, каквото и да си говорим, циганите нямат равен старт в живота. За циганина всичко става по-трудно, затова и успехите им имат по-голяма ценност в моите очи.

  Радвам се да виждам цигани, които работят честно – няма нужда да са професор Чирков или нещо особено – то да не би всички българи да са хирурзи?

  Честно да си призная, по начало не обичам циганите – така са ме научили родителите ми, така и аз ще науча децата си. Циганите с векове са създавали негативно отношение към себе си – не само в България – по цяла Европа – няма какво да се правят сега на ощипани моми и да се чудят защо всички ги мразят. Хората, по принцип не харесват някой, който краде, лъже, граби, изнасилва и убива. Това е образът на циганина, който е създаден през вековете и то от самите цигани. Наясно съм, че не всички цигани са такива, както и че тези – добрите цигани – се срамуват заради съплеменниците си – и аз съм се срамувал в западна Европа, заради сънародниците ми – тарикати.

  Преди време, обаче, срещнах едно момче – циганче, което беше таксиметров шофьор – човек, ако не го погледне, няма да познае, че е циганин – чисто, спретнато, говори чист български, разговорихме се – вълнуват неща като всяко българско момче на неговите години – как да си купи по-хубава кола, как да ремонтира покрива на техните – такива неща. Ами, с радост му оставих бакшиш. Всех му телефона и пак го повиках. Значи има надежда за това циганите да станат нормални граждани на тая държава – пак казвам – няма нужда всички изведнъж да станат професори – да се образоват и да се хванат на нормална работа, пък циганите-професори, след време сами ще се появят.

  Браво на циганите, които се образоват и работят! Трудно е да се изплува от калта – знам, но всички имаме нужда от такива като вас – огромна нужда! И българите – за да видим, че и циганите могат да са хора като всички останали, и останалите цигани – да видят, че и по друг начин може да се живее – по-добре!

  Харесвам

 133. 133 nasia октомври 15, 2010 в 8:21 pm

  bravo flori dobre q sloji na mqsto mnogo si praf…..

  Харесвам

 134. 134 nasia октомври 15, 2010 в 8:22 pm

  bravo flori dobre q sloji na mqsto mnogo si praf…..
  jif i zdraf da si …

  Харесвам

 135. 135 stilian октомври 23, 2010 в 9:40 pm

  eee da sa sam ciganin i kakvo otova pro4etox vnimatelno napisanoto.e bravo moeto vajenie za trruda mnogo milo ot vaja strana.DA POPITAM I AS NEJTO DA POPITAM VIA VAJATA ISTORIA PRENAPISAXTE LI ZAJTOTO E OBGARNATA S XILADI VERSI.MNOGO BLAGODARIA NO NEMISLIA 4E IMAM OBJTO S INDICITE EZIK,TRADICI,NRAVI,MNOGO DR.RAZLIKI.BILSAM V DELXI I DR. GRADOVE.MAMKAMU NIAMAJE ZAKAKVO DA SE XVANA RAZBIRATE LI BEEEEEEEEEE.ISTURICI BRAVO.

  Харесвам

 136. 136 ДАНС ноември 17, 2010 в 2:21 pm

  А ЧАНДАЛА ДРАГИ МИ СМЕХУРКО КАКВО Е ? ДА НЕ БИ ДА Е АНГЕЛ БОЖИЙ?

  Харесвам

 137. 137 Кирил ноември 22, 2010 в 9:29 pm

  Такааа виждам доста боклук в коментарите някъде ни сравняваха със атентаторите самоубийци на друго място сме били дърпали България назад , извинявам се но ако в една фирма работята двама роми и десет българи и фирмата фалира ромите ли са виновни за това? Никой да не исказва мнение за хора които не познава , повечето българи знаят за ромите от медиите които ниога не пропускат да хвърлят кал по нас .Та нима българите не крадете?
  Та нима не ограбихте държавата си , вие и само вие сте виновни за положението в което се намират циганите в България .Но ще дойде ден когато циганина ще стане грамотен , ще дойде ден когато циганина ще управлява тази държава защото всичко тече всичко се променя… вас никой не мрази, нито циганите нито турците , а вие мразите нас .Вас ви мрази цяла европа а вие гледате с надежда към тях да ви потупат по рамото. За стжаление третата българска държава никога не е била управлявана от българи , управляваха я германците и руснаците а сега американците .ПРОКЪЛНАТИ НАРОД СТЕ

  послепис:
  И преди да се наречеш БОЛГАРИН погледни назад в историята за да видиш че българи няма а има само наследнци на бивша османска територия!!!

  Харесвам

 138. 138 flori_nedqlkov@abv.bg ноември 24, 2010 в 9:48 am

  iskam da pitam znaete li ne6to za kopanarite

  Харесвам

 139. 139 Пенка Рачева ноември 29, 2010 в 2:41 pm

  До циганина Кирил-щом не ти харесва в България, какво те спира да я напуснеш?Кога за последно си си плащал сметките и осигуровките?До кога циганите ще живеят като паразити на гърба на българите?До кога ще се размножавате като животни?Циганите защо не си създадете държава и да се изселите там пък там се размножавайте безконтролно на воля

  Харесвам

 140. 140 Жоро ноември 30, 2010 в 9:28 pm

  Интересна тема :).Лично аз съм българин и чесно казано съм на кръстопът относно циганите.Познавам цигани който са супер печени държат на думата си учат се и се образоват на едно добро ниво.От друга страна като се замисля за всички нищожества който едвалине живеят на гърба на държавата (която понастоящем е БЪЛГАРСКА)правят деца като невидели само и само да получават повече издръжки за тях а иначе тичат в кръчмата направо ми се повдига и ми идва да ги почна с правата лопата…Да не говорим,че сумата и цигани са се озлобили нереално много към всичко де що мърда!Още малко и в трамвая ще скочат да те тепат щото не ги кефиш!И да не говориме за тапирите който ходят и крадат на ляво и на дясно от де що намерят!Е такива най ги мразим който не се опитват да постигнат нищо със собствени умения и труд.РАБОТА МУ Е МАЙКАТА неможе цял живот на готово бате бате дай 5 лева или бате бате ела ке краднеме от токо на съседо!Според мен или ставайте хора или напущайте фронта щото след 50 години циганите ще са 5 милиона а българите половин.И ако ви се живее ще трябва да кацнете на земята.Щото просто незная кво ще стане ми добре,че дотогава нема да съм жив.

  Харесвам

 141. 141 kopanarina декември 14, 2010 в 1:57 am

  ee vsicko nacisti bee abe xora az sam kopanarin na 20 sam davi kaja cesno nema dase varna soro v bg kvo davi kaja nie malcenstvata sme nai 4istite a vie balgarite ste turci 500 godini eiii hahah ma pak 6tevi doide reda spoko toia pak 1000000 ama 6evi skasat eiiiiiiiiiiiiii ae az begam da eba nekoia kurva balgarska tuka v italia palno s balgarki kurvi nesam vijdal do sea kopanarka kurva e ima gi no se 4ukat za kef a balgarkite paricki e ko da praviat

  Харесвам

 142. 142 dimitar декември 16, 2010 в 9:35 pm

  vashta mama indiiska ,samo za mazyt stavate .

  Харесвам

 143. 143 dimitar декември 16, 2010 в 9:36 pm

  samo mazyt za ciganite

  Харесвам

 144. 144 dimitar декември 16, 2010 в 9:39 pm

  kade e 4i4ko hitler,da vi napravi na mazyt ne na sapyn -shtoto sapyna shte mirishe,vashta mama zgan mrasna,nai loshoto da kaja za vas ,malko shte e,smart.

  Харесвам

 145. 145 kopanarina декември 16, 2010 в 11:20 pm

  ee bokluk takav az sam kopanarin i sam v italia ot 10 godinkii a dati kaja ne6to be laino nacisko znae6li kolko ot vas giaurite rabotiat pri bratmi aaa ne stiga 4e vi xranim tuka a u mng znaete abe nemate opravia be xoraa ti pak koi znae kav si turcin nali vi ebaxa turcite 500 godini be off nemate opravia nacisti takiva mrasni ..

  Харесвам

 146. 146 kopanarina декември 18, 2010 в 2:38 am

  dimitar e goliam nacist no i negovoto vreme idva nese pretesniavaite bg 6tevi vidim smetkata nie malcenstvata lek opo leko a vie 6eni lapate kopanarskite ciganskite turskite pi6kii i 6tevi ebem jenite kakto vinagi az do sea nesam ebal kopanarka no 4esno zaklevam se sam gi kasal ii mng miri6at nese kpiat kvo ne znam aaaaaaaaaaa ii vij laino nacisko po nagore v komentarcetata ot kade proizlizame kopanarite ok i togava mi govori sopol takav adi az begam 4ekam dami pi6e6 ……….

  Харесвам

 147. 147 kopanarina декември 18, 2010 в 2:41 am

  dimitar e goliam nacist no i negovoto vreme idva nese pretesniavaite bg 6tevi vidim smetkata nie malcenstvata lek opo leko a vie 6eni lapate kopanarskite ciganskite turskite pi6kii i 6tevi ebem jenite kakto vinagi az do sea nesam ebal kopanarka no 4esno zaklevam se sam ebal mng balgarki kasal ii mng miri6at nese kpiat kvo ne znam aaaaaaaaaaa ii vij laino nacisko po nagore v komentarcetata ot kade proizlizame kopanarite ok i togava mi govori sopol takav adi az begam 4ekam dami pi6e6 ……….

  Харесвам

 148. 148 kopanarina декември 18, 2010 в 2:46 am

  zdr na vsi4ki iskam davi kaja predlagam 200 evro na toia koito mi kaje nie kopanarite kakvi smee az znam 4e nesme cigani ne govorim ciganski az sam v italia i ima mng romanci razbiramese perfektno s tix i ako ima niakoia dama ili gospodin govoria savsem seriozno davam 200 evro na toia koito znae istinskata istoria na kopanarite tova e moia telefon italia .;3298240608 dobavete koda parvo tova e mobilnia mi pi6ete ako ima takiva xora 4akam blagodaria

  Харесвам

 149. 149 dimitar декември 19, 2010 в 10:38 pm

  ami ,vie ste si indiici

  Харесвам

 150. 150 kopanarina декември 20, 2010 в 12:21 am

  indiec e ba6tati sigorno maikamo e torkinia :)))))))))))))

  Харесвам

 151. 151 dimitar декември 20, 2010 в 10:19 pm

  mangal smotan shte go na4ykam na maika ti v anysa shte i izkaram ciganskiq pastet ot gaza i,ishte mi go oblijesh.samo svirki na mangalite.

  Харесвам

 152. 152 kopanarina декември 22, 2010 в 8:12 pm

  ee bokluk 6ete nameria i 6e eba ba6tati maikati si4ki ok ne znae6 skogo si ima6 rabota dai sea idvam v bg ynoari az sam ot shumen ako iska6 dase vidim kele6 nese ebavai smene 4e nz skog si ima6 rabota ok giaur davi eba maikata tuka rabotite za men nestiga 4evi xrania ami rani ku4e date laiee mamavi nedovolna giaurska turcite 6evi ebat maikata na vas pak aa 5 ynoari si idvam ako iska6 nema prb kaji ot kade si 6ese namerim spoko 6etise slu4i slu4ka

  Харесвам

 153. 154 zzz декември 23, 2010 в 2:42 pm

  as sam kopanarin i se gordeq s tova evala my praq na kopanarina prav e 4oveka

  Харесвам

 154. 155 kopanarina декември 25, 2010 в 3:20 am

  bravo 6ese gordete vsi4ki 6toto niesme po dobre ot bg nema da lriete kakvi ste nema smisal xora samo taka dase 4uva……

  Харесвам

 155. 156 kopanarina януари 3, 2011 в 1:32 am

  kaji be dimitre ot kade si sled 3 dena tragvam 🙂

  Харесвам

 156. 157 dimitar януари 11, 2011 в 3:54 pm

  ot nqkade

  Харесвам

 157. 158 vanesa януари 16, 2011 в 3:51 pm

  ami vsi4ki sme hora

  Харесвам

 158. 159 dimitar януари 19, 2011 в 10:01 pm

  VASHTA MAMA CIGANSKA

  Харесвам

 159. 160 Боровинка януари 20, 2011 в 5:06 am

  До къде я докарахме… „Гордея се,че мама не ме е продала“ 😀

  Да, аз съм българка, и да, факт е, че вероятността да имаме нещо турско е голяма, огромна, но държавата МИ се нарича БЪЛГАРИЯ, а вие драги ми(да бе :D)далеч НЕ СТЕ такива…
  Затова сте решили да се пердашите като зайците, да раждате по 5 милиона потни, черни, сополиви, гнусни циглета, да си подпирате по цял ден вмирисаните мангалски задници и да чакате помощи от МОЯТА държава, която от своя страна така любезно ви ги предоставя…
  Така че, не ми пишете с цялата възможна гама правописни грешки каква съм аз, щото ако искам пакинстанка ще бъда, стига да съм в Пакистан.Намирайте си родината, от която там пещера сте излезли, обирайте си крушите и МАРШ ОБРАТНО!

  Харесвам

 160. 161 Gonzales януари 21, 2011 в 8:21 pm

  До КОПАНАРИНА:Ако искаш да разбереш повеЧЕ за произхода си готов сьм да поговорим

  Харесвам

 161. 162 kopanarina януари 28, 2011 в 6:46 pm

  ma borovinke ti si mng glupava ma vijte se balgarite kvi ste turci ti si mng tapa takiva kato tebe balgarki rabotiat za mene se6ta6 se otvoreni se praviat ma gi xrania prostitutki sa davam im po 50 evro da se radvat tam abe vie ste dolen narod takiva kato tebe stavat prostitutki i idvat pri mene da ba4kat ako nema6 pari za xliab moga ti dam nomera si 🙂

  Харесвам

 162. 163 kopanarina януари 28, 2011 в 6:47 pm

  a brato ami dobre az 6teti dam taia suma ma ot deka znam moje dame laje6 kaji kak da narpavim

  Харесвам

 163. 164 Боровинка февруари 7, 2011 в 1:16 am

  Хаха, сега сериозно-ти какво си? Познавах един мангой, който в интернет обичаше да говори като теб „За мене работите, аз съм незнам си кой, имам незнам си колко коли, мога да ви срина къщите…“ Истината е, че това момче беше черен почти колкото нощта, мизерен, пъпчив, мазен и вечно миришеше на нещо… неопределено, но ужасно 😀 Странно, но той винаги когато му виках „циганин“ или „мангал“ се обръщаше и ми казваше „Не съм циганин, турчин съм“. Но си беше циганин…

  Гаранция, че и ти като него си някое обидено пишлеме, ЦИГАНЧЕ разбира се и в момента си бършеш сопола в умирисания ръкав. И си мечтаеш някой ден българите, дето в момента те подритват из коридорите да работят за тебе… ами какво мога да ти кажа, освен… Мечтай, лошо няма 😀

  Та защо искате да сте турци бе, защо си преиначавате езика и говорите турски…? Нали се биеш в гърдите и не те е срам да кажеш, че си циганин, ама не говориш циганки, нали…говориш турски…иначе на мен ще вика туркиня, мангала 😀

  Нещо само ми стана интересно.. „такива като тебе стават проститутки“.. Какви…? Грамотни (научи се да пишеш бе, цигой)? Бели (за разлика от вашата боичка хаха, чернилки)? Интелигентни (не че беззъбата ти, потна майка дето не знае имената на всичките си 5000 деца е тъпа :D:D:D:D )?

  Съвземи се, мило проскубано циганче. И давай, давай сипи обиди и моля те кажи ми колко съм тъпа, само ти можеш да ми отвориш очите, давай! Кажи ми как ще стана проститутка и ще ми даваш по 50 евро да се радвам..
  Mечтай моето дете, мечтай… все пак тази мечта е единствения ти шанс да се доближиш до 50 евро, проститутка и…вероqтно хляб 😉

  Харесвам

 164. 165 безименната февруари 7, 2011 в 4:54 am

  Аз съм чиста българка и не се смятам за расистка. Изобщо не ми пука кой какъв е- циганин , турчин , руснак, американец и т.н. Но когато видя на улицата мръсен и отдалеко смърдящ циганин инстиктивно се отдръпвам. Същата е и реакцията ми когато видя пиян до козирката човек, или човек опитващ се да краде или да проси и то без изобщо да ме интересува произходът му. От друга страна пък съм имала щастието да се запозная с няколко момичета от ромси произход и мога да кажа, че те по нищо не отстъпваха на приятелките ми от българси произход. Имам също и случай при който жена от ромси произход толкова често ме лъготеше, че умишлено започнах да страня от нея. Най-интересното е, че нямаше никакъв смисъл да ме лъже, тъй като не извличаше и не можеше да извлече никаква полза от това. Май го правеше просто по навик. Като дете често ходех лятото на село и там комшиите ни които бяха изключително чисти роми имаха 3 деца приблизително на моята възраст. Непрекъснато играехме заедно и нито аз , нито другите деца сме се притеснявали от това, че са роми. Всичко приключи обаче когато те поодраснаха и се сдружиха с лоши компании така да се каже и поведението им коренно се промени. Започнаха да крадат да лъжат, а момичето беше едва на 11 когато си вдигаше полата на улицата и крещеше – Бате дай 5 лева за путка. Родителите и набързо я ужениха понеже се страхуваха да не роди незаконно. Проблемът е в това, че въпреки че родителите и бяха не особено образовани, но добри, работливи и възпитани хора, децата след като започнаха да дружат с други роми много бързо бяха повлияни от тях и започнаха да вършат всички тези ужасни неща. Но като цяло всички тези примери доказват, че всеки носи в себе си някаква индивидуалност и цветът на кожата и произхода не може да бъде критерий за това добър ли е той или лош.
  Искам да добавя само, че ме възмущава намесването на религията във някои мнения, относно ромската интеграция. Не мисля че във 21 в. е серьозно да се твърди, че дадена религия може да е по-правилна или по висша от друга или пък да се възприема религията като пречка за интеграция на дадена етническа група. В края на краищата говорим за интеграция, а не за претопяване. Според мен няма никаква пречка тези хора да запазят вярванията и обичаите си, както и езика който говорят. Стига вече с това религиозно противопоставяне. Всеки има пълното прово да вярва в каквото си поиска и е абсолютно недопустимо, нетолерантно и дори престъпно да обвинявате някого за религията, която изповядва. Замислете се колко хора са били избити за да се наложи християнството, колко други са били избити за да се наложи исляма и колко още са били избити в името на един куп още религии. Срамота е след всичко това да се дискутира кои роми били християни и кои мюсюлмани. Ще добавя само, че аз съм християнка по рождение и се срамувам от това, че религията която изповядвам в определени периоди е била налагана насилствено, срамувам се че хора са били убивани понеже са отказвали да я приемат. Това влиза в остър разрез със собствените ми християнски ценности и идеали, поради което казвам – Майната им на религиите. На мен ми е достатъчно да вярвам, че съм добър човек и че приятелите ми също са добри хора и изобщо не ме интересува кой в каква религия вярва, стига да вярва в доброто.

  Харесвам

 165. 166 kopanarina февруари 8, 2011 в 12:21 am

  vij borovinke imam fesbook vij me ako iska6 mene bratiatami sa6to dati kaja niakoi balgarceta 6tesi me4taiat dasa beli kato nas az poznavam tolkova smradlivi balgari ce malee ti pak koi znae kva s igrozna ma se pravi6 na nzm si kvo mi za pari kakvo dati dati kaja vie balgarite tolkova zavijdate az kaot se prebera v momalak grad balgarite vikat kopanarina se orpavi 6to se orapvi 6toto moje mi orpaviatise i vie samo moje da zavijdate xorata az nese pravia ma imam si vsi4ko za razlika ot niakoi bg imam si apartamence tuka v italy imam si i v balgaria v moia grad shumen imam si i biznes i o6te mng drugi raboti na 21 edna sam ma za dami zavijdat balgarite sam si dobre aa pak za balgarkite dati kaja ne6to naistena imam prostitutki balgarki i rabotiat za mene imam tuka v italia v ispania i ti ne kazvai golima rabota za6toto moje da raboti6 za kopanarin ili ciganin niakoi den nese znae ni6to v toia jivot ma dati kaja ne6to tolkova balgari sam orpavil tuka za rabota i vsi4ki sa dovloni a dati kaja ne6to tuka niama nacizam tuka balgarite ne variat pri nas tuka sme vsi4ki v edno i kaot izleze6 niakoi pat v cujbina 6te vidi6 dali 6te si naciska pomnimi dumte pojelavam ti vsi4ko nai xubavo i dano pak turcite da zavladeat balgaria za dase orpavi 6toto vie balgarite ste mng gladni ok ciao na vsi4cki az vav toia sait tapia nema da vlizam ve4e .

  Харесвам

 166. 167 kopanarina февруари 8, 2011 в 12:25 am

  a posledno kam taia borovinka nie kopanarite ne razbirame turski nie nesme turci i nesani ebali turcite nie govorim romanski

  Харесвам

 167. 168 saul февруари 10, 2011 в 10:42 pm

  ROMA sme za6toto u4im zaedno s izraelskite sinove na siakade ni nari4at taka nie sme hanan ski te sinove ciganin toest zingar ne mri6teniat kim gospot bog bil ujenil se za Sara da6teria na Saulski plemena pirvite evrei nie sme ot tiah i az sam Muslim kurana daje pi6e kak Hindi se mra6ti na ALLAH a 4uveka krif ne pie meso ne yade nese e mri6til TOEST ZIGANIER SANSSKRIIT SAMOTO NA6IAT EZIK NIE NE IZPOLZVAME Mantrahk romaya ehk ne bilgarizirana nito trukizirana i BILGARI VINAGI SA NI OBI4A LI KAKTO I TURKITE AZ SIM CIGANIN I 6TE SI JIVEA S MOITO NALI TAKA I BLAGODARIA NA BULGARA ZA GRIJITE DA ALLAH DA YA PI6E V CARSTVOTO HORA ZABRAVIAT NO TOI NE RANO ILI KISNO 6TE SE VIRNE VSE VELI VSE 4UVA6T E TOY

  Харесвам

 168. 169 xriseto февруари 21, 2011 в 12:10 am

  am vij te sega az sam Romka ne me e sram da go kaja nie ne vi kradem nito imame poveche prava ot vas prosto vie taka si mislite koi mi otkradna obuvkite ami nqkoi ciganin eem ebatii i filma veche kfot stane ciganena e vinoven i nie sme x0ra maje da sam ciganka no sam gramotna da ima romii koito ne xodqt na daskalo nqmat drexi i tova zashto? zashtoto se nalaga da pomagat na semeistvata si da rabotqt da se trudqt za da izkarat pari za edno parche xlqb. AZ sega sam v Kipar i xodq na daskalo vsichko mi e ok imam drexi obuvki maratonki pari priateli ne sam lishena ot nishto NO neiskam da se varna v BG neiskam da stane s men kakto i s drugite ne si mislite che na tqx im e mn lesno ne e taka nie romite znaem kfo e tfa TRUD gadno e da vijdash maika si i bashta si kak se trudqt i rabotqt v chujda starana samo i samo da ne sme lisheni ot nishto ….

  Харесвам

 169. 170 kopanarina февруари 23, 2011 в 1:39 am

  bravo na tova momice evala dai si fesbooka 😀

  Харесвам

 170. 171 burgo80 февруари 27, 2011 в 11:53 am

  abe zashto ne pochnete da mislite malko po razlichno za romoite,ne gi smesvaite i ne gi pishtete pod obsht znamenatael,ima razlichni i mnogo etnicheski malcinstveni grupi koito sas se adaptirali kam tova da jiveeiat mnogo po civilizovano i ot niakoi balgari,az sam burgudjiia ot varnensko kitno selce. i sam jivoto dokazatelstvo za tova kakvo se sluchva v selo i v ostanalite naseleni mesta i se interesuvam ot istoriata na ciganite kato cialo.i kategoricno ne podkrepiam tezi koito ne si plashtat zadaljeniata kam darjavata ni.

  Харесвам

 171. 172 METO март 4, 2011 в 12:41 pm

  kolega moje i prezident da stane6 vse tay az cam ciganin i jivey sred „balgari“ /neka ne go priemat kato obida tova v kavi4kite ne iskam i nymam namereniy da obijdam nikogo na4etoh se i se nau4ih na dosta mrasotii ot komentarite/ ta moite poznati “ “ dosta komentiraha kogato obama oglavi usa ako poznae6 za6to go komentiraha evala kakvoto i da napravi6 kakavto i da stane6 rasova diskriminaciy e imalo i 6te ima ni6to novo pod slanceto i prestanete s tezi maiki maikite sa za uvajenie

  Харесвам

 172. 173 erol март 27, 2011 в 6:54 pm

  😀 dam

  Харесвам

 173. 174 erol март 27, 2011 в 6:55 pm

  nz za vas ama az ne ponasqm ciganite

  Харесвам

 174. 175 erol март 27, 2011 в 6:56 pm

  off meto (puke)

  Харесвам

 175. 176 monro198 април 5, 2011 в 12:16 am

  здравейте аз пък съм Българин и съм имал много добър приятел циганин никога не съм го обиждал на циганин или ром или пък на етническата му принадлежност.И аз нямах проблем с това че е циганин,но една вечер се напи и ми вика той щял да събере неговите цигани и ако искали щели да ни …. майката Българска.Ха кажете ми как да го обичаш такъв човек като съм му помагал много за най различни неща.И резултата какъв беше синьо то му око и разбитата му муцуна и това,че загуби уважението ми.От тогава просто нещо в мен се пречупи и не ги харесвам не ги и мразя но каква интеграция те тия хора и не искат да се интегрират.Интеграцията е двупосочен процес но хора които сами не искат да си помогнат и само викат че държавата им е длъжна просто няма как да стане.И друго за правата тук някои беше писал че само сме си въобразявали че те имат повече права от нас Българите,не само че имат повече права а и ги превишават.Полицията се страхува от циганите камо ли другите хора имам познат полицаи които пострада от цигани пребиха го като куче и знаете ли какво им направиха нищо бил съм и свидетел как един циганин скъса пагона на един полицаи в една кръчма и полицая не смее да направи нищо само защото на този циганин брат му бил спонсор на полицията давал некви пари за гориво можете ли да си представите.Та то само това ли е хората от с.Мечка ми то само това село ли е и в моето село е същото иам един циганин дето гръмна едно момче в кракът блъсна с колата две жени едната почина и сега е на свобода при положение че това не му е първото убийство болен бил.Е на това ако не му се викат права не знам какво да му кажа,а ако е някои Българин да му е сложена доживотна.

  Харесвам

 176. 177 dancho април 12, 2011 в 3:38 pm

  abe xora as sum ciganin no s mnogo golqm xyi i sprete da se podigravate za6toto 6te vi eba v gaza s moqt mrusen i kosmat xyi.razbraxte li davi eba v mycyrata pederasi dolni .

  Харесвам

 177. 178 ilian април 16, 2011 в 1:26 pm

  ciganite ite sa hora ima mnogo izvestni li4nosti ot tiah . imama mnogosviastni hora posviastni dori ot balgari

  Харесвам

 178. 179 iliqn dimov април 16, 2011 в 3:18 pm

  az sa6to sam ciganin toes KOPANARIN i rabotia kato HIRURG v sv.Anana gr.Varna. prof. 4irkov sa6to e kop. zatova vsi4ki sme ravni pred prirodata

  Харесвам

 179. 180 Vlahotrak април 18, 2011 в 5:09 pm

  vie koito se naritchate balgari,dori neznaete tova naimenovanie kade i ot kogo ste go polucili,ste preselnici,nomadi,cergari koito ste dosli sasto taka kato i ciganite po nasata zemia na trakite.Parvo doidoha slavianite s koito ziveehme zaiedno,posle doidochte vie balgarite i posle ciganite.nemoga da razbera kak moze da diskriminirate niakakvo pleme ili rasa ako moga da nareka mnogo podobna na vasata.kradlivi i nahalni i bezcustvenni.niamate moral,ni custvo ni savest,a za cest da ne govorim.vie ste gonite ciganite ot zemite na balgaria.gostite goniat gosti.bre ce nahalnii nagli hora.nali sme v evropeiskiat saiuz,vzemete i naucete malko etika i moral,za da znaete kak triabva da se darzi,govori i pise visse sastestvo-coveka,a ne da se darzite i mislite kato zivotni.Stava vapros za tia koito imat Prabalgarsko samosaznanie,ne se otnasia za Slavianite,ili Traki i Romanizirani traki.PRABALGARITE I VIE STE GOSTI PO NASITE ZEMI NA ROMANIZIRANITE TRAKI kakto i ciganite.Ce sa gadni viarno e,no sa hora i ot nas zavisi kak ste se darzat.ne im davame sans da se realizirat,vsicki go znaiem,haide da ne se lazime.Pak turcite v bgr,i te se praviat na paliacovci.Ne sa nikvi turci ami Poturceni.Nikakvi carti,skuli i geni niamat turski.Turcite sa druga rasa.Samite te vi se smeiat kogato se naricate turci.vikat vi giauri tam v turcia dobre go znaiete i za tova se varnahte v bgr.znaci da vi e iasno.kogato rimlianite idvat po trakiiskite zemi i zavladiavat trakite s tecenie na vremeto trakite im priemat ezik i se polucava taka narecenoto-Romanizirvane,TOIEST priemat Latinskiat ezik dosta goliama grupa ot tiah,koito go govoriat i do den dnesen taka narecenite kopanari,lingurari,meckari,ili vlasi.te ne sa cigani,makar i da se darzat po podoben nacin.te sa potomci na romaniziranite traki.takiva sa i romaniziranite daki.govoriat podoben dialekt,no ne i romunski.kogato rimski voinik skliucel brak s trakiika ili dakiika-dacianka,decata im bili naricani VLASI.zapomnete go tova.VLASI ZNACI DECA OT SMESEN BRAK NA RIMLIANIN I zena ot mestno pleme.Izviniavam se za losiat balgarski ezik.Roden sam v Balgaria,no izrasnal i studiral izvan Rodinata si.Imam dostap na mnogo stari knigi i postoianno ceta za istoriata na balkanskiat polostrov,i poniakoga nemoga da ponesa takiva glupavi komentari na niakoi hora.Coveka vi e napisal podrobno istoriata na ciganite,koieto e viarno,s izkliucenie za Vlaskite cigani.Takiva v Balgaria niama.No tova e drug vapros.Svarzano e s Politikata na komunistite,koito pri prebroiavaneto na ciganite i integraciata im,zatvariat oci i umisleno gi pricisliavat kam ciganite za da pogubiat rimskotrakiiskoto im samosaznanie,za da niama risk za buntove i drugi podobni.Sasto taka vzehha merki kato preimenuvaha balgarskoto naselenie s tursko samosaznanie i imena,no kakto vizdate ne se polucava.Istoriata si ostava istoria,i silo v torba ne sedi kakto kazva diado mi.Taka se stremiat i Makedoncite v momenta da poprecat na Makedonskite grazdani s balgarsko samosaznanie,no niama da uspeiat.Edistvenno uspiaha Romuncite Kato iztriha iztoriata na Romunia do 14 VEK MISLIA.Do togava ne znaiat kakvo e stavalo.Umisleno go napraviha za da se zapazi Romania kato Romunski narod,potomci na Romaniziranite Daki.No ima kade da se procete kakva im e istoriata.AKO NIAKOI GO INTERESUVA,DA MI NAPISE.MOGA SAMO DA KAZA CE E MNOGO INTERESNA.SVARZANA E S BALGARSKATA ISTORIA I DORI MNOGO.No da se varnem kam temata za Ciganite.KORONAL OBSIRNO I IASNO VI E NAPISAL ISTORIATA ZA CIGANITE V EVROPA PO DRUG POVOD,A VSICKI VIE NERAZBRAHTE ZASTO GO E NAPISAL.CELTA MU BESE DRUGA.PROCETETE GO V NACALOTO NA KOMENTARA MU.BADETE EVROPEICI NAI SETNE……..

  Харесвам

 180. 181 aleksandrov април 20, 2011 в 9:44 am

  vlahotrak ot kade si dati dokaram edin podarak kato si doida za bg mng dobre informacia bravo

  Харесвам

 181. 182 milko dimov април 22, 2011 в 8:30 pm

  mrasni gadni CIGANI ste VSI$KI romi
  da vi iztrepe 4ovek e malko nai dobre e da ci izgorim v
  niqkoi trap

  Харесвам

 182. 183 milko dimov април 22, 2011 в 8:34 pm

  prosti ine uki vzimate samo pomo6ti i sa 4ukate na red s kogoto vi padne dano vsi4ki romi SPIN DA HVANITE

  Харесвам

 183. 184 melissa април 22, 2011 в 10:25 pm

  za6to po dobre ne potarsete sami informa4ia za vlasite i togava da se overite 4e te si imat tiahna istoria i kuptura razberete nai nakraia 4e te nqmat ni6to ob6to s 4iganite…

  Харесвам

 184. 185 aleksandrov април 23, 2011 в 3:08 am

  ostavigi teia guari mila ne stavat i za sapun daje mng miri6at bil sam sas mng jeni ma kato balgarkite mirizlizvi nema 😀

  Харесвам

 185. 186 saul април 27, 2011 в 1:26 pm

  kakvo vi stava be hora za kakivto i rod da govorim vse sa mrasni a istorika e prav interesna rabota

  Харесвам

 186. 187 aleksandrov април 29, 2011 в 2:31 pm

  taka e nai mrasni sa balgarite 😀

  Харесвам

 187. 188 Karmella май 4, 2011 в 11:53 pm

  Slushai Borovinke gadna i podla.Ti ot koi si znaesh li?Ja popitai parvo prababa si,baba si ta i maika si s kogo sa se shibali ili sa gi shibali,ta izleze edin dolen izrud kato teb Ako si po madra ili si cela istoriiata na Balgaria pak i segashnoto i sastoianie che da si izvadish izvod. Shte te isram da gledash na gore piklo.Men me isram povece ako kaja ce sam balgarka ot Balgaria ot kolkoto ciganka.Zapomni edno ot Karmella ce ako ti ne si se shibala s ciganin ili gi mrazish i ne znaesh zashto ,to decata ti shte go napraviat i shte ti otvoriat ochite.Tia dumi che ci edna gladna rasitka shte ti izliazat prez gaza.Vnucetata shte ti badat ciganceta. Shte si platish rano ili kasno!!! Az se molia tova da stane e po rano.Gospod e goliam da znash.A predi da mi otgovorish, proceti Bibliata.

  Харесвам

 188. 189 aleksandrov май 8, 2011 в 11:41 pm

  bravo sladorano tocno taka bravo evala

  Харесвам

 189. 190 Minchev май 12, 2011 в 3:52 pm

  Zdraveite vsichki,nai lesno e da se obijdame i da zlobeem,po trydnoe da podadem raka na choveka do nas. Nesa vinovni romite che sa vav tova polojenie. Prosto vlasta nikoga nee iskala da badat integrirani vav op6testvoto,vsiako mnozinstvo se starae da si odglejda malcinstvo koeto damy rine boklyka. A za tova koi sa po mrasni nee, do etnys a do razym,6ans,vaspitanie i taka natatak. Vijdal sam i cigani po zamojni i chisti Kakto sam vijdal i stra6no mrasni,mizerni balgari.Prosto niakoi xora gledat no neiskat da vidiat. Sledva6tite redove se otnasiat do Mitko Dimov i xora koito misliat kato nego, Vie G-n Dimov kazvate che neponasiate ciganite i red drygi glyposti,no bixteli mi kazali vie kolko pati ste xvarliali otpadaci tam kadeto nee redno i sas kakvo ste pove4e ot edin rom. Stiga sas tia predrasadaci che sas tova zakostenialo mislene,o6te dosta vreme niama da se opravim.

  Харесвам

 190. 191 Vlahotrak май 22, 2011 в 9:25 am

  Minchev mnogo dobar komentar.Pozdravlenia ot mene.Ako imase takiva hora kato tebe povece v Balgaria,Stiahme da sme na savsem drugo nivo.Nai malko na nivoto na Avstria,kakto sme i bili predi 1944.Mezdu drugoto da te popravia edna malka greska Onia neuk balgarin ne se kazva Mitko Dimov,no Milko Dimov hi hi.Da ne se razsardi moze bi Velikiat Balgarin ce mu obarkachme imeto Balgarsko,ce da ne go obarka niakoi po natatak i da go narece Milko Kalaidziev,ce coveka ne obica ciganite,ami Balgarite deto nikakvi gi niama v Balgaria.Te se prodadocha otdavna na garci,rimliani,turci i sega pak na turcite se prodavat.Pak nie drugite Rasi se macime da zapazim Balgarskata darzava kakto vinagi.Pak nie da ia spasiavame za poreden pat.Macime se ot magareta kone da napravime.Prodadocha i istoria i vsicko na rusnacite sega triabva otnovo dfa ia tarsim.otkade sled kato rusnacite unistozicha vsicki knigi.Namirat se oste tuk tam nesto no ne i v balgaria…Tarsete istoriata izvan stranata,ce v balgaria nisto niama da namerite.samo gluposti

  Харесвам

 191. 192 Vlahotrak май 22, 2011 в 10:03 am

  Aleksandrov,az za poslednite 20 godini sam bil 3 pati v balgaria samo i to ucastvach v sportni sastezania,i niamam namerenie da se vrastam tam.Nepoznavam nikoi v Tazi Darzava na prodaznici i predateli.Moite rodnini sa izbiagali oste po komunisticesko vreme ot tam poneze sa gi tretirali kato Fasisti,te taka.Bil sam malak i zavarsich izvan predelite na balgaria,i balgarskia ne go znam mnogo dobre,no pak se stremia da proceta niakoia balgarska kniga,kpoiato izprosvam tuk tam ili v cuzdi knigi sasto pisat za balgarite ,slaviani i traki,vlasi.Koito tarsi namira.Inace sam po Proizhod ROMANIZIRAN TRAK,VLACH,KOPANARIN,MECKARIN,RUDARIN,I NEZNAM KAK OSTE GO NARICAT TOVA PLEME.ZA TOVA SA VINOVNI KOMUNISTITE.TE GO NAPRAVICHA TOVA UMISLENO.KAKTO RUSNACITE SE OPITVAT DA PROMIAT MOZACITE NA VOLGSKITE BALGARI V REPUBLIKA TATARSTAN,SAS STOLICA-KAZAN.TOVA SA POTOMCI NA PRABALGARITE KOITO SA ZIVEELI V BILIAR DOKATO DOSLI TATAROMONGOLITE S VNUKAT NA DJENGIS KHAN I GI RAZBILI CAK 3 PAT.POLOVINATA BIAGAT ZA DNESNA BALGARIA,I DRUGATA POLOVINA VZIMAT MUSLIMANSTVOTO ZASTOTO OKOLO TIAH SA BILI SAMO MUSLIMANSKI PLEMENA I ZA DA NE BADAT NAPADNATI I OT TIAH SLED RAZGROMA NA MONGOLSKATA IMPERIA VZIMAT OT TIAH MUSLIMANSTVOTO KAKTO POMACITE V BALGARIA I TAKA SE ZAPAZICHA DO DNES NO POSAZNANIETO IM E PRABALGARSKO.POSLE GI VZIMAT RUSNACITE I 60 GODINI IM VTALPIAVAT V GLAVATA CE SA TATAROMONGOLCI KOIETO NE E VIARNO NIKAK.CISTI BALGARI SA.DORI PO CISTI OT NASITE BALGARI.TE NE SA SE SMESVALI S NIKOGO.SAMO CE SA VZELI MUSLIMANSTVOTO NISTO DRUGO.IMA I HRISTIANI OT TIAH NO GOVORIAT TIURKSKIAT EZIK KOITO E PODOBEN NA TURSKIAT,I ZATOVA RUSNACITE IM PROMIVAT MOZACITE ZA DA GO PRITOPIAT ZA DA NIAMAT PRABALGARSKO PODSAZNANIE ZA DA NE SE BUNTUVAT I NEPREOBNOVIAT STARATA VELIKA BALGARIA,ZASTOTO GENITE IM SA SILNI I IMAT TAZI VAZMOZNOST MAKAR I DA SA SEPA NAROD.BALGARITE SA BILI VINAGI SILNI I MOGASTI I STE BADAT.NO GOVORIME ZA CISTITE PRABALGARI,NE ZA TIA NASITE V BGR.TAKIVA VECE NIAMA.SMESENI SA S MNOGO ETNOSI.TE SA PRODAZNICI NASITE VECE KRAVTA IM NE E SILNA NIKAK.TA GOVORIME ZA VOLZSKITE BALGARI-PO VREME NA KOMUNIZMA SA SE BUNTUVALI NIAKOLKO PATI.VDIGALI SA STACKI I MITINGI S CEL DA NE GI NARICAT TATARI,ILI MONGOLI,CE SA SI BALGARI I TAKA NATATAK NO BIVAT MALTRETIRANI I IZBITI OT RUSNACITE I NE SA USPIALI.DORI SA PISALI PISMA DO NASETO PRAVITELSTVO NA BALGARIA ZA DA SE SAEDINIM I DA IM POMOGNEM,NO NASITE NE SA IM OBRASTALI VNIMANIE.PAZELI SA SI HLIABA KAKTO VINAGI I NE SA ISKALI DA MATIAT VODATA S RUSNACITE.GORKITE HORA,POD RUSKO ROBSTVO SA BILI DOSLOVNO.A DA GI VIDIA TEZI NASITE BALGARI SEGA STOM SA GORDI CE SA BALGARI,ZASTO NE POMOGNAT NA VOLGSKITE BALGARI OT TATARISTAN.TE S TURCITE I CIGANITE NEMOGAT DA SE OPRAVIAT V BGR,CE TAKIVA DELA VELIKI STE PRAVIAT.SMESICHA SE S SLAVIANITE I STANACHA KATO TIACH MARZELIVI,KLIUKARI,MIRIZLIVI I SAMO SEIR GLEDAT.TAKIVA SA BILI SLAVIANITE.PROSTI SELIANI.BOLSENSTVOTO NADVIVA TIA PRABALGARI KOITO SA DOSLI PO NASITE ZEMI,I SA SE PRITOPILI.SAMO IMETO OSTANA BALGARIA NISTO DRUGO NIAMA V BALGARSKIAT NAROD SEGA.SLAVIANITE NI NADVICHA VSICKITE .TOVA E ISTINATA.BEDNOTO,MARZELIVO KROTKO PLEME SLAVIANSKO.NIAMA IA BALGARSKATA KRAV VECE BUINA.MALKO KRAVTA SE PODSILI KOGATO DOIDOCHA TURCITE,I ZA TIA 500 GODINI STANACHA PO BUINI,INACE PO GOLIAM ZIAN STIAHA DA SA.SEGA MAAZIAT TURCITE,NO TURSKI TANCUVAT,TURSKA KUCHIA IADAT I TURSKI TABIAT IMAT.SAMO SE OGLEDAITE MALKO I STE VIDITE KAK TANCITE NI SA TURSKI,MUZIKATA ORIENTAL,IADENETATA SA SASTO ORIENTA.KAKVA BALGARIA?KAKVO SLAVIANSTVO?KADE?EDINSTVENNOTO CISTO PLEME KOIETO E OSTANALO V BGR E ROMANIZIRANO-TRAKIISKOTO.NE SE ZENIAT ZA DRUGI RASI,GOVORIAT OSTE RIMSKIAT EZIK I SPAZVAT STARITE OBICAI I TRADICII.VSICKI MLADI KAM 15,16,DO 20 GODISNI SLUSA,PEIAT I MNOOOGO OBICAT BALGARSKITE NARODNI PESNI.NA KAKVO SE DALZI TOVA?POMISLETE.ZASTO TOGAVA GI NARICAT TIA VLASI KOPANARI,CIGANI?VREME E DA SE RAZKRIE ISTINATA.IZISKVAITE GO…GOSPODA BALGARI TOVA NIAMA DA VI POPRECI CE STE SE RAZKRIA ISTINSKATA ISTORIA,STE KAZETE.AHA DRUGO MALCINSTVO.-LOSO ZA BALGARIA.NE E VIARNO,MOZE BI OBRATNOTO-TOVA STE POMOGNE NA BALGARIA ZA DA SE IZDIGNE POVECE…

  Харесвам

 192. 193 abcabcabc май 27, 2011 в 8:41 pm

  NaShte prozvuchi jestoko sigurno no nashte zashto ne sa izbili ziganite prez 50-te naprimer? Moje bi po sveta niamashe da se razbere kakto ako go napraviat sega…

  Харесвам

 193. 194 Windvanes юни 7, 2011 в 1:50 am

  Да..а! Виждам, циганията се е промъкнала и в нета вече. Значи е време за цензура! Дядо ми е разказвал, че по царско време на жълтите павета е било забранено за цигани. То и в Претория до скоро беше така. Премиерът и той се опитва да забрани каруците поне в централните части, но манго разбира само от едно.
  Всеки знае за Холокоста през Третия райх. Малцина знаят, че подобна програма е имало и за циганите, само че под друго име. На немски буквално е Прочистване, но не помня думата. Може би оня, дето е studiert в чужбина ще направи справка. Та при Холокоста всичко е било промишлено организирано. А при Прочистването просто всеки въоражен е бил длъжен, когато срещне циганин да го застреля в главата. От там на татък остатъците били грижа на Службата за комунални дейности.
  Братята роми днес са плъзнали из EU, но надали някой знае, че след WWII те самите са си избрали за европейска циганска столица град Познан в Западна Полша. Там са постоили 3 замъка. Поддържат ги добре. Но се стопанисват от поляци. Цяла Западна Полша преди войната е била в Германия и Познан се е казвал Posen.
  Очаквам доста коментари. Оня романизираният да не ми пише в scripta continua, че уморява и трябва да му чета по 10 пъти измислиците. Оня от Шумен да не ми пере по шопски, защото ще възникнат много въпроси кой от къде е и къде се намира в момента. Копанарите да обяснят защо като не са цигани, идеално копират циганските обичаи. Псувните няма да ги чета. Само аргументите. Моите уважения към интегрираните.

  Харесвам

 194. 195 mladen юни 8, 2011 в 9:44 am

  kade otide toq kopanqr prost 4e mi se prai na mnogo bogat si4ki sme rabotili za nego da te eba v mangala prost,takiva kato tebe ebaha maikata na balgariq,ebahti tapoto par4e

  Харесвам

 195. 196 LuBo юни 11, 2011 в 9:03 pm

  Zdraveite vsi4ki az sam BG no se sramuvam 4e sam takav.

  Харесвам

 196. 197 LuBo юни 11, 2011 в 9:05 pm

  A da otgovorq i na Mladen,nie sami si ebahme maikata na darjavata Mladen4o.

  Харесвам

 197. 198 Vlahotrak юни 14, 2011 в 10:30 pm

  Windvanes ti samo mi napisi kakav si po narodnost spored tebe?Trak,Slavianin,Balgarin,Turcin,Ciganin,Vlach,Armenec,Evrein,ili smesica ot kakvo?Ili neznaies?Potarsi si rodoslovnoto darvo te savetvam.Ili se poogledai okolo sebe si,i razpitai tvoite praroditeli za obicai,i tradicii na vasiat rod,i moze da stignes do izvoda kakav si naistina,Ce v Balgaria mai samo ciganite mogat da kazat ce sa cisti cigan,zastoto nikoi ne e iskal da se srodi s tiach.Nie drugite nemozem da se gordeem s tova ce sme cista nacia.Tova deto sam napisal za ROMANIZIRANITE TRAKI I VOLGSKITE BALGARI NE SAM GO IZMISLIL AZ AMI SA GO PISALI BALGARSKI I MNOGO CUZDI ISTORICI,AZ SAMO GO PRERAZKAZACH,TAKA CE PARVO IDI V NIAKOIA BIBLIOTEKA STOM NIAMAS INTERNET U DOMA TI ILI IDI PAK V INTERNET KAFE I PROCETI PARVO ZA TOVA I TOGAS PISI KOMENTAR ZA DA NESTAVAS SMESEN.TOVA ZA CIGANITE KOIETO SI PISAL NE E PO TEMATA.NESTO SI DOCUL NO NE SI GO RAZBRAL.VSE PAK SI SE POMACIL.BLAGODARIM TI ZA INFORMACIATA VSE PAK……..

  Харесвам

 198. 199 Vlahotrak юни 14, 2011 в 11:23 pm

  Windvanes zabravich da ti napisa oste za tova deto popita-¨Копанарите да обяснят защо като не са цигани, идеално копират циганските обичаи.¨KAK MOZA DA NAPISES TAKAVA GLUPOST?Ti srestal li si niakoga Taka narecen kopanarin?Kopanarstvo e PROFESIA.Oznacava covek koito obrabotva razni nesta ot darvo.Predi 200 godini naprimer ne e imalo kuxnenski prinadleznosti,pribori za hranene,korita za kapene i miene na sadove,za prane ot metal,ili plastmasa,ami samo ot darvo.Pocti cialata pokastnina e bila ot Darvo,i tI deto gi proizvezdali i prodavali,bili nareceni-Kopanari.Niamat nisto obsto s ciganite.Kogato dosli balgarite i podgonili Rimlianite,tia Traki deto bili smeseni s RimliNITE IZBIAGALI PO GORITE I PLANINI ZA DA SE UKRIAT.I TAM ZAPOCNALI DA OBRABOTVAT DARVOTO.DRUGI OPITOMILI MECKATA.KATO IVAN BORIMECKATA NAPRIMER OT BIALA CERKVA,KOITO NAPRAVIL CERESOVOTO TOPCE OT DARVO I STRESNAL TURCITE PREZ APRILSKOTO VASTANIE.PROCETI KNIGATA ZAPISKI PO BALGARSKITE VASTANIA OT ZAHARI STOIANOV.CEL SAM GO PREDI 25 GODINI I PAK SI GO SPOMNIAM.NO NE VSICKI ROMANIZIRANI TRAKI,VLASI¨(vlasi kopanari,meckari)sa izbiagali po planinite,i naucili darvodelstvoto i stanali kopanari,drugi sA SE PRISAEDINILI KAM BALGARITE ,TRTETI SE POSLAVIANCVAT,TRETI SE POGARCVAT-tova sa KARAKACANITE.TIA SA OBCARI I DO DNESKA.OTGLEZDAT KARAKACANSKITE KONE VELIKANI KAKTO IM VIKAT I STRASNITE KUCETA,DRUGI OBRAZUVAT VLASKO ZAIEDNO SAS ROMANIZIRANITE DAKI NACELO SAS VLACH CEPES,KOITO PO KASNO BE NARECEN DRAKULA CAK DO DNESNI VREMENA E TAKA POZNAT DORI I V AMERIKA.PO KASNO VLASKO PO BALGARSKI I VALAHIA PO LATINSKI SE PREIMENUVA NA ROMANIA PO LATINSKI,I RIMANIA PO BALGARSKI.NESTO PODOBNO KOGATO SE RAZPADA RIMSKATA IMPERIA I OTNOVO VAZNIKVA VIZANTIA.OBRAZUVAT IA ROMANIZIRANITE POTOMCI NA RIMLIANITE KOITO OSTANALI PO BIVSITE IM KOLONII.VIZANTIA NE E BILA OBRAZUVANA OT RIMLIANI AMI OT TECHNITE DECA OT MESTNI PLEMENA I KOLONII.TI GLEDAI NIE ROMANIZIRANITE TRAKI-VLASI,KOPANARI DA NE VI IZGONIM OT NASATA ZEMIA VAS BALGARITE,TURCITE I CIGANITE I SI OSTANE PAK NASA.VIE STE DOSLI OT STEPITE OT AVGANISTA,IRAN……HI HI HI-BAZIKAM SE…….NE ISKAME TOVA.NIAMA DA VI GONIMNE PAK V STEPITE DA HODITE I OBIKALIATE KATO CIGANITE I DA GRABITE I KRADETE I ZIVEETE VARHU KONIA I SPITE VANKA DO LAGERNIAT OGAN XA XA XA.NIE TRAKITE KOGATO IMAHME KRALSTVO I VISOKA KULTURA OSTE PREDI 4,5 XILIADI GODINI,VIE BALGARITE I SLAVIANITE ZIVEEHTE KATO NEANDERTALCI,NA GRUPI,SEMEISTVA I RODOVE,I STE SE IZIAZDALI NAVZAIEM OT GLAD.EBIALI STE SE V PALATKITE S ZENITE SI PRED DECATA SI.DORI I INDIICITE SA IMALI BANI TOALETNI I VISOKA KULTURA PREDI 2,3 XILIADI GODINI.BALGARITE BILI CERGARI.TOVA GO ZNAIES,I VAPREKI TOVA IMAS SMELOSTA DA PISES I DRUGI PAK DA PSUVAT CIGANITE I KOPANARITE.BALGARIA NE E VAZDIGNATA OT BALGARI,TAKA CE BI TRIABVALO DA SE SRAMUVA COVEK CE E BALGARIN AMI NE DA SE GORDEE.GOVORIA ZA PRABALGARITE,NE ZA DNESNITE SAVREMENNI BALGARI.TOVA E NESTO DRUGO.TOVA SAM AZ NAPRIMER DNESEN BALGARIN SAS RIMSKOTRAKIISKA KRAV,NARICATE NI KOPANARI MECKARI,VLASI,KARAKACANI,NEZNAM OSTE KAK.OK.KAKTO I DA E.NIE SME DNESNI BALGARI S TRAKIISKOEIMSKA KRAV.NIAMA ZA KAKVO DA SE SRAMUVAME.OSTE GO GOVORIME LATINSKIAT-RIMSKIAT IAZIK,SAS DIALEKT NO 75 PROCENTA NI E OSTANAL OSTE IAZIKA.VIE BALGARITE DORI NE GOVORITE BALGARSKIAT VARVARSKI IAZIK.KAZETE PONE CE STE SLAVIANI ZASTOTO GOVORITE SLAVIANSKI.TE PONE BILI KROTKI,SKROMNI,ZEMEDELCI I OVCARI.IZMISLICHA CE BALGARITE BILI GOLIAMA RABOTA.NE E VIARNO TOVA.SAMO GRABELI I KRADIALI.NISTO DRUGO.PISE GO V CUZDI KNIGI.ZA TCAR SIMEON,BORIS,ASEN I PETAR NE SA BILI BALGARI MILICKI,AMI VLASI.PISE GO V ITALIANSKATA ISTORIA.VLEZTE V ITALIANSKITE SAITOVE I ISPANSKITE.DORI I V FRENSKITE,I GO PREVEDETE NA BALGARSKI ZA DA NE VI PROMIVAT MOZACITE KAKTO SARBITE NA MAKEDONCITE….

  Харесвам

 199. 200 Vlahotrak юни 15, 2011 в 12:24 am

  .OSTE NESTO NA KIRILICA ZA DA GO RAZBERES WINDVANES VAV VRAZKA-ZSATO KOPANARITE KOPIRVAT CIGANSKITE OBICAI.TOVA SA NASITE OBICAI KOITO GI PREVZEHTE I TVARDITE CE SA VASI-тракийския бог „ЗАГРЕЙ“-настане утро ,слънце ЗАГРЕЕ;
  -Нестинарство
  -КУКЕРИТЕ
  -сурвакарите
  -Св.Трифон -Зарезан
  -ритуалът Герман
  -ритуалът пеперуда
  -Русалии,брумалии
  -обред на Св.Макрина
  -крали Марко/марк на тракийски е кон/
  -бизия-визия-жриците на бога хермес,оттам е и бизантион
  -въобще ,ако се разгледа правилно религията на траките е достатъчно да бъде създадена цялостна картина на духовния свят на населението м-у Егеида,Адриатка и Централно-Източна Европа.Изкуството е имплицитно свързано с религията.Например съкровищaтa от Борово и Наги Сент Миклош.Какъв е ритуалът на изписан на каничката,може да се разбере след като се прочете Иван Венедиков.Приказките за Горното и Долното небе,горна и долна земя.Кой е орелът,човека ,накъде летят,какво му дава на птицата,човекът и т,н,
  На някой му приличало на аварско съкровище ,докато не даде някакви сериозни доказателства ,аз го считам за скитско съкровище например.
  -самодиви
  -„римската“ богиня ВЕСТА-веща и невеста,едната е оправна/стара жена/,другата е млада булка невеща
  и т.н……

  -Мостис/тракийски владетел от Мала Азия/ и нашия боил Мостич
  -Тарутин/тракийски парадинаст от Несебър/ и ТАРИДИН/наместника на кан Борис от Струмица/
  -Расате,изключително интересно ще бъде да се види кой е обсаждал Константинопол през 625-626г.-от Изток персите с военноначалника си РАСАТЕ.
  -„готът“ Аспар и Аспар-ух/их/
  -Тамирис-маса-гетската кралица ,чиято столица е някъде в Мала Скития
  -Тервел/тревел/ и и Пресиан/персиан/
  -ДАКО-ГЕТА БУРЕБИСТА-буревестник

  Маса гети-многото гети и тиса-гетите-тиша/киша/блатните или водните гети.
  На влашки тиса е вода.

  Нека да разгледаме и Мадарския конник-
  българския конник убива лъвът хералдичния знак на българите.
  Паралела с Василий II Македонец македоноубиец е много уместна.
  Така, сцените на леономахия май не са български.
  1.Подобно на Мадарския конник изображение с височина 120см е известно в Плиска
  2.Второ подобно е намерено в Новозагорско
  3.До Мадарския конник са открити 14 плочкина тракийски конник имного други на нимфите ,на Зевс и др.
  4.През 2002г. до гр. Каспичан е намерено Тракийско светилище с множество плочки на тракийския конник и цели и фрагменти.
  Надписите на някои от тях са свързани с посвещение -„На хероса на мармарития“
  Възможни етимологии
  -латинския Мармор и оксския Мамерс
  -славянския Мар/мараня/,Мара ,Кикимора,
  -на елински мармар е блестящ,мраморен,бляскав
  извода е ,че това е хероса който води душите в отвъдното,от една страна в „ада“,а от друга ,че е и спасител,който отвежда умрелите в „бляскавата“ страна.
  5.Великолепно изображение което е гордостта на Археологическия музей в София-всички тези находки са антични/3-5век./
  Възоснова на предложения фактологичeски материал приемам тюркската теза за Мадарския конник на Р.Рашев,В.Велков и др. за незащитена.

  Харесвам

 200. 201 Windvanes юни 16, 2011 в 3:35 am

  М..м, да..а! Къде го чукаш, къде се пука!? Очаквах пръв да скочи шуменският шоп, а то изкочи „император“ Одрис.
  Драги ми Смехурко, историята е аргументация за права (проф. Божидар Димитров). Много е готино да се пишеш потомък на древен и славен народ, но винаги има исторически извори. Траките са асимилирани 3.в. Циганите напускат долината Мангал 6.в. и още 800гд пътуват до Българските земи. Свързването на траки с цигани е все едно да свържеш днешните фиромци с Буцефал.
  Бих поспорил с теб за начетеност в областта на историята. Не съжалявам да го кажа, но познанията ти приличат повече на словесна салата, отколкото на аргумент за права. От тук отрязано, от там клъцнато. Една абсурдна мозайка от безсмислици.
  Себе си чувствам Българин. Не защото вярвам в чистия си произход, а защото преди 250гд предците ми са побегнали от солунско именно насам. Не към Гърция, не към Сърбия или Албания, а към България, към Родината. Трудно ще го разбереш, но няма как.
  От 1777. в родословието ми има само една Сара с баща Рисав. Момичето се е отказало от наследство и заедно с любовта е приела и православието.
  Циганите също не са чиста раса, откакто крадете деца (справка Тробадур). Гълчането на нашите баби не е току-така. Дори и траките не са били светлооки, а такива цигани има.
  Богатсвото на гени е предмство. Затова имаме толкова олимпийски шампиони. А вие от толкова държави имате само един, мисля че беше боксьор, ама от най-леките обаче. Асенчо Николов няма да го броим.
  „samo ciganite mogat da kazhat che sa chisti, nie drugite NEMOZHEM (слято) da se gordeem s tova“. А ти за какъв се имаш и чия стана застъпваш? Уж си одрис, а пък все катунът те зове! Не е вярно, че никой не иска да се сроди с циганите. На мен ми е отколешна мечта! Режа му главата. Пиша се по паспорт Зюмбюл Чечеков. Предавам радиаторите за чугун. Слагам един кон в хола (нали съм трак). Къртя паркета, да има за огън. И сбогом сметки за ток и вода. В рейса ще ме хванат за …, ако искат билетче. Кеф! Ама не става. Потомък съм на друго племе. Имам чувство за държавност. Имам чувство за собственост. Не съм животно. Живея в 21.в. в условия на монетаризъм. Първобитно-общинните порядки са ми чужди.
  Кое за циганите не е по темата? Какво съм дочул? Какво не съм разбрал? Как е всъщност? Чакам отговор. Гледай да не пропуснеш.
  И да знаеш, братчед, копонарството не е ПРОФЕСИА. Дърводелството е професия. Копанарството е цигания заедно с бургурджийството, калайджийсвото, мечкарството и т.н.
  За прабългарите-номади, к. където стъпят покоряват местното население, строят каменни градове и основат ДЪРЖАВА предлагам да говорим отделно.
  Нямате право да ни гоните. Тази земя сме я завоювали с кръв, огън и меч. Вие като мародери сте се присламчили към башибозука. Има разлика. Копанарите и сие говорят (старо)румънски, не з. са романизирани траки, а з. идват от Влашко, където са били роби до преди 150гд. Защо румънците спадат към тази езикова група, ти го оставям за домашно.
  Румънската версия за Българското средновековие я познавам мн добре. Не знаех, че Италиянците я подкрепят. И точно това ме съмнява. Дядото на Борис е Омуртаг (син на Крум). И тогава сме стигали до Панония. Още ги е нямало Власи и Молдовани. Асеневци са се подписвали: „Цар на Българи и Власи“, а не обратното. Навярно са били от тези румънци, к. не са искали да ни засегнат :-). Самите румънци, незнайно защо до 1850 са писали на кирилица. И до днес не могат да смогнат да си изографисат черквите и манастирите на латиница. Дори и букурещските просяци протягайки ръка тихо мълвят: „Боже, помози!“. Но като ги питаш, не знаят какво значи. От баба си го знаели. А версията ВлаХ Цепеш я чувам за първи път от теб, за к. специално удрям чело в килимчето в твоя чест по случай новата версия. До сега бях чувал за ВлаД Цепеш. И Влад(ея) е типична латинска дума, и Цепеш (цепеница) също. И Брашов ми звучи някак си по римски, и Мирчо също.
  Другото си го писал на кирилица. Сиреч copy-paste. Сиреч надали си го чел. И аз няма да го чета, докато не публикуваш автор.
  Като заключение ти предлагам цитат: „kakav si po narodnost spored teb: Trak, Slavjanin, Bulgarin, Turchin, ciganin, rumanec, Armenec, Evrein ili smesica ot kakvo? Ili neznaesh? Potarsi si rodoslovnoto darvo te savetvam. Ili se poogledai okolo sebe si i razpitai tvoite praroditeli za obicai i tradicii na vashia rod i moze da stignesh do izvoda kakav si naistina“. Кой знае може в сандъчето, к. са ти завещали дедите, да има златен кръст… (както се получи при мои близки братя муслюмани)…

  Харесвам

 201. 202 Gosho Serafimov Domitrov юни 18, 2011 в 9:21 pm

  zdraveite i ot men az sum gosho i sum stydent v vty iskam da kaja neshto i az . tovache nqkoi e po-myrgav ili bql neznachi chee po vish takache delata pravqt choveka i kakvito voini da e imalo tova e bilo predi sega jiveem v 21 vek takache neka vsichki budem edno.

  Харесвам

 202. 203 radko юни 21, 2011 в 12:11 pm

  zdraveite ot meh asam radko ot varhehsko ,dokato giveex vav bg sas simeistvotomi givota be6e neponosim,prosto vihagi si zadavax vaprosa za6to ima takav goljm rasisam vinagi sambil po dobar ot balgarite vav fsi4ko– i znaiteli kakvo mi kazvaxa 6efovete kakvoto i da napravi6 tisi sigani i siganin 6tesi ostane6 .vinagi odgovorami be6e ………….asam kopanarin i se gordej mnogo.stava ve4ek 4 godini i 8 mese,sam vav ispanij ikogato vi 4eta tuka prostotiitevi prosto se 4udj kak sam mogal da tarpj tolkova godini da givej sas tolkova tapi xora kadeto se nari4at bg.gordejse sas tova 4esam kopanarin dasa givi i zdravi vsi4ki etnosi.vav varna ima mnogo kopanari i fsi4kisa sa goteni ne katotezi prodagnisi bg .tuka vav ispanij kogato idva njkoi nof bg dasi potarsi rabota i me pita za rabota as muse smej vav o4ite i go pitam za6to pita6 siganin rabota e ima bg za6to idva6 dame pita6 mene,,,,,,otgovarj 4e bg sa ku4eta i la6si.taka 4e sas edna duma dakazvat kakvoto 6tat bg nie kopanarite sme mnogo po 4ista rasa ot tjx

  Харесвам

 203. 204 Windvanes юни 21, 2011 в 11:35 pm

  А знаете ли аз какво казвам на циганин, к. пита за работа? Нищо!? До сега не съм виждал такъв. Циганите винаги просят. Работлив циганин съм виждал само в тухларните фабрики преди 30гд. Ама явно всичките сте се изнесли за Испания.
  В завода на мой приятел, най-добрият заварчик е циганин. И затова му плащат повече от лекар, астроном или диригент на филхармония. Обаче на шефа пристига сметка за ток. И шефът е бесен! А манго вика: „Бате, ако я платя тази сметка, махалата ще ме линчува, разбери!“ . А кажи сега, че и в Испания не си плащаш тока, водата и билетчето.
  А с чистата циганска раса, само една друга раса е успяла да се оправи. Но само временно. Окончателното решение наближава и набира сили. Дори и в Испания ще има отзвук.

  Харесвам

 204. 205 radko юни 22, 2011 в 5:11 pm

  do windvanes,,,,,na prostasite samo sas mal4anie moge6 dagi oprae6.dori njma6 smelosta dasi napi6i6 imeto ,prostak,a megdu drugoto za tova re6enie kadeto nabligava i nabira sila 4akamgo sas netarpenie

  Харесвам

 205. 206 Windvanes юни 22, 2011 в 9:07 pm

  @ radko: 10х, звучи като комплимент от твоите уста.

  Харесвам

 206. 207 ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО юни 26, 2011 в 4:27 am

  Аз съм от малцинството, и в мене не тече българска кръв.
  Тук в България може да не съм българин, защото вие така казвате, но в чужбина съм си българин.
  Какъв съм аз? Аз съм българин от влашки произход, или както ни казвате вие българите – копанарин.
  В даскалото имаше един все ми казваше циганин, не съм циганин не знам цигански, казах му, че се имам за българин.
  Попитах го той за какъв се има, той ми каза БЪЛГАРИН. Евала за него! Но като го попитах да изпее химна млъкна , дойде ли ми кеф на душата… не изобщо, съжалих го много защото го засрамих пред даскалицата.Извода какъв е: възможно ли е да има човешко същество на тази планета който да не си знае химна. дА ИМА И ТО Е БЪЛГАРИНА.
  Дали съм расист? Не не съм. Простопоказвам факт.
  Защо циганите са такива@ Отговора е защото ги управлява българи. Българските политици не могат да управят самите българи а камоли малцинствата. Има много хубави българи, ама и много гадни. Също и хубави цигани турци власи, и гадни. А на оня копанарина от Италия нали знаеш като се хвалиш, че дявола ще те чуе. “NU TE FACHE LA MARE TREABA, CA BACH PA NOI RUDARI AN MARI RUSHINI. FII MAI MINTOSE“
  БОГ ДА ПАЗИ БАЛГАРИЯ.

  Харесвам

 207. 208 Ani Kurteva юли 8, 2011 в 9:36 pm

  Moiat komentar dragi mi smehurko e che ciganskata istoria ,e edna tujna viola
  zahvurlena na putia.
  Kato malka ne mi haresvashe pesnta na Bogdana Karadocheva za dobroto sushtestvo,-NO SEGA AMI V BULGARIA,PUK IPO SVETA,“AKO DO VSIKO DOBRO SUSHTESTVO ZASTANE PONE OSHTE EDNO“.
  MMMMMM togava dali shte ima po dobri snimki ot tezi .A vie kak mislite .
  Az sum turska ciganka i mi se iska da iahna pruchka isveta da oburna.

  Харесвам

 208. 209 zlatko юли 10, 2011 в 8:26 am

  Много добре казано. Аз съм ром ,но от най- побългарените ром ,наричат ни джоревци , не говорим цигански език и сме православни християни.Живеем в български квартали и предимно общуваме с българи . Джоревците живеят предимно в Перник ,Брезник и Батановци .

  Харесвам

 209. 210 dobrin dobrev юли 13, 2011 в 8:46 pm

  Не знам защо нас рударите продължават да ни причисляват към групата на циганския етнос.Явно тези които си правият труда да пишат за нас разни небивалици,нямат точна и достоверна информациа за нас.Но въпреки това,продължават да ръсят простотии по наш адрес. На първо място искам да подчертая факта ,че никои никога в нашето родословие не е говорил цигански език.Ние векове наред сме и продъжаваме да говорим старорумънски език.
  Не мисля че е логично да класифицират хората според поминъка им. Факт е че моят прапрадядо е участвал в руско-турската освободителна воина.По време на битка попада в плен на турците и след седем години успява да се измъкне и се завръща в българия.Има народна песен с която се възпяват неговите преживявания. Никои до сега не е успял точно да определи нашия произход.Наи точното определение за нас е че произхождаме от древните даки.Били сме коренното население на българия още преди хан Аспарух да пресече дунава със своята армия.Това обяснява факта които посочих по-горе че говорим староромънски език.В продължение на столетия нашият етнос е съществувал в българската държава,преживявайки всички изменения и реформи и успяваики до известна степен да се интегрира в обществото.

  Харесвам

 210. 211 asen юли 20, 2011 в 2:41 pm

  zdraveite az sam ciganin. neka ni obijdat,bazikat i ebavat s nas samo znam 1 che koleto se varti shte doide i nashto vreme mnogo skoro,togav nie shte gi ebavame da vidqt kak e.

  Харесвам

 211. 212 ники юли 24, 2011 в 1:38 pm

  здравеите,…..искам да кажа само че ,каквото и да се пише тука ала бала КОПАНАРИТЕ са мрьсни хора по душа злобни ,отмьстителни много ,бягаите по на далеч от такива сьщества,от кьдето минат трева не никне.на ГОРНИЯ ASEN glupaka само ще кажа че е много прост интегрирал се ром .

  Харесвам

 212. 213 new_man юли 28, 2011 в 5:04 pm

  Четейки коментарите,бих направил следното заключение:
  Всеки иска да не бъде дискриминиран, тъй като това води със себе си единствено негативи и съответно поражда такива като ответна реакция, но същевременно прочетох коментари на пишещи от не-цигански (не-ромски)произход и установявам, че същите тези хора искат да се индивидуализират и да изтъкнат различният си произход от ромския. До колкото разбирам тук коментарите би трябвало да са насочени към основните публикувани статии за произхода и историята на ромите, но всъщност историческите данни са само повод да изразим съвременните си проблеми в Горните коментари. Според мен в това няма нищо лошо освен, че подобна дискусия трябва да се провежа пред по широка аудитория, т.е всички мнения или повечето, са доста красноречиви по отношение на нашето самосъзнание, като граждани на България и ако се организират подобни форуми в медийното пространство пред поширока публика, със сигурност статуквото ще бъде променено, тъй като за по голямата част от българите не е ясно кой и от къде произхожда, пък и не се интересуват, но биха разсъждавали различно, ако знаят, че все пак макар и с не български етнически произход, НИЕ ВСИЧКИ РОМИ И ТЕЗИ КОИТО СА НАРИЧАНИ ТАКА, се чувстваме не- по малко БЪЛГАРИ от тях, тъй като РОДИНАТА Е ЕДНА, както майката може да бъде само една. Наистина живота е труден за всички и не трябва да се виним, че си тежим един другиму, защото вместо това да ни дистанцира ние трябва да се обединяваме, като граждани и да насочим вниманието си там където трябва да се решават проблеми те на обществото т.е към правителствените институции, зад които стоят хора, които сме избрали да решават и узаконяват начините за преодоляване на обществените проблеми. На тези хора трябва да се потърси отговорност за сегашното ни състояние и да се изискат прилагането в действие на вече създадените програми за интеграция на Ромите в обществото. Явно на тези хора не им е много присърце да работят по тези програми по-същество, а най вече проформа да отчитат дейност, за да оправдават усвоените средства по подобни проекти. Говори се за „РОМСКА ДЕКАДА“(Десетилетие на ромите), но това понятие се споменава само като някаква инициатива за която почти никъде и никой не говори, какво представлява като същност какви са приоритетите на тази инициатива и какво всъщност е направено в тази насока. В колко градове на България или в колко махалии имаме данни да се есвършило нещо с което да се види, че все пак съществува такова понятие като „РОМСКА ДЕКАДА“, аз лично не съм имал такава имформация и нямам до момента.
  Призовавам всички които четат тези редове, ако чувствате и ясно съзнавате че някои живеят и изграждат своето благополучие върху мъката, лишенията и униженията на Ромското общество, да се обединим и да подемем инициатива за прозрачност и контрол над Европейските и Национални програми за интеграция и развитие на РОМИТЕ в БЪЛГАРИЯ.защото е видно че не сме тези за каквито ни спрягат използвайки клишираните негативни понятия за ЦИГАНИН, в никакъв случай не сме по малко умни и помалко способни от всички останали. Това което ни липства е ОБЕДИНЕНИЕ, За това нека се обединим в една идея, за да може да се чуе и нашия глас.
  Очаквам вашите отзиви на email:new_man@abv.bg

  Харесвам

 213. 214 lqlqlq август 7, 2011 в 7:17 pm

  Ами Власите!!?.. Те не са цигани!!

  Харесвам

 214. 215 ЕДНО МОМЧЕ БЛИЗО ДО СОФИЯ август 18, 2011 в 6:42 pm

  Аз,като циганин бих искал да изкажа мнение по въпроса,не живея в циганска махала,не съм излизал никога с приятели цигани,завършил съм средно-специално образование и от никой Българин до ден днешен не съм чул да каже лошо за мен!Не съм бял,а мургав личи си ,че съм циганин,работата ми е свързана ежедневно с нови хора и който ме познава знае ,че съм честен и съвестен.МИСЛЯ,ЧЕ ЦИГАНИТЕ ,ЗА ДА СТАНАТ ХОРА ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ ГЕТАТА,ДА СЕ ОБРАЗОВАТ И ДА НЕ ДРУЖАТ С ЛОША КОМПАНИЯ!! УСПЕХ НА ВСИЧКИ,КАКВОТО СИ ПОЖЪНЕШ,ТОВА ЩЕ ОРЕШ!!

  Харесвам

 215. 216 nat август 21, 2011 в 10:30 am

  Българино поради що се срамиш да пишеш на кирилица ???

  Харесвам

 216. 217 КИРЧО,ТЪПИЯТ СИ -ТИ,ЗА ТЕБ СЕ ОТНАСЯ--->"И МОЛЯ БЕЗ ТЪПИ КОМЕНТАРИ" август 27, 2011 в 7:44 pm

  В БЪЛГАРИЯ ИМА ЕВРЕЙКА С БАЩА ЦИГАНИН,КОЯТО Е ГЕНИЙ….

  Харесвам

 217. 218 Atesh Amin август 30, 2011 в 3:58 pm

  az se kazvam mitko i sam ot romski proishod jiveq vav nai golemq kvartal vav bulgarq kvatral fakolteta vseki put kato idvat jurnalisti da snimat romite za6to vinagi otivat vav mursotiqta da snimat i sazdavat fal6iva predstava na jorata za jivota na romite romite ne jiveqt taka kaktop medite pi6at i rasprostranqvat romite jiveqt mnogo po dobre ot vseki bulgarin i tova moje da se razbere samo ot 4ovek koito ob6tuva sas romi i gi ovajava samo takuv 4ovek znae istinskiq jivt na romite i ako se nameri takuv jurnalist da doide da snima romskata etnost ot druga svetlina povqrvaite mi 4e 6tese promeni prestavata vi za romite 6te razberete 4e nesme tanibali koito jiveqt vav pu6teri i znaqt samo da ubivat i ru6at 6te razberete 4e sme hora a ne vu6lvi jivotni

  Харесвам

 218. 219 Ioanna Marieva септември 30, 2011 в 2:07 am

  Да се махат от родината ни,това не са хора а паразити !!!!!!!!!

  Харесвам

 219. 220 Василева септември 30, 2011 в 7:04 pm

  Много време изтече откакто е написана тази статия. От всички коментари проличава едно, а то е, че нищо не се е променило от времето когато е написана стаията, та чак до днешни дни. Следователно това ще продължава още много време – българите ще мразят циганите, копанарите, турците и всякъкъв друг вид малцинство. Никаква промяна не виждам да има скоро в България, докато го има расизма, а то го има в излишък. Оня бил такъв, оня инак ами какво значение има бе хора, стига човека да е човек в истинския смисъл на думата, според мен няма никакво значение от какъв етнос си. Аз лично съм копанарка и с чиста съвет признавам, че не като всички останали се гордея че съм такава, защото това ми пречи, отколкото помага. Докато пиша поста, по една сълзичка се стича, защото се сещам за моменти в който не ми е било лесно… Дори и в момента когато следвам…Въпреки че доста хора пред мен се правят че за тях не е проблем, знам че не е така.Много дискриминация има в България и докато продължава да я има,ще сме на такъв хал. Ще ходим да се трепем за единия хляб в чуждите държави и после след няколко години хората забравят,че дори съществува България, защото останалите в Чужбина не правят дискриминиация.Ще дойде време и хора няма да останат в България, ще се заселят други националности и да видим тогава дали пак ще са им виновни за всичко циганите на българите. Не слагам всички българи под еднин знаменател, защото наистина познавам хора на които не им пука от каква националност си, и обратно не слагам всички цигани, копанари и турци под един знаменател, защото просто знам, че всички не може да сме еднакви. Мога да посъветвам едниствено хората които се чувстват подтиснати в собствената си държава, да ходят да си дирят късмета другаде, защото просто Бългрия не ги заслужава като хора и тези които нямат смелостта или възможността да го направят да останат в България и да се примирят. Съжелявам за дългия пост и за това, че ви отнемам от ценното време. ТЪРПЕНИЕ ХОРА, ЩЕ ПОЖИВЕЕМ И ЩЕ ВИДИМ МОЖЕ БИ СТАТИЯТА СЛЕД НЯКОЛКО ГОДИНИ И ДА СЕ НАДЯВАМЕ НЕЩАТА МАЛКО ПОНЕ ДА СЕ ПРОМЕНИЛИ
  PEACE

  Харесвам

 220. 221 qna ivanova октомври 1, 2011 в 5:35 pm

  Az sam asparuhova balgarka, ne govorq drug ezik osven balgarski. No horata ni vikat cigani. Razkajete za tazi rasa ne6to.

  Харесвам

 221. 222 bojidar октомври 3, 2011 в 11:36 pm

  edin razumen ciganin- new men.
  mislia che triabva da go poslushame

  Харесвам

 222. 223 bojidar октомври 4, 2011 в 3:11 am

  neznam ot kade idva tazi vrajdebnost kam ciganite.
  nemise viarva da e ot tova che nesi plashtat toka,vodata,danacite ili biletche
  ako ima takiva te imat imena.da si poemat nakazanieto kato balgarski grajdani a ne kato cigani pod obsht znamenatel.kak ochakvate da se
  integrirame slet kato ima takova razdelenie i omraza kam ciganite.
  tuka se proeviava dalboko-skroenoto fashisko mislene na balgarina.
  ako iskame da se integrirame kluchat kam ospeha e vaspitanieto i uchenieto
  ako priemem she sme deca na maika balgaria kakvo ni dava tia
  MAIKA BALGARIA NI DAVA EDIN GOLIAM RITNIK
  Pradi tazi prosta prichina vsichki mladi cigani se integrirat vav chujdi strani
  sas nadejda za po dobar jivot.balgaria niama uslovia za integracia
  balgarskiat intelekt ne e ozrial tolkova do kolkoto moje da prieme ciganin za choveshko sashtestvo,sanarodnik,koito triabva da se integrira.

  Kolkoto do razvitieto na balgaria ne mislia che prechat ciganite.
  Prechi mafiata sas maski na depotati koito doprinasiat za ciganskoto polojenie i statut
  KADE SA PROGRAMITE ZA INTEGRACIA NA CIGANITE
  ILI DA PITAM KADE SA PARITE OTPUSNATI ZA TEZI PROGRAMI
  TE SA V DGOBA NA NIAKOI DEPOTAT KOITO TAKA OSARDNO SE DERE CHE CIGANITE NE PODLEJAT NA INTEGRACIA.
  OBARNETE VNIMANIE NA POLITICHESKATA MAFIA KOIATO OBSEBI CIALA BALGARIA I POMISLETE KOLKO PO SASHTESTVEN PROBLEM E TOVA SPRIAMO CIGANITE

  Харесвам

 223. 224 PAVLINA октомври 4, 2011 в 3:18 am

  neznam ot kade idva tazi vrajdebnost kam ciganite.
  nemise viarva da e ot tova che nesi plashtat toka,vodata,danacite ili biletche
  ako ima takiva te imat imena.da si poemat nakazanieto kato balgarski grajdani a ne kato cigani pod obsht znamenatel.kak ochakvate da se
  integrirame slet kato ima takova razdelenie i omraza kam ciganite.
  tuka se proeviava dalboko-skroenoto fashisko mislene na balgarina.
  ako iskame da se integrirame kluchat kam ospeha e vaspitanieto i uchenieto
  ako priemem she sme deca na maika balgaria kakvo ni dava tia
  MAIKA BALGARIA NI DAVA EDIN GOLIAM RITNIK
  Pradi tazi prosta prichina vsichki mladi cigani se integrirat vav chujdi strani
  sas nadejda za po dobar jivot.balgaria niama uslovia za integracia
  balgarskiat intelekt ne e ozrial tolkova do kolkoto moje da prieme ciganin za choveshko sashtestvo,sanarodnik,koito triabva da se integrira.

  Kolkoto do razvitieto na balgaria ne mislia che prechat ciganite.
  Prechi mafiata sas maski na depotati koito doprinasiat za ciganskoto polojenie i statut
  KADE SA PROGRAMITE ZA INTEGRACIA NA CIGANITE
  ILI DA PITAM KADE SA PARITE OTPUSNATI ZA TEZI PROGRAMI
  TE SA V DGOBA NA NIAKOI DEPOTAT KOITO TAKA OSARDNO SE DERE CHE CIGANITE NE PODLEJAT NA INTEGRACIA.
  OBARNETE VNIMANIE NA POLITICHESKATA MAFIA KOIATO OBSEBI CIALA BALGARIA I POMISLETE KOLKO PO SASHTESTVEN PROBLEM E TOVA SPRIAMO CIGANITE

  Харесвам

 224. 225 dadadadada октомври 13, 2011 в 4:08 pm

  dobre we cigani tupi kato kazvate 4e bylgarite bili turci zashto ne vijdam 1 prilika s groznite kosmqsali turciii i turkini??// a i ako ne znaete istoriqta bulgarite sa se zapazeli vupreki robstvoto

  Харесвам

 225. 226 katq октомври 29, 2011 в 6:53 pm

  iskam da kaja che sam na 12 i prochetoh vsi4ko moje da ne sam razbrala nqakoi neshta no znam che da si ciganin ne e obida naprotiv ovajavam sebesi i drugite okolo0 men taka kakto0 edna ciganka moje da mi e nai dobra priqatelka taka i bulgarka. moje nai-dobrite ni semeini priqateli sa bulgari! i te si misleha vsi4ki tezi neshta za nas dokato ne ni opoznaha moje bi v bulgariq nikoga nqama da spre znachenieto0 na rasata da no s tova shte idvat vse po golemi problemi i po golemi iskame da dostignem amerika “xa-xa-xa“ moje bi ako nqakoi amerikanec vidi kak se darjite s nas i po kakaf nachin ni obijdate shte si kaje: vie nikoga nqama da ni dostignete zashtoto nie preodolqahme znachenieto na rasata!!! nadqavam se nasheto pokolenie da se spravi s tozi problem i da vi dokajem che bulgariq e edna edinstvena strana na koqto nishto0 ne moje da se opre taka dano0 nqakoi den bulgariq da e nai dostoinata darjava za pohvala

  Харесвам

 226. 227 stefan октомври 29, 2011 в 7:21 pm

  dobre zashto nqki bulgari imate losho mnenie za nas ROMITE???

  Харесвам

 227. 228 katq октомври 29, 2011 в 7:30 pm

  moje bi zashtoto ima takiva koito0 sa za mrazene no ne vsi4ki sa takiva a te(bulgarite)slagat vsi4ki pod edin znamenatel

  Харесвам

 228. 229 stefan октомври 29, 2011 в 7:35 pm

  da prava si.

  Харесвам

 229. 230 kur4o ноември 14, 2011 в 5:05 am

  ot kide znaete BG imali bilgari poneji taiya rasa se izgubi predi 5 veka

  Харесвам

 230. 231 KOPANARINA ноември 22, 2011 в 11:47 pm

  zdraveite taka nare4eni balgari,vapreki 4e neznanieto e griax s udovolstvie ste dobavia ot imeto na vsi4ki kopanari-rodari .A imenno 4e taka nare4enata bg e iskustveno saxdadena kato darjava i poneje taka nare4enite balgari sasto 4ojdensi na tazi zemia ste lesno za manipolirane malsinstvo prodajni kato xora vseki po otdelno i ne na posledno straxlivi za tova ne si i pozvoliavam da vi nareka narod ili nasia fakt za tova poso4vam razvitieti na axmed dogan kato zavoevatgel i porobitel na bg pod savremenna forma i kak i v 21 vek vie vse oste ste razedineni obladani ot zavist xitrost i jadni za kradene i izmami.vie sasto se delite na niakolko opsnosti kato romite..GAGAUZI-SOPI-KUMANI-4ERKEZI-TATARI-PE4ENEGI-KARAKA4ENEGI-POMATSI TOVA STE BG..S se otnasia za korennoto naselenie na dnesna balgaria sa TRAKITE tova sme nie kopanarite-rodari..za vasia jalost tovae istinata koiato se krie ot pravitelstva na zat i ste se primal4ava i v badeste,,4E TRAKITE NE SASE PRETOPILI A SASTESTVUVAT V NASE LISE I STE SASTESTVUVAT I DORI DA OSTANE EDNO SEMEISTVO KOPANARI..NE NA POSLEDNO MIASTO NEKA PODREDIM 10 ROMI ILI 10 KOPANARI 10 TURSI I DO TIAX 10 TAKA NARE4ENI BALGARI I DA SRAVNIM NA KOLKO VSIAKA PO OTDELNO OT GRUPITE STE SI PRILI4AT PO XARAKTERISTIKI NA LISETO PONE SEDEM OT VSIAKA GRUPASTE SI PRILI4AT NO NE BIX KAZAL SASTOTO ZA VAS TAKA NARE4ENI BALGARI…SASTESTVUVAT MNOGOBROINI PRIMERI NO E POD MOETO DOSTOINSTVO DA PRODALJA PONEJE STE SE PO4USTVA OSTE PO OGRABEN I OSTETEN OT TAKA NARE4ENITE BG…O4AKVAM OSTROUMNI BISERI OT VASIA STRANA VIE ZAINTRIGUVANITE ISKUSTVENI PATRIOTI…BLAGODARI ZA PREDOSTAVENATA MI VAZMOJNOST…

  Харесвам

 231. 232 KOPANARINA ноември 23, 2011 в 10:23 am

  Windvanes zdravei priateliu jalkoe 4e pokazvas kapasitet umstven no si mnogo obarkan ili pobarkan a moje i dvete…s koe se gordees ti i ostanalite kato teb s tova 4e rosnasite sa vi dali vazmojnost da obrazuvate darjava iskustveno ako se razrovis ne v propagandiskata istoria na taka nare4enata bg a potarsis v folklora na garsite v nemskiat ezik dori i ot turskiat kolko e kradeno i kopirano ot vas poneje ne sastestvuva nikakav koren.dori kiril i metodii sa garsi ane balgari..istoria slavianobakgarskai znaes li zasto e bila varnata v atonskia manastir poneje edin ostroumnik kato teb ia krade i s gordost ia vra4va na bivsia togava prezident petar stoianov koito sasto e ot romski proizxod ako ne ti e izvesno..zasto stoianov vrasta istoriata obratno,,poneje v nea pise za nas trakite dnesnite rodari-kopanari i ako bese se razglasila istina ta to togava ti niamase kak da se nari4as s falsiva gordos 4e si bg..a prestavisi ako vatikana se proiznese po vaprosa dali trakiitsite sa naistina pretopeni i dali satestvuvame i doden dnesen pak ste se obezmisli tvoeto sastestvuvane i li4na karta kato dokoment za samoli4nost za tova vie kato gosti na tazi zemia nari4ana po greska bakgaria se otnasiaite s po goliama po4tennost i ovajenie koeto na vas lipsva kato opsia v itiketa vi kato genno kradliva lajliva rasa…as se saglasiavam s stanovisteto na niakoi komentatori 4e mnogo kopanari-rodari
  kopirat siganite v kiu4etsite v prostotiata slusiaki umstveno zakarniavasta muzika nari4ana 4ALGA ili nari4ana ofisialno folk..noas ste poso4a pri4inata..tova se dalji na vtalpiavaneto s godini na red 4e nie sme sigani opredelianeto ni kato takiva ot strana na vsi4ki predxodni pravitelstva koeto e prestaplenie ot strana na institusiite i pravitelstvata no kakvo o4akvas ot negramotni xora kakvo o4akvas ot edni obiknovenni kradsi na kratko KOKOSKARI…ako se obiavi referendom i se organizirame kato malsinstvo ste se dokaje kolko ot nas sa doktori polisai depotati primer bivsiat premier IVAN KOSTOV KOLKO GENERALI OFISERI rabotiat i slujat na tova pastro opstestvo nari4ano balgarski grajdani…ako sam prekalil v obiasneniata si i sam polzval po ostri dumi molia za IZVINENIE no poviarvaite niamam nisto loso protiv romite siganite tursite i drugite opsnosti noe netarpimo do koga ste ni opredeliat kato sigani tai kato nie kopanarite-rodari ne govorim siganski osven A-romanski staroromanski ezik kak as da se 4ustvam grajdanin i to palnosenen v tazi strana….pitam vi kakto v momenta se ispalniava plana na amerikansite bg da ostanem samo 4-miliona za da bade oste po lesna za manipolirane..kakvo imam v predvid 4e se zapo4na ot obrazovatelnata sistema koiato v momenta e pod vsiakakva kritika vaopste ne sastestvuva sredno obrazovatelna sistema ne sam siguren za viseto obrazovanie nosam sigoren 4e i tam ste se proiznesat otrisatelno…ta ako tri pokolenia na pred bg grajdanite ostanat po4ti negramotni kakvo se o4akva ot edin negramoten 4ovek…poneje toi e ne informiran lesno se poddava na manipolasia lesno se komandva eksploatira negoviat trud…toz 4ovek nima nikakvi interesi ne varvi v krak s razvivastiat se sviat i zapo4va da se prevrasta v parazit podrajavast na sasto pove4eto negramotni v slu4aia romite v bg no po sial sviat zapo4va da slusia ne savremenna muzika koito radva setivata ni i ni ospokoiava a slusia 4ALGA i pesni zakarniavasti misleneto bix kazal mozaka na vseki koito se radva na prostotiite na azis i na taka nare4enite folk zvezdi as gi opredeliam kato porno zvezdi poneje te ne peat a prosto pravia ne profesionalen striptis ….zakliu4enieto mi e slednoto 4e koito i da e ot kakvato rasa da e ako ne se obrazova ima izbora da slusa 4alga i da igrae kiu4ek misleiki ne v perespektiva a den za den….kade ni boli nas poneje vaoreki tezi okaiani oslovia nie rodarite-kopanari pak sme kato po golima 4ast ot nas obrazovani i zainteresovani da se obrazovame i razvivame zaedno s ostanaliat sviat i kogato se poiavi niakoi umnik kato teb priateli i ni opredeli 4e sme sigani prosto e ne ponosimo ne e li dostata4no 4e ni ograbixte a i ni obijdate ot tui na gore no as sam optimist 4e istinta ste BOKVALNO STE ISPAKNE NA IAVE….AMIN

  Харесвам

 232. 233 KoPaNaRiN ноември 23, 2011 в 7:02 pm

  А бе ей малоумник ти правиш ли разлика от румънски и цигански бе а ние говорим румънски ние сме копанари а не цигани нищо общо нямаме с тях ние сме образовани е да някои копанари са мургави но не значи, че са цигани аз съм виждал и много черни българи ама цигани ли са НЕ тогава СПРЕТЕ БЕ нИЕ смЕ КОПАНАРИ говорим румънски СТИГА СТИГА СТИГААААА :@ :@ :@ :@ :@

  Харесвам

 233. 234 kopanarina ноември 23, 2011 в 11:50 pm

  допалнение, сте се раджам ако полу4ажам допалнениа кам моиат отзибж…и дано поже4ето мои брати копанари да са ме разбрали пражилхо..ас састо се гордеа 4е сам копанарин о4акжам коментарите жи по темата..искренно благодариа

  Харесвам

 234. 235 kopanarina ноември 24, 2011 в 1:55 am

  priateliu kopanar tova tvoe iziavlenie za me za mene li se otnasia ako e taka ste ti otgovoria 4e gresis as ne pisia 4e nie kopanarite =rodari sme sigani a naprotiv 4e nisto opsto niamame s romite… i pot4ertavam debelo 4e nisto protiv niamam romskoto malsinstvo ili niakoia druga opstnost kadeto i da e po sveta prosto as sasto se obijdam kato teb kogato niakoi me nare4e siganin ne 4e tova e loso a prosto moiat mai4in ezik e romanski a ne romski posle nie se razli4avame po mantalitet i po bit i ne na posledno miasto i po tradisii i obi4ai nie sasto imame nasi folklorni pesni vsi4ki sme xristiani trodoliubivi…a pak ti s risk da te obidia moje i da si ot onazi kategoria moi bratia po narodnost koito sa xodili prosto za diplomata na u4iliste ane da se obrazovat…niamam jelanie da te obijdam prosto se zadalbo4i malko i postarai se da razberes i vniknes v smisala na napisanoto ot mene v po gornite mi komentari tova ste ti pomogne da razberes koe zablojdava ne samo balgaritite no i vsi4ki ostanali opsnosti 4e nie sme sigania a imenno 4e nasi bratia i sestri po narodnost usileno kopirat i podrajavat na romskite slabosti kato ki4etsite oblekloto mnogosvetno obli4ane naprimer i mnogo drugi primeri…tova se dalji na negramotnosta koiato za jalost ve4e se nabliudavat i v taka nare4ena bg opstestvo…i posledno ot men ako 4ovek ne xodi na u4iliste prosto da polu4i edna diploma i da se udria i da kresti 4e toi e obrazovan tova e obiistvena zabluda…na o4iliste xodim naistina da se prosfetim a ne da zatapeem pove4e saglasiavaiki se s propagandata koiato zalagat v u4ebnata programa …4ovek triabva postoianno da prou4va i da isledvai da se zapoznava s realnosta i vinagi da govori argomentirano ane da se iskazva nepodgotven kato tvoia milost…blagodari i ras4itam na prili4en otgovor bratko po narodnos uspex v tvoeto realizirane kato palnosene 4ovek ti pojelavam iskrasnno….kopanarina

  Харесвам

 235. 236 KOPANARINA ноември 25, 2011 в 11:31 am

  RAZBIRAM NE MI OTGOVARIATE PONEJE STE SAGLASNI S MEN TOVA E POXVALNO PRIMIRIXTE SE S ISTINATA 4E PO GRESKA SE NARI4ATE BALGARI…

  Харесвам

 236. 237 hendri ноември 27, 2011 в 8:54 pm

  bravo mnogo izcherpatelno obiasnenie za cigante ot kade proizlizat. vapros zashsto mirishiat na gadno

  Харесвам

 237. 238 kopanarina ноември 28, 2011 в 9:23 pm

  naprotiv priateliu nie sme xristiani i kogato oste ot malki ni kapiat slagat sol v vodata to4no da ne mirisem na ov4e kato vas samo opredeliasti se tursi…siguren sam 4e ne ynaes 4e vie samoyvanite tursi mirisete naistina poneje ne polyvate sol ya tvoe overenie popitai niakoi po savesten vazrasten pobratim ot tvoiata rasa i toi ste ti obiasni raylikata sas sol i bey sol…ne ti se objdam ponmeje si yabloden ako mislis i viarvas 4e nie rodarite sme romi tai kato nie ne govorim siganski a nasiat mai4in eyik e romanski…da si jiv i ydrav 4e pone rasasjdavas i se opitvas da si aktoalen…sas mnogo ydrave ot kopanarina

  Харесвам

 238. 239 kopanarina ноември 29, 2011 в 11:43 am

  dopalnenie, amoje priateliu ti ot silna kompleksiranost da se samookorajavas i da se nari4as balgarin no kakva e istinata samo ti ynaes i tez koito te poynavat…as predpolagam 4e ti si siganin stom samo po miriymata mojes da rayli4avas xorata..i spiram do tuk davam ti vaymojnost sam da si otgovoris iypolyvaiki pone malko ot potensiala koito imas v glavata si uspex ….KOPANARINA

  Харесвам

 239. 240 krastiy декември 12, 2011 в 5:07 am

  kopanari li .ste ,cigani li ,vlasi li ne vi znam ,radvaite se na gostopriemstvoto na balgarite ,zastoto blagodarenie na nego ste vekove tuk na garba na sastia balgarin kato gnidi ….estesveno ne vsi4ki ….imam priateli cigani no ne sa kato vas da pomiarstvat za balgarite ,za tova sa mi i priateli …..tezi cigani koito sa obrazovani da poglednat kam sanaronicite si sigani i da vidiat procenta na vaspitania ,taka e zastoto balgarina ste gladuva ,ste mizeruva ,no ste u4i ….a vie ….kolko ot vas ……balgarina ste napravi kolkoto deca moje da gleda i vaspitava …a vie …kolko ot vas …..niama da istakvam drugite razliki vie si gi znaete …integraciata vi ne zavisi samo ot balgarite a ot vas samite ….primeri kolkoto iskate i vie gi znaete po dobre ot nas ….ne zabraviate 4e ste grajdani na taia darjava i vzemete porabotete malko,platete si danacite ,toka ,vodata i togava mojem da govorim za integracia …ina4e prodaljavate da badete sastite gnidi na nasia grab i ste mi govorite za razbirane 4e ste bedni …kolko balgari sa bogati ….polovinata koito sa mladi i mogat da rabotiat sa izvan bg kato men ,no nie ste se varnem za da is4istim gnidite ot garba na nasata BALGARSKA …darjava ,a turcite ….v balgaria turci niama, ima balgari miusiulmani tova kak vseki se opredelia si e negov problem …ste vi prasnem edni pasport4eta spored kakto se opredeliate da se znae na vsiakde kakvi ste …pak posle pravete kakvoto iskate …..are 4e po4nax se nerva …krastiy@abv.bg

  Харесвам

 240. 241 KOPANARINA декември 12, 2011 в 10:35 am

  otgovor na g-n mizernika..g-n mizernik nadali nda si po obrazovan ot mene..badi ti blagodaren i vsi4ki ostanali kato teb prodajni , kradlivi , lajesti i zavislivi taka samoopredeliasti se balgari…..poneje kakto se idosva i lesoiada ili po to4no podloga na dogan vasiat siderov 4e vi opredeliat kato aziatsi priseltsi na taz zemia…ako ti ne si 4uval za trakite jalko….ograbexteni s vaseto zname konska opaska….za radi vas ne se e razvival trakiiskiat ezik pismenost i koltura..;..poneje ste onistojiteli razedineni varvari i do den dnesen prevarnaxte balgaria rai za axmed dogan,,ti za tova 4irakuvas i mizerstvas v 4ojbina poneje sastestvuvat mnogo falsivi patrioti v pravitelstvoto koito sato se samoopredeliat kato 4isti balgari sasto prodajni i maznesti se kato teb za jalti stotinki….ta 4ustvaite se dovolni 4e mnogo ot rodarite-kopanari ne padat na vaseto tapao nivo i ne se vazdigat da si tarsiat pravata kato korenno naselenie na taz teritoria nare4enaa bg….koga ste se varnes ti v bg kogato se naedat tvoite samozvani balgari kogato niama pove4e kakvo da kradat i unistojat ….sigorno kogato se zaeme germania ili fransia da upravlia togava ste mojes sas sigornost da si se priberes da pojivees normalno…no za sega oste mnogo ste zaqvijdas na rodarite-kopanari kak se orientirame i varvim na pred po dobre ot teb ste mizerstvas oste mnogo ti i tez kato teb….dokato ne is4istite zavista al4nosta i prodajnite navitsi da se maznete na vseki koito vi pokaje malko jalti stotinki…xubavo 4e biaxa garsite ta vi dadsoxa pismennost ina4e vse oste stiaxte da govorite na prasti i sas znatsi…za da ti omogna te sasvetvam iskliu4i tez fakti koito ti iznesox….napraci slednoto iskarai mrasotiata i zlobata ot sebesi i pomesli realno s kavo si prili4ate vie bg-taa mojeli vie da jiveete na edno miasto mirno i razbrano…niamli da iznikne vednaga niakoi predatel na moment aniakoi koito da zavijda na ostanalite,..kato se starae da popre4i na blijniat da serazviva dori i na senata na sobstvenoto si bavene v razvitieto mu….TA KAM KOGO TI STE SE OBARNES DA LEPNAT NA NE-BALGARITE TAKA NARE4ENITE MALTSINSTV..da ni izdadat pasporti….ti ne znaes li 4e ako nie se obedinim i s malko jalti stotinki primer za edin milion lv srte glasuvat zakon v polza na kogoto plasta bez da se interesuvat za teb 4eti mizerstvas i se unizavas izvan bg…..kakvo da ti pisia oste skoe se gordees ti s pomiata koiato sastestvuva v vase litse nekadarnitsi i grablivo pleme….ta vas dori i edna 4alga vi promiva mozaka i vi promenia mirogleda i zakarniavate umstveno….prestavi si kolko ste lesni za manipolirane kak mnoje edin pensioner da jivee s 150 lv na mesets traete si i mal4ite…glupavi i tapeesti xoritsa….zakliu4enie istinata ste ispluva niaqkoi den…dori i vatikana ste se proiznese po vaprosa koi e koreno naselenie na taz zemi koiato ti i ostanalite mizernitsi opredeliate bg…togava tvoiata lk.kartaste se obesmisli i jelaia da mi pises pak dano do togava mrasotiata v teb idrugite kato teb se is4isti…malko nevazmojno poneje za vas tova e na4in na jivot i mislene da ne si gledate rabotata a kak da navredite na drugia…blagodarebnie na tova sazdadoxte i mizerna darjava koiato kakto vie predi vekove onistojixte sega vie se pretopiavate sred kopanari sigani pomatsi tursi kadee mirizliviat taka samoopredeliast se balgarin mizernitsi…napoeni s zavist i s 4ustvo na vremenna prinadlejnost poneje taz zemia vi prenadleji vremenno…..istinata ste ispluva….iskustvenno sazdadena nasia za tova ne ospiavate da se obedenite i poneje ne ste edno niamate nisto svarzano po mejdusi koito vi xvane vi navejda dokato ne vi istsedi….pokrAI VAS STRADAME I NIE RODARITE-KOPANARI poneje vseki nas ospex se pise na vas mizernitsi takiva….ne na posledno lesoiadi

  Харесвам

 241. 242 KOPANARINA декември 12, 2011 в 11:07 am

  i prestanete da ni opredeliate kato sigani….za vAse svedenie mizernitsi takiva ….kopanarite si plastame toka I danasite I NE SAZDAVAME PO DESET DESA….obrazovame se GOVORIM ROMANSKI – PO TO4NO….A-ROMANSKI EZIK…… NE SME SIGANI- ILI INDIITSI TAKA VI SE ISKA NO NIAMA KAK DA STANE VTALPETE SI GO V BAVNORAZVIVASTITE SI MOZATSI ….NIE SME KORENNOTO NASELENIE A NE VIE MIZERNITSI ….MNOGO OSTE STE VI TAP4AT… I KOPUVAQT ZA JALTI STOTINKI..NIE SME KORENA …..TRAKIITSITE…NIE BEZ DA MIZERSTVAME XODIM NA U4ILISTE I ZASLUJAVAME VISETO SI OBRAZOVANIE ….PONEJE SME OBIDINENI…. RAZEDINENI .MIZERNITSI TAKIVA

  Харесвам

 242. 243 krastiy декември 12, 2011 в 11:58 am

  Древно-българските държави

  Дълги години в нашата историческа наука шества тезата, че българите са малко номадско племе от тюркски произход, появило се на историческата сцена след смъртта на Атила (453 г.). В края на шести век то попада под тюркска зависимост (ако сме тюрки – как попадаме под тюркска зависимост?), от която го освобождава кана субиги – Кубрат и създава държава. Според официалната историография тя представлява племенен съюз, просъществувал има-няма, малко повече от тридесет години. От друга страна, незнайно защо, недотам обичащите ни византийци нарекли този съюз Стара велика България. В края на седми век император Константин Погонат, едва успял да разбие арабите при Константинопол, потеглил начело на петдесет хилядна армия към делтата на р.Дунав, срещу “неголямата” войска на Аспарух. Там в продължение на няколко дни той не посмял да я нападне и се отправил към Несебър. Армията му пък била преследвана и избивана от “немногобройните” българи, яздещи дребни кончета от устието на р.Дунав до Варна. Не минали век-два и българите изчезнали сред славянското море.

  Упоеният от подобни “исторически прозрения” днешен българин, изпада в недоумение, когато чуе твърдения, като това на покойния френски президент Франсоа Митеран, че “българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета” или на американския професор Норман Дейвис, че българите стоят “в ядрото на европейската цивилизация”.

  Ако обаче надникнем в историческите извори от древността и средновековието, както и осланяйки се на последните археологични открития, ще видим, че българите са един от най-древните народи на земята. Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Едно от най-големите им достойнства е, че навсякъде, където са спирали, са създавали държави със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли.

  Какво казват летописите на Волжка България

  През последните десетина години стана възможен достъпът до хрониките на волжките българи. Най-интересна информация откриваме в “Книга за хуните”, написана от Кул Гали (XII век) и в историческия сборник “Джагфар тарихъ”, съставен от Бахши Иман (1680г.).

  Според Кул Гали преди 35 хиляди години древните предци на българите населявали Волгоуралския район – наричали го Ара или Ура, а себе си – жители на Ура-ара (арийци). През ледниковата епоха арийците живели в пещерите на Урал. Те се занимавали с лов и се сражавали с “потомци на зли духове” – човекообразни маймуни (неандерталци?). Една такава пещера, използвана за жилище, по стените на която има рисунки на мамути, коне, носорози, се е запазила и до днес на територията на Башкортостан и се нарича Шулгенташ.

  Живели през ледниковата епоха, българите се научили и станали най-добрите майстори в обработването на различни видове кожа. Това тяхно умение е било известно и през Средновековието.

  Когато климатът се затоплил и ледниците се оттеглили на север, българите започнали да се заселват в равнините около р. Волга. Цялата Волжко-Камска система те наричали РА (Ранга, Раха). Българите запазили това име чак до XIII век, както и понятието Раил, означаващо Волжко-Камска земя, или Волгокамец. И след като напуснали Урал, арийците запазили почитта си към планините и пещерите. Те вярвали също, че Бог (древните българи го наричали Ерсу, Едфу, Тангра, Тара) се появява по планинските върхове. За тях той е създал добрите духове – дивовете.

  Първата българска държава

  Преди около петнадесет хиляди години седем арийски племена създават съюз, който наричат Идел (иде – седем, ел – племена). Първоначално арийците-иделци се занимавали с лов на мамути, елени (ямал), зубри (атбуга), пещерни мечки. Затова древните предци на българите уважавали силно опитния нощен ловец – вълка. По-късно те опитомили някои животни, между които и кучето, и станали скотовъдци. С течение на времето част от тях започнали да се занимават със земеделие и преминали към уседнал начин на живот. Започнали да строят градове. През лятото скотовъдците живеели във временни селища, грижейки се за животните, а през зимата всички се събирали в родово-племенните центрове – градовете.

  Преди около четиринадесет хиляди години съюзът на седемте племена успял да постави под своя власт цялата територия на Ара-Ура и образувал държавата Идел, чийто първи владетел бил Шам (Сам). След създаването на държавата те започнали да се наричат българи (различните фонетични варианти на името са – бул, бал, болгар, българ, балкар, буляр, биляр, бухар, бояр и други), което означава “черноглави” или “вълчи хора”, а също в смисъл на “господар”, на “знаещ”, “мъдър” човек (хора). Те продължили да строят все по-големи градове, научили се да обработват глина, да добиват метали – мед, а по-късно и бронз.

  През периода 1965-1998 г. с помощта на спътникови снимки руски учени откриват в района на Южен Урал и Западен Сибир цяла протоцивилизация, която е разположена на площ с размери 150 на 400 км. Досега там са открити 17 града с 21 крепости, както и много неукрепени селища. Най-древните селища са с овална форма – Алданско, Исиней-1, Берсаут, Кизилско, а по-късните са кръгли. Това са Аркаим, Исиней-2, Синташта, Саръм-сакла.

  Най-голям интерес от тази “страна на градовете”, която има монументални отбранителни съоръжения с комуникативни системи и изключителна планировка, предизвиква тайнственият град Аркаим. Отговаряйки на официални запитвания от американска страна, руският археолог Г. Б. Зданович отговаря, че това е свещеният град на Тангра и древните българи.

  Обектите са засекретени и въпреки че волжките българи знаят за тях, и искат да ги изследват, руските власти и досега не дават разрешение за това.

  Създаването на Шумер

  Преди около дванадесет хиляди години от изток в Идел започват да навлизат угро-фините. Скоро след това в българското общество избухва междуособна война, като начело на враждуващите групировки застават двама братя – Алмъш и Газан. В края на краищата Газан е победен и с голям брой българи се изселва към централна Азия. Заселват Памиро-Хиндукушкия масив, Таримската котловина и планината Тян Шан. В тази област те развиват земеделието, строят градове, крепости, пирамиди, пътища, усвояват добива на желязо. Тук опитомяват коня и започват да наричат себе си именци. В този район съвременните учени откриха останки от древни градове (Лулан, Ния), много пирамиди, които са по-големи от тези в Египет, голям брой мумии на хора от индоевропейската раса, от така наречения кавказки тип. Установено е, че това население е било ирано-езично.

  След нови размирици част от българите се оттеглят още по на изток – североизток, начело с Иджик. Покоряват китаите тюрки, които се намират по това време на много по-ниско ниво на развитие. В “Джагфар тарихъ” пише, че те събрали от китаите малки момичета, възпитали ги според българските традиции, а когато пораснали, ги взели за жени. Децата, родени от тези бракове, а също и себе си, те нарекли хони. Хуните запазили българските обичаи, но езикът им в голяма степен се тюркизирал.

  В Средна Азия от основната маса на българите се отделят масагетите. Други потеглят на югозапад и завладяват западен Иран, Сирия, Ливан, Мала Азия. В района на двуречието те създават държава, която в чест на добрата дива Самар, наричат Самара (Шумер). Те са били носители на висока култура, която предават на местното население. Строят градове, организират добив на метали, развиват земеделието. Градовете били строени върху хълмове и опасани със стени. Във всеки от тях живеели около четиридесет – петдесет хиляди души. Такива са били Ур, Урук, Лагаш. Владетелят на града носел титлата лугал или енси. С шумерите са свързани и някои от названията на божествения пантеон в Месопотамия: Сирара (храм в Лагаш), Сарбату (магическо дърво, чиято сянка се простира от изгрева до залеза), Шарур (боздуган – оръжието на боговете), Кургарру ( безполово същество, което пази храната на живота).

  През 3182 г. пр. Хр. значителна част от междуречието е заляно от водите на невиждан потоп. Загива и главния град на държавата Ат-Алан, а също и голяма част от българите. Някои от тях се спасяват в планината Урарат (Арарат). Потопът унищожава могъществото на българите в Шумер. В началото на III хилядолетие пр. Хр. в Месопотамия нахлуват семитите. Те постепенно изтласкват българите – арийци към устието на Тигър и Ефрат. Последният арийски владетел на Шумер е Зиези (посочен за родоначалник на българите в “Латински анонимен хронограф” от 354 г. от н.е.). Той е победен от семитския владетел Саргон Велики, който завзема престола. След смъртта на Зиези голяма част от българите се връщат обратно към Централна Азия.

  Харесвам

 243. 244 krastiy декември 12, 2011 в 11:59 am

  posle mi govori za korenno naselenie ….xa xa xa ….kopanar …….

  Харесвам

 244. 245 krastiy декември 12, 2011 в 1:43 pm

  http://www.monitor.bg/article?id=52566 tova ako sa trakiici zdrave mu kaji ….kopanar =ciganin iavno ti e umit mozaka s siarna kiselina za nekvo veli4ie vzemi se stegni i idi si varni me4kata v gorata a vie mojete da si xodite v rumania kogato si poiskate otkadeto ste dosli polovinata naselenie na rumania e cigansko taka 4e ne mi govori na mene tia za korenno naselenie …balgarite sa sazdateli na svetovnata i evropeiska civilizacia a kakvo pravia az i dali mizerstvam sto ne doides da proveris takmo ste ti izvia kopanarskoto vratlence ei taka po balgarski ….sto se otnasia za tova 4e balgarite ne sme edinni …..balgarite sa rodeni lideri i voda4i za tova ne mogat ne mogat da jiveiat zaedno no kogato triabva se obediniavame ….mojes da popitas i rimlianite ,vizantiici,garci ,turci … i vsiaka druga papla4 tezi koito sa ti poznati na teb …..balgarina e velikodusen i toleranten ama vzexte nesto da si previsavate pravata ta skoro ste ispitate tova obeinenie ….

  Харесвам

 245. 246 KOPANARINA декември 12, 2011 в 2:29 pm

  DOBRE PRIATELIU KADE PISE V TVOETO IZLOJENIE 4E NIE KOPANARITE SME SIGANI…KAVO OPSTO IMAME NIE S SIGANSKITE NAVITSI I PORIADKI NE MOGA DA SI POZVOLIA DA KAJA OBI4AI DORI….KATO NIE KOPANARITE-RODARI GOVORIM ROMANSKI IMAME NASI PESNI FOLKLOR TRADISII I SILNO SME PREVAZANI KAM TRUDA..SAVESTNI I EDINNI,,,ZASTO PRODALJAVATE DA NI PRI4ISLIAVATE KAM TOVA INDIISKO PLEME NARE4ENO SIGANI…SEGA AS I MOITE BRATIA PO NARODNOST AKO PO4NEM DA VI TRETIRAME KATO SIGANI NIAMA LI DA E JALKO…VAPREKI 4E TI SI SE OBRAZOVAL VASPITAN SI PODOBAVASTO STO GODE DO KOLKOTO E VAZMOJNO V DNESNA BALGARIA TI SI SAVESTEN GRAJDANIN….I KOGATO SE IAVI NIAKOI PROSTAK I TI KAJE SIGANI N NAISTINA E JALKO I SRAMNO NAI VE4E OBIDNO…NIE AKO SME SIGANI NIAMA DA SE OBIJDAME NO NE STE PRAVI VIE VSI4KI KOITO SMIATATA 4E RODARITE -KOPANARI SME SIGANI PROSTO TAK POKAZVATE NISKA KULTURA I VASPITANIE …KAZVATE EDNO SIGANIN I TOVAE NE E TAKA DA SI PRIZNAIA AS SASTO IMAM MNOGO BALGARI PRIATELI I TO ISTINSKI OT NA4ALO I TE MISLEXA I VIARVAXA 4E AS SAM SASTO SAM SIGANIN DOKATO NE ZAPO4NAXA DA VIJDAT RAZLIKITE I TO OGROMNI RAZLIKI MEJDU NAS RODARITE -KOPANARI I SIGANITE….PARVATA RAZLIKA NASITE RODITELI DARJAT NA OBRAZOVANIETO NIE SME XRISTIANI POGLEDAT NI NE E KAKDA IZMAMIM NIAKOI A KA DA SI SAZDADEM SOBSTVEN BIZNES ILI PONE DA RABOTIM ANE DA JEP4IISTVAME KATO E PRI SIGANITE…NIE KOGATO SE SADIM PRIZNAVAME BALGARSKIAT SAD A NE PRAVIM TAKA NARE4ENIATO MESERE…NIE NE SI KOPUVAME JENITE I SENATA DA SE OPREDELIA SPORED KOLKO E SRA4NA BULKATA V JEPSIISTVOTO(KRADENETO)…NIE NE JIVEEM NA OSNOVATA NA LAJATA I IZMAMATA…TOVA NE E DADENOST PRI NAS KOPANARITE KAKTO PRI SIGANITE….PONEJE XODIM NA O4ILISTE I IMAME INTERESI OT TAM I PLANOVE ZA RAZVITIE NIE NE SE 4USTVAME XORA FTORA RAKA XORA ISSIALO V SOSIALNATA SFERA BORIM SE SAMI ZA NASASTNIAT A NE NA GARBA NA NIAKOI SI TOVA ZA NAS NEE PRIORITET DA IZMAMIM OTKRADNEM,,,NA PROTIV SRAMNO E I UNIZITELNO …ZA MENE SA VINOVNI VSI4KI KRADLIVI PERSONI V OPRAVLENIETO NA STRANATA ,,PONEJE NIAMAT NAIJDANE I NASITA…TE SA PARAZITI OT KOITO NE ZNAM KOGA STE SE OSVOBODIM MOJE BI NIAKOI DEN STE SE NASITIAT NA KRAJBI I BG STE BADE PODXODIASTO MIASTO ZA JIVOT….JALKO E 4E NIAMA KOI DA PODKREPIA POTENSIALA NA TAZ STRANA…PROSTO E JALKO…PONE SEGA SE NADIAVAM ISKRENNO 4E MNOGO OT 4ETIASTITE TOVA SA RAZBRALI 4E RODARITE-KOPANARI NE SA SIGANI 4E GOVORIM ROMANSKI I SME KORENNO RAZLI4NI OT SIGANITE I OT VSIKA DRUGA NASIA IMAME SI NASIA IDENTI4NOST I NRAVI….BLAGODARIA…S UDOVOLSTVIE STE PISI I SAS DRUGI KOMENTETORI AKO NE OBIJDAD AS SASTO NIAM DA PRAVIA TOVA PONEJE E GROZNO ZRELI MAJE SME AS SAM NA 29….DO SKORO ….KOPANARINA

  Харесвам

 246. 247 KOPANARINA декември 12, 2011 в 4:12 pm

  zdravei otnovo ste se vazdarja ot obidi poneje,sas sigurnost si mazoxist i ti xaresva kogato ti kazvat istinata a tia boli,,a na teb sigorno ti xaresva tazi bolka…kavi lideri iztormozeni xoritsa takiva…staraia se da bada po velikodusen da ne te obijdam,da ne ti dostavia tova oduvolstvie…mizernik samo liderstvoto vi lipsv ase….vasiat lider e axmed dogan sigurno poneje ti si edin ot tezi jalki lideri i balgaria ve4e tie tiasna za tova si izvan nea i 4irakuvas na ones pomiari deto opredelias kato papla4…mizernik….kato se 4ustvas gord da se samoopredelias kato bg zasto ne izlezes ili pone pisi na drugite lideri i gi pitai zasto niamat nasita na krajbi ,izmami i xsemi za isto4vane na pari,i na tvoite pari dori,,,no te e strax ne 4ustvas toia uiut poneje te estrax to i niama kam kogo da se obarnes kam dogan ste te nare4e giaur kam siderov pak tribva razresenieto na dogan kam boiko triabva razresenieto na IVAN KOSTOV koito naistina LIDER…IVAN KOSTOV PO MEJDU DRUGOTO E KOPANARIN ZA TVOE SVEDENIE KADE SA TI LIDERITE MIZERNIKO…VMESTO DA OBIJDAS I FALSIVO DA SE PA4IS 4E SI OT NIAKAVA NASIONALNOST SI TRAI 4E ZAPO4VA DA MIRISE NA KONSKO…KONSKA OPASKA TAKAVA….TOVA LI TIE GORDOSTA OT KOGO SE OPRAVLIAVA BALGARIIKATA…A ZA TOVA 4E STE MI PRE4ENIS NIKAKVA TRAVMA NE SE NAPAVAI OSTE MALKO OSTANA I VIE STE IZ4EZNETE KATO NIAKAVA NASIA PONEJE NE STE KADARI DAJE I EDNO DETE DA IZGLEDATE I VASPITATE….NE MISLI 4E IMAM JELANIE DA TE OBIJDAM PROSTO IZNASIAM ISTINATA…MALOUMNIKO 4IRAKUVAI I VOVEKI STE 4IRAKUVAS NA NIKOI SI POMIAR PONEJE SI NEKADAREN DA OSELEES V TAPATA BG AKO SI TARIKAT ELA MI NA GOSTI STE TE POSRESNA I NAGOSTIA BOGATO PONE DASE OVERIS KOI SME NIE TRAKIISITE DA OPITAS OT NASETO VINO I KUXNIA…ZA TVOIA JALOS NIE STE SE ZAPAZIM KATO NASIA NE ZNAM ZA TEB…DANO DA IMATE KASMET PONE V ISTORIATA DA OSTANETE….NE SE IADOSVAI ISTINATA BOLI A NA TEB TOVA TI DOSTAVIA UDOVOLSTVI….PONE STAVA DUMA ZA BG PONE NIAKOI MOJE DA SE ZAGLEDA NA KARTATA I DA OZNAE 4E SASTESTVUVA….DOBRE 4E BESE STOI4KOV 1994 4E RAZBRAXA 4E SASTESTVUVA TAKOVA JIVOTNO BALGARIN(IZMAMNIK FALSIFIKATOR LAJETS PREDATEL I NE NA POSLEDNO KRADETS ) TOVA GO RAZBRAXA V POSLEDSTVIE…V POSLEDNITE GODINI VE4E SE OTLI4AVA I KATO BAI GANIO SKITAST PO EVROPA ZA EDNO PAR4E XLIAB I NA FTORO MIASTO MOJE BI PO DOBAR JIVOT SKITNIKO MIZEREN RABOTI ZA SEBE SI A NE ZA POMIARITE TEZ POMIARI SAS SIGURNOST SA PO KADARNI OT TEB PRISELETSO….DA NE TE OBIJDAM POVE4E 4E STE TI NAVREDIA NA MOZA4ETO A SIGORNO UTRE SI NA RABOTA A MOJE BI IMAS I DESA SEMEISTVO TE NE SA VINOVNI 4E TI SI ZADRASTEN…RADVAI SE I BLAGOSLAVIA TEZ DETO TI DAVAT RABOTA I TE SMIATAT ZA 4OVEK NE GI ROGAI NEBLAGODARNIK….NE STIGA 4E V BALGARIA SI PRISELETS…..AIDE DO SKORO DANO OZDRAVEES I PROZRES ISTINATA….KOGATO SE VARNES V BALGARIA DA RASPRAVIAS NA VNUSITE SI AKO OSPEES DA SE ZDOBIES STAKIVA….POZDRAVI KOPANARINA

  Харесвам

 247. 248 KOPANARINA декември 12, 2011 в 4:17 pm

  DOPALNENIE STOI4KOV SASTO NE E BALGARIN TOI E SIGANIN PITAI POITERESUVAI SE I STE UZNAES

  Харесвам

 248. 249 krastiy декември 12, 2011 в 4:54 pm

  dale4e otide ….ste go popitaam dali moga da ti dam jsm ,da go popitas li4no ……1000 procenta ne e ciganin…..vijdam 4e obarna starnicata ….vmesto da obijdas balgarite mojes da napravis edno raziasnenie …kakvo e kopanari ot kade proizlizat …interesno e za vsi4ki ai ste se zapoznaem s istoriata im …za tova i darjavata e slaba …zastoto nie se obijdame i pliueme i delim ….ako balgarina .ciganina ,kopanarina ,balgarite miusilmani samoopredeliasti se kato turci,pomaci ,vlasi i vsi4ki samoopredeliasti se zastanat edin do drug srestu tia gore niama da e taka nie sami si go pravim …sto se otnasia do ataka tia e sazdadena imenno za razdelenie na taia nacia ako ne si zapoznat balgarite v voljka balgaria za bile miusiulmani i za tova rusnacite ne sa pozvolili da imat darjava …religiata ne e vajna nito kakvi se opredeliame …a kade e domat ni ,rodinata na vsi4ki nas …razdeliai i vladei e stara rimska taktika …koiato se izpolzva poslednite 20 godini v bg ,no tova niama da prodajli ve4no ….

  Харесвам

 249. 250 krastiy декември 12, 2011 в 5:11 pm

  vijda se koi e v istoriata natisni v internet kopanari i vij kakvo 4\ste ti isko4i ciganin s me4ka …natisni balgarin i ste vidis razlikata …ne se obijdam ti si tozi koito se obijda a vijdam 4e i prodaljavas v sastia ton ….bix ti pokazal koi e pomiar dai nekvo adres4e da ti pratia kopanari da ti 4upiat kapa4kite i edno balgar4e da mu napravis svirka ta belkem ezika ti omekne malko sto se otnasia do decata mi imam tri mom4eta i oste dve ste imam stot sam kadaren da gi gledam ,xrania i izu4a kato balgari …are mnogo ti zdrave kopanarski ciganin….niamam namerenie da si gubia vremeto s kreten kato teb s debela ciganska glava koito moza4eto i ne pozvoliava da vidi po dale4e ot nosa ,,,,za tova i nikoi ne niama da nau4i za ciganite kopanari …..nikade ne vidiax istoria za tiaz a za BALGARIA PO CIAL SVIAT IMA ….

  Харесвам

 250. 251 KOPANARINA декември 12, 2011 в 6:43 pm

  ei nai nakrai prozriax xubo 4e izleze na van ta si pozvoli da imas pove4ko ot edno dete….da sa ti jivi i zdravi iskrenno ti go pojelavam…a za tevbe kakvo da kaja pone razbiras ve4e 4e kopanarite sastestvuvat…..stom sme tolkova ne zna4itelni kato nasia zasto si pravis tuda i tarsis materiali za dokazatelstva….a za me4kadarite kavo da kaja vie ste vinovni poneje viarvate 4e igraeeki v dvora na niakoi tia nosi kasmet ta vie vapreki 4e polu4ixte xristianstvoto ot garsite vse oste si ostavate sueverni i glupavi bolni mozatsi grablivi pseta takiva….prozvisteto mangali idealno pasva na vas poneje kadeto i da otidete bai ganio jivee vav vas me4kadarite sa se radvali na ospex poneje sa satestvuvali takiva pradlioftsi kato tebe koito plastat za iliuziata 4e ste se radvat na kasmet….tova e poradi lipsa na potensial i negramotnost….poiasniavam as sasto osajdam tormozeneto na jivotnite i tiaxnoto polzvane kato sredstvo za pe4elene na pari…no za tova sa vinovni pak tvoite mizerni geroi sega gi nari4at opravnitsi te vse oste opraviat naroda toz pone koito e ostanal ti kaza 4e polovinata mladeji sa van..as ti garantiram 4e pone 70% sa na van poneje geroite ti niamat naiajdane…lakomi falsivi mutri tova ste vie kokoskari kogo zaplasvas muxlio….izglejda vijdas kak jiveiat normalnite xora v 4ojbina i si mislis 4e si niakoi sabral si niakoe evro i tovae….protiv desata niamam nisto protiv naistina da sa jivi i zdravi da ospeiat da se obrazovat pone na van imat dobra sosialna politika i tova niama da e problem…za teb kavo da kaja s kakvo se3 gordees kazax si da si po4ina..poneje ve4e mi pisna da kopuvam prodajnite ti sabratia kolko ste prodajni da znaes…za pari dori se navejdate da vi opravi niakoi koito plasta vaopste nikakvo dostoinstvo niamate…pri tebe ot kade doide moje bi 4e si na van i te tretirat za 4ovek….radvai se pone na van te nari4at 4ovek obrastat ti vnimanie….ako slo4aino ti e omraznalo v 4ojbina ela priberisi se v kasti as ti predlagam rabota….zanimavam se s izolasia stroitelstvo -darvodobiv predlagamti zaplata za koiato ste se razberem pri polojenie 4e niama da xapes i udrias…. tova predlojenie vaji zaq 3 dni pomisli si pone ste si si u doma ne kazvam v rodinatati poneje ne sme sigorni v tova v tvoiat gen vse oste moje i da ima ot 4ingis xan nesto tursko sas sigornost i ti mi govoris za balgari maimuna takava….POZDRAVI KOPANARINA

  Харесвам

 251. 252 KOPANARINA декември 12, 2011 в 6:47 pm

  DOPALNENIE 4AKAM OTGOVOR NA OFERTATA MI…IMAS ONIKALNATA VAZMOJNOST DA RABOTIS TRAKIETS….BELKEM TOVA NE E LI NA TURSKI AS KATO TI PISIA 4E I TURSITE SA MINALI PRES TVOIAT GEN TI MISE OPLAKVAS 4E NE E VIARNO PRADLIO TAKAV….KOPANARINA

  Харесвам

 252. 253 krastiy декември 12, 2011 в 11:55 pm

  LE LE LE LE to zloba to 4udo ,tova e sigurno zastoto niamate istoria ili moje bi zastoto v venite vi te4e moje bi 4ista balgarska krav ili moje vi niakakva smesena tam ……velikodusieto na balgarina e goliamo ciganino- kopanarin kolko naciii sme spasiavali te si znaiat…..i blagodarenie na tova velikodusie ste vie v balgaria .u4ite,razvivate se …ako sam izleznal izvan balgaria tova ne e za da polzvam socialnata politika na druga ,darjava no edva li triabva da ti obiasniavam 4e biznesa mi e izleznal izvan bg i za tova sam na van ….no kakvo da obiasniavam na takiva jalki zlobni 4ove4eta kato teb ste slezna mnogo nisko ….blagodaria ti za predlojenieto za rabota xa xax no niama kak da se vazpolzvam ot nego …po skoro ti ela pri men po goliam doxod ste imas, a i ste vzemes opit ot malcinstvata tuk, estesveno ako ne obijdas balgarite zastoto ste varna samo glavata ti na roda ti a moje i s neia da si pia vinceto ve4er kato nasia kan krum,no edva li si zaslujava da go pravia da ti sazdavam takava 4est i udovolstvie po dobre da si te osatavia da gnies tam kadeto si i da zlovonis protiv koito si iskas ,dnes ste sa balgarite utre ciganite v drugi den rumancite ,tova e privi4no za xorata bez istoria ,nazia i samosaznanie predi vsi4ko uvajavai sebe si uvajavas li sebe si i xorata ste te uvajavat bile te balgari ili cigani …mnogo goliamo jelanie imas niakoi da ti se navejda iavno zastoto nikoi ne go pravi ….a moje bi zastoto imas kompleks i ti samia se navejdas i lijis gaza na niakoi balgarin….iasno sega razbrax ot kade idva cialata rabota ,mi prodaljavai da si lijis …..xa xax pri men niama liza4i vseki edin ot moite rabotnici e s samo4ustvie na uvajavano 4ovesko sastesvo,pri men ima sarbi,balgari ,turci,albanci,rumanci,no 4isti ne cigani-kopanari …..aide murgav trakieco ste te ostavia s zdrave i zlobata ti srestu balgarite …a nie stavame po silni ot tova i ne se plasim ot takiva kato tebe za tova i vi nadjiviavame i imame istoria i se pise za nas ….sbogom i nazdrave ….DA JIVEE BALGARIA ……

  Харесвам

 253. 254 KOPANARINA декември 13, 2011 в 12:26 am

  saglasen nazdrave…..jivei i se radvai.. sas mnogo iskrenni pojelania za uspexi..bese dostoen sabesednik!!!!!!!!ako mi pises obestavam 4e niama da ti otgovariam…. kopanarina

  Харесвам

 254. 255 kamen декември 24, 2011 в 5:42 pm

  na maikavi putkata i vie neznaete ot kade proishojdate

  Харесвам

 255. 256 KOPANARINA декември 26, 2011 в 8:36 pm

  da ne bi ti da si sigoren ot koia dupka ste proizlezli…mizernik takav stiga ot maloumnitsi to ne sii zaslojava da vi obiasniava 4ovek ta vie tsial jivot ne mojete da razberete sto za jivotni ste sednal si da komentiras ostanalite pone as znam 4e korenat mi e na taz zemeia koiato vie po pogreska nari4ate bg…kradlivo i geneti4no povredena nasia…spiramponeje dumite sa malko ne si vijdate okaianoto polojenie vie nas li da opravite ta vie ne se poznavate edin s drug ne sii prili4ate dori….predatelstvoto i v tebe e geneti4no vrodeno greskataq e moia 4e ti otgovariam tova e edin edinstven pat i niama da patna na vaseto mizerno nivo umstveno ograni4eni jivotni dori i xora ne moje 4ovek da vi nare4e oftse po biva poneje tarpite tolkova godini vi tap4at us balgarite tez koito opravliavat i vie tarpite kato oftse kadeto vi podkarat tam traete si i mal4ite tova e to gnusniat balgarin…gordei se 4e si mizernik i ne znaes zasto jivees na toz sviat DANO NIAKOI DEN PROZRETE ISTINATA KOLKO STE NA ZAT I JALKI IPO GRESKA STE NA 4UJDA ZEMIA NASIATA ZEMIA NA TRAKITE DNESNITE KOPANARI I KOLKOTO GOR4IVO DA TIE TOVA E ISTINATA KOPELE MAINA LI SI DA-GE LI SI SAMO MAIKATI ZNAE PONEJE VIE NE STE EDNA NASIA VIE STE SAFKUPNOST OT PLEMENA I DIALEKTI DORI I V EZIKA NE SI PRILI4ATE SAMO PROVERI KOLKO TURSKI DUMI IMA V TVOIA OBARKAN EZIK KOLKO NEMSKI KOLKO FRENSKI NO KADE TOLKOS INTELEKT TA VE4E I OBRAZOVATELNA SITEMA NIAMATE 4E NA KOGO DA MU PUKA ONES US OPRAVNITSITE SAMO DA KRADAT UMEAT ITO KOKOSKARSKI NA VSIKADE PO SVETA OPRAVLIAVASTITE KRADAT NO PRAVIAT I NESTO ZA NARODA APAK TEZ NARE4ENITE BALGARI DORI I MAIKITE SI STE PRODADAT ZA PARI I VLAST NEVIDELI PSETA NE SAM SIGOREN DALI RAZBIRAS I DALI VAOPSTE SI XODIL NA U4ILISTE ZA TOVA SPIRAM DANO DA PROZRES TI I OSTANALITE KATO TEBE 4E KOLKOTO IDA PREMAL4AVATE ISTINATA ZA TRAKITE 4E NE SASE PRETOPILI A 4E SASTESTVUVAME I STE PREBADEM DORI I EDNO SEMEISTVO KOPANARI DA OSTANE…PRE4INATA DA SE KRIE ZA NAS E 4E AKO SE PRIZNAE TOVA SE OBESMISLIA TVOIATA LI4NA KARTA I POSLE STE VAZNIKNE GOLIAMA BARKOTIA NO TOVA E DREBEN SRIFT ZA TEB NIAMA NUJDA DA TE OBARKVAM SPIRAM DO TUK … I NIE KOPANARITE VINAGI STE BADEM PO NA PRED OT VAS NEKADARN I KRADLIVI MIZERNITSI TAKIVA ….KOPANARINA

  Харесвам

 256. 257 nikolaeff януари 3, 2012 в 9:58 pm

  as po ne znam 4e sam ciganin dgipsi gitan NO BULGARITE NE ZNAQT KAKVI SA I IMA GOLQMA LOGIKA

  Харесвам

 257. 258 Михаилов януари 7, 2012 в 2:16 am

  В село Гърло имаше една циганска фамилия-крум-циганчето и жена му мара циганката те бяха интегрирани крум беше селски говедар падар
  С децата му Вана и Свилен учех заедно в отделенията.По късно след завършване на гимназията бях писар в маслобоюната в Брезник Ресо-циганчето беше общ работник Станахме приятели тои се грижеше за храната ми В Брезник Арсо-циганчето завърши българска филология стана гимназиален учител беше председател на ОК на ОФ
  Спомням си през селото минаваха катунари-калайдисваха съдовете крепеха халешниците правеха жегли за ярелите продаваха сита хурки вретена срещу хранителни продукти.В Брезник на ул Пролетарска живят цигани в съседдство с българи.Работят и живеят както българите.

  Харесвам

 258. 259 kristina Marinova януари 8, 2012 в 1:49 pm

  zdr mnogo s1mt1rsila da razbera za kopanarite(rodari)i s1mmeko kazano udvoletvorena ot tova koeto nau4ix.iskam da pod4artaq 4e nese sramuvam 4e s1m kopanarka v1preki 4e me b1rkat s b1lgarka. nikogane s1m krila proizxoda si i blagogarenie na tova koeto nau4ix tuk znam ot kade proizlizam blagodar1.

  Харесвам

 259. 261 KOPANARINA януари 11, 2012 в 7:21 pm

  ydraveite g-n Mixailov poiasniavam ya vasia milost 4e nie kopanarite niama za kakvo da se integrirame poneje kakto vie nare4enite balgari taka i nie kopanarite potomsi na trakite…vie zaedno s nas ste se integrirali oste ot vremeto na totalitarniat rejim i oste vse oste se integrirame v novoto vreme na krivo razbraniat….evropeiski saiuz…poiasniavam poneje ne vie poznato 4e oste po vremeto kogato e sastestvuvala otdelionnata obrazovatelna sistema kato sialo nie potomsite na trakjite sme o4astvali aktivno v obrazovatelniat proses…tova moje da se dokaje 4rez arxivite koito ne sa onistojeni poneje o4itelite,,,sadiite voennite…lekarite sasto sa se samoopredeliali ne po tiaxno jelanie kato balgari…xoritsata za koito stava vapros vav vaseto poslanie sastestvuvat i do den dnesen…ako obikolite getata v Sofia Varna osobeno v Plovdiv ili na gratski filipoupolis….ste sresnes samo romi koito spodeliat misleneto na xoritsata v tvoiat raskas…za da te prosfetia…vie taka nare4enite balgari imate nujda ot integrasia poneje tova tarpenie koeto sastestvuva vav vas kato grajdani se dalji na mnogo vroden strax to bilo ot mutri to bilo ot neizvestnoto badeste asko si otvoris ostata…ta na vas vi triabva integrasia kakto i na siganite v bg…daljite ni goliamo blagofdaria poneje v nase lise mnogo pßati dori i v 4ojbina segovori s poxvalni dumi za bg…spiram i vi pojelavam vsi4ko nai dobro izglejda ste dobrodusen 4ovek…as sam na 29 godini i s malko polojen trud ospiax i se zdobix s informasdia za va s taska nare4enite balgari…ako imate jelanieto vi prepora4vam potarsete i se osvedomete za potomsite na trakiitsite dnesnite kopanari…..blagodaria vsi4ko nai xubavo i koraj koito tarsi ste otkrie vajnoto e da si po0ma4im malko kapasiteta i posle ne en trudno….KOPANARINA

  Харесвам

 260. 262 @@@ февруари 1, 2012 в 11:52 pm

  abe ne moa da razbera 6to ste takiwa rasisti…az p1k znam 4e vseki edin b1larin e rasist i ne vsi4ki cigani sa bukluci,izkarwat si hlqba sprawedliwo,imat podslon i ne sa negramotni…ne zabrawqite 4e doktor specqlist koito prezajda s1rca e ciganin-doktor 4irkov!!! ae 4ao

  Харесвам

 261. 263 ники февруари 5, 2012 в 7:53 am

  сега ще ти отговоря белким разбереш та да не се чудиш толкова много българите не сме расисти ние живеем в друго измерение на светлинни години от циганите и възпитанието ни е друго и начина ни на живот е друг и бита ни е друг и мисленето ни е друго за разлика от циганите както по горе е казано те са болест БОКЛУК ПАРАЗИТИ МАЗНИ ДОЛНИ ПО ДУША те просто са гадни същества просто така те са устроени няма кво тука да се мъчите да се възхвалявате или пък циганин да се гордее че е българин ПОЗОР ВИЕ ПРОСТО СТЕ ЦИГАНИ нищо повече

  Харесвам

 262. 264 вярващ февруари 6, 2012 в 3:12 am

  Хубаво започната тема, но опорочена впоследствие от някои писачи самовглъбили се в егото си.
  Хора, търсете истината в библията, не се поддавайте на злите духове да ви обземат, никой да не мисли че е по-голям от другия, всякой да се грижи първо за ближния си и по-добре от самия себе си.
  Замислят ли се тези от вас, които прокламират омраза, насилие, нихилизъм и т.н.( умишлено не споменавам нито един етнос), че всъщност сте под въздействие на демонична сила, Това не е Божия Дух, който ако приемете и следвате ще видите разликата, а тя е че няма да изтъквате в брата си недостатъците, а ще му помогнете да ги преодолее. Обичай ближния си е казано ( това е закон- спазваме ли го) Не слагайте собственото си АЗ на първо място. Не правете разлики между цигани, българи и турци. Ние всички имаме един произход, както и останалите народи по земята ( източник – Библията). Всички произхождаме от Адам – а той е създаден от Живия Бог. Бог не иска нито едно негово чадо да погине, но да живее в името на Иисус Христос, как – като обичаме първо Бога, а след това и брата си. От тези 2 по- големи заповеди няма е казал Иисус. Защо продължаваме да грешим, като мразим ближния и се гордеем със себе си Бог не е създал хората да се мразят и избиват помежду си, Бог е искал ние да живеем в съвършенство, но това което виждаме около нас не е съвършенно, питате ли се защо.
  Ами то е същото, ако се захванеш да вършиш каквато и да е работа без любов, без желание, насила – резултата какъв е. Гордостта и егоизма са най- големите човешки грехове, защото всичко започва от тях, цялото човешко падение започва оттам.
  Никога не е късно човек да се промени да следва заповедите и начина на живот на Иисус Христос и да се разкае за предишните се грехове, и тогава ще видите нещата през Божиите очи. Никой да не си мисли, че ако прави зло и не се покае ще остане безнаказан. Погледнете себе си и действията си през Божиите очи(все едно седите на небето и се наблюдавате отгоре), ако нещо правите и съвестта ви ви осъжда , значи не е и за пред Бог- спрете и не го правете, а се разкайте и молете Христос за прошка и повече не грешете. Бог е любов, но тези които не търсят любовта ще видят и лошата му страна изразена във вид на всякакви нещастия. Обичай ближния си, за да те обича и твоя отец, но казано е който прази брата си човекоубиец е, за такъв няма да има милост.
  Нека да не бъдем убийци, нека да бъдем братя в името на нашия Бог Иисус Христос. Амин.

  Харесвам

 263. 265 вярващ февруари 6, 2012 в 3:19 am

  Извинявам се за грешката по- горе : Обичай ближния си, за да те обича и твоя отец, но казано е който мрази брата си човекоубиец е, за такъв няма да има милост.

  Харесвам

 264. 266 mari февруари 12, 2012 в 6:16 pm

  razo4arovana ostanax ot niakoi komentari ..DA VSEKI E SVOBODEN DA KAGE SVOETO MNENIE.ISKAM DA BLAGODARIA NA GOSPODINA KOITO E PUBLIKUVAL EDNA INTERESNA ISTORIA ZA ROMSKIAT PROIZXOD PRAVIA MU KOMPLIMENT..VAV VRAZKA SAS ISTORIATA…AZ SAM OSINOVENA I NE OTDAVAN RAZBRAX 4E SAM I AZ OT TAZI RASA KAKTO KAZVATE SEM,ROM KAKTO I DA RAZBRAX 4E IMA NAISTINA RAZLI4NI NA TIP ILI RASI ROM .OTRASNAX I AZ VAV SEMEISTVO NA TZUZUMANI-MNOGO DOBRI XORA ME OTGLEDAXA I SAM DOVOLNA OT TIAX /MOITE RODITELI /ZAVAR6IX I AZ I SE DIPLOMIRAX,GOVORIA I GIVEIA MEGDU VSIAKAKVA RASA I TOVA NE ME PRITESNIAVA.FAKTAT 4E IMA LO6I XORA BILO ZIGANIN ILI BALGARIN KAKAVTO I DA E IMA GI NAVSIAKADE VSI4KI SME DEZA NA BOG .ZAVISI OT SEMEISTVATA KAKTO I VAV KAKVO OBSTIATELSVO I VAV VAZPITANIETO NA 1 DETE …..ZAVISI OT RODITELITE.NE SADETE NIKOI..1 6TE VI KAGA …AZ PARVO SADIA SEBE SI ,,I OSTANALOTO E OKOLO MEN E SAMO DA MAL4A.

  Харесвам

 265. 267 Tomi Lilive февруари 14, 2012 в 2:06 am

  bravo na aftora pone malko dokazaxme koisme

  Харесвам

 266. 268 Tomi Lilive февруари 14, 2012 в 2:10 am

  no tova me zaradva da razbera ot kade proizlizam mersi mnogo

  Харесвам

 267. 269 PAPI февруари 14, 2012 в 3:28 am

  DA DA ,BALGARI,CIGANI ,VSICHKI EDIN DOL

  ,VARVETE V CHUJBINA ZA DA VIDITE KAK UVAJAVAT BALGARITE Y CIGANITE.

  MNOGO BALGARI FILOSOFI MOGAT DA RABOTYAT VSICHKO

  ,I NAKRAYA NISHTO

  TARSYAT RABOTA NO NEMOGAT DA YA RABOTYAT.

  CIGANITE…RABOTYAT VSICHKO ,KAKVOTO IM DADAT,

  KRADAT VSICHKO AKO MOJE

  NO SA PO PREDPOCHITANI OT BALGARITE,

  EDNAKVO NE VASPITANI,

  BALGARITE PREDATELI….

  CIGANITE VERNI Y ZADRUJNI… CHTE TI POMOGNAT…

  BALGARITE CHE POMOGNAT Y SHTE TE UKRADAT

  ILI SAMO SHTE TE UKRADAT

  IMA MNOGO NESHTA ZA SRAVNENIE

  ZATOVA BRATYA DOBRE SI ZNAEM LLLL …TE DUPETA

  OBRAZOVAITE SE VSICHKI Y BALGARI Y CIGANI

  Y GLEDAYTE V DRUGITE DARJAVI KAK JIVEYAT MNOGO RASI ZAEDNO BEZ PROBLEMI…..

  VZEMETE YUJNA AFRIKA….INDIICI KITAICI GARCI BALGARI HOLANDCI ….Y OSHTE Y OSHTE

  VIJTE RUSIA…KOLKO NACIONALNOSTI, SE KRASTOSVAT PO MEJDU SI BEZ SKANDALI

  A CIGANITE SA NA MNOGO GOLYAMA POCHIT

  EDINSTVENATA DARJAV KADETO MOJE DA SE KAJE CHE NYAMA RASIZAM…NO ISTINSKI TOVA E RUSIA

  AMERIKA KAZVAT CHE NYAMA RASIZAM NO TOVA NE E VYARNO …PREKRIT NO JIVEYAT ZADRUJNO I ZASHTITAVAT DARJAVATA SI….

  A NIE EDNA SHEPA SME I SE NAPADA ME EDIN DRUG I TAKA SE SAMOUNISHTOJAVA ME. BYAGA ME V CHUJBINA I TAKA SE PRITOPYAVA ME S DRUGITE RASI…..A BALGARI… KADE SA, SLED VREME DECATA NI BALGARITE V CHUJBINA NYAMA DA MOGAT DA GOVORYAT BALGARSKI…SHTE GI PITAT KAKAV SI? …BALGARIN GOLEMITE DARJAVI SEGA NE NI ZNAYAT……A TOGAVA NYAMA NAISTINA DA NI IMA

  ZATOVA BRATYA NE SI PRAVETE ILYUZII CHE NYAKOI NI ISKA V CHUJBINA, CIGANI ILI BALGARI . AMI DAITE DA SE OBRAZOVAME. VSICHKI DA SE ZDRUJIM Y DA SI GRADIM NASHETA BALGARIYA, Y DA SI JIVEEM ZADRUJNO, INACHE SHTE NI YA VZEMAT….PAK TOGAVA ELA DA VIDISH MASHTEHATA KAKVO PRAVI NYAMA DA PITA, TI CIGANIN TI BALGARIN A SHTENI ,,,,, E……..T MAIKATA NA VSICHKI…………

  NE SAM CIGANIN…VECHE NEZNAM DALI SAM I BALGARIN
  ZASHTOTO KATO SAM V CHUJBINA PLACHA ZA BALGARIA
  A KATO SAM V BALGARIYA…..PLACHA OT NEYA

  XA SEGA KAJETE VIE KAKAV DA SE CHUVSTVASH……SIGURNO IMA MNOG TAKIVA KATO MEN…NE SA CIGANI…..NO NEZNAYAT KAKVISA

  A SE SKITAT PO SVETA KATO CIGANI

  BADETE RAZUMNI

  Харесвам

 268. 270 DAI SAVET февруари 14, 2012 в 3:55 pm

  NIKI, NIKI, TI PROSTO SI POD VSYAKAKVO NIVO,TI SIGORNO SI OT NYAKAKVO SELO OKOLO CIGANITE I MISLISH CHE SI NAD TYAHNOTO NIVO ,TRYABVA DA IZLEZESH, MOITO MOMCHE OTTAM KADETO SI, ZA DA VIDISH HORATA KADE SA ,I NA KAKVO IZMERENIE SA ,TI VSE OSHTE SI NA DANOTO ILI NA NIVO CIGANI, NO NAI TOCHNO POD TYAHNOTO

  SIMPATYAGA…….

  Харесвам

 269. 271 mIGLENA KOLAROVA февруари 16, 2012 в 6:23 pm

  ko si dobar chovek po ducha /t.e.blagoroden/,po priroda ,vseootdaen kam vsichki i kam vsichko,ako uvajavach sebe si i vaichki , tova sche te opredeli kato izkluchitelen chovek sposoben da bzema neschtata v racete si i da jivee istinski schtastlivo sas vsichki kato im dava ot sebe si i poluchava sachtoto v zamiana.V realnostta trudno se postigat mecgti i jelania,no edinstveno silnata volia e patia do tiax! Ako istenski mechtaete – imaite volia

  Tolkova mnogo iskam svetat da e dobar za vsichki nas i xorata da se razbirat nezavisimo kakav ezik govoriat .Schtom sme jivi na tozi sviat ,triabva da jiveem kakto go mojem i dokato mojem!!!TOVA E CIALATA ISTINA !DA BADEM DOBRI I DA SE OBICHAME !

  Харесвам

 270. 272 nikos kost февруари 16, 2012 в 7:59 pm

  kopanarite ne sa zigani.a mejdy drugoto,ima zigani koito sa mnogo po naprednali i ot balgaarite.za tova 4e ne se vbesqvaite.ne se obijdaite.niama nujda ot sporove i intrigi mejdu vsi4ki nas.nie sme rodeni v balgariq i s gordostse nari4ame balgari.a neka vseki rasistist da si misli kakvoto 6te za malzinstvoto.POJELAVAM NA VSI4KI OT MALZINSTVOTO I BUL6ENSTVOTO DA BADEM PO DOBRI,6TASTLIVI I VESELI,I NEKA DA POSRE6TNEM UTRE6NIQT DEN S USMIVKA I LIUBOV.LASMET NA ZELIQT NAROD BILO TO -ZIGANI,KOPANARI,TURZI,BALGARI,I T.N.BLAGODARQ
  POZDRAVI OT KOSTOV
  KOPANARIN

  Харесвам

 271. 274 айчо джета февруари 22, 2012 в 10:47 pm

  Пръво всички да се научат да пишат на кирилица второ всеки, който живее на планетата земя трябва да е толерантен към съпланетника си,трето на когото не му оттърва да се пресели на друга планета, абе хора простовати господ не е създал земята за определени народности ,който пък мисли обратното сиромах си е бил преди да се роди и сиромах ще си отиде и бъде на оня свят.

  Харесвам

 272. 275 MILEN февруари 26, 2012 в 7:06 am

  zdraveite BG-ta i ROM-ta 4eta i neznam ima xora ymni i po drygi.kak moje da se slagat svoq intelekt s nqkoi po gore. Kak moje edin narod da se integrira ? VSI4KI trqbva da se integrirame nqma zna4enie ka1v si vajnoto 4e ve4e sme prosta naciq CIGANITE ni nosqt slavata navsqkade v evropa a B1LGARITE po -celiq svqt

  Харесвам

 273. 276 MILEN февруари 26, 2012 в 4:06 pm

  NIKOS KOST- kopanarite sa vla6ki cigani te oba4e si govorqt ROM1NSKI

  Харесвам

 274. 277 mitko март 2, 2012 в 1:34 am

  zdr na vsi4ki moite roditeli sa balgari no me ostavixa v dom maika i dete ot malak i sam s priemni roditeli cigani obrazovansam vaspitan i dobre finansovo blagodarenie na tiax v niakolko komentara 4ux dobri dumi za ciganite i ne chak tolkova as moga da kaja edno vsi4ki sme xora no rasistite popre4ixa na ciganite zada stanat xora as sam dovolen ot tova koeto sam za drugite neznam nemee strax da kaja asam rom

  Харесвам

 275. 278 ivan март 3, 2012 в 7:59 pm

  az iskam da mi odgovri,s to4en i qasen odgovr,koito e y4il taqa na6a balgarska istoria.vaprosat mi e .ot kde idvatblgarite?I sled katobqhme 5vek.pot tursko ropstvo vse o6te li sme blgari?

  Харесвам

 276. 279 вярващ март 5, 2012 в 2:22 pm

  До: ivan март 3, 2012 в 7:59 pm

  az iskam da mi odgovri,s to4en i qasen odgovr,koito e y4il taqa na6a balgarska istoria.vaprosat mi e .ot kde idvatblgarite?I sled katobqhme 5vek.pot tursko ropstvo vse o6te li sme blgari?

  Апостол Павел до Коринтяни (1):

  11 Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.
  12 С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.
  13 Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
  14 Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,
  15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.
  16 Кръстих още и Стефаниновия дом; освен тия, не помня да съм кръстил някой друг.
  17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си.
  18 Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
  19 Понеже е писано: „Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля“.
  20 Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
  21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
  22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
  23 а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;
  24 но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.
  25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.
  26 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.
  27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;
  28 още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,
  29 за да не се похвали ни една твар пред Бога.
  30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;
  31 тъй щото, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали

  Харесвам

 277. 280 bojidar iliev март 9, 2012 в 10:52 pm

  vseki den stre6tam balgari koito da kazvat cigani mangali do koga nima ciganena nee 4ovek dokato tuka se opravdavat i pove4e potavat drute darjavi nespirat dase razviva i obedinqvat.stiga vremee kogato bargarskiq narot dase stresne

  Харесвам

 278. 281 Rachko Asenov март 25, 2012 в 11:00 am

  Ush za proishoda na tziganite shtyahme da komentirame,pak do rasizam stignahme.

  Харесвам

 279. 282 DA TUKA март 27, 2012 в 6:48 pm

  ZDR NA SI4KI ASAM SI TUR4INKA NO JIVEJA OT MNOGO GODINI V DRUGA DARJAVA . NO HORATA SA ZA MEN SA6OTTOT NIMA ZNA4ENIE KAKKAF E TUR4EN SIGANEN ROM KALAIDIE I SIKAKAF ZA MENE SA HORA I DA SE DAR6IM KAKTO HORATA I GI OBI4AM OVA6 I POMAGAM NA SEKI9 .POZDRAF OT MEN.ASASM SI AS I 6TE SI OSTANA AS….

  Харесвам

 280. 283 Ицо март 31, 2012 в 1:24 am

  здравейте.. 🙂 държа да спомена,че аз съм циганин по точно от кардарашите…защо винаги има спорове и противоречия..кой от къде дошъл и кой къде отива…престанете бе хора…огледайте се…хората нямат пари за хляб независимо турчин,циганин било то и българин…има толкова много въпроси които са по важни от вашите спорове..много се радвам,че има толкова много информация за нас,но също ми е тъжно,че 50% е грешна 🙂 нищо..все пак ако някой има въпроси..и му е интересно за нещо свързано с нас нека пита..бих се радвал да му отговоря… 🙂

  Харесвам

 281. 284 вярващ април 5, 2012 в 3:06 pm

  НАМЕРЕНО ИЗ НЕТА
  84
  Цигани в Балкана
  (за живота им в някои балканджийски селища)
  Евгения И. Иванова, Велчо Кръстев
  В науката едно от локалните деления на българския етнос, при
  което са налице специфични елементи на културата и се свързва с
  понятието „етнографска група“, е според териториалните граници. В
  редица проучвания на базата на основните данни от говора, облек-
  лото и традиционната духовна култура, старото население в етни-
  ческите български земи се дели на седем етнографски групи, едната
  от които е балканджиите. В изградената от тях поселищна мрежа по
  Старопланинската верига кога дружески, кога с повече противоре-
  чия, но мирно и толерантно те съжителстват и с други етноси в т.ч.
  и цигани.
  Многобройни научни изследвания и изворов материал предста-
  вят цялостната етнография на балканджийското население, а напра-
  вените тук изводи се отнасят за циганите. Заживявайки постоянно в
  тези населени места те са принудени да се съобразяват и в известна
  степен да приемат общо установените правила и норми на живот.
  Времето, в което е представен животът им в някои балканджийски
  селища, обхваща края на ХVІІ – началото на ХХ век.
  В началото на разглеждания период демографската карта на бъл-
  гарските земи впечатлява със сравнително гъсто населените север-
  ни склонове на Балкана, особено в централната част и сравнително
  по-малобройно население в равнинните части1. По-късно, особено
  в края на ХІХ – началото на ХХ век, в резултат на настъпилите со-
  циално-икономическите промени, тази картина търпи значителни
  промени. Габровска, Еленска, Дряновска, Троянска околии са сред
  най-гъсто населените в българското царство2.
  В османската данъчна документация от ХV век в Централния
  Балкан са посочени селищата: Елена с 61 домакинства – 300 жители;
  Дряново – 83 пълноценни домакинства и 42 вдовишки – 625 жители;
  Габрово – 34 домакинства – 170 жители. Всички те са дервентжийски
  селища. Разположени са около проходите по протежение на страте-
  гически за централната власт и значими за търговските контакти и
  вътрешни комуникации пътни артерии. Най-голямо е значението на
  85
  Габрово, чиито жители охраняват прохода от Казанлък към Търново
  и Никопол. Към края на ХVІ век също като дервентжийско село е
  създадена Трявна. Жителите и` също имат задължения да охраняват
  пътя през планината. Освен задължения, тези жители имат и приви-
  легии, и правото да носят оръжие. Дервентджиите са освободени от
  плащане на извънредни данъци и такси. Освободени са от тегоби да
  осигуряват гребци и провизии за армията и държавните служители,
  които преминават през тях. При залеза на институциите това се тъл-
  кува като забрана на държавните служители да нощуват в селата за
  тяхна сметка и на практика ги защитава от своеволията им. Дервент-
  джиите са освободени и от задълженията по кръвния данък да дават
  децата си за еничари. Тези привилегии осигуряват на дервентджий-
  ските села стимули за икономическо развитие и по-сигурно всеки-
  дневие, а те довеждат до по-бързо демографско нарастване. Селата
  стават притегателен център за нови заселници3.
  Османската държавна политика продължава и през ХV I в. да
  дава дервентжийски статут на селищата, които са в непосредствена
  близост до или са в старопланинските проходи, през които се осъ-
  ществява връзката между Южна и Северна България. „Северния
  склон на Балкана…. В тая страна дето извира р. Тича има само две
  български села Върбица и Тича…
  По-нататък на север се запазило с привилегировано положение
  всред мохамедани едно съвсем изолирано българско село Вардун (с
  1168 жители, от които 16 турци и 72 цигани). Жителите му били по-
  напред като „войници“, задължени всяко лято да гледат конете на
  султана в Цариград“4.
  През 1651 г. при пътуването си в българските земи Евлия Челеби
  посещава и село Ченге (дн. с. Аспарухово) в Източна Стара планина.
  То е от 100 къщи, жителите му не плащат данък, а бият дервентския
  тъпан и пазят прохода в Ченгенската планина5.
  Народната етимология за старото име на с. Аспарухово говори,
  че на мястото на днешното село живеели цигани (ченгенета). За това
  пише и Милетич: „Едно време край Камчия имало „лонгос“, сир.
  „блата“. Там се са засилили цигани. Нашата баба казваше, че от тия
  „ченгене“, демек цигани, останало името ченгене, сетне българите
  слезли от по-високото място на река Дели-Камчия, и така останало
  името на селото“6.
  В тези векове циганите стават и обект на заселване от страна
  на Османската империя. През първата половина на ХVІІ век султан
  Мурад ІV заселва цигани в Жеравна „с едно условие – да водят усед-
  86
  нал живот и да ходят „на война“, т. е. да пасат султанските и бейските
  коне в Цариград…“7. В средата на ХІХ век с. Жеравна вече се дели на
  две големи махали: Горний край и Близна. Освен тях има още две в
  края на селото, които се населяват от жеравненските цигани8.
  Котел възниква в края на XV в. като дервентжийско селище, но
  част от жителите му се числят към джелепкешаните, които са задъл-
  жени да доставят ежегодно на Османската държава определен брой
  дребен рогат добитък. В замяна на това ползват някои данъчни и
  други облекчения и са освободени от дервентджийска служба. През
  1856 г. „Село Котел или Казан се нахожда всред старопланинските
  изданки на раздалеч от Сливен 8 часа, а от Шумен на 16 часа, на едно
  високо равнище обиколено от четири ръта, голи, без дървета, кое-
  то го правят да се види също като в един котел… То сега има 1120
  къщи… до 6000 души хора мъж и жена, от които до 5-тех хиляди са
  чисто словенски българе, а останалите христиенски цигане“9.
  Сведения за циганско население по Балкана непосредствено
  преди Освобождението дава и Феликс Каниц. За Берковица посочва
  31 цигански къщи, а за Габрово: „…Към моето официално заптие-
  придружител скоро се присъединиха много други, между които ня-
  колко мургави синове от близкия цигански квартал с 16 къщи“10.
  След 1878 г. в българските земи протичат бурни миграционни
  процеси, в които са въвлечени и циганите. Те започват да се засел-
  ват в освободените от турците територии, вкл. и в старопланин-
  ските селища. В Източна Стара планина това става в Омурташко и
  Върбишко. „Ние сме дошли като стадо (сюрия) на един път, заедно
  с биволиците си (манда), през Котелския и Омурташкия Балкан от
  земята Рум (Тракия). Някои от нашите останаха в Омурташко. Дру-
  ги се заселиха в шуменските села и Шумен. Други пък в разградските
  села…“11
  Първото официално преброяване, извършено в обединеното
  Княжество Българи през 1888 г., дава една по-пълна картина на ци-
  ганското население в старопланинските селища. В Берковска околия
  от общо население 35 362 души, циганите са 444; в Тетевенска око-
  лия – общо население е 38 850, цигани – 197; Троянска околия – 36
  102 души и 320 цигани; Габровска околия от 34 164 души само 35 са
  цигани; Дряновска околия – 20 559 население; 8 цигани; Тревненска
  околия – 17 397 население; 27 цигани; Еленска околия – 36 749 насе-
  ление, 440 цигани; в Котленска околия е най-голям относителният
  дял на циганското население – при 17 656 души, циганите са 754 и
  Преславска околия – 36 085 население, 807 цигани12.
  87
  При следващото преброяване през 1893 г. в Община Котел при
  приблизително същият общ брой население (17 402 души) броят на
  циганите рязко се увеличава – 1119 души. Голям е и броят на цигани-
  те, живеещи в Община Градец – от 1893 души 146 са цигани13.
  Всичко това показва, че започналото в годините на Османската
  империя съвместно битие на българи и цигани по Балкана продъл-
  жава и в годините на Третата българска държава. Живеейки в едно
  сравнително затворено общество в рамките на населеното място,
  циганите в много случаи се вписват в ежедневните радости и про-
  блеми на околните. Заедно са и в празниците.
  Народното вярване повелява, когато човек излезе на път да
  гледа какъв човек ще срещне. „Добра среща иде, ако го срещне ци-
  ганин…“. На Великден и през цялата светла неделя, който дойде и
  влезе в къщи, какъвто и да бил той: пътник, друмник, циганин или
  просяк без перашка, т. е. без червено яйце, не бива да се връща, за-
  щото късметът на къщата и берекетът на нивите и лозята си отива
  от къщи14.
  В традиционната култура Атанасовден се свързва с представите
  за чумата. За умилостивяването и` се прави обреден хляб или медени
  питки, които се раздават „за здраве“, а по места и курбан от черна ко-
  кошка. Обичаят се среща в редица градове вкл. в Тетевен, Елена…“но
  още от Възраждането българите започнали да се срамуват и да пла-
  щат на циганите, за да го изпълняват“15.
  За Гергьовден в началото на ХХ век в Габрово се приготвя агне за
  курбан във всяка къща, а по-заможните фамилии по две – едно за се-
  мейството и второ – за гостите, за попа и за циганите музиканти16.
  Изграждат се добри взаимоотношения. В първите десетилетия
  на ХІХ век между габровския търговец Тодор Казасов и клиентите
  му има доверие. Всеки клиент – българин, арнаутин, циганин (Ци-
  ганина Мутито, Али пича-циганина, циганите на Дуда, Гемджиолу,
  Дудо Гамджиолу – циганина), турчин, грък, куцовлах – без значение
  на етническата и верската му принадлежност, е добре дошъл. За за-
  емите, които дава, отбелязва само имената и сумите в тефтерите, без
  да пише специални документи и да търси свидетели17.
  А „…в Котел май мъчно ще да намериш къща, в която да няма
  някой хаджия или хаджийка; а в по-богатите семейства всичките
  почти са се мили на р. Йордан. И дърварите даже, които ходят заедно
  с циганите по Балкана, са хаджии“18.
  Българи и цигани влизат в социални и икономически контак-
  ти. В началото на ХІХ век новите стопански и политически условия
  88
  в Османската империя стимулират производството в българските
  земи. С въвеждането на редовната турска армия се разраства занаят-
  чийското и манифактурното производство, засилва се и търсенето
  на скотовъдни продукти. Доставката на стоки до търговските среди-
  ща става чрез керванното пренасяне. За търговците и занаятчиите
  от балканските райони то се извършва с коне, а там, където теренът
  позволява и с коли, в които най-често са впрегнати волове, биволи
  или коне. Още в средата на 30-те год. на ХІХ век Ами Буе констати-
  ра: „И така в Турция те (циганите) са станали наистина необходими
  членове на обществото… Те са главно каруцари, търговци с коне,
  изработвали коли, подковачи, медникари, калайджии, миньори, зла-
  тари, музиканти, джандарми и палачи“19. „Село Котел … Българите
  се поменуват с овчарството и държат стадата си по големите добру-
  жански полета… Циганите са повече дърваре и работници на де […
  не се чете в оригинала]…20.
  В навечерието на Освободителната руско-турска война част от
  циганското население от Дунавския вилает притежава земя. В данъч-
  ните регистри за Берковската каза се посочват 22 цигански домакин-
  ства, като на всяко домакинство се пада по средно 2 дюнюма∗1 земя.
  Тези 42 дюнюма циганска земя са с добра средна данъчна оценка от
  89 гроша на дюнюм. Регистрирани са 6 цигански малоземлени стопа-
  ни обложени с неземеделския данък temettuat. Средно на циганин от
  този данък се пада по 233 гроша, който е много по-нисък от турския
  и от българския21.
  В периода на хайдутството и четническото движение много от
  циганите, които се занимават с пренасяне на дърва от Балкана или
  правят в гората дървени въглища, подпомагат с храна и убежище
  хайдутите. Отделни цигани участват и в акциите им22.
  И за разлика от полулегендарния Мануш войвода, реалното ис-
  торическо битие на циганина Мустафа Шибил е несъмнено – роден
  в с. Градец, в района на Сливен, и „хайдутствал“ до убийството му
  през 1856 г.
  В османски документ от 10 март 1853 г. се коментира случаят
  Мустафа Шибил: „Настоящото писмо на покорния Ви слуга се адре-
  сира до негово Везирско превъзходителство командващия Румелий-
  ската армия, висш представител на Османската империя.
  До Негово Превъзходителство
  Лицето, именуемо Шибилоглу Мустафа, известен разбойник,
  който произхожда от група цигани, които постоянно живеят в с.
  Градец, което се числи в Сливенската лива, заедно с няколко свои
  89
  другари – разбойници, обикаля из споменатата по-горе лива и ней-
  ните близки каази, причинява вреди и загуби на бедното население
  и на раите, като се осмелява да им отнема с насилие имуществата, да
  убива хора и да върши безчинства…
  Ессеид Али Риза – каймакам на Сливенската лива“23.
  Цигани подпомагат и национално-освободителните борби на
  българския народ. В своите „Записки по българските въстания“ За-
  хари Стоянов пише: „В Тетевен има 2000 души турска редовна войс-
  ка и башибозуци, които обикалят всекидневно из гората и се канят
  да ни колят. Никой не може да се подаде из селото навън… Аз съм
  излязъл, придружен от двама цигани, които ме чакат там под дърво-
  то. Оставете ме да си отида, ако сте християни; бягайте и вие, накъде
  ви видят очите, докато не ви са подушили!…“24.
  В годините на Османската империя „Жеравненският войниклък
  е траял скоро до Освобождението, обаче бил упражняван вече не от
  българи, а от цигани. Ежегодно по пътя за Цариград те са минавали
  през Сливен… Начело с войводата си, по-късно наречен чери-баши,
  войнишката чета излизала под развяно знаме, всред свирни и игри,
  сбирала е подаръци от българи и турци и заминавала за Цариград
  по Гергьовден… Циганите са заместили българските войници и по
  други краища, особено след Танзимата (1839 г.)“25.
  По законите на Третата българска държава циганите отслужват
  редовна военна служба и при нужда са мобилизирани в българска-
  та армия. Участват във войните на България за национално обеди-
  нение. В Първата световна война (1915–1918) 1314 са загиналите и
  безследно изчезнали цигани. От балканските селища най-много са
  от Преслав – 29, Котел – 28, Тетевен – 14, Елена – 12, Берковица – 8,
  Троян – 5 и т. н.26.
  Вродената музикалност и весел нрав на циганите ги прави тър-
  сени от обществото по различни поводи.
  През 1846 г. при посрещането на султан Абдул Меджид в Габ-
  рово в церемонията са привлечени две „цигански банди“ (музикал-
  ни групи) от съседните градове Търново и Трявна. Султанът остава
  много доволен от тяхната музика и освен с щедър бакшиш награж-
  дава техния ръководител Баба Цвятко със специално изпратена от
  Истанбул цигулка, украсена със слонова кост27.
  В средата на ХІХ век се носи славата на „жеравненските цига-
  ни, които са отлични измежду другите гайдаре, които са почти из
  цяла България първи майстори на доброгласните и добрите техни
  гайди…“28.
  90
  На Първото българско изложение през 1893 г. в Пловдив „…
  между хубавите идеи, които се прокараха, без съмнение е свикване-
  то на стари и млади гуслари, кавалджии, гайдари и песнопойци, за да
  изложат и представят по един най-нагледен начин нашите народни
  свирни и песни в различните краища на отечеството ни…
  От всичките свираче и песнопойци е воден редовен списък за
  родните им места, сегашното им местопребиваване, възраст, заня-
  тие… От казаното извличаме, че от Тетевенска околия бяха проводе-
  ни троица цигане свираче и песнопойци, а с Търновската депутация
  дойдоха девет души цигане (шест гусларе и три тъпанаре).
  Много и различни песни се пяха. Като се захване от най-стари-
  те обредни, коледарски и митологическите кралимарковски и други
  юнашки песни…“29.
  В Берковица през 1900 г. „На устройваните от нас забави в клуба
  ни, и най-вече в казармите, от целия град дохождаше мало и голя-
  мо… Клубът ни се състоеше от една единствена стая, кръчма. Музи-
  ката се представляваше от един циганин, свирач на цигулка, и втори
  циганин, който отмерваше добросъвестно тактовете върху своя го-
  лям тъпан. Тази примитивна обстановка не пречеше на младите да
  се забавляват от все сърце, като прилагаме при танцуването всички
  правила на вечеринките в големите градове“30.
  На Гергьовден в Габрово музиката се уговаря предварително. От-
  говорникът, кръчмарят Цанко Юзът, изпраща телеграма до Арапа,
  водачът на прочутата циганска музика от Лясковец: „Арап, тръгни!
  Юзът.“ И получава отговор: „Юз, тръгвам! Арапът“. Канени са също
  и казанлъшки музиканти – с цитра, кларинет, цигулка и солист-
  певец. … Музиката се появява по начин, измислен от Арапа, за да
  направи впечатление. Свирачите предварително се разпръскват от
  гарата по различни улици и оттам, като всеки свири на своя инстру-
  мент, постепенно стесняват кръга и се събират на мегдана пред Рачо
  Бурата, където почва общата свирня. Тази музикална импровизация
  наричат „Изгубената поща“. С нея отбелязват същинското начало на
  гергьовското увеселение31.
  Циганите присъстват и в народната словесност на балканджии-
  те. Зевзеците от Елена, викат на еленчани „елциг“ – еленски циганин.
  А тези от колибите се отърват с „колибари“. Най-обидно за тях е да
  им кажат „дас“ – колибарски простак. „Та в Елена живеят само цига-
  ни и двама българи – единият е Кара Коча (месар), а другият е Колю,
  бялото циганче (и той месар). „Знаменателни“ цигани музиканти
  били Генчо и Атанас – цигулка и кларинет. Ходели да свирят по сват-
  91
  би през 20-те години. Когато били в махалата Тодювци да свирят,
  сватбарите ги гощавали – свинско с ориз, печена пуйка „кописка“
  (със зеле). Да ядат, „ама сърце-ключ“ – т. е. свил им се стомахът. А
  в къщи „уста зяпнала, ама няма нищо“. Та като свирели, подканяли:
  „Айде ма, булки, дигайте си краката“32.

  Харесвам

 282. 285 evgeni chakarov април 9, 2012 в 6:29 pm

  zdraveite kazvam se evgeni chakarov……. vsashnost ima mn nesta koito iskam da komentiram no zasto li …. mn me e qd ce gospodata bilgari jiveqt sas samosiznanieto ce previzhojdat vsicki drugi rasi bez da zabelqzvat svoite nedostatizi ………… a i zasto li sa tolkova obideni na ziganite……. turzite 500 g komandvaha bg…. vizantiizite 200… oste koi li … kakvosa napravili tolkova sa napravili ciganite …. vsicko e greshka na upravlqvashtite bivshi i segashni ….

  Харесвам

 283. 286 j7j2 май 1, 2012 в 8:28 pm

  @ Hristiana ,“daje ima i djamii v canada… nqmam dumi prosto…ciganska rabota…“ не знам защо обиждаш циганите по този начин, джамиите в християнските страни не са „циганска работа“, а криворазбрана нужда от толерантност към чужди религии…
  уважавам циганите, защото и те са хора, но честно казано и аз страня от тях. но ако срещна циганин, който се е образовал и се държи цивилизовано, няма да правя разлика между него и който и да било българин! проблемът при тази етност е, че повечето нямат желание да направят нещо от себе си и да се социализират.

  Харесвам

 284. 287 j7j2 май 1, 2012 в 8:36 pm

  на авторът, моите благодарности, много добра статия! попаднах на нея, защото бях тръгнала да търся информация за участие на цигани в особождението от турско робство (така и не намерих).
  Една молба към тези, които се наричат „чисти българи“: пишете на кирилица и се старайте с правописа, за да имате основание да се наричате така!

  Харесвам

 285. 288 j7j2 май 1, 2012 в 9:09 pm

  в дискусията има един господин, който се признава за циганин…а пише по-правилно от повечето от вас и преди всичко на кирилица! кой ви дава правото да се мислите за нещо повече от него, само защото той е циганин?!! типично по български, да обидим и сравним другите със земята, за да се почувстваме ние велики! защото няма друг начин да си вдигнем самочувствието! расизмът в България е широко разпространен, колкото и да се опитваме да го скрием и да го отричаме!

  Харесвам

 286. 289 vlahotrak май 2, 2012 в 1:43 am

  Zdraveite vsicki potomci na Romaniziranite traki(vlasi,rudari,kopanari).Predi okolo godina slučaino popadnach na tazi stranica kogato po molba na edin moi rabotnik(balgarski ciganin) koito raboti v moia firma izvan predelite na balgaria.Covekat me pomoli da mu nameria niakakva informacia za proizhoda mu i az s moiat los balgarski se angazirach da mu pomogna i popadnach na tazi stranica za ciganite.Togava zabeliazach ce tuk tam imase i 2,3 komentara na kopanari koito ne biacha naiasno mnogo s nasata istoria,i pisecha gluposti.Togava resich mezdu drugoto dokato proceta nesto za tozi ciganin,da drasna niakolko reda kam i za kopanarite,za da im obiasnia nakratko otkade proizlizat,zasto gi naricat taka,ce negovorim romunski,ami vlaski(smesica mezdu trakiiski i rimski),sastiat go govoriat i Romuncite kato nas i taka natatak….!!!Za smetka na tova se infektiracha i podskociha kato opareni Balgarski samozvanci istorici-po tocno neuki rasisti,ili potomci na onia deto izopacicha istoriat ni i hvarliacha tolkova godini prach v ocite na balgarskoto naselenie i ni opredelicha po takav dolen nacin kam katunari,cigani.Na niakoi im odgovorich no preceenich ce si pisa s fanatici koito obicat skazki,i prikazki na seherezada,ili parodii na vsicki prikazki v edna kakto gi praviat sega ammerikancite…,i prestanach da im pise.Dneska vlizam pak slucaino kogato pomagam na sastiat ciganin na sinat mu koito ima za domasno v uciliste v Germania si uci deteto i e otlicnik.V Balgaria sigorno stese da e dvoikadjia.Vsicki znaeme zasto,ta po temata-Prosto ostanach ucuden kolko mnogo komentari ot Vlasi-Kopanari sa v toia sait vece koito sa proiavili interes i prodalzavat da pisat no vece po informirani.Naistina se radvam no vi savetvam da ne vlizate povece v tozi sait koito e za cigani i fanatici-balgari(taka se naricat no balgarsko imat 3 procenta).Ne se podceniavaite kato sporite s tiach.Bezsmisleno e.Te samite neznaiat kakvi sa i si izmisliaz razni gluposti i si protivorecat.Az sam v kontak s mnogo cuzdi istorici,koito niamat interes da si izmisliat gluposti za nasata istoria,ili kakva da e druga.Ako iskate da znaiete povece za Romaniziranite traki,romanizirani daki,romanizirani grci,romanizirani eliri,romanizirani tcehi,romanizirani anglicani,romanizirani germanci i mnogo drugi romanizirani plemena i rasi mi pisete na vlahotrak@seznam.cz i ste vi dam edin sait v koito obstuvame vsicki romanizirani plemena,grupi hora,i oblasti po evropa i izvan evropa!!! izviniavaite za losiat balgarski.Dalzi se na tova ce sam izrasnal i ucil izvan Balgaria….Radvam se i ocakvam vasite emaili-Vlahotrak

  Харесвам

 287. 290 vlahotrak май 2, 2012 в 2:38 am

  i pomnete ce po tezi zemi koito se naricat balgarski sa hodili nasite pradedi trakite koito sa parvite hora koito sa obitavali balkanskiat poluostrov.Kogato Rimlianite zavzemat pocti polovinata sviat,ni kolonizirvat i nas.Krvosmesavame se s tiah i deca na takiva brakove gi naricat navsiakade po sveta i do dnes VLASI,VALASI,VOLOSI I.T.N.NIAKOI OT TIAH ZAPOCVAT DA PROIZVEZDAT DARVENI PREDMETI,KATO KOPANKI I GI NARICAT NIAKOI KOPANARI,NO NASITE UMNI I CISTI BALGARI POCVAT DA GI PRICISLIAVAT I NARICIT CIGANI.AMI TIA DETO NE PROIZVEZDAT KOPANKI..??!!KAKTO I DA E.Znaci Vlasite predstavliavacha togava rimskoto obstestvo 2 kategoria taka da se kaze.POSLE PUSKAT DA SE PRESELIAT I SLAVIANITE ZARADI KRASIVITE SLAVIANKI S RUSI KOSI I SINI OCI,I DOSTA LEKI I MN.LESNO VLIUBVASTI,po kasno i turcite zatova ni porobvat,i mazete im kato pastiri,slugi i evtina rabotna raka,za drugo nestavali.Balgarite nikoga ne sa ni porobvali,ami rimlianite dobrovolno gi puskat da se preseliat s zenite si i decata si no bez voiska.Kam 3,4 vek se zaselvat Balgari no bez voiska,i NIE GI UCIME DA OBRABOTVAT ZEMIATA,DA RAZBIRAT OT ZIVOTNOVADSTVO I NA KULTURA,I TOGAVA DOSTA OT TIAH SE ROMANIZIRVAT I DRUGATA CAST POSLAVIANCVAT.OTKAZVAT SE OT KRAZBITE I RAZBOINICESTVOTO,I POCVAT DA SI UVAZAVAT I CENIAT ZENATA KATO NAS TRAKI I SLAVIANI.DO TAKAVA STEPEN SE INTEGRIRAT CE KOGATO MINAL DUNAVA ASPARUCH S IMA NIAMA 100 KONNIKA SAMITE TE GO PODGONVAT ODVAD DUNAVA AMI NE SLAVIANI I TRAKI.TOGAVA ASPARUCH BIAGA OBRATNO V DAKIA SAS 100- TE MU KONNICI I TAM SE ZENIAT ZA DAKIIKI,I SLAVIANKI KOITO SASTO SA OBITAVALI I DAKSKITE ZEMI SLED OKOLO 20,25 GODINI STREMELI SE DA IMAT PO POVECKO ZENI ZA DA RAZDAT VAZMOZNO POVECE SINOVE ZA DA SABERAT POVECKO VOISKA I DA OTMASTI NA BALGARITE ODVAD DUNAVA KOITO GO OBIDILI I PODGONILI.NO NE SE E STIGNALO DO NIAKAKAV GOLIAM SBLASAK S RIMSKA VOISKA AMI SAMO S NIAKOLKO MESTNI ZITELI I TO BIVSI BALGARI KOITO SE VECE ROMANIZIRALI ILI POSLAVIANCILI.RIMLIANITE NAREDILI NA TRAKI I SLAVIANI DA NE GI ZAKACAT AMI DA GI PUSNAT DA SE PRESELIAT I TE DOBROVOLNO,PONEZE V MOMENTA IMALI DRUGI PROBLEMI S DIVI PLEMENA OT IZTOKA I SABIRALI NA SVOIA STRANA VSEKA VAZMOZNA BROIKA VOINIK,I PLASTALI DOSTA DOBRE,AMI NE C\E RIMLIANITE IM PLASTALI NA BALGARITE DANAK,I DRUGOTO NAI VAZNOTO E CE POVECETO VOISKA NA ASPARUCH SE SASTOIALA OT ROMANIZIRANI DAKI,KOITO SA BRATOVCEDI NA TRAKI,I DNES SEGASNITE ROMUNCI.SAMIAT ASPARUCH I DECATA MU GOVORILI VLASKI(DAKSKI,RIMSKI)VECE.NIAKOI ZNAIELI SAMO SLAVIANSKI,ZASTOTO BALGARITE BILI SAMO KAM-100 STARI DARTACI.ZARADI TOVA BORIS PRIEMA HRISTIANSTVOTO I SLAVIANSKATA PISMENOST OFICIALNO,ZASTOTO VSICKI BILI HRISTIANI,SLAVIANKITE BILI OPLODENI NAI MNOGO..HHH..!!!PLUS TOVA RIMSKATA IMPERIA SE RAZPADALA I NEISKALI DA PLASTAT GOLEMITE DANACI KOITO SE PLASTALI TOGAVA.NOVATA DARZAVA KOIATO SE E SAZDALA TOGAVA S 100 DARTAKA BALGARI,KOITO DORI BILI VECE ZABRAVILI BALGARSKI AMI SE E GOVORELO NA VLASKI I SLAVIANSKI SAMO KAKTO V TRAKIA TAKA I V DAKIA.iskali da si obrazuvat samostoiatelna darzava bez da plastat danaci i triabvalo da i izmisliat ime po politiceski pricini i psihologiceska gledna tocka i sa ia narekli Balgaria.Nisto loso Dobre izmisleno no zasto ne se zapazilo istinata? Vsicki po sveta go znaiat samo nie ne go znaiem…!!Izbirat slavianskiat ezik po prostata pricina ce balgarski nikoi vece ne e znaiel pocti,pak vlaskiat-rimskiat im napomnialo rimskoto komandvane i plastaneto na danacite…

  Харесвам

 288. 291 mite pontiaka май 6, 2012 в 6:44 pm

  imali zna4enie kyv si ?? nali pod edno nebe jiveem edin vyzduh di6ame ot kade vadite taq taq omraza kym ciganite nz

  Харесвам

 289. 292 gergana май 7, 2012 в 2:16 pm

  te s prava a balgarite s zadaljeniq,pomo6ti tok voda gradski transport vsi4ko ot nas a te ni6to ne davat za tazi strana nqmam dymi

  Харесвам

 290. 293 Gogo май 8, 2012 в 8:45 pm

  Към KOPANARINA ! Ти твърдиш ,че живееш в Италия и че българи работят за теб . Интересно ми е с какво се занимаваш! Явно е сериозен бизнес щом имаш работници. Странно защо използваш толкова вулгарен и неграмотен език след като си толкова велик и преуспяващ !? Що не ни запознаеш с пътят към успеха ,че и ние да понаучим нещичко. Вероятно си завършил някое квалитетно учебно заведение и имаш голям образователен ценз. Всъщност ?- Ти въобще имаш ли някакво образование ? Имаш ли прочетена поне една книга в живота си – независимо на какъв език, имаш ли поне един ден трудов стаж – независимо в коя страна,поне веднъж платил ли си си консумираните вода и ток, социални и здравни осигуровки, за колко пари си купи шофьорската книжка? Аз живея във Франция и наблюденията ми за българските и румънски цигани е ,че се занимават с кражби ,просия и проституция. Разбира се познавам и цигани ,които работят ,но те са малък процент и обикновено са по-грамотната и интелигентна част на вашето племе.Така,че поспри се малко с вулгарностите !

  Харесвам

 291. 294 Gogo май 8, 2012 в 8:52 pm

  Ето малко теми за размисъл:  Харесвам

 292. 295 mite pontiaka май 9, 2012 в 10:57 am

  gergana e ot takiva bai ganiovci kato tebe propada dyrjavata !!!! ne e vejno q da sym dobre a vajnoto e vute da e zle tova si e bylgarska pogovorka

  Харесвам

 293. 296 анти - ром май 13, 2012 в 5:27 pm

  Няма по-гнусна твар от циганина! Мрете измет долна!

  Харесвам

 294. 297 Djani ivanov май 18, 2012 в 7:53 pm

  Tozi koito e pisal statiqta ne znae i 50% istinata za romite 4ul e neshto ottuk ottam, takava e cqlata balgarska rabota, predatelski narod ste balgarite. 🙂

  Харесвам

 295. 298 Re Loop май 23, 2012 в 9:59 am

  Az sum Ciganin.. I se gordeq s FAKTA CHE SUM SE RODIL TAKUW… Ot kakto sum se rodil do den dneshen sum se sreshtal s sqkakvi hora … i za tova moga da buda BLAGODAREN 1-no i samo na BOGA ! .. Shto se otnasq do pra dedite mi .. za men tova koeto prochetoh ot avtora naistina mnogo mi pomaga da razbera svoite potomci.. za koeto mu se poklanqm i mu kazvam ISTINSKI 1-no GOLQMO .. “ BLAGODARQ “ ..
  – A sega idva i nai vajnoto neshto koeto iskam da kaja.. i to e… slednoto … Narode… ne jiveite v omraza.. Ima Otvratitelni hora ot moqta rasa… I ne vijdam smisul da go kriq.. No iskam i da razberete.. che nqkoi hora.. koito vie gi smqtate za loshi.. MOJE i da ne su!!! A moje bi sudbata e vinovna .. che te sa stanali takiwa.. ne sluchaino !!! .. A moje bi .. vie trqa da potursite greshkite v nas.. Zashtoto ste po razumni .. Po inteligentni.. Po umni .. i Predpriemchivi.. No sega shte izlezne vuprosa.. zashto vinagi problemite trqbva da gi opravqme nie.. I togava idva ISTINSKIQ ODGOVOR… i toi e.. Che vie ste vinovni za tazi TRAGEDIQ.. I sega shte ima razmisul zashto nie.. Ami zashtoto dokato jiveeh v bulgariq.. Az za sebe si nemoga da kaja che sum losh chovek..i ne go mislq che e taka.. Mnogo hora kato vas sa mi go kazvali .. i ponqkoga naistina im vijdam istinata v ochite.. a v drugi sluchei .. prostu si burborat.. No .. neka da produlja po natatuka..
  – 1-wo za da me razberete.. Predi tova trqa da se postavite na moe mqsto .. Zashto.. Zashtotopo Po nqkakuw nerazumen nachin vie se schitate za nedostijimi po tazi tema.. i po nqkakuw nelep nachin si suzdavate IMUNITET i zabravqte moqta gledna tochka!!! … I sega produljavam s temata po odgore..
  Jiveeh v Bulgariq.. Az sum ciganche !!!! No tova ne mi prechi da OBICHAM BULGARIA!! i tochno za tova se upitvah po sqkakuw nachin da si namera rabota.. Za da si iskarvam prehranata po chesten nachin .. Zashtoto POVQRVAITE MI HORA!!! NIKOI CHOVEK NA ZEMQTA KOITO SE RAJDA NORMALEN neiska da vliza po zatvorite za 1-na ovca ili 1iv varel.. No tova se sluchva v Bulgariq. Sluchva se zashtoto 3-i godini obikalqm i si tursa rabota i nikoi ne me priema … Vseki te otritva i ostava mqstoto za nqkoi kato vas.. Uchil sum do 12-ti klas v SPTUM Stamen Panchev Imam SREDNO SPICIQNO.. Zavurshil sum DVG- Dvigateli s vutreshno gorene.. Iskarah si knishka za kola naskoro … No nikoi ne me prie.. Vseki te otritva… Az obache imah Golqmiq kusmet da napusna tazi strana.. No ne zashtoto ne obicham rodinata si!!! I chesno kazano suchuvstvam za ostanalite zashtoto znaq kakvoto i da ispisha.. ne tuka.. a i v parlamenta da otida i da go kaja.. NIKOI NQAMA DA MI OBIRNE VNiMANIE !!!!!. aide nqma da kazvam vsichki no 90% ot naselenieto vi sum siguren che ste v tova koeto ispisah.. Ne ste si otvorili oshte surcata.. Dostatuchno che da predpriemete drugata gledna tochka i da dadete novo nachalo na 1-no po dobro BUDESHTE !!! …. Nai nelepoto e .. che vsichki v durjavata si mislqt che nai loshoto neshto v durjavata sme nie.. NO NE ZABRAVQITE CHE IMA MNOGO PO LOSHI HORA OT VAS !!! OT KOLKOTO OT NAS… NIE NQAMAME tazi vlast.. kakwato vie imate vashite bratq.. i sestri.. I vie ste takaawa napast.. che se samoinishtujavate ot alchnost.. !!!! ot zloba i ot zavist kruv prepikvate.. i uteha namirate kato si posochite nas za prichina !!! i poslednoto neshto koeto iskam da kaja e.. “ ZAMISLETE SE “ !!!

  Харесвам

 296. 299 Re Loop май 24, 2012 в 2:31 am

  I shte vi zadam kato posleden vupros.. kak bi se pochuvstval TI.. ako si na moe mqsto .. i si ispulnish vurhu sebe si tova koeto mislish sega ZA MEN ???
  Mislite che nie sme nishtojestva.. I moralno nqamame nikvo pravo da se zashtitim.. no Az s nai golqma chest zavqvam che ne samo ti mojesh da chuvstvash a i az kakto i moite subratq.. Mojem da se smeem istianski .. Dokato vie veche odavna izgubihte smisula si .. Radvame se na kolturata si .. I vie sushto ni sudeistvate.. i zabravihte bulgarskite si cenosti koito nosite ot asparuhovo vreme .. zashtoto iskate da ispitvate radosta i ogunq na ciganskoto surce .. sbogom nerazumni jurode.. mnogo odavna pogrebahte cenostite si .. ne ostana nishto v vas.. osven 1na prazna dusha.. turseshta prichini v nas.. i nezrqshta v neinata.

  Харесвам

 297. 300 dimitar май 27, 2012 в 1:54 am

  gospoda cigani,az sam balgarin i iskam da vi kaja 4e li4no az niamam protiv vseki ot vas koito iska da se realizira kato otdelen individ,v tova lo6o nema.no ne viarvaite na gospodin kopanarovlaha 4e imate ne6to ob6to s trakite,tva e palna glupost,po skoro imate ob6to s egipet,evreite,garcite,turcite i rusnacite.porovete se neta i 6te se ubedite sami….osobenno ste v kravna vrazka s evreite no te nikoga niama da go priznaiat 6toto se imat za bogoizbrani,no tova e samata istina.mnogo sam 4el po vaprosa i me predizvikahte da pi6a tuk.uspehi na vsi4ki jelaia…..p.ppropusnah i vrazkata vi s italiancite no tezi ot kalabria i sicilia.

  Харесвам

 298. 301 kaio_86@abv.bg май 28, 2012 в 1:04 am

  Az ne se chuvstvam Individ.. Az sum chovek … Ako ti priqteliu se chuvstvash takuw.. se nauchi da se otochnqvash kogato pishesh.. .. nishto lichno !!! uspeh i na teb

  Харесвам

 299. 302 dimitar май 28, 2012 в 1:23 am

  vsi4ki sme individi,az sa6to.prosto pogre6no go interpretira6.po dobre se sasredoto4i vurhu tova koeto sam napisal po-gore.to e vajno za teb ako iska6 da si znae6 proizhoda razbirase. az moia si go znam. p.p. vsi4ki sme otdelni individi v tozi jivot,razbira6 li. kogato se namira6 v ob6testvo to ti si edin individ ot tova ob6testvo a ne si cialoto ob6testvo,shva6ta6 li? pro4eti pove4e za evreite i tehniat proizhod,sa6to za garcite i taka 6te razbere6 pove4e za sebe si i plemeto na koeto prinadleji6. ni6to li4no. tyk si za da tarsi6 nali? eto naso4ih te.pozdravi.

  Харесвам

 300. 303 Alexandar Iliev май 28, 2012 в 11:37 am

  eii hora ne se razdelqite, ot tova strada naroda! vse pak vsichki sme gosti na tozi svqt koi za poveche koi za po malko.i za nikoi nema da ostane svetat.

  Харесвам

 301. 304 Re Loop май 31, 2012 в 3:03 am

  Tochno tezi “Umni“ gledni tochki postaviha 6 miliona na gibel zashtoto i napraviha izvod za pokoleniq napred da se opovavat na 1in bolen mozuk .. !!! Ne budete loshi hora.. Otvorete si surcata i razberete che az ne sum po nishtojno sushtestvo ot kucheto !!…. Tozi chovek e mislel kucheto si .. za neshto mnogo po razumno ot tezi koito gi e ubival !!! Subudete se i razberete che nikoi chovek na tazi zemq .. nezavisimo ot proizhoda mu … NE ZASLUJAVA TAKAVA POLIJBA!!! Imame surca.. no zashto su ni v gurdite sled kato neznaem zashto tuptqt!!! .. Ne se opovavaite na glupustta na 1in nazist… Lichno toi e smqtal evreite za umni hora no po nqkakuw nachin go izvurta taka che vse edno ako ne e bil beliq chovek .. evreina nikoga nqamalo da stigne do progres. !!! A tova e pulen upsurt!!! ..Samiq Ainshtain e evrein.. Zashto togava ne go vkara i nego v konzlagera.. A po vreme na 2ta sv. voina sa se dopitvali do nego hora ot takawa ´poziciq kato hitler dali shte stane suprichasten za suzdavaneto na atomnata bomba !!! .. No toi poneje e evrein i e glupav.. Reshil da im otkaje glupaka.. Zashtoto povecheto Umni hora shte predpochetat da se nalapat i da vzemat nakoi milion .. i izobshto ne si davat smetka.. kakvo vsiushtnos izvurshvat i kakvi poslectviq shte nastanat sled uspeha im! MISLETE !!!!

  Харесвам

 302. 305 Катя юни 5, 2012 в 12:27 pm

  Нямах търпение да прочета всички постове.От това, което прочетох, ми стана ясно какъв дебат се вихри тук.Извинете, но когато става дума за мангали, няма място за дебати! Те са чума, зараза, отврат, гадно племе, на което не му е мястото в България!
  http://www.voininatangra.org/modules/news/article.php?storyid=54
  http://www.maximonline.bg/v275/aide-bate-cheti.html
  Тези изроди вече така са се наплодили, че има реална опасност да ни претопят като народ и да извършат с нас геноцид! Защото им позволяваме! Защото има прекалено много толерантни, без предразсъдъци хора! Хитлер и Европа в 18 век са ги избивали и обезобразявали, и много добре са направили, тази напаст не бива да се разпространява! За съжаление не са успели докрай….мечтая си за силно вирулентна зараза, която прихваща само мангалите, има висок контагиозен индекс и смъртността е 100 %! Наричайте ме крайна колкото искате, нищо не ги оправя тия, освен физическо изтребление, по Сталински!

  Харесвам

 303. 306 Re Loop юни 6, 2012 в 3:54 pm

  Katq…… Kak smeesh da pishesh taka po forumite i da si suzdavash podkrepa ot ostanalite s debat koito samata ti razbirash che prostu shte si mechtaesh… za svqt ispulnen samo s predateli kato vas!!!! Kakvi ste viq… ??? Kakvo umno ste napravili za sveta osven 1no kiselo mlqko be glupachke!!!! Vie stanahte veche po glqmi paraziti ot nas v mashtabna gledna tochka.. Zashtoto Ne NASHITE a VASHITE hora vi obrekoha da se skitate nemili i nedragi po sveta za da suzdavate uspeh. Zashtoto v sobstvenata vi durjava.. Vashite blizki . vashite rodnini .. vi zarobvat kato im rabotite za stotinki i vi machkat kato glisti.. Da vi pikaq na uvajenieto !!! Koq nachiq.. e podobna na vashata ??? Posochi mi .. che nemoga da se setq.. Ot vas po golqmo zlo ne e imalo i NQMA DA IMA !!! Razberete go .. Zashtoto ne pochitate smurta veche i na zaginalite v voinata a piete i vurtite svirki po vhodovete na etajite.. Kato bezdomnici … I si mislite che ste “svobodni“ … Greshite.. nie sme mnogo po svobodni ot vas !!! Jalko e che horata koito su umrqli za tazi durjava.. Ako znaeha samo kakvo shte sledva sled tova… Az sum siguren che NIKOGA NE BIHA UMRQLI ZARADI VAS WE !!!!! BLOKUCI TUPI… Sega neka da te podkrepqt tvoite subratq… zashtoto az v suobshtennieto ti vidqh che nie nqamame pravo na debat.. No ne posochi .. fakti .. “ZASHTO“… osven da kajesh zashtoto sme.. za druga glupust nqama da mi kajesh siguren sum .. ??? ne.. siguren sum i ne chakam malumnite ti odgovori .. kakto na vsichki ostanali … Shte umrete i shte zaginete kato neznaini voini ,… I nikoga nqama da si prostite na onzi svqt.. za tova koeto smqtate dnes predi .. i utre. . .!!!!
  Ne si mislete che nie vi obichame.. !!! Mrazim vi ot dunoto na dushata si .. i vqrvam v dobriq kray.. znaq.i vqrvam che statistikata sochi.. che sled 50se godini ni shrre sme kolkoto vas.. i togava kogato stane tova.. shte ispitate tova koeto nie prejivqvahme godini nared.. shte vi postavim na nasheto mqsto .. i shte budete mnogo po tupkani i machkani kato narod.. i to ne ot koi da e.. A ot horata koito NAI MNOGO MRAZITE !!!!

  Харесвам

 304. 307 Re Loop юни 6, 2012 в 4:15 pm

  hahahahahahahahahahaha 🙂 …. Abe,…. vie zehte che stanahte manna nebesna…. ot kude prostite vi tikvi vi navqvat na misulta… tova izobshto kak e vuzmojno da se pomisli. che vie mojete da se sravnqvate s AMERIKA… i kak moje da pishe che “nqama rasizum“ kato tazi kateto po nai purvobitniq nachin go izrazi…… eeeee
  -Razbiram vi napulno !!!napulno vi razbiram … kato stane vupros… dali go ima .. i da ni go pokajete.. vie go pravite.. .. A kato upre.. noja do kokala..- Koi … Niee.. aaa glupusti .. Ne e vqrno … ne, ne … nie nqamame nishto protiv tqh.. e takiwa ste.. !! az vi go kazvam !! No samite vie se razbirate i oshte po me e qt .. zashtoto go znaete.. no nqama da si go priznaete.. !!! Lizemeri ste !!! A shto se otnasa za narkuticite i prostitutkite.. Ami vie.. gospoda bezgreshni.. Ako zapochnem da govorim.. na tazi tema …. Zapitvate li se … tq izobshto kude i e nachaloto !!! I izobshto ima li kray ??? nee.. vie .. ne ste takiwa. . hora.. vie ste chesten pochten .. za primer.. pred vsichki narodi . .. za tova ste i na tova dereje sigurno .. neznam.. znam samo …che v amerika demokraziqta izvisi zgradite do nebeto.. zashtoto tam narodite sa 1no cqlo .. Samiq Slavi Trifonov kaza sled kato se pribra ot torneto v shtatite kaza.. “ Amerika ne doshla do tozi vid zashtoto ima razdeleniq!! Tq e suzdadena ot vsichki narodi .. I za tova q vijdame v tozi vid.. !!! No na prostaci kato vas.. deto znaqt samo kruchmata i udoma.. kakvo moje da mu se vtulpi v tikvata … vie sqdate .. da piete subirate se.. i kato nqama kakvo da si prikazvate otvarqte top temata!! … ceganite.. tova ste vie.. no nie ne che ne vi hranim de.. i nie kato si sednem… i nie si vi dogajdame.. no nie sme s pulnoto pravo.. predi 130 se godini ste bili robi .. i chestno kazano mnogo sujelqvam che russia vi e spasila… ot tazi tragediq.. zashtoto sum siguren che ako ne e stanalo .. nie dnesh stqhme da budem s po golqm respect ot vas v bulgariq.. vie shtqhte da budete cherveite v slucheq… No… Radvaite se bratq.. Veche ste svobodni !!! Tq russia za tova vi jasa do den dneshen.. i sum siguren che i za napred shte e taka… San stefanskiq miren dogovor,… da ne si mislite che e v Bulgaria.. .ha… Kolko ste tupi.. ta chak vdlubnati !

  Харесвам

 305. 308 hitler юни 6, 2012 в 4:42 pm

  vsi4ni mangusti na sapun za izrael i arabskia sviat

  Харесвам

 306. 309 stalin юни 6, 2012 в 9:11 pm

  kuji mi zashto ?? che to ti si po dolno sushtestvo ot men.. ne si mi na parite.. nito si mi na jivota… ne odgovarqsh i na principite mi .. da ne govorim che ste krugla nula v vseqko 1no otnoshenie.. mislite se za mnogo po umni ot nas… no tochno tova ponqkoga vi izigrava mnogo losha shega.. zashtoto ot istinata boli !!! razbirate che nqamate izvod v situaciqta .. nqamate fakti chrez koito da mi oborite tezata.. i reshavate glupacite da izigraete elementarnoto si prostovato chuvstvo za nadmoshtie.. Blokuci Blokuci.. ne ste po moshtni ot nikoi chovek na tazi zemq.. sichki sa 1in dol drenki .. i dokato produljavate umrazata si 1in drug.. nqkoi drugi hora suzdavat svqt za koito vie samo moje da si mechtaete.. no kakvo da vi ubesnqvam na vas.. az znaq.. che vie si ostavate blokuci .. a hitlercho.. da mi qde patkata kogato e izpraznena.. no predi da se idchisti da mi q izmie .. s ustata si i sled tova da se zadavi i umre mu go pojelavam ot cqloto si surce !

  Харесвам

 307. 310 Катя юни 8, 2012 в 1:55 pm

  Ей, мангали долни, като не ви харесва страната ни, вървете на майната си, на нас ще ни е по-добре без вас със сигурност! Няма да ни крадете, няма да живеете от помощите, заради които се плодите като зайци, и няма да ви се прощава никое плащане!Позволявам си да обиждам и нападам в отговор на вашите нападки! В предишния си пост към никого от вас не съм се обърнала лично, нито съм използвала лични обиди, но вие се нахвърлихте да обиждате по типично ваш маниер – неграмотно, на латиница, и кълнейки и пожелавайки разни тъпотии. Като почнете да се държите като нормални хора – не крадете, учите, работите, плащате си сметките, престанете да източвате хазната с помощите си и поддържате лична хигиена, да не ни усмърдявате и предизвиквате гадене с въшките, бълхите и прочее гадове, тогава ще имате право на отговор!

  Харесвам

 308. 311 Danail Dianov юни 10, 2012 в 3:08 pm

  Zdraveite,kazvam se Danail Dianov ne se straxuvam i ne se sramuvam da kaja 4e moje bi sam (Ciganin,Tur4in,ili blgarin)znam samo 4e sam roden v tazi velika za men strana (Bulgaria) slujix kato voinik na tazi strana,dal sam kletva 4e shte q pazq dori ako se naloji da dam jivota si za neq i naistina bix go storil zashtoto e moqta stran! A,ako nqkoi go interesuva az kakv sam po narodnost shte kaja 4e sam Ciganin ili Rom, kakto e po moderno makar 4e za men e edno i s6to az ne sam mnogo obrazovan izkarax srednoto si obrazuvanie i za men tova beshe dostata4no,zashtoto se sblskax s problemite na jivota po rano otkolkoto be normalnoto,no kakto i da e problemit e drug i tuk e mqstoto kadeto vseki moje da izrazi svoeto mnenie ili da kaje tova koeto go vlnuva po dadena tema spored svobodata na slovoto! Az iskam da kaja 4e problemat s (Romite) naistina e seriozen i trqbva da go reshim nie kato grajdani na tazi strana i da namerime zaedno nqkakvo razumno reshenie a ne da se kritikuvame koi ot kade e doshl i kakv e na cvqt i t.n.t. mislq 4e (Romite)trqbva po skoro da se integrirat bilo to po sela ili gradove bez zna4enie da nqma geta,i da se nablqga na obrazovanie i drugi polezni zanimaniq. Znam 4e tova e mnogo trudno no ne e nevazmojno.

  Харесвам

 309. 312 england юни 12, 2012 в 3:47 pm

  zdraveite na vsichki..Kazvam se Mariya i sam ciganka ne se stramuvam kakva sam Daje se gordeq s tova che sam Ciganka v momenta sam v angliq tuka nqma nikakvo delelnie kakto e v BG Kakvi gluposti postoqnno cigani giupci i taka natataka …Abe Horaaa vsichki sme ednakvi kvi sa tezi raboti i kvo si mislite vie balgarite che ste neshto poveche li ili druga krav vi teche v venite drug svqt li vi e kravta ili kakvo ne razbiram ..To veche balgarite sa po- dolni i ot Ciganite,,, Balgaria nqma da se opravi NIKOGA zashtoto mnogo delenie ima toq ciganin toq e turchin toq balgarin tctctc,,,,Kakvoto i da stane vse ciganite kradat ooooo Balgarite ste chesni taka li hmmm ne e takaaaa da znaete v vsqko edno stado si ima MARASHA,,,,i vsichki se hranim s hlqb i piem voda ne sme po razlichni nie ciganite :)))

  Харесвам

 310. 313 tania юни 17, 2012 в 10:29 pm

  СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО РАЗКАЗВА СЕ ЗА ИСТИНСКИЯ ПРОИЗХОД НА КОПАНАРИТЕ!

  Харесвам

 311. 314 EROZ DJ MAYO - DJUND юли 8, 2012 в 11:19 pm

  YOUNGEE… just full of BAULSHET with BALLOON MAN.
  They have SUMMER all RAPPED UP with DYLAN – DIDDY.
  BERRIRO to “ SHURE“.
  NICKST tossed NICANEME & DISNEY.
  It’s all about ATAWAR !
  ROSSYWAR!
  THRONE GAMES – PLAYDOTA!
  You know it by saying the “ ROSSARI“ – 33 times.

  Харесвам

 312. 315 mihail август 15, 2012 в 3:38 pm

  mi togava vsichki murgavi hora na planetata sa chigani tova razbiram

  Харесвам

 313. 316 plamen август 24, 2012 в 10:43 am

  bih iskal da nau4q ne6to pove4e za burgudjiite

  Харесвам

 314. 317 Благомир август 27, 2012 в 4:16 pm

  Откакто свят светува и Господ-Бог е създал човека, е съществувало омразата и завистта. Чистото зло. Както в миналото така и в сегашно време съществуват убийствата, кражбите, измамите, мошеничествата и прочие и прочие. Винаги е имало разлика и разделение. Различията винаги ще съществуват. Няма перфектност. Такава е и самата майка Природа. За човешкото око няма насита. То иска повече и повече и винаги ще избира най-доброто. Всеки е учил Биология и знае за естествения подбор. В природата оцелява най-силният. Това не значи най-силният наистина е силен, то той трябва да бъде красив, интелигентен и физически здрав. Мъжът винаги се е стремял да бъде господар и да доказва поста си пред една жена или няколко. Така и силният мъж винаги ще търси най-силната, красива, но и покорна жена. Защо перфектният човек трябва да е бял с сини очи и руса коса? Всеки е учил история. До перфектното са се стремели много владетели и завоеватели. Сегашният свят перфектен ли е? В света след Потопа съществуват много разновидности на човешката раса. Негри, араби, китайци, руснаци, италианци, германци, англичани, мексиканци, испанци, португалци и прочие и прочие. В всяко общество съществуват социалните проблеми. Социалните проблеми са почти нещо естествено. Бедността е най-големият социален проблем. На 2-ро място е образованието… Сегашно време, особено в България, бедните стават по-бедни, а богатите-по-богати. Ще ви кажа една истина-СВЕТЪТ Е ВЪВЛЕЧЕН В ЕДНА ОГРОМНА КОНСПИРАЦИЯ, ЧИЯТО ИГРА СЕ ИГРАЕ И УПРАВЛЯВА ОТ ЕДНИ ЧИЧКОВЦИ С МНОГО ДЪЛБОКИ ДЖОБОВЕ И ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВИЛАТА КАТО МОЖЕ БИ ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ – ПРАВИЛОТО ЗА ВОЙНАТА. Както в миналото, така и в сегашно и бъдеще време, войната винаги е била мярката, която може да спаси светът от криза. Винаги силните нации ще предпочетат да премахнат по-слабите държави, за да излезе светът от криза. Пак е намесено естественият подбор. Къде сега се намира Българина? Къде се намира България? Къде се намира Света? На къде отива Света? Глад и мизерия върлуват не само в България, а на всякъде на различни места из Света. Едно дете израства според възпитанието, напътствията и учението на родителите си. Защо мразим различния? Защо мразим черния? Защо мразим жълтия, червения… Защо мразим дори и белия. Знаете ли приказката за петте пръста, че не са еднакви? Ето така са и хората. А естественият подбор винаги ще го има. По-силните, по-красивите, по-здравите, по-белите. Расизмът винаги е двупосочен. Както белите мразят другите с разноцветни кожи, така е и обратното. Човечеството от толкова много войни и жестокости, може би от стотина и повече години, започна да зачита правата. Както посочих по-горе как едно дете израства, от родителите зависи как ще го възпитат. Ако едно дете го мързи, то виновни са родителите, ако едно дете не може да отива на училище, то виновни са родителите, ако едно дете не уважава по-възрастните, то виновни са родителите. Животът е жесток, Жесток е и в България. Всеки се бие в гърдите, че е бил чист българин и прочие… Винаги казваме и посочваме Америка – САЩ. Да си американец не е нищо повече, все едно да станеш гражданин на света. Но расизма все още съществува и винаги, както казах, ще има различия. Какво представлява истинският американец? Какво представлява истинският англичанин, германец, французин или италианец? Какво представлява истинският българин? Истинският българин се изгуби в онези 500 години на робство, За съжаление думата националист се превърна в псевдоним на расист. Расизма из света съществува в различни форми. Най-вече в Цветна и Религиозна. Както посочих по-горе, светът е въвлечен в една огромна конспирация. Включително и България. Чисти българи няма, чисти турци няма, нито цигани и власи.За да си българин, трябва да го осъзнаеш и възприемеш. Искаме да робите да се интегрират. Няма как да стане, докато не не го поиска. Искаме да има образование и работа. няма как да стане, докато не се променим. 5 процента от циганите имат желание да се променят, не защото вие им казвате, а защото имат ясното възпитание и насоките, които им дали родителите им. Мързелът съществува навсякъде. Мръсотията също. Всеки прави разлика и всеки мрази. Аз също правя разлика и също мразя, но не защото са ми отвратителни някои, а защото не харесвам, това което се прави и по начина по който се живее. Не обичам пълната Свобода. Трябва да има закони и хора които да ги изпълняват. Сегашното поколение оплюва времето на Тодор Живков, защото нямало свобода. Аз съм на 26 години и предпочитам онова време, защото тогава имаше работа, образование, здравеопазване, закони и полиция. Аз съм израснал и с цигани и с турци и с българи. Видял съм им добрите и лошите страни. Аз съм влах по произход, но баща и майка ми са ме възпитали и отгледали като българин. Аз не обичам Румъния и никога няма да я обикна. Приятелите ми са тук в България. И аз мразя. И вие мразите. Никой да не ми излиза с номера, че не мрази. Различните винаги ще съществуват. Няма отърване. Аз съм българин, защото го осъзнах и мисля като такъв. Всички сте българи и всички трябва да мислите като такива и да го осъзнаете. Трябва да забравим малко или много за различията. Омразата само кара хората да страдат. Истинският осъзнал се българин също така е и и трябва да бъде християнин. Господ-Бог ни е забравил, защото сме се забравили от омраза, завист, различия, алчност и прочие. Светът се променя и Ние трябва да се променим в всяко отношение. За всичко не е виновен другия а самите ние… каквото си направим това и ще си и получим. България е станала лоша. Светът също. навсякъде има различия и прочие. Светът се нуждае от една Атомна бомба. Така ще опознае болката и ще се промени. Надявам се и в България.

  Харесвам

 315. 318 иван септември 6, 2012 в 1:28 am

  Драгомире,аз съм ром,на 48 години и съм загубил всякаква надежда някога да се нарека българин,в смисъла който ти предлагаш!!!Българите просто ни мразят,по някога без причина просто така,защото е чул някой,някаде да казва мръсен циганин,или майка му циганска и понеже е смело и модерно да се нападат,,мръсните цигани,той се представя още по усърдно,,…защото вижда че няма никакъв проблем да е жесток ,никои не го наказва за това!!!Дори го смятат за герой,на който му дават имена извесни от историята като Расате,Кубрат,хаджи Димитър и най обидното ,което дори мен обижда ЛЕВСКИ!!!нвасякаде където съм опитвал да защитя моят народ ,да моят защото никога не са ни давали възможност да бъдем един народ,винаги съм бил изтриван и регисрацията ми блокирана!!!единственото спасение за ромите са младите и техните млади родители,да осъзнаят жизнено важното дело което трябва да свършат с децата си а именно да се постараят максимално да се ОБРАЗОВАТ,родители и деца,,но за съжаление това не може да стане в България,,,,,там никой от българите или управляващите не иска грамотни РОМИ!!.Наясно са че при един такъв народ който е предприемчив,прагматичен притежаващ умения( всякакви)в комбинация с образование и култура,незасъхващата сексуалност( която води след себе си увеличаване на ромите)това е недопустимо и какво остава да ни набедят че ние не ставаме,ние сме мързеливи и така натаък,лъжата повторена от толкова векове е станала като истина за хора дори които не ни познават!!

  Харесвам

 316. 319 иван септември 6, 2012 в 2:10 am

  Имали значение от каде произхождаме?Една тъпа българка написа цитирам …ами да се връщат в Азия в своята прародина.. е по нейната тъпа логика аз би трябвало да я пратя в днешен Татаристан който сега е в състава на Русия,а друг многознайко писа че той е ариец,

  Харесвам

 317. 320 georgi септември 8, 2012 в 5:54 pm

  az jiveq v ispania i tuk ako vidish che nqkoi spi na peika tova bulgarin a tezi koito komentirare rabotqt i sa po dobre ot nas ,v balgaria ne se dava vazmojnost na tezi hora nqma po golemi predateli ot bulbarina tova e dokazano v nashata iztoria

  Харесвам

 318. 321 Martin Ivanov Dinev септември 13, 2012 в 2:23 pm

  zdr na vsi4ki kazvam se Martin Ivanov Dinev Balgarin sam ot romski proizxod sega sam na 33g jiveya v Sofia kvartal:; Botunec; v momenta sam v Ispania. neka BOG blagoslovi vsi4ki i ciala Balgaria:i sam hristianin.no tova e bez zna4enie ima dva vida xora koito se deliat na DOBRI I LO6I vsi4ko drugo e manipulacia , borba za vlast i pari.imam priateli ot vsiakakva nacia i vsiakakva religia da popadal sam mnogo pati v razgovor spor za nacii i religii i vinagi sam kazval 4e tova sa temi koita karat xorata da se mraziat ili pone da se skarat za tova v moe prisastvie v kompania se izbiagvat tezi temi,dori i politikata.xaresva mi kogato xorata se u4at i integrirat vsi4ki triabva da xodiat na u4ili6te drug e vaprosa 4e za romite niama mesta po u4ili6tata vsi4ki triabva da rabotime no za romite niama rabota, nekazvam 4e niama marzelivi naprotiv ima no tezi koita iskat da rabotiat sa otxvarliani po nay kulturen na4in ili po nay grub.neka da znaiat vsi4ki 4e nie romite po zialata planeta zemia koito sme ostana li triabva da se borim mnogo za na6eto dobro,spored men go pravime mnogo uspe6no.neodobriavam xorata koita kriyat texniyat proizxod nezavisimo ot tiaxnata pri4ina takiva xora poznavam no neiskam da si imam rabota stiax,no negi podminavam ot ob6ta kultura.tuk v sayta se vijda 4e ima xora koito neodobriavat xora ot romski proizxod no vapreki vsi4ko sa si napravili tuda da napi6at svoia komentar bilo to dobar ili ne,tezi koito mraziat romite i sa pisali v sayta ozna4ava 4e tazi tema gi pretisniava tolko mnogo 4e sa sposobni da se razboleiat ot nervi za6toto lek i doktor niama za tazi bolest bilo to omraza,nenavist ili diskriminacia.Romite teparva zapo4vame da se izdigame po cial sviat i tova sa6to ne se xaresva ot ot mnogo dr xora.na6ata broika kato naciya ne se znae no se predpolaga 4e ako imame sobstvana darjava to tia 6te e nai goliamata na planetata i sas mnogo dobro razvitie v industriata i kolturata.neka da nebadem lo6i i da jiveem v razbiratelstvo i edinnstvo za da mojem zaedno da izdignem Balgaria kato darjava i kultura.znam 4e imame idei ka da si opravim darjavata no sa6to taka znam 4e niama koi da ni 4ue za tova neka se xvanem zdravo za race i da viknem silno taka 4e darveta i zgradi da se zaliuleyat, parlamenta da se propuka za da mogat da ni 4uiat .POMISLETE.Ttova za BALGARI I CIGANI NEKA OSTANE V ISTORIATA NEKA JLIAB IMA ZA VSI4KI.i ako niakoi moje da mi kaje CUCUMANITE kam koya grupa romi se padat BLAGODARIA NA VSI4KI NEKA LYUBOVTA PREBIVAVA VAV VSEKI.

  Харесвам

 319. 322 SMURT ZA BULGARITE септември 23, 2012 в 3:27 am

  vav vsqko edno bulgarsko semeistvo ima po edin narkoman shtom bulgarite nqmat ovajenie kam nas ciganite togava kakvo ovajenie iskat bulgarite ot nazciganite ma4kaite teq svine i tova e boli me mene kura kvo si misli edin bulgarin za mene mamini sin4eta 12 godishno cigan4e she vi zburka ot rabota si4kite i mnogo po umen ot vaz bulgarite shoto e iztradal i znae kak da ocele az sam na polovina ciganin na polovina bulgarin maikami e 4ista bulgarka a bashtami e ot ciganskiq proizhod golovci ako se razrovite v google she razberete shto za hora sme golovcite a tezi koito mi razpravqt 4e sa cigani ama mrazeli cigani no dvijat mejdu bulgari dalboko v sebesi znaqt 4e ne taka 😉 napatil sam se ot bulgari zatova sam nau4en da ma4kam i da si znam vinagi 4e ot ciganin do bulgarin ima razlika bulgarina vinagi she ti misli zloto priznavam si moito pleme sa edni ot nai gadnite cigani v bg i vinagi si reshavame problema s boi ili prestrelki stigame do obistva taka sme nau4eni i taka shte budem 😉 moga da kaja na si4ki cigani da se gordeqt sas sebesi i da ne slushat bulgarite kakvo im govorat zashtoto nai izvesniq lekar v bg e ciganin nai dobriq boksior e ciganin nai dobriq rali sastezatel i drift e ciganin 😉 i oshte mnogo drugi GORDEI SE S SEBESI 4E SI CIGANIN !!!!!!!!!!!

  Харесвам

 320. 323 SPARTAK септември 27, 2012 в 5:15 pm

  zdravete na nsi4ki mqmam mi6to protiv nikoi samo iskam davi ogramotq malko zada ne pi6ite glyposti za KOPANARITE az imam teza 4e kopanarite sa trakisko pleme moe li4no mnenie nqmam dokazatelstva no ima na4in dase dokaje gledalsm film po national geografic kak edni y4ini iskat da dokajat 4e finikiicite imat mestno naselenie po zemite koito sa obitavali itaka y4enite vzexa z1bi ot pogrebenie na finikici ot razkopki koito pravexa arxiolozi napravixa edni testove za dnk vzeti ot z1bite vzexa i kr1v ot mesnoto naselenie no vzexa probi ot xora koito sa jiveeli pokoleniq to tiq zemi zakoito se smqta 4e nesa se smesvali s drygi narodi i taka se ostanovi 4e finikiicite imat i dnes potomak po sa6tiq na4in moje dase razbere i kopanarite dalisa trakiici az mislq 4esa za6toto kopanarite govorqt nai stariq ezik latinica za koito ezik smqtqt 4e sa go govoreli i trakite a i dakite koito sa dne6nite romanci. trakite i dakte sa trakiiski plemena koito sa vzimstvali zatova govorim edin ezik. kopanarite sa jiveve li potezi zemi o6te predi 35000 godini predi xrista mirmo i spokino sa se razvivali ikonomi4eski politi4eski i koltyrno tesa dobivali metali ot rydnicite i eto ot tam idva i drygoto ni ime RYDARI bilisa miren narod zanimava6tse s zemedelie i jivotnovatstvo marod s bogata koltyra i tradicii. no sled kato philip vtori makedonski ni zavladqva iztoriqta po4va dase gybi kopanarite stavat robi na koito neimse dava po nikakav na4in da se razvivat za6toto te sa bili mnogo dori vav vsi4ko za tova sagi pottiskali kolkoto moje s led tova zaedno s g1rciq sa pot rimsko robstvo i eto taka se gybi edin velik narot rimlqnite sa6to neim davat nikakvi prava izpozvaligi za rabotna raka gladiqtori edin kopanarin gladiator e stryval dvoino pove4e denarius ot gladiator ot drygo pleme bilo e zreli6te za rimlqnite edin kopanarin sre6ty dvama bilisa mnogodobri vav vsi4ko i zatova gi e bilo strax ot tqx i nesa im davali ponikakav na4in dase razvivat itaka prez vremeto te bili pottiskani ot vsi4ki i zatova na6ata istoriq se gybi o6te prez treti vek predi xrista do den dne6en no ima ma4in vsi4ko dase izqsni vedna6 za vinagi no koi 6te priznae takova ne6to zatova istoriq ta se krie ako se okaje 4e nie kopanarite sme mestmo maselenie i tiq trakiiski sakrovi6ta koito vseki den se otkrivat novi inovi sa na kopanarite a za orfei dane govorim zakoito e dokazano 4e e jivql po tezi zemi vijte kak e opisan toi leko myrgav a v nqkoi filmi napravo negar ta toi sie kopanarin nqma spor i taka tova sie moe li4no mnenie gordeqse 4esam takav i ne iskam da slagate opredelenie kato vla6ki ciganin za6toto verno v romaniq ima mnogo cigani govorqt romanski i ciganski a nie kopanarite govorim balgarski i romanski nie neznaem ciganski i nqmame ni6to ob6to s tqx nie si imame ezik latinskiq i posrectvom sme prieli balgarskiq tovae ni6to li4no nadqvamse nesam obidil nqkoi no pomislete za toq test moje dase dokaje koi kakv e i koi ot kadee

  Харесвам

 321. 324 david октомври 16, 2012 в 4:41 pm

  zdraveite,az sum balgarski ciganin i jiveq ot mnogo godini vav london i iskam da vi popitam VAV KOI VEK JIVEETE VE HORA sabudete se:)))) tuk pri men ima nai razli4ni nacionalnosti i absoliutno vsi4ki sa ednakvi sprqmo drugiq i indiici,pakistanci,4erni 4erveni i jalti i kakva li ne zgan no nai interesnoto e 4e nikoi ne obra6ta vnimanie na drugiqt kakvo pravi ni nai malko ot kakav etnos e to dori e moderno da se smesvat brakovete a kamo li da kaje6 na nqkoi negar publi4no momentalno ima pravo da te osadi za rasizam i dori da leji6 vav zatvora.Neznaq kolko o6te vreme 6te se to4i toq lokum vav taq darjava izbqgah ot tam i ot prostotiqta i siroma6iqta sas cel da se realiziram poneje znam 4e tam nqma mqsto za obiknovennite mladi hora koito iskat realizaciq za da jiveqt dobre vbade6te no uvi e nevazmojno da raboti6 za 200-300lv.Kak mladi hora kato men naprimer biha imali samo4uvstvie kato nqmat 2lv vav djoba da piqt edno kafe sas priqtelka ili da q iskarat na diskoteka ili ve4erq nqkade pizariq.Ako pitate men parvo poglednete i daite da pomognem da se opravi darjavata ni za6toto tq e zlatna i ne e vinovna 4e se opravlqva ot edni GADNI BOKLUCI I PEDERASI ve4e tolkova mnogo godini i nakaraha i izpudiha tolkova mnogo hora na gurbet za da palnim balgarskata hazna i saotvetno tqhnite garla na tiq kopeleta.Spored men vav na6ata darjava trqbva naposledno mqsto da stoi dumata diskreminaciq i rasizam a po skoro vsi4ko tova e vtalpeno sas godini nared i e promivka na horata vav glavite.Ne se izlagaite a si jiveite spokoino jivotat i ne se mrazete i pliuite a prosto badete hora i 6te videte kak dobre 6te si varvqt ne6tata;)))

  Харесвам

 322. 325 liko октомври 20, 2012 в 12:30 am

  много интересно наисина… а да си чувал нещо за КОПАНАРИ ?

  Харесвам

 323. 326 steliyana октомври 25, 2012 в 12:18 pm

  az sam 4ista balkarka,omajena sam za tur4in ot turciq.i da vi kaja na6te turski cigani nqmat ni6to ob6to s turcite.kato na6te cigani nqma takava napast nikade,nekulturni,kradci,ubiici.abe vsi4ko lo6o za koeto moje da si pomisli 4ovek,ne rabotqt.pravitelstvoto trqbva da mi mahne ot balgariq

  Харесвам

 324. 327 david октомври 28, 2012 в 4:10 am

  steliyana pravitelstvoto nikoi nqma da maha za6toto nikoi ne e vinoven za gre6kite na drugiqt kakto ima cigani koito kradat,obivat i lajat i mamqt taka ima i balgari koito pravqt moje i po dolni ne6ta nqma zna4enie iskam da ti obesna 4e qvno si ili mnogo glupava ili se pravi6 na takava.kak moje da ne vijda6 4e samata darjava otdavna e potanala i ne sa6testvuva ot mnogo godini ve4e i to za mnogo hora i na vsi4kite tezi laina slagat 5-6 ciganina neiskapani i neuki koito ne sa hodili nikoga na u4eli6te i im zemat interviu na klounite da se pokaje ciganiqta vav bg.A spored teb tova li e ciganiqta vav bg:)))?ili po to4no ciganite sa Boiko Borisov,Ivan Kostov Stani6ev i tem podobni pedali koito izkradaha darjavata.Spored men stoi si vav turcia a az 6te si stoq vav london da ne gledame ciganiqta;)))

  Харесвам

 325. 328 aleksk ноември 7, 2012 в 10:59 pm

  IDVA PROMQNA ZA ROMITE V BG

  Харесвам

 326. 329 kardara6 ноември 7, 2012 в 11:03 pm

  BOG OBI4A ROMITE

  Харесвам

 327. 330 kardara6 ноември 8, 2012 в 2:13 pm

  Iskam samo davi kaza 4e da ni nari4at CIGANI e nepravilno i malko obidno , za6toto: „ Cigani„ prevedeno na nemski kato (cin de gauna ) zna4i, nqkoi koito vzima ,durpa i bqga. A i v kraina smetka v na6iq re4nik izraza CIGANI ne su6testvuva. ME SIM ROM – AZ SUM ROM

  Харесвам

 328. 331 ivanov ноември 16, 2012 в 8:14 pm

  ako nesa siganite rabotata vie izgubena

  Харесвам

 329. 332 kardara6 ноември 19, 2012 в 8:23 pm

  Ivanov, bili kazal kakvo ima6 predvid?

  Харесвам

 330. 333 miroslav ноември 23, 2012 в 11:45 pm

  vie misliteli se za chisti BALGARI ?

  Харесвам

 331. 334 kardara6 ноември 28, 2012 в 2:58 pm

  Българите с сигурност не са чиста раса,нищо лично,нали разбирате.Ако говорим за чиста раса ,тогава говорим за ЕВРЕИТЕ. Дори ромите неса толколва чиста раса,като тях. Ако някой българин има претенция че е натурален българин ,тогава трябва да е леко мургав и с дръпнати очи,защото истинския българин е Азиатец. Хан аспарух с сигурност не е бил бял,и с не дръпнати очи. Бог да пази България.

  Харесвам

 332. 335 VSE PAK 4OVEK декември 7, 2012 в 6:34 pm

  AKO NIAKOI ZNAE KAKVO E DA SI BALGARIN ILI ZNAE KAK SE STAVA BALGARIN NEKA DA KAJE OTGOVORA

  Харесвам

 333. 336 VSE PAK 4OVEK декември 7, 2012 в 6:39 pm

  MOJE BI КАТЯ STE OTGOVORI NA TOZI VAPROS

  Харесвам

 334. 337 KOPANARIN SAS BIZNES VAV GERMANIA декември 24, 2012 в 10:53 pm

  do vsi4ki iskustveni bg kopeleta..niama nujda da vi raziasniavam zasto ste kopeleta i bix dopalnil geneti4no povredeni kato pleme..vav vasiat gen e zalojen straxa pod4inenieto podmazvaneto za edno miasto pod slanseto ne ste sposobni da se obedinite poneje ne ste ot edin i sasti material obrazno kazano..kakto biax pisal predi edna godina ako podredim vav reditsa i nito ot vas iskustveno sazdadenite kato nasia niama da si prili4ate…dokato nie kopanarite si prili4ame daje ivav greskite koito sa xarakterni kato xarakter sasto xarakteristiki na liseto…tolkova se razli4avate po mejdusi 4e daje ne moje da se ponasiate po mejdusi poneje saznanieto vi e palno sas zavist edin kam drug palni sas mrasotia…as sasto kopanarin i mnogo ima da u4ite ot nas kato narod sega niamam vreme.da vi obiasniavam bedni sa vi razbiraniata..za sveta malko banalno no za mene kopanarina sasto rabotiat balgari no ne se vaspolzvamot tova postoianno sam svidetel kak si zavijdat kak se klevetite da ne sam daval avans na drugia zasto da mu dam 650 evro ane 300 evro….i takiva miti osobenostivi se otli4avate ot drugite xora.po sveta…dano se vrazomite i po4nete da ovajavate kopanarite..pod4ertavam KOPANARITE A NE SIGANITE ILI TAKA NARE$ENITE ROMI MEJDU ROM I KOPANARIN IMA OGROMNA RAZLIKA NAI VE$E VAV MANTALITETA::BLAGODARIA NA TEZ KOITO STE OTGOVORIAT::NA TOVA PISMO:

  Харесвам

 335. 338 xxxl декември 26, 2012 в 9:51 pm

  hora az se gordeya chesam ciganin zashtoto rasata mie chista ne smesena kat na nayakoi hora

  Харесвам

 336. 339 KOPANARIN SAS BIZNES VAV GERMANIA декември 29, 2012 в 8:21 pm

  gospodin rom badi sigoren 4e ne ste 4ista rasa poneje ot kakto sviat svetuva vie ste podritvani poneje ne si znaete miastoto nito kultura nito nravi vasite nravi se sa4etavat sas tia vzavisimost v koia strana se namirate..nesto opredeleno za vas i samo za vas xarakterno e prejiviavaneto ot izmami i to kokoskarski kradene na kokoski jep4iistvo psevdo vra4uvane da si kopuvate jenite i da jiveete ot sosialni pomosti a stiax da propusna da pravite desa na porazia i v posledstvie da palniat domov ete za izostaveni v posledstvie internatite posle zatvorite ili sasto gi sazdavate da prosiat bez ogrizenia bez 4ovestina 4akaiki na tez nevinni sazdania da ras4ustvat niakoi minova4 i da xvarli nikoia moneta poneje vse oste ima milisardni xora…no kogato niakoi proiznese nazvanieto siganin to vav vsiko edno 4ovesko saznanie se pravi asosiasia ,,,krajba laja i ne na posledno miasto mrasotia ne4istoplatnost i losia mirizma…tova za sega spodeliam za teb ima oste mnogo da se pise po temata no niamamtakova vreme za razlika ot milioni bezgrijni sigani v balgaria i po sveta…dano vav drug jivot ili stane 4udo i siganite stant i se rajdat kato xorata ane sresto vsi4ko 4ovesko…i dano tia koito 4etat tova pismo razberat 4e nie kopanarite niamame nisto opsto sas romite ili sas siganite…as sam kopanarin potomak na korennoto naselenie na taz zemia trakite…badete 4e skoro ste izleze na iave istinata za falsiviat proisxod na taka samoopredeliastite se balgari ste izleze istinata za korennoto naselenie koeto sme nie kopanarite potomsi I NASLEDNITSI na velik narod TRAKITE…

  Харесвам

 337. 340 vanko декември 30, 2012 в 7:24 pm

  zdraveite na vsichki ednosi az sam kopanari parvo s tova da zapochna znam ot lichen opit che ciganina e vaplashtenie na mizeriata i gloposta.I neiskam da pada provokateren no e taka.stiaga tolkova za tezi antroposi naricham gi taka zashto niamat evoliucia ako me razbirate.

  A iskam da obarna vnimanie na edin narod koito si misliat che sa narod za tova iskam da obarna mnogo goliamo vnimanie daim pogna da razberat niakoi istini.
  1.tava sa balgarite v balgaria.tova pleme,op izviavam se no nemoga da gi naricham narod zashtoto ne sa po dalech ot indincite.vav vrazka s otkade sa proizliaza li plemeto znachi kakvito i da sa bili to e svarshilo predi 6 035 godini sega veche sa turski machenici turskoto v tiah e zapechatano radvam se samo che,taka narechenite balgari se opitvat da smesiat kravta si s kopanari. tova e priznak che ima nadejda za evoliucia za po dobar jivot.
  Sega malko za men kazvam se vanko roden sam v balgaria ot tam znam za obitavashtite tam.iskarah sredno obrazovanie koeto e normalno,sega jiveia v germania kato normalen chovek tuk imam podkrepa,rabota,spokoistvie,radost,i nai veche miroliubie.tezi neshta sa jizneno vajni za jiteiski jivot. TOVA V BALGARIA niama kak da stane za tova badete realisti.
  U V O D
  ciganina si e ciganin toi ot vekove si ciganin niama nadejda za tiah A BALGARINA ima nadejda zashtoto se vartiat pokrai KOPANARINA. TOVA E ISTORIATA

  Харесвам

 338. 341 Ваня Китанова януари 22, 2013 в 1:50 am

  Потресена съм от коментарите на някой хора!
  Нямам думи!
  Защо е нужно да се самоизяждаме!
  Какво значение има кой какъв е!
  Животът е прекрасен бе хора, наслаждавайте му се, един живот живеем, който няма да повторим!
  Бъдете добри към другите!

  Харесвам

 339. 342 Вили февруари 3, 2013 в 3:23 am

  Здравейте !Много хора си мислят че цвета и етноса не определят човека , но грешите!Защо ли?Важни били образованието , мирогледа , възпитанието и т. н. ,но има едно голямо ‘ НО ‘ – хора с еднакво образобание , еднаква трудова квалификация , но с различна етническа принадлежност(и то видима-цвят на кожата напимер) биха ли били разглеждани като равноправни кандидати за работа да кажем?Далеч съм от мисълта да отричам значението на образованието и трудовата квалификация , НО само хора които не са се сблъскали с този факт(проблем) биха казали какъв е проблема щом имат нужното образование и нужните умения за дадена работа?!На всички ни е ясно кой кандидат биха одобрили (белия-българин или черния-циганин,ром).Много от вас ще кажат ‘Братята им роми са виновни -те саизградили вече дадено мнение за ХОРАТА от ромски произход’! Образован и не образован , способен и не способен – циганина си остава циганин(ром по европейски)-това е мисълта която обзема братята роми при поредния отказ(заради цветово различие) за дадена работна позиция.А същевременно ще говорим за интиграция??? А давте ли си сметка колко трудно е на един родител (от ромски произход,и не само-КРИЗА) да осигури образованието на детето си защото на същия този родител няколкократно му е отказвано работно място защото е цветнокож,но въпреки това намира начин (не чрез кражби) да образова и възпита чедото си и то също цветнокожо и то самото също не е равноправно на пазара на труда и не защото е неграмотно и необразовано и не способно,а защото е циганче?!И после циганите не искали да се интегрират,да се образоват и т.н. (не че ги поущрявам да не се образоват, НО това е жалката реалност в нашата обща Родина България)

  Вярно за да преуспеш са нужни образование и умения, но на циганите и подобаващ цвят -за предпочитане по-светъл!

  Харесвам

 340. 344 Simona февруари 16, 2013 в 1:07 am

  Копанарите нямат нищо общо с циганите ! Манталитетът им е друг. Ние сме отговорни, съобразителни, чувствителни и най- вече природно
  интелигентни хора. Копанарите изповядват Християнска религия ! ! ! Най- лошото е че “ българите “ ни слагат под един знаменател. Като стана на въпрос за българи, чист българин няма! ! !

  Харесвам

 341. 345 roky февруари 17, 2013 в 1:47 pm

  duhaiite go vsichki b1lgari romi tsigani evrei turtsi ………. balgaria neeee tsigania vsichkiste boklutsi shtom ste tolkova na zat

  Харесвам

 342. 346 ivan hristov gorgiev февруари 22, 2013 в 6:15 pm

  braty danese smytat za bilgari zashtoto sme melezi sis turci
  girci vizantici rusnaci germanci i daje sis cigani pra bilgarite sa bili visoki .cernooki s zeleni oci a segashnitesme melezi

  Харесвам

 343. 347 hasan osman suleyman февруари 22, 2013 в 6:26 pm

  asam turcenise kazvam hasan osman suleyman vlv balgariya bllgari nyama zashtoto 550 godini na ibahme v sicki bllgarki iza tova balgariya bllgari nyama ivan hristov gorgiev pravo e na pisal ceste melezi a vse mislite za bllgari ibani gllgari ot koy iline

  Харесвам

 344. 348 roky март 2, 2013 в 4:43 pm

  tsiganina e gladen balgarina s1shto tsiganina nimapari b1lgarina s1shto kakva e razlikata
  che niama razlika

  Харесвам

 345. 349 VSE PAK 4OVEK март 3, 2013 в 1:11 am

  ГЛАВА 1

  1:1 В начало Бог създаде небето и земята.
  1:2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
  1:3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
  1:4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
  1:5 И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
  1:6 И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
  1:7 И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.
  1:8 И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
  1:9 И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
  1:10 И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
  1:11 И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
  1:12 Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
  1:13 И стана вечер, и стана утро, ден трети.
  1:14 И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
  1:15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
  1:16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
  1:17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
  1:18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
  1:19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
  1:20 И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
  1:21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
  1:22 И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
  1:23 И стана вечер, и стана утро, ден пети.
  1:24 И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
  1:25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка – според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
  1:26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
  1:27 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
  1:28 И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
  1:29 И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
  1:30 А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.
  1:31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

  Харесвам

 346. 350 VSE PAK 4OVEK март 3, 2013 в 1:15 am

  MISLIA 4E BOG E STORIL GRESCHKA KOGATO E SAZDAL 4OVEKA
  NIAMA PO HISCHTNO JIVOTNO OT 4OVEKA

  Харесвам

 347. 351 VSE PAK 4OVEK март 3, 2013 в 1:18 am

  NIAKOI GLUPAK VI PODHVARLI TEMA ZA NIAKOGO KATO KOKAL
  I VSI4KI PRESASTVASCHTI TUK SE NAHVARLIATE NA KOLKALA KATO GLADNI KU4ETA SMIAH TIPI4EN JIVOTINSKI MANTALITET

  Харесвам

 348. 352 liudmil март 7, 2013 в 6:58 pm

  zdraviete az sishto sim tziganin no ne mislete 4e samo glupavi ili ne gramotni ima ima i mnogo intelegentni i umni ot nas

  Харесвам

 349. 353 Ваня Китанова март 8, 2013 в 11:34 pm

  Ех, хора, хора, къде отиваме, като се самоизяждаме, стига сте се плували, престанете! Нужно ли е да има такава злоба?!

  Харесвам

 350. 354 Радо март 16, 2013 в 9:49 am

  Незнайно защо, поради незнание или по други подбуди, но автора е забравил да отбележи един важен исторически факт по въпроса за циганите. Независимо от коя каста и от коя точка на света е произхода на циганите у нас и в съседните нам страни, те са докарани на Балканите по време на господството на Османската империя като роби. Т.е. те са били обречени на изолация и дискриминация още от самото им стъпване по тези земи, но не защото са друго качество хора или поради други белези, а защото са били представени като такива. Това е важен исторически факт, който трябва да се знае. Искам образно да очертая една хипотеза, а Вие помислете и си направете изводи сами. Ако един човек или група хора бъдат взети от една точка на света и откарани в друга такава, където бъдат представени като слуги от своите спедитори, които са властни хора със страховита репутация , колко време или по-точно колко поколения след това ще трябва да минат, за да се промени коренно отношението на местните към тези хора, а колко още, за да не се обръща внимание на различията по между им, независимо от какво естество са те.
  Искам да подчертая и то дебело, че хората могат да се самоопределят какви са, но от това какви ще бъдат в действителност и как ще бъдат приети от обкръжаващата ги среда, ги определят техните постъпки, които са плод на тяхната съзнателна дейност. Моето скромно мнение е, че цвета на кожата, езика, ръста, вероизповеданието и всякакви други белези, са подробности от живота на хората, които са второстепенни-ирелевантни. Характера и постъпките на индивида или общността са тези, които определят социализирането им в дадено общество.

  Харесвам

 351. 355 NAZIF-TSIGANIN април 26, 2013 в 10:47 pm

  NAZIF-TSIGANIN -neznam tochno koe komentirate no edno razbrah che ste glupavi .V1v koi vek jiveem koe komentirate po tozi nachin me karate da se gordeya che s1m tsiganin is1m nad vaz .Eto tova e b1lgarina poogledaite se i vijte koi ograbi b1lgaria nima vsichki deputati sa tsigani – ne gospoji i gospoda tova sa -B1LGARI- . A vie kpanarite kato vi znam kolko ste intelegentni chak shte me razplachete vie uj d1rjava si imate no qvno ne vi ebavat ami to tsganite kade li gi iskat

  Харесвам

 352. 356 ZARKOV юли 7, 2013 в 1:53 pm

  OT 2005 ZIVEIA V EVROPA CIGANIN SAM GRAMOTEN GOVORIA NA 4 MEZDUNARODNI I 6 CIGANSKI EZIKA EDNO RAZBRAX NESME MALCINSTVO V EVROPA ZIVEIAT NAT 18000000 MILIONA CIGANI BG CIGANITE SME NAI GRAMOTNI I RABOTIME OSHTE NESAM CHUL CHE BG CIGANI KRADAT V EVROPA NAI LOSHOTE CIGANI V EVROPA SA RUMANSKITE PAZETESE OT TIAX TESA IZMED I LOSHATA SLAVA ZA NAS IDVA OT TIAX

  Харесвам

 353. 357 ioanis октомври 15, 2013 в 2:28 pm

  kak mowe da piwew takiva glyposti………naytsi parvo latinskia ezik kato tsialo.posle staro-elinskia…..sedni da piwew.da niakoi raboti sa viarni.no opredialiaw vsi4ki po tamni xora tsigani…….otidi i wivei v po toplite strani i wte vidiw kak wte zaprilitsaw i ti.kak mowe.kolko ti stryva diplomata .

  Харесвам

 354. 358 IVAN октомври 17, 2013 в 12:10 pm

  DOBAR DEN I OT MEN.KAZVAM SE IVAN NIKOLOV KOSTOV. VIKAT MI GAVROWA. RODEN SAM V GRAD BYRGAS.DO 10 GODIWNA VAZRAST SAM WIVIAL V SELO.MARINKA.NA 3 KM OT MORETO.PROIZLIZAM OT BEDNO-BALGARSKO SEMEISTVO.ZAWTOTO SAM PAZIL RODINATA SI OT TYRSITE NA GRANITSATA.I IMAM BG LI4NA KARTA.OT MALAK ME NARI4AXA KYPANARIN VLAX KARAKATSANIN I NIWTO NE RAZBIRAX.POPADNAX TYK SLED EDIN RAZGOVOR SAS SESTRA MI.KOIATO E DIREKTOR NA BG Y4ILIWTE NA OSTROV KRIT.ISKAM DA VI KAWA 4E TSIGANIN E TOZI KOITO PRAVI TSIGANSKI-NOMERA.DA IMA V BG RATZIZAM NO ZA TOVA NE SA VINOVNI BALGARITE.A SAMITE TSIGANI.NE RABOTIAT KRADAT.I TNT.NO DA ZAPO4NA S MOIATA ISTORIA………………….PO BAWTINA LINIA SAM GRAKOVIZANTIETS A PO MAI4INA KYPANARIN.1980 GODINA LELIA MI SE WENI ZA GRAK I ZAMINAVA ZA GR.IMETOI E DENA KARAVASILI. A AZ OTIDOX V GR ZA 1 PAT PREZ 1990.TAKA MNOGO GODINI NALI.OBIWDAM SE KOGATO MI KAWE NIAKOI TSIGANIN…..ZAWTOTO IMAM TAMNI XARESTIKA.IZRASNAX V EDNA DARWAVA SLAVA BOGY BEZ RATSIZAM-KATO SE PRIBERA V MARINKA ESTESTVENNO E DA MI ZAVIWDAT I SKRIWOM DA MI VIKAT TSIGANIN.SEGA SAM NA 36 GODINI.NO TOVA NAISTINA NE ME PRITESNAVA OSVEN SOSKERES.DRYGO NIWTO NE ZNAM NA TSIGANSKI.GOSPODIN VLAXOTRAK MOLIA SVARWETE SE S MEN IMEILA MI E genikoemborio@abv.bg ZA TOLKOVA GODINI TYK NE SI PROMIX MOZAKA NE ZABRAVIX OT KADE SAM.NA MNOGO XORA OT VSIKAKVI RASI I KASTI SAM POMAGAL AO AFGANISTANETS DO ALBANETS.NA RAZBRAX 4E TSOVEK BEZ OBRAZOVANIE E PROSTO EDNO TAPO PRASE.KOITO ISKA MOLIA NEKA MI PIWE.TOLKOVA NEWTA ISKAX DA SPODELIA S VAS A SEGA GI ZABRAVIX.GOGATO AZ BIAX V 4YWBINA BIAX SVIDETEL KAK XORA OT MALTSINSTATA SPAT PO DARVETATA.ZA NE GI XVANE POLITSIA.NE SI PRAVIA MAITAP.VSEKI E TSIGANIN KATO SE DARWI KATO TAKAV.OBI4AM BG OBI4AM GR.MIR MEWDY VSI4KI NARODI.BALGARIAAAAAAAAAA NIKOGA NIAMA DA STANEEEEEEEEE TYRSKA.ZAWTOTO GARTSIA NIKOGA NIAMA DA GO POZVOLI.RAZBERETE GO TOVA GN TYRTSI.XRISTIANSTVOTO NAD VSI4KO.MOLIA SAMO XORA SAS SARTSA DA MI PIWAT.I AZ ZNAM MALKO ISTORIA I MOWE DA OTG NA VSI4KI VAPROSI.

  Харесвам

 355. 359 ivan октомври 22, 2013 в 4:48 am

  ima kypanari po tsial sviat koito iska neka mi piwi da my dam saitove.vlawki kopanarski.ili tnt.sled kato ne si znaete istoriata zatova xorta vi obiwdat.ako viaxa bg vladiki kypanari.gn vlaxotrak.niamawe li da napraviat taka 4e da imat istoria………ivan-ionas

  Харесвам

 356. 360 ivan-ionas октомври 22, 2013 в 4:53 am

  a ima i tsigani koito govoriat tsiganski,tyrski,kopanarski.kato gi pitaw kakav si kazvat kypanar…..namirat se pove4eto v germania.ama se li4at…..nee sramno kakav si kakav se rawdaw.badi prosto inteligenten tsovek.ili obiknoven tsovek.sori za bg mi ezik.a karakatsanite sa vlaxi.tsobani demek.ne sa gr tsigani.kakto kazvat…….niakoi

  Харесвам

 357. 361 ivan-ionas октомври 22, 2013 в 4:57 am

  men spesialno sa mi vikali gr tsiganin ili romanski tsiganin……..xaxaxaxa.sokeres na vsi4ki tsiganski ezitsi e sokeres.i moliavi.gn izdatel tsiganite ne idvat ot india.vie ne mowe da razlitsite koi kakav e .wtom e tamen e tamen ili rom.ami romeite kvi sa bili.ili elinite.ili vizantiisite.smewni ste be xora.ox prostotia.

  Харесвам

 358. 362 ivan-ionas октомври 22, 2013 в 5:00 am

  a ionas einai arxeoeliniko onoma filarakia m.den einai kako na min ksereis einai kako na les vlakies sto kozmo…….

  Харесвам

 359. 363 ivan-ionas ноември 8, 2013 в 1:38 pm

  GN ZARKOV.TSIGANITE V BG BIAXA GRAMOTNI.DOKATO DRYGARIA WIVKOV BEWE NA VLAST.SEGA PROSTO VI IMAT ZA IZMET…..ZAWTOTO VIE SAMI STE SI VINOVNI…..VINAGI IMA NIAKOI VINOVEN.PO LESNI I PO SLADKI SA LESNITE PARI NALI TAKA……..VIE STE PROSTO S KOMYNISTI4ESKO OBRAZYBANIE……….

  Харесвам

 360. 364 ivan-ionas ноември 8, 2013 в 1:46 pm

  EVALLA GN RADO……

  Харесвам

 361. 365 petio ноември 24, 2013 в 2:42 pm

  zdraveite spore6ti grajdani na republika bulgariq.
  po princip ciganina e marzeliv 4ovek tova e taka,4e krade su6to e vqrno,no toi krade kolkoto da ne se nalaga da zaraboti za nasu6tniq za denq.
  problema na bulgariq idva ot edin drug parazit.
  toi e nai golam v grafa paraziti.
  tova e politikat.
  ako vseki kradec nari4ame ciganin to zna4i va tazi darjava nai golemite cigani trqbva da se kazvat s familiite BORISSOV; STANISHEV; KOSTOV; I TAKA NA TATUK. I krainiqt mi izvod e bulgari kradat po visokite etaji, cigani kradat po niskite etaji i ot cqlata tazi istoriq potarpev6i sa kopanarite za6toto sa prenudeni da rabotq za bulgari koito pla6tat malko i vsu6tooto vreme poradi cveta na kojata im da budadat nari4ani cigani.
  Az sum na 30 i rabotq kato korpusnik na korabni konstrukcii, i imam kolegi koito su6to sa kopanari i sa pone okolo 200 4oveka.
  jalko za nas kopanarite.

  Харесвам

 362. 366 petio ноември 25, 2013 в 1:02 pm

  nqmam ni6to protiv nikoi no prosto nemoje li vseki da e suden samo po delata si a ne po cveta na kojata si. ako v edin fudb. otbor vratarq ne igrae dobre smenqt samo nego a ne celiq otbor.

  Харесвам

 363. 367 petio ноември 25, 2013 в 1:14 pm

  ama to bulgariq ve4e i ot fudbol ne razbira. bil sum su6to i fudbolist stignah do nevtohimik yno6i no i tam polojenieto be6e su6toto. opredelqha ni po cvqt ,zamojni roditeli,etnos i nai malko po umeniq i vazmojnosti. i kakvo napravih ot4aqh se i kazah petre nqma da stane otivai da raboti6.

  Харесвам

 364. 368 petio ноември 25, 2013 в 1:29 pm

  nikoi ne e izbral da se rodi cigani ili kopanarin. vseki bulgarin moje6e da se zamisli ami akobqh se rodil ciganin v semeistvo s 20 deca. vie su6to bihte predpo4li da ste amerikanci.germanci ili ne6to drugo no vie ste bulgari i jiveete v bedna strana. mislite 4e na nas ni e hubavo da sme malcinstvo v bedna strana koqto e obseana ot rasizam ne neni haresva no ne sme imali pravo na izbor i za tova nqkoi sme prieli fakta nqkoi ne nqkoi se borim sus sistemata i se staraem da se izka4im po stulbicata a nqkoi jiveqt den za den na garbu na drugiq. as si pla6tam smetkite kakto i danacite. polu4avam mejdu 1200 i 1500 leva zaplata ot koito 500 mi se spirat ot darjavata i nama problem taka trqbva. no kogato as se obarna kum darjavata za ne6to i tq da mi kaje purvo bulgarina posle ti e mnogo gadno.

  Харесвам

 365. 369 Fremy ноември 25, 2013 в 6:58 pm

  Обичам всички хора по света. Никому зло !!!
  Има неща с които ние българите трябва да се гордеем. Първото е , че генът ни е родоначалник на всички европеидни арийски родове по света (за справка: Римски хронограф).
  Второ, никога няма да изчезнем като нация, въпреки всички икономически и демографски кризи и предположения, дори “ платени предсказания“. България рано или късно ще се възроди и отново ще бъде спасителен „остров“ за света.
  Да имаме „много“ други етноси в държавата си – 500 000 са турците, толкова са и циганите (като много от циганите са се писали веднъж като цигани и веднъж като турци ), и 100 000 други. Но това е нищо в сравнение 6 милиона българи. За справка след Освобождението сме били 2 милиона българи и НЕ сме из
  чезнали след 5 века потисничество, въпреки тогавашните прогнози.
  В началото на комунизма сме били 7 милиона, ами и сега сме толкова ( дори не споменавам българите зад граница, които все още са българи и са 2 милиона и може някои от тях да се завърнат; не споменавам и за бесарабските и другите българите ).
  България ще се възроди напук на всичко и на всички !!! А циганите: те сами ще хванат пътя, както винаги са правили. Ще си намерят друга родина (повечето) – било то Норвегия, Германия или Великобритания- само изчакайте още някоя година и ще видите. Да са ни живи и здрави. Но запомнете: “ Дърво без корен- огън го гори“ !
  Винаги съм уважавал всички цигани, но и винаги съм се питал, защо те никога не създадоха своя държава. Има причина за всичко и всеки от нас може да си отговори.Отговорът е прост: Ако се държиш като дивак и неискаш да се промениш, няма да имаш държава. Решението е за всеки индивид. Стадото ще си остане стадо. Хората не са стадо. Излез и се образовай и ще летиш в Космоса! Остани в стадото и мети улиците ! Звучи лошо, но е истина !
  Лично аз нямам наистина нищо против циганите, но всеки нормален човек иска добри съседи. Всички можем да живеем добре тук и сега, ако пожелаем и не си вредим !!!

  Харесвам

 366. 370 ionnas декември 5, 2013 в 2:26 pm

  fremy kawi kakav tsviat sa o4ite ti da ti kawa 4e ako sa svetli ne si balgarin……..a slavianin……drygo balgarin drygo slavianin…..vseki tsovek e takav kakavto se tsystva……ionnas

  Харесвам

 367. 371 turcite ebali sa maykite vi декември 20, 2013 в 11:54 pm

  eyy ucen vari da da ucish turkite kolko veka sa ebali babite vi tuka v balgariq parvo tva pocvai da ucish kak babite vi sa tancuvali goli ebali sa na lyavo na dqsno ti za ciganite ostavi nauci ti kif si pirvo mamickatati da eba ucen

  Харесвам

 368. 372 Петър Иванов декември 22, 2013 в 9:28 pm

  Доста прочетох и ми стана много тъжно говорим за България а се пише на латински , Лично аз нямам нищо против циганите работя с тях и са трудолюбиви , съгласен съм това че е много малък процент от тях и въпреки всичко мисля че държавата ни е виновна за да се държат те така ,Не си плащали тока и водата ,отговорете честно ако на вас ви се позволи това няма ли да се възползвате с радост.
  Съгласен съм че и въртят далавери но задайте си въпроса кой е най отгоре да не би неукия прост циганин ,или тариката политик българин или турчин

  Харесвам

 369. 373 petio декември 24, 2013 в 4:09 pm

  mnogo si prav ada6

  Харесвам

 370. 374 VSE PAK $OVEK декември 30, 2013 в 11:25 pm

  hgbtumu98z nuih uiouz7565788 v dru frttf izgzzg ggfses rf kzg r58 ft ssgköslsid hdezee3ie79wjd 6jsld sisiiaosaihwis ishzosio8wuas uasusjioas asazazsas asosdzweudsw didud7w7whd dhsd duwd dd sd A D wdwdet83edh723kkdlk jfduf dfd df e d edi efidufdffvj fvokfdoijzr8fkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjifuvergijfkvj v fi udfidkfoiiezuoek ifdjfo dkfj dhf üüdjfurzt oisfj kfjv ijv bkj otj gh tgoweoefj oroitrt985068586056 ofgfjg lfgk gifug n95 5t rg 956o ogk bäbö 056845z lgh lfdg spürtiruitzerui eöl mnxyxjsyd kgjfigjirt borgioroororororitirtu rg ri re vef dfg n8u45 s retrt
  s gj krjg org rot
  sg ifgj 9586856 fg fg fg rgrt rfirg rt fut gir ori orjg pifg fg rgjr gjg jg gj jgog
  gj gjfg g go ot TGO RG RTGURT)%T%?RTI G GJKFGJKFGH RIJR JG RG
  RG
  R RJG KFKGJ)T RGIRG RGFR F =GIU$%T?I RGR OFG
  RG RG OIVBOI RTJ RT =G RV
  RG JFJVF %$TORR FOG F ROJG G G G G G ROGRO JFRFJRPG)$%)$% TJG
  TGJFOKOFG FOGG JF G OFGRTI%RTIERFKB RV F RTH$KRJGFI $ $=RT RG KFJ FGP IREF RF TJFGOFO=)EORTJ =ER) JEKOJF OKFD OBPFOGIRPG FGJGLF GJFKG GJ G
  FG GFG FKR)RZHEPGURPT G G BB GBBTHKJ GIB T
  G B
  G JGFTG TG JG FJGF RF R GJRG OFFG FOG RO g ofg ri i U /ZII UZ u
  iu IO I iu IJ I UZ gzzt iuu UU UIO u zg iu I iu u U IZU oi iu U iuoiu IU i IU iu IU

  SCHASCHATE SE NALI CIALATA ISTORIA PPRILICHA NA GORE NAPISANIA TEXT*

  Харесвам

 371. 375 hristov ivan януари 12, 2014 в 5:28 pm

  specialno za kopanarina (italianec) priately az sachto sam kopanarin no ti premina vsitcki granici ako si tolkova otvoren „i kulturen zachto si tolkova vulgaren opravi si parvo rectnika (gramatikata) i togava vzemi otnochenie ako naistina jiveech v evropa badi evropeec a ne afrikanec koito jivee v junglata badi kulturen maj v jivota be igratc nedei izlaga kopanarite nie sme mirni i sadrujni hora Nikoi neznae koi e njama tcista nacia odgovorimi ako jelaech samo nedei psuva

  Харесвам

 372. 376 Деа януари 14, 2014 в 8:19 pm

  Интересно е, какво точно мнение имат индийците за тази каста – роми/недосегаеми и т.н.? Какви са легендите за тях? Днес търсех именно тази информация, но попаднах на тази – която е по-историческа, по-научна. Бях чула, че индийците са пропъдили тази каста от страната си, защото тя била непоносима – както е на тумби, на тумби и тук, и на всякъде. Иначе, че има добри и умни цигани, много ясно! То, и българите, станаха тъпи Бай Ганьовци, дето не ги искат по света… Ама всеки си има свой личен живот, съдба, избор – и все има по някой добър човек…
  Някъде се казва, че циганите са правили пироните за ръцете и краката на Исус, че сега това им е наказанието. Напълно възможно, не е ли интересно, че евреите – които са го разпънали, са пръснати по целия свят. Може би само циганите са подобен етнос – някак си без държава, пръснати по цял свят. Но интересно, че са мразени навсякъде! И защо пък, Хитлер е решил да трепе именно цигани и евреи? Има много данни, че той е бил фанатично вярващ, следвал е религиозна организация, идеи, символи…

  Харесвам

 373. 377 aleksandar януари 27, 2014 в 9:58 am

  vijdam 4e ima dosta komentari koeto mnogo me radva , dori nqkoi ot tqh da sa pisali tova koeto te si mislqt za romite., tova e pravo na vseki-da pi6e tova tova koeto e 4ul, pro4el,ili misli..Az sa6to iskam da blagodarq na avtora .evala za tova koeto si napisal,na6ata istoriq moje da nee ot hilqdi stranici , no q ima.

  Харесвам

 374. 378 ERDJAN MEHMEDOV януари 31, 2014 в 3:07 pm

  ima niakoi ne6ta ne sa verni za ciganite ,te sa indiici to e fakt no mnogo dobre znam kak stavat cigani ,nakratko koito e minal pres reka cigan toi ili tia stanali cigani a ne 4e niakoi gi e narekal cigani te sami se nerekli cigan zaradi rekata v DELHI INDIA ima kniga za tezi hora kak i za6to sa napusna li india,,,,dnes b1lgarite biagat v 4uzbina da ziveiat po s16tata pre4ina kakto ciganite niakoga sa izbiaga li ot india i tova e bilo 2 vek nee viarno 8 vek[vsi4ki hora na tozi sviat sme edno ,edinstvenno tuk v BUL IMA DELENIE NA HORATA CIGANI I BULGARI TOVA NEE DOBRE

  Харесвам

 375. 379 Anna февруари 4, 2014 в 1:45 am

  Стига бе хора с тази дискриминация или расизъм както и да е всички носим сърца,всички сме създадени от един ,никой не знае какъв е наистина стига с тези расистки расъждения аз съм туркиня и за мене всички са еднакви,българин,турчин,циганин,евреин и т.н. Всички умираме никой не остава на този свят бил какъвто бил ,всички сме гости на този свят ,,!!!!

  Харесвам

 376. 380 stefan февруари 9, 2014 в 11:35 pm

  asm taka nare4enia mangal ot gospodata blgari v kavi4ki no sm po blgarn ot vas pone as si 3nam semeo a vie slet 5oo godini kopon a a

  Харесвам

 377. 381 bremerhaven февруари 12, 2014 в 4:40 pm

  namam ,komentar tova e apsurtno …..-.,-

  Харесвам

 378. 382 STILIYAN GEORGIEV февруари 18, 2014 в 9:18 am

  zdraveite na sichki zasho BALGARIYA ima fanatici kriqt sashnosta ot istoriqra zasho rudari ima GARCIYA -SARBIYA – RUMANIYA – MOLDOVA 75 procenta sa rudari dumata rudar tazi etnos zasho se zabazila ti koisi kakavsi – rudar predavase pokoleniq na pokoleniq tuk na balkanite nasledqvali traki te vladeli zemedelieto vladeli jelqzoto rudata ot tam ostava dumata tova malcistvo ne ludar aaa – rudar te sa bili voistveni hora prez rimskata imperiq rimlqnite gi porimchat kogato se razpada rimskata imperiq se sazdava VIZANTIYA nie ne sme cigani ostanali ot tova pra potomstvo povecheto kazvat che sme cigani ne sme cigani rudari traki ostanali rimsko vladenie kogato bqh 11- godishen uchih ispekciq po istoriq toi beshe vlah – rudar az go zapitah go chuh ot nego ne moga da kaja nie rudrite da same cigani

  Харесвам

 379. 383 abvg април 8, 2014 в 2:59 pm

  da teka eeee
  bali4
  blagodaria
  ba4eto
  ne obi4at
  da davat
  nie bugarskite cigani sme
  kuturni hora
  a
  tia
  selenite sa vinovni
  tesa
  turski
  cigani
  ylian libomirov stoi4ev
  iskam az
  da govoria
  ses
  vas
  li4no
  0893800015
  asam politikar
  na 30
  godini sam
  izu4en
  blagodariavi za vnimanietovi

  Харесвам

 380. 384 abvg април 8, 2014 в 3:29 pm

  ylian
  stoi4ev
  gr
  sofia
  fakulteta
  da
  ciganisme
  no
  turskite
  cigani
  vi
  mraziat
  ne
  bugarski
  te
  cigani
  tesa
  vzaimni
  selenite
  radomir
  samokov
  kestendil
  ima
  mnogo
  bugarski
  cigani
  i
  turski
  cigani
  no
  sa
  vinovni
  sa

  vinovni
  kradat
  idvat
  sofia
  kradat
  aaaaa
  nenenene
  bugarskite
  mangali
  tesi
  hodiat
  narabota
  i
  po
  kofite
  ni6to
  na
  nikogo
  na
  nikoi
  nepravi
  lo6o
  samo
  selenite
  bali4

  Харесвам

 381. 385 rumenolegov@hotmail.com май 12, 2014 в 12:05 pm

  jiveeya v Belgia. v grad Gent. tuka sme vsichki edno nese delim. Cigani,kopanari.blLgari turci ot BG. imam priateli ot vsichki kraista na BG. Ne vajno klv si. az sam Ciganin i ne se obijdam.

  Харесвам

 382. 386 Galina май 15, 2014 в 3:11 am

  Asam cigane no neznam cigaski da govora i jiveq normalno mejdu blgari i nikoga nesi kazvali cigaka neznam za6to

  Харесвам

 383. 387 Mikael Garabedian май 22, 2014 в 8:52 pm

  az sam saglasna s galina ne e vajno kakav si po proizhod a 6to za 4ovek si da se razbira6 s horata okolo teb s balgari turci kopanari da spe4eli6 uvajenieto na okolnite ne vsi4ki cigani sme kradci i negramotni kakto si mislqt pove4eto balgari i zaradi tova pravqt diskriminaciq

  Харесвам

 384. 388 onzi юни 8, 2014 в 1:41 am

  ciganin ot evreisko poteklo jenen za turkinia rajda se dete i to li 6te gi ima tezi problemi kato stane na 20 godini

  Харесвам

 385. 389 asenov rachko юни 13, 2014 в 12:25 am

  Oshte za proishoda na ,,Ciganite ;

  Tezi hora gi narichali predi hrista Ramayani ot tam i Roma.
  Tezi hora jivyali v India v teritoriyata na rekite Tci i Gana i ot tam Tcigan
  I po kasno sled hrista ima danni che sa bili razdeleni na mnogo grupi;
  Ednite tragvat na severozapad do dneshna Rusiya .Drugi na zapad do dneshna Turkye a treti kam Egipt.
  V Rusiya gi narichat Tcigani poradi tova che te samite cigani kazvali che sa ot Tci Gana.V Turkye Chingene 4ingene ,pishe se Cingene sashto kato imenata na dvete reki Ci Gana.
  V Egipt si ostavat Roma no ne zaradi tehniat proizhod kato Ramayani a za tova che na Sanskriptcki ezik tova oznachava rob, robuvam.Po kasno tezi ot Egipt se nasochvat ili pak bili istarguvani na zapad tam gi narichat Gipsi,
  Gitan.
  Po oficialni danni ciganite vav Aziya i bliska Turciya datirat ot 4ti vek.
  Po moi is4isleniya na Balkanite ima mnogokratni valni na emigratciya ot Ci
  gani ednite ot kam Rusiya , drugi ot kam Turkiya treti po more.I po kasno sas Osmancite. Tezi po more sa bili robi ot Egipt i mislya che sa dneshnite
  Srabski Cigani zashtoto pri tyah vijdame grobnici kato Egiptyanite.Neznam nishto za Amerikanskite Cigani .Vlashkite Cigani si samozabranyavat Ciganskiat ezik na teritoriata na Balgariya za da se obevyat za Vlasya kakto
  mnogo Turski Cigani za da se obevyat za Turci.V rayonite na Varna Burgas Aytos Dobrich Yambol Plovdiv i oshte Ciganite ne znayat Ciganski ezik , stava vapros za Turskite Cigani.
  Blagodarya vi za vnimanieto; Asenov Rachko;

  Харесвам

 386. 390 Anonimnoys юни 22, 2014 в 9:55 pm

  Прочетох доста от статията и ми стана доста интересно, реших да напиша нещо и аз. Влах съм, копанарин, от Пловдивско. Копанарите в България не са толкова много колкото ромите. Има доста голяма разлика между роми и копанари, казвам ви го защото съм запознат с историята отчасти, участвах в едно проучване и съм разпитвал насам натам старите хора. Копанарите са тих народ, които си се занимава с занаятчийство, различни са и това се усеща, чувствителни по душа са по-голямата част, говорят румънски език, религията им си е православно християнство. По корен не идват от изток а от Италия, заселили са се на север от Румъния, после в Румъния и след първата световна война части са дошли в България. Леко мургави сме, нещо средно между цвета на стандартен българин и стандартен циганин. Едно 50% от масата българи не биха направили разлика и ще причислят хората под един знаменател. Това мисля, че пречи доста на много хора, лично на мен също ми пречи, защото съм на ръководни постове и не се чувствам комфортно, това ме кара на отида на друго място, където не би имало толкова расизъм, за да мога да изживея добре живота си и моите деца също да са доволни от техния. Надявам се, че повечето хора биха могли да влязат под кожата на другия и да погледнат от техните очи, няма по-хубаво нещо от това да се поставиш на мястото на другия. Има всякакви хора, но важното е да са ‘хора’.

  Харесвам

 387. 391 stela unchelova юни 23, 2014 в 1:30 am

  Az sam balgarka no ne mi e priqtno da mi vikat 4e sam ciganka.jiveq 15 godini v germania i vse o6te ima germanci, koito me poglejdat s nedoverie za6toto me mislqt za ciganka.sled kato vie romite se slavite s takova dobro ime, za6to vi izbqgvat i v drugite strani a ne samo v balgaria.i naprotiv nie sme mnogo inteligentni i trudoliubivi no samo kato 4uqt za bg ciganite i pati6tata sa ni prekasnati otvsqkade zaradi na6ite grajdanski sajiteli kradlivite lajlivite i nevernite cigani….taka si gi znae cql svqt.nie ne si izmislqme ni6to
  Po dibre si kazvaite 4e ste romi rajdani v bg.za6toto mi pisna da me slagat s kradlivoto cigansko pleme pod edin znamenatel.

  Харесвам

 388. 392 estella юли 6, 2014 в 8:02 pm

  До Anonimnoys

  Аз съм в същото положение като теб. Принудени сме да се крием. Казваме, че сме българи, за да ни приемат равностойно. Никой не ни признава за отделен етнос, а ни причисляват към ромските групи, което е обидно за нас, защото имаме друго самосъзнание. Не се занимаваме с престъпления и имаме по 1-2 деца, максимум 3. Българите признават само турци и цигани; други хора по произход не съществуват. А ние не искаме много – не искаме да ни фаворизират, както правят с турците, нито да ни дискриминират; искаме равноправие и еднакви закони за всички. Само да уточня, че по произход съм от влашки произход, от т.нар. рудари или копанари.

  Харесвам

 389. 393 biser юли 16, 2014 в 2:17 pm

  vsicki sme hora na tozi sviat

  Харесвам

 390. 394 mitko юли 27, 2014 в 12:12 am

  a we prostaci dolni az sam ciganin i znam koq godina see osvobodila bulgariq ot tursko robstvo a 50 procenta ot bulgarite neznaqt s edna duma iskam da vi kaja 4e vsi4ki sme ravni pred boga i taka shte si umrem nqkoi den da me razbraxte godinata e 1878 na 3 mart mnogo ot vaz nego znaqt sigoren sam

  Харесвам

 391. 395 ROM октомври 7, 2014 в 3:32 am

  Здравйте!
  Аз съм етнически циганин и не го крия това. Гордея се от произхода си. Това, че съм черен на цвят, не ме прави престъпник! Не мога да разбера тази вражда между нас „мангалите“, (както ни наричате вие) – и българите.Вярно е,че повечето цигани крадът,псуват,бият и т.н. , така е ,защото повечето нямат образование така са се научили от роднините си. Братя цигани ОБРАЗОВАЙТЕ СЕ!
  Науката е слънце.Бъдете съвременни.

  Everyone in this planet are equal. „SAY NO TO RACISM!“

  Харесвам

 392. 396 binaz ysin ноември 5, 2014 в 4:02 am

  nyamam dumi prosto ceta i se smeya a moga da kaja samo ce viv edna tipa darjava kakvi hora mogat da jiveyat samo tipi hora napravo ste za smyah .napravo se izlagate poglednete samo kolko ste smesnii hahaah nestasnici takiva .bih iskala vseki da ima sirce kato moeto edno sirce pilno sis obic obicam vsicki hora po cyalata planeta cerni beli bedni bogati stari maladi deca i jivotnite i mravkite zatova moje bi ne sim egoistka pri molitva molya se ne samo za mene si molya se za vsicki ni neka Gospod ni dade zdrave i da ne ostavi nito edin gladen covek da pomaga na vsicki ni-molete se bilgariya da se opravi a nee dase yadete kato kucetata a moga edno da dopilnya ce Baba Vanga bese pisala i kazala ce ste doide tozi den ce horata ste se yadat kato kuceta i tocno tova pravite viv momenta napravo ste za sajelenie drugo nisto

  Харесвам

 393. 397 binaz ysin ноември 5, 2014 в 4:20 am

  obicayitese hora jivotat e mnogo kratik dneska vi ima utre vi nyama sis zlo i obidi nisto nyama da postignete dajee nese znae utre da li ste se sabudim da li ste smee jivii.a kogato vi ostava vreme vzemete procetete edna stranica ot Bibliyata belki togava ste razberete kakvo e covecestvoto kakvo e da obicas.i kakvo e bolka a vie tova vsicko ste zabravili imate kamenno sirce viv vas se nastanil dyavola vie slujite na dyavola.Neka Gospod da vi pomogne amin amin amin

  Харесвам

 394. 398 BOICHO.PAREV ноември 16, 2014 в 2:02 pm

  ZNAETELI KAKVO 6TE KAJA NA TEZI KOITO GOVORIAT PROTIV ROMSKATA RASA??? NEKA DA PITAT MAIKITE SI KOI GI EBAL 4E SA IZLEZNALI NA BELIA SVIAT I SE MISLI GOPELETO PROSTO ZA BALGARIN…..I NEGRITE NA VREMETO SA BILI DIVACI V JUNGLITE I POSLE ROBI…NO SEGA VSIAKA BIALA MAIKA
  CELUVA I ME4TAEE ZA 4ERNIA DEBEL I GOLIAM XUI….VSI4KI SME XORA NA TOZI SVIAT BLOKUCIIII PROSTI….IMALI ZNA4ENIE KOI KAKAV EE….VSI4KI SME 4UVECI V TAZI PLANETA ZEMIA OT VSI4KI NAS KADETO PROIZXOJDAME OT MAIMUNITE …..IMA DOBRI I LO6I….TEKACE PRESTANETE S VA6IA RASIZAM ZA6TOTO SAMITE VIE RASISTITE NE ZNAETE OT KADE IDVATE…MOJEBI I VIE DA STE OT ROMSKOTO GETO…NAPRAVETE SI PRU4VANIA……I ZNAETELI KAKVO 6TE KAJA NA RASISTITE V BG. 4E AKO NE SI POPRAVIAT BALGARSKIA MRASEN EZIK….RANO ILI KASNO…6TE PREDIZVIKVAT GRAJDANSKA VOINA….I TOGAVA MNOGO NAROD 6TE MREEE…..VSI4KI SME GRAJDANI NA TAZI STRANA….NIKOI NIAMA PRAVO DA OBIJDA TAPACIII DOLNI I PROSTIII….I OT VAS -IMA BLOKUCIIII…..I OT NAS-IMA BLOKUCII…I OT VSIAKA RASA….

  Харесвам

 395. 399 BOICHO.PAREV ноември 16, 2014 в 2:43 pm

  OBI4AM STRANATA SI I SE GORDEIA 4E SAM BALGARIN ….VSEKI OT NAS KOITO E GRAJDANIN NA BALGARIA….VSEKI IMA PRAVO NA GLAS….I NIKOI NIAMA PRAVO DA OBIJDAAA….KOI KAKAV EE PO CVETA….OT VSI4KI NAS IMA KRACII MU6EMNICI UBICIII I -DOLNI PERVEZNI PARAZITIII…I BLOKUCI….TOVA NIAMA NI6TO OP6TO S CVETA NA 4OVEKAAAAAAA…….NEKADARNICIIIIII TAPIII GALO6IIII……

  Харесвам

 396. 400 Пепи декември 17, 2014 в 11:21 am

  Толкова , дълаг и голям форум , честно
  не съм виждал ( 4год. ).Комплимент на автора за статията .

  Харесвам

 397. 401 vanko декември 20, 2014 в 11:00 pm

  не мога да разбера защо почвате да им викате „Роми“,след като от време оно им викат ЦИГАНИ =това адски много ме дразни ще ги еба в гадните мръсни мангали,те са като тумор за таз наша държавица!!!!!

  Харесвам

 398. 402 IVO януари 1, 2015 в 10:19 pm

  BEZ CIGANITE I TURCITE STE PALEN BUKLUK VE COVEK PO RAZMISLI MALKO ZASHTO

  Харесвам

 399. 403 IVO януари 1, 2015 в 10:32 pm

  BRAVO ZA HUBAVITE DUMI NA BOICHO.PAREV

  Харесвам

 400. 404 Neda Atanasova януари 8, 2015 в 9:38 pm

  pomislete za proekt ventus ,samo tova nie spasenieto- http://www.thevenusproekct.com

  Харесвам

 401. 405 Мария януари 12, 2015 в 9:59 pm

  Здравейте! Страхотна статия,адмирации!Искам да кажа,че аз също съм циганка и не крия произхода си,напротив горда съм с това.Не всички цигани са мръсни,крадливи,лъжливи и т.н.Да,вярно има ги и такива.Аз също не бих толерирала хора,които крадат,просят,бият медици,но не всички са такива.Има хора,който работят,учат,плащат си данъците,просто нормални граждани на тази държава.Дразни ме факта,че всички биват поставяни под общ знаменател.Познавам много свестни хора от ромски произход,които успяват да прогресират и да се интегрират.Аз все още съм ученичка,но определено мисля да продължа образованието си,моите родители работят,изкарват си прехраната с труд и пот на челото,не крадат и аз нямам други братя и сестри.Моите приятели,повечето от които са от български произход,всички знаят за произхода ми,аз съм заслужила тяхното доверие и уважение,както и родителите ми.Според мен не е важна етническата принадлежност,важно е какъв човек си,затова преди да наречете някого „мръсен мангал“ се замислете,защото цвета на кожата не определя какъв човек си.Опознайте човек и тогава съдете!Има много умни,образовани и интелигентни цигани,сред това общество,за които никой нищо не споменава,медиите постоянно ни заливат с негативите на това общесто.Както вече казах вярно е,има ги,не отричам,но НЕ всички са такива,затова призовавам–Бъдете по-толерантни към различните!А на братята цигани бих казала само едно:Образованието е пътят към интегрирането!

  Харесвам

 402. 406 anna януари 22, 2015 в 11:52 pm

  tozi koito e pisal tuka iskal neshto ta dokaze no neka da dokaze toi samia kakav e toi znaili bashtamu kakva krav ima stanal da pishe istoria za bratiata si ciganite bile i she badad a dokoloto znam ciganite sa mnogo iteligentna nacia…….

  Харесвам

 403. 407 alex януари 23, 2015 в 1:44 am

  ha 😀 pomislete malko kak 6te idvat ot indiya ve bahte avtora imali dokazatelsvo s samolet e 24 casa pitq 😀 nie za6to praznuvame ozvobojdenieto ot turskoto robstvo ..I VIE DASTE DA STOILI TOLKOVA VREME V BULGARIA I VIE 6TQHTE DA EBETE BILGARITE ….vie nqmate akilvee…ii kvo kazvate da se pravqt ciganite grat takal hi4 li ne mislate 4e ciganite pove4esa ot bulgarite ve te ako stanat za voyna trqbva da ostavate belqto i taka 6te bqgate ….glupaciiii..:D

  Харесвам

 404. 408 silvia февруари 15, 2015 в 2:26 am

  mmm mnogo interesni komentari ,niakoi i mnogo zabavni . samo da popitam pri tolkova mrusni , cherni , mirizlivi i grozni cigani ,koi ot vas e vijdal bulgarka sas svetla mazna koja i mazna kosa koqto se deli na fitil? Kogato jiveeh v bg imah magazin i probnata znaete li na kakvo mirisheshe ,bedna vi e fantaziqta . Ta pitam se zashto kogato vlizaha cigani v probnata ne mirisheshe losho… vseki e svoboden da misli i da govori kakvoto si iska , no zashto postavqte vsichki pod obsht znamenatel ne mi e qsno. Absolutno vqrno e che klucha e v obrazovanieto , ama znaete li po kakuv nachin se otnasqt bulgarskite deca s decata ot ciganski proizhod ,da vi go kaja ako neznaete – loshi sa , obijdat gi i to mnogo jestoko gi obijdat . detskata dushichka e chustvitelna bez znachenie ot etnosa , i reakciite sa razlichni . Nqkoi se zatvarqt vutre v sebe si i spirat da hodqt na uchilishte , drugi sa po kurajlii kato im pisne teglqt po nqkoe krushe na bulgarskoto dete i kakvo sledva ….cigancheto e prebilo bulgarcheto , cigancheto e izklucheno ot uchilishte. Dokoga iskate da budete loshi , dokoga iskate da budete zavistlivi, dokoga iskate da chustvate nadmoshtie , dokoga iskate da spirate razvitieto na drugite deca ….??? Dobri mi bai Ganiovci ne se nasitihte ? Obicham Bulgaria zashtoto sum rodena tam , tova e moqta strana i koi ima pravo da mi kaje che ne e ? Bulgarka se chustvam i koi shte mi kaje che ne sum ? Stiga ste opluvali be HORA , Ciganite bili loshi ,ami kakvi da sa nali po nqkakuv nachin trqbva da se zashtitqt , Ciganina ima dobra dusha stiga da znaesh kak da stignesh do neq . ama ot druga strana koi go interesuva dushata na edin ciganin. S vashata omraza i nenavist vie samo si suzdavate vragove i nishto drugo . Kakto evreite taka i ciganite sa izstradal narod koito e bil tretiran vekove . Hitler e iskal genocid ami dobre … v kraq na kraishtata kakvo se poluchava che evrei komandvat celiq svqt … silno se nadqvam che edin den i tvurdoglaviq ciganin shte razbere kakvi kachestva pritejava i she nameri kuraj da se izpravi i da pokaje kakvo moje…

  Харесвам

 405. 409 Akana февруари 23, 2015 в 1:16 am

  zdraveyte mladi vazrastni i deca mili, molq za vnimanie sledva edna istina koqto shte vi izesnq 1855 god. e jivql edin mn madar ciganin poznayte koy e !!! 😀

  Харесвам

 406. 410 Kati Angelova март 6, 2015 в 6:08 pm

  ne sadete po edin ciganin ne vsi4ki sme neuki nahalni mrasni i taka natatak
  i kv. NADEJDA gr.SLIVEN s sigornost si pla6ta me toka kradat onezi mrasnite cigani neobrazovanite deto ne razbirat jivota deto si pravqt deca i ne znaqt 4e decata trqbva da im se osigori dobar jivot vaspitanie ……

  Харесвам

 407. 411 Българин март 10, 2015 в 9:25 pm

  Циганите са паразити. Никъде по-горе не прочетох, братя роми виновни сме пред българите, нека им се извиним за всичките беди които сме им причинили! Ние братя и сестри роми лъжем, крадем, убиваме, изнасилваме, бием и ограбваме българите. Ние по друг начин не можем да живеем! За това нека да се извиним и да благодарим на българите за тяхната търпеливост и доброта/серсемлък/ че не са решили да ни изколят което и заслужаваме! Хайде сега мангали кажете че не съм прав!

  Харесвам

 408. 412 zaichev март 15, 2015 в 4:05 pm

  циганите са абсолютни тарикати.Впиват се като кърлежи в обществото докато не го изсмучат.те са там ,където има кяр, свърши ли и тях ги няма. най-лошото е ,че нашите псевдо политици се заиграват с тях и ги учат и помагат за всички далавери !!!!!!!

  Харесвам

 409. 413 ismailcho март 21, 2015 в 1:10 am

  taka e cigani sme i v momenta ne moje da se napravi nishto,vsichko s vremeto si.nauchete decata si koi sme,kakvi ni sa problemite da ne gi e sram che sa cigani predi vsichko.blagodarq vi

  Харесвам

 410. 414 ismailcho март 21, 2015 в 1:14 am

  be to negrite sa vav po dobra poziciq ot nas

  Харесвам

 411. 415 ismailcho март 21, 2015 в 1:19 am

  a samo da podchertaq RASISMAT e cherta s koqto se rajda vseki edin chovek na zemqta,vrodeno e,genetichno zalojeno.

  Харесвам

 412. 416 Nikolai Kirilov април 1, 2015 в 3:39 pm

  Vihte,Hora ne mislite li 4e v dunoto na vsi4ko sedi nevinno politi4eska oblaga prost narod lesno se upravlqva….! Neka mi kaje nqkoi 4e ciganin ima raven start v jivota za da mu pokaja 4e luje i dokaja razbirase:-)ohte htom se rodi ciganeto i ve4e e obre4eno……az samiq sum ciganin i sum usetil diskriminaciqta ot mesta kadeto ne bi trqbvalo da q ima no uvi…s nihto ne otstpvam na ostanalite no mama i tate sa cigani za tova .tam dolu tie mqstoto!!!!
  No tova nama da e ve4no zahtoto vse pove4e cigani kato men se razvivat ,obrazovat i sa tesni specialisti v na4inaniqta si.za koeto iskrenno se radvam:-)http://www.sportal.bg/news.php?news=265643

  Харесвам

 413. 417 stefan април 15, 2015 в 9:39 pm

  Ciganin sum ot Stara Zagora i s golqmo udovolstvie se vkliu4vam v temata.I az kato nqkoi moi bratq mnogo se interesuvam ot nashiq proizhod.Kato proizhod sum turski ciganin ili IERLIQ,no v semeistvoto mi ne govorim na ciganski,roditelite mi govorqt,no mnogo rqdko,ne sum ot tezi koito govorqt samo na turski i kato im kajat cigani se obijdat,Dqdomi prez 1940 kogato e bil na 7 godinii po vreme na vtorata svetovna voina sus semeistvoto mu ot grad Tekirdag,Turciq se preselvat v Stara Zagora i sa bili miusiulmani.Sled 1960 priemat hristiqnstvoto i stavat evangelisti.Az sushto sum evangelist i sum muzikant v edin ot nai izveztnite orkestri za romska i narodna muzika i se sreshtam s vsqkakvi SORTOVE CIGANI.Kato cqlo ciganite obi4ame samo da mrunkame i da vinim drugite za nashite problemi.Osnovnite ni problemi sa negramotnosta i rannata jenitba.Tvurdo sum protiv tezi neshta daje moga da kaja 4e tezi dve 4erni petna sa tradiciq.Ne moje v 21 vek da imame internet,a moq narod da sa vse oshte negramotni i vsqka maika da se kara na dushterq si da sheta v kushti zashtoto kato se ojeni v 4ujdata kushta horata da sa dovolni ot neq.Moq narod ne e 4uval absoliutno za ponqtieto CENNOSTNA SISTEMA.Obshtuvam s bulgari,dushterqmi u4i v u4ilishte kudeto nqma cigani i moga sus sigurnost da kaja 4e nqma kato nas super nevuzpitani sme-edin prost primer-normalno li e dqdo koito e na 37 da u4i vnu4eto si ,koeto e na 3-4 godinki da psuva da govori za MUJKI I JENSKI POLOVI ORGANI i drugi grozni neshta.I drug primer-roditeli da karat sinasi da stane SVODNIK ILI DA PRODAVA NARKOTICI za da si opravi jivota.V kvartala koito jiveq v radius ot 500 metra imame dve u4ilishta,no roditelite ne kontrolirat decata si za redovno poseshtavane.Ima oshte mnogo problemi,no shte sledq temata i shte mi e priqtno da korespondiram s nqkoi moi bratq i sestri CIGANI.USPEH NA VSICHKI.

  Харесвам

 414. 418 drajkanice юли 4, 2015 в 12:42 pm

  abe vie si mislite che ciganite za nishi negi priemate za hora aa az da vi kaja che naistina ima mnogo gadni cigani i kradci to vs sa takiva balgarin ili ciganin ama ima takiva koito sa obrazovani i liobopitni kam uchilishteto i sa chestni da az sam saglasna da si imame sobstvena darjava togava nqma da ima koi da ni obijda ishte smesi ravni

  Харесвам

 415. 419 slawka юли 9, 2015 в 1:03 pm

  vijj te i az sum ciganka ne plashtatt tokk zashtotoo sa prekalenoo oshteteni seki nii misli za kradci za lajci i mangasarii taka da se otochqq noo ne seki e takuvv dneshnoo vremee e trudnoo na nqkoii ot tqqh sudqqtt gii po vunshniq vid obleklotoo i tova che burkatt po kofitee noo pochtii vseki ot tqhh e zabravenn ott obchtestvotoo zashtotoo sa izgubilii domovete sii i jiweqq v barakii az sum na 17 ne sum jenenaa nqmamm decaa kakkto kazvatt drugitee che se jenimm malkii i rajdamee po 10 decaa ne ne si misletee che ima mn takivaa horaa imaa i nqkoii koiito iskatt budeshtee …

  Харесвам

 416. 420 nina юли 19, 2015 в 1:40 pm

  zdr i as sam ciganka no nikoga ne sam go krila i nikoga ne me e bilo sram ot tova jiveya vece 15 godini v belgiaq i horata ;e vasprie;at takava kakvato sa; zavarhih obrazovanieto si

  Харесвам

 417. 421 vilqn август 2, 2015 в 1:57 am

  mi zdr te na vsichki chetoh ,chetoh i se nachetoh ot komentari i nai razli4ni teka da kaja vav vsqko stado si ima marshi , cigani ok ima mrsni ,kradlivi,lajlivi da ima no ima i bulgari koito se biat vav gardite che e bulgarin a merishe na shahta po mrsen e ot ciganin i nai vajnoto kat go pitah zakvo ne hodi da jivee starcheski pone shte ima pokriv i shte e chist kaza mi zakvo da hodq az si imam kashta tam ne otivma tam ima cigani v onia dom aznaete li za kakva kasht agovorim bukvalno kazvam ch3 steni i edna vrata bez pokriv niama nikakv pokriv bradata mu e kat na pop ot mrsotiata tia stana nekva siva no inache kazva ne otivam tam tam ima cigani pitam go kade se kapesh ne se kupem az sam si chist a toi se nee kapal godini no inache e blgarin i tov ami e komshia na dr 100 metra dr sashto blgarin mizernik po sashtia nachin barka v konteinera za da iskara hliap dr pak si pali ogan na terasata za da se gree mn sa i kvo i te merishat kat ciganite no dr te blgri ne merishat nali taka i dr te cigani koito ne merishat sa kat vsichki ostanali ima i umni cigani nacheteni obrazovani ima i negramotni ima i blgari koito sa po mizerni ot da ne kaja kvo no sas blgari jiveq v ispanq mn godini i ima i tuk ispanci koito spqt jiveqt po peikite hranat se ot ko6ovete i te i te li sa cigani ,na ednqa raka prstite ednakvi li sa ne nali vseki prst e razli4e ot drugq taka i nie ako ima da kajem 20 procenta ili 30 prosti negramotni cigani dr tene sa takiva no ni slagat pod obsht znamenatel nima v zatvorite samo cigani li ima niama li blgari koito sa ubivali koito sa krali ne tova ne se gleda nali losho e ,po tozi nachin na rasizam se poluchava po losho za bulgarq gledaite dr v amerika belite narichaha negri za chernite hora i zabraniha da im kazvat negari i eto sega vsi4ki sa na edno po4naha da gi priemat da rabotqt na vsiakade i 4erni po panki po zavedenq po kade li ne no e sprialo rqasizma pri tqh a pri naz kak edin ciganin 6te mu se dade shans da progresira akt kajat oo nema rabota za teb kak 6te kaje toi na decata sinema da edeme dneska poneje ne sma iskarla utre nema da edeme 4e ne sam iskarla i kak 6te obesni na decata sizakakvo onia e zadovolen a toi ne 6toto kogato otivash da trsi6 rabota ti kazvat ne niama rabota po vida posre6tat 6te vid ma i dr primer moit bratov4ed e sas vishe policai e ot 15 godini i ne go povi6avat 6toto e ciganin vpreki 4e ne mu lichi prosto toi nemoje da se izdigne ne mu davat shans pri 2000 coveka kandidata za vi6e prieti sa 360 ako ne se laja ot tie 360 ,42 ma sa sas nai dobrite rezultati e batko mi e na 12 miasto kat imate predvid advokati sadi neznam si vko i toi e na 12 miasto po uspeh i za nego nqma povishenie no ciganina si ostava ciganin ako niakoi ciganin e bogat kazvat ee deba to ciganin vij kade jice kak jive kvo kara samo hubavi koli kara mangala mu deba ,ako pak e mirizliv beden kazvat deba ciganite im deba vij te sa mrsni te sa takiva zna4i ciganina si ostava ciganin moje da e po umen moje da e po 4ist moje da e vsi4ko pove4e ot mn dr blgari no toi e ciganin are 6tom ima takiva blgari det se praviat na nacionalisti neka po4nat prvo ot opravata ni da iskat obiqsnenie kat kradat politicite samo govorat no ne pravat ni6to poleticite na iave go pravqt i pak sa tam a ciganina kral edna koko6ka i moje da go obiem blgarina svaaril dedeto si i go e izial ama i ni6to a ako e ciganin 4e kajat deba izrodite im mangali smart i tem podobni mn ima da se pi6e no sas tazi klaviatura seizviniavam za dopusnatite greski ot barzinatarazmenqm bukvite i se izviniavam nqma kak da pisha na kirilica ne sma si svalil bg ezik za pisaneto

  Харесвам

 418. 422 PlusCheats.com август 16, 2015 в 1:26 pm

  Do you have any video of that? I’d like to find out more details.

  Харесвам

 419. 423 ШАНТАРАМ август 17, 2015 в 9:22 pm

  И аз така… Като по-прежде говорившия. Четох,четох… Братле,нямаш извинение,че не си „си свалил bg език за писането“. Моите реверанси към ANNA : Циганите били „много интелигентна нация“.
  Сега,моето мнение – циганите не са нация. Племена са и не са много интелигентни. Като цяло. Що се отнася до отделни хора – ако един човек /било Чирков,било Азис…/има желанието да успее,никой не може да го спре. Никой,обаче не може да ми докаже,че може да ги интегрира /става въпрос за циганите по принцип/. Те не желаят да се интегрират,а предназначените за целта парички се лапат от разни асоциации,фондации и пр.,управлявани от други циганчета /по-умни,обаче/. Гледах наскоро едно интервю с Азис /супер интелигентно момче/. Там той казва : „аз съм се интегрирал без нито един лев“. Човекът е искал да говори като българите, да се държи като тях… И всички сте свидетели,той говори изключително правилен български. Да не си помисли някой,че съм му фен.Но факта си е факт. От друга страна нашите момчета и момичета, в огромната си част са неграмотни. Вижте само половината от по-горе писалите… Ужас ! Простоговорът им не е жаргон,а предел на възможности.

  Някой по-нагоре се беше усъмнил,че циганите идвали от Индия.Не че се интересувам специално от циганите,но чета всякаква история. Има един учебник по история от 1889 г. Може и да е първият в новата ни история /след Освобождението/. Там се описват кастите в една от най-кастово разделените държави – Индия. Най-долу са париите. Описани са като презрени,долни и супер низши. Абсурд било някой от другите касти да се докосне до тях. От тях произлезли циганите.
  Не твърдя,че е вярно. Но книгата си има автор, посочени са и източници. Трудно се открива,но човек ако има желание – няма невъзможни неща… Може да се пробва на битака – там цигани продават стари български /и не само български/ книги – „по две за левче“, а накрая на пазарния ден – „по три“. Скъпи и даже безценни книги… Даже не знаят какво продават – гледат,че се харчи. За човек като мен е удоволствие високата им интелигентност. И Слава Богу,че иначе мародерите от „Славейков“ ще ти скъсат джобовете. Притежавам първите издания на доста книги – „за жълти стотинки“.

  Познавам и високо интелигентни цигани /някои от горните писачи също смятам за такива,но да не се приобщават с всички останали/. Изключенията,потвърждават правилата. Масовката говори на „х“ и ред други забавления. Да не се убеждаваме в обратното. Понеже не е вярно !

  И накрая един анекдот.Прочетох го в сайт на българите,живеещи в Аржентина: Малкото циганче пита баща си :
  – Тате,какво е това демокрация ?
  – Демокрация,тате, е когато белите бачкат яко по цял ден, а ние си лежим и си получаваме парички ей така.
  – Добре,бе тате. А те не се ли сърдят?,
  – А,сърдят се. Ама това вече е расизъм.

  Чао! Не бъдете злобни… Четете книги и пишете на кирилица.

  Харесвам

 420. 424 DINIO DINEV октомври 5, 2015 в 9:21 pm

  ZA ZOVEKA KOITA PI6E TAZI STATIA NEZTO NEE SI VAV ZAS-.PALNI GLYPOSTI PI6E6.ZA VLASITE VAV BALGARIA.ZYVAL LI SI ZE TE PROIZXOZDAT OT MOLDOZI I RYSNAZI .TOVE E TIAXNATA RODOVA ZILKA.POSLE NITO EDIN VLAX NE ZNAE ZIGANSKI.PITAI I SAMITE ZIGANI.SAYTVETNO VLASITE NE SA ZIGANI.IMA ZIGANI KOITO ZIVEET VAV ROMANIA NO GOVORIAT ZIST ZIGANSKI I ROMANSKIAT IM E VTORI EZIK.KAKTO IMA I VAV BALGARIA GOVORIAT SI ZIGANSKI ZNAIAT I BALGARSKI.POSLE VLASITE GOVORIAY SAMO ROMANSKI..VSIZKI ROMANZI SAS KOITO SAM GOVORIL ME RAZBIRAT.OK.TOVA ZA RODOVETE TA VAV ROMANIA RYDARITE I LODARITE SA NAI BOGATITE XORA ZAZTOTO TE SE ZANIMAVAT SAS ZEMEDELIE.ZANAIZISTVO.I TAKA NA TATAKA.POSLE ZAPOMNI ZE VLASITE NE SA ZIGANI,A XORA KOITO GOVORITA ROMANSKI EZIK.,NO EZIKAT NE TE PRAVI ROMANEZ,AKO GOVORI6 ANGLIISKI DA NE BI SLED KATO SI SARBIN ILI BALGARIN DA SI ANGLIZANIN ILIAKO GOVORI6 NEMSKI NIMA SI GERMANEZ.DEZATA MI GOVORIAT SAMO GRAZKI DA NE BI DA SA GARZI,,NE E VAZEN KAKV EZIK GOVORI6 A KAKV ZOVEK SI.KYLTYRA.VAZPITANIE.I NAI VEZE TRIABVA DA IMA6 DOBRO SARZE DA OBIZA6 I DA POMAGA6 NA VSIZKI NEZAVISIMO KAKAV EZIK GOVORI6.KATO SI BALGARIN A SE DARZI6 KATO ZIGANIN TI MI OTGOVORI KOE E PO LO6O.DA SI RODEN BALGARIN A DA KRADE6,DA YBIVA6 I DA SE DARZI6 KATO ZIGANIN ,KOI TOGAVA E ZIGANINA.OTGOVO RI MI AKO MOZE6.POSLE VIZ KOLKO I OT KOLKO NARODA E SAZDADENA BALGARSKATA DARZAVA,SLAVIANI.MIOSIOLMANI.TRAKIIZI.RYSNAZI.MOLDOVZI,E KOI E BALGARINATI ZA TVOE SVEDENIE BEZ VLASITE BALGARIA SEGA NIAMA6E DA IA IMA PROZETI KOI E POMOGNAL ZAR KOLOIAN I ZAZTO VLASITE SA GO IZBRALI ZA TIAXEN ZAR.POSLE AZ ZIVEIA VAV BALGARIA,I A OBIZAM NE PO MALKO OT TEB,ZTE DAM I ZIVOTAT SI ZA NEIA,TOVA ZE GOVORIA SAS EDIN EZIK VAV POVEZE NE ME PRAVI ROMANEZ,AZ SAM BALGARIN I SE GORDEIA SA TOVA,NEZNAM KOGA ZTE GO RAZBERETE VIE TAM FAL6IVITE BALGARI ,,ZAZTOTO VAV BALGARIA IMA ISTINSKI BALGARI NO IMA I FAL6IVI.FAL6IVITE SA TEZ DETO POOZVOLIXA DA SE GOVORI I PODKLAZDA PROVOKAZIITE VAV BALGARIA,SREZTY ROMI.MIOSILMANI.I TAKA NA,TATAK.ZAZTO POZVOLIAVATE NA TYRZITE DA PROVOKIRAT NARODAT NI ,,KATO IM E TOLKOVA MILA TYRZIA DA VARVIAT VAV TYRZIA–NO DA SI SPOMNIAT KAK GI POSRE6NAXA TAM SAS ZLATNI ZALIZI.MED I MASLO…VSIZKI POMNIM I ZNAEM KAKVO SE SLYZI SAS TIAX,,IZNASILVAXA GI ,SISTEMNO.BOI.ZE BILI SAS SINI OZI.GIAYRI,I KOGA NAI SETNE ZTE RAZBERAT ZE TE SA BALGARI.TOVA ZE GOVORI6 TYRSKI NE TE PRAVI TYRZIN,NE SI RODEN I IZRASAL VAV TYRZIA.I XAN KYBRAT E GOVORIL NA MIOSILMANSKI EZIK I KAKVO POSLE VSIZKI NE PRIEXME LI XRISTIANSTVOTO.NNE VAZNO KAKVO GOVORI6 I KAKVA VIARA IZPOVIADVA6 VAZNOTO E TI KAKV SI KATO ZOVEK,DOBAR ILI LO6 TOVA E NAI VAZNOTO.A I AMERIKANEZ DA SI KATO SI TBIEZ ,KRADEZ TOVA KAKVO TE PRAVI,,zovekat koito se e rodil i zivial vav edna darzava ,koito sa vsizkite my dedi,rodove i rodnini ,,tazi darzava e negovata darzava,nezavisimo kakav ezik GOVORI.VAV AMERIKA SA SABRANI ZELIAT SVIAT I VSIZKI VAZMOZNI RASI NA SVETA,NO TE SA AMERIKANZI..NO TE NE SA NEZTO POVEZE OT NAS BALGARITE,ZAZTOTO NIE IMAME.ISTORIA,KYLTYRA,NASLEDSTVO I NAI VEZE SME EDNI OT NAI YMNITE XORA NA SVETAT..NIZTO ZE VAV BALGARIA SE SAMOIZIAZDAME..NO I TOVA SKORO ZTE SVAR6I ,TOVA E TAKA ZAZTOTO DOPYSNAXME GOLIAMA GRE6KA ..I SI RAZPRODAXME DARZAVATA,YBIXME ZAVODITE,SELSKOTO STOPANSTVO,I VSIZKI ZNAEM KOI E VINOVEN ZA TOVA,,,, VSIZKI SME VINOVNI,,BALGARIA E SAZTESTVYVALA I ZTE SAZTESTVYVA SAMO SAS RYSIA ,,TIA E NA6ATA PRA RODINA,TIA E NAZALOTO NA VSIZKO.TAM DETO AMERIKA E STAPVALA DAZE I TREVA NEE NIKNALA..ZA TOVA NEKA DA SE DARZIM KATO NAROD I TO PODOBAVA,SAS NA6ITE BRATIA RYSNAZITE..TOVA E PRAVILNIAT PAT..AMERIKANZITE KATO NE IM OTARVA PARVI ZTE NI PREDADAT NO RYSIA NIKOGA ISTORIATA E ZIVA

  Харесвам

 421. 425 DINIO DINEV октомври 5, 2015 в 9:43 pm

  VSIAKA RASA ILI NROD SI IMA I XYBAVATO IMA I ZERNI OVZI..ZNAZI VAV VSIAKO STADO SI IMA PO EDNA ZERNA OVZA,NEZAVISIMO.BALGARIN ,VLAX .,ROM .MISILNANIN .ALBANEZ.SAS DVE DYMI ,,NIKOI NE IZBIRA KAKV DA SE RODI..OK..ZAPOMNETE GO TOVA ,ISKAM SAMO DA VI POPITAM PREDI DA OBIDETE NIAKOI ,BIXTE LI SI ZADALI VAPROSA ZE VIE MOZE6E DA STE NA MISTOTO NA ZOVEKA KOITO OBIZDATE,PONEZE TOI E RAZLIZEN ILI E MNOGO PO YMEN I DOBAR OT VAS SAMO ZE TOI E MIOSILMANIN.ROM ,VLAX,I TAKA NATATAK..XORATA NE SE RADELIAT PO RASI – A PO KYLTYRA VAZPITANIE.I NAI VEZE ZOVZEZTINA,,,-NAI VAZNOTO E DA OBIZA6 I DA YVAZAVA6 BLIZNIAT SI,KOM6IA.SAGRAZDANIN .KOLEGA.VAZRASTNITE ,I VSIZKI DOBRI XORA .A DA PORIZAVA6 KRADZITE .YBIIZITE NAI VEZE..NIAMA PO GOLIAM GRIAX OT TOVA DA OTNEME6 ZOVE6KI ZIVOT ,,ZA KRAZBA SE PROZTAVA NO ZA YBISTVO MISLIA DAZE ZE I BOG NIAMA DA PROZTAVA..ZA TOVA SE PAZETE DA NE BI SADBATA DA VI NAPRAVI NIAKOIA 6EGA..OSTAVETE RASIZMA NA STRANA,VSEKI E NEZAMINIM NA TOZI SVIAT,VSEKI E NYZEN NA TAZI ZEMIA,VSIZKI SME KRASIVI PO MNOGO RAZLIZEN NAZIN,NIAKOI P[O DY6A,DRYGI SAS KRASOTA NO NAI VAZNOTO E DY6ATA NA ZOVEKA,,,ZAZTOTO DOBROTO E KLIOZA KAM ZIVOTAT,A ZLOBATA,YBISTVATA KRAZBITE,E PATIAT KAM GROBA I ADA.BOG DA VI PAZI,,TOI VINAGI PAZI NO I VIE SAMI TRIABVA DA SE PAZETE

  Харесвам

 422. 426 DINIO DINEV октомври 5, 2015 в 10:16 pm

  IA MI KAZETE ZAZTO KATO STE BALGARI ,SE IZBIVATE VZAIMNO.KADE SE E ZYLO BRAT BRATA DA YBIVA.GOVORIM ZA KRAZBITE ,YBISTVATA,BORZITE I GRYPIROVKITE,KOI NAROD IZBIVA SOBSTVENIAT SI NAROD ,KOI KRADE BRAT SI SESTRASI.KOM6IATA,GRADSKIA SI.SELSKIAT SI,I SE GORDEETE ZE STE BALGARI,NE GOSPODA ,TEZI XORA KOITO SA NAD ZAKONA,I SA POSEGNALI NA ZOVE6KIAT ZIVOT ,NE MOZE DA SE GORDE6 SAS TIAX A SAMO DA SRAMYVA6,ZE TEZI XORA PO EDIN ILI DRYG NAZI SA TI RODNINI.ZE ZIVEETE VAV EDNA DARZAVA,PO VREMETO NA TODOR ZIVKOV NIAMA6E KRAZBI YBISTVA ,VSIZKI DOBRI XORA ZIVEEXME VAV MIR I SPOKOISTVIE,NIKOI NE ZAKLIOZVA6E BXODNATA SI VRATA.KLIOZOVETE SE TARKALIAXA PO ZEKMEDZETATA.NIAMA6E STRAX,NARODAT BE6E DOVOLEN .IMAXME OBRAZOVANIE,NIAMA6E RAZIZAM.IMAXME NAI DOBRITE LEKARI.BEZPLATNO.MEDIZINA OBRAZOVANIE,KOITO SI BE6E TRYDOLIOBIV I DOBAR ZOVEK ,IMA6E BADEZTE,LO6ITE BARZO VLIZAXA VAV PRAVIAT PAT.A SEGA KAKVO.MOZEM DA GOVORIM SVOBODNO ,DA SE IZKAZVAME.DA OBIZDAME.DA KRADEM,DA YBIVAME,I MISLIM ZE VSIZKO SE KYPYVA SAS PARI….NEE TOVA E NAI GOLIAMATA GRE6KA BEZ PARI NE SE ZIVEE NO SAS MRASNI PARI.NE TE ZAKA ZIST ZIVOT,MRASNI PARI MRASEN ZIVOT,ZESTNI PARI MALKO AMA DOBAR I ZESTE ZIVOT I NAI VEZE SLADAK SAN..NARKOTIZITE ZTE YNIZTOZAT MLADEZTA A KOGATO NIAMA MLADOST KOI ZTE ZAME NI MEN TEB PO STAROST,SABRALISE 1000 PARTII DA SPASIAVAT BALGARIA.AMI PRI TODOR ZIVKOV IMA6E SAMO EDNA NO ZOVEKAT SE SPRAVE6E IDEALNO..ZA TOVA GOSPODA POLITIZI VMESTO DA SE KARATE I DZAVKATE PO ZIAL DEN SI POMISLETE ,KOLKO E ZAPLATATA NA EDIN BALGARIN,STIGA LI MY ZA XRANA,DREXI,DEZA,POZIVKA,E KATO NE STIGA ZA KAKVO ZIVEEM ,NA KAKVO SE NADIAVAME..SAMO NA SOBSTVENITE SI RAZE.ZA KAKVO TOGAVA VI PLAZTAME,DANAZI ZA KAKVO VAYPZTE VIUARVAME VAV VAS ,,,ZA DA MINE DEN DRYG DA DOIDE LI..IMA KRIZA,YVOLNIAVATE SAKRAZTAVATE,REZETE ZAPLATI.AMI OREZETE I OT PARTIITE DA NE SA 20 PARTII AMI DA STANAT PONE 6 ZAZTO IZVEDNAZ VSIZKI STANAXTE POLITIZI,AMI KOI ZTE RABOTI NA NIVATA ,NA LOZETO,,A DA ZTE SI NAEMEM ZYZDA RABOTNA RAKA..NO VIZTE KAKVO STANA SAS GARZIA TAKA ZTE STANE I SAS BALGARIA..VSIZKI IZNASIAXA PARI ,,POSLE GARZIA VINOVNA,AMI I GARZITE BIAXA SPRELI DA RABOTIAT.ALBANZITE SE OPRAVIXA BLAGODARE=NIE NA GARZIA,VIZTE TOVA DA NE SE SLYZI I SAS BALGARIA..SPORED MEN PO SPOSOBEN OT BOIKO BORISOV NIAMA..DRYGITE SAMO REVAT I I SE ZYDIAT KAK I KOLKO DA SVIAT.. ZA TOVA TRIABVA DA MY SE DADE VREME TOI E OT STARATA 6KOLA ZNAE KAK DA SE OPRAVIA I NAI VAZNOTO SE E YZIL OT TODOR ZIVKOV MIR NA PRAXAT MY.SAMO GOSPODIN BORISOV ZTE OPRAVI BALGARIA ,, NO MY DAITE VREME ,,KAKVO REVETE SAMO ZA IZBORI ,,OSTAVETE ZOVEKA DA RABOTI SAS ZELANIE I SAS STARANIE PONE OZTE DVA MANDATA A TRETIA VIE SAMI ZTE SE MOLITE TOI DA OSTANETOVA OT MEN LIPSVA MI MOIATA MILA I KRASIVA RODINA ,, MAIKA BALGARIA

  Харесвам

 423. 427 hasan октомври 13, 2015 в 1:22 pm

  na pirvite redove pishes ce sme na vashi zemi da ti eba misalta ot kade gi kupi smotan::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Харесвам

 424. 428 okhtm декември 4, 2015 в 2:56 am

  Hondrocream – незаменим при болях в суставах.

  Харесвам

 425. 429 Ivanova декември 5, 2015 в 11:43 pm

  Здравейте добри хора! Тук не става дума за дискриминация,въпроса е принципен. Това,което най-много лично мен ме дразни е:наглостта че всички ние едва ли не сме длъжни да им плащаме всичко -ел.енергия, вода,здравно обслужване,помощи,интеграция,образование и т.н ,когато им се отказва,веднага надигат вой,че са дискриминирани!реалността е,че така им е много удобно. Да сте виждали циганин да си купува билет за градския транспорт? Бедни били,безработни били,а вижте какви скъпи телефони ползват..всяка вечер пируват силна музика,пиене и скандали,от къде пари за тези ‘екстри’ ?! Демонстрация на недосегаемост,каруци по улиците/дали може да се насладим на такава’гледка’в лондон,париж,рим,виена,берлин../ непрестанни изисквания-държавата била длъжна! Стига привилегии и ние сме хора и искаме да живеем нормално,за това плащаме данъци,докога господа ? Някой някъде в тази държава не си върши работата,никой не му търси отговорност,но получава заплата от хазната! Дискриминираните сме ние!

  Харесвам

 426. 430 ZA BALGARIA декември 7, 2015 в 3:26 am

  prava si priatelko tazi izmer i paraziti vinagi sa bili i na nasiat grab sajeliavam i sam mnogo razo4arovan ot negramotnoto darjanie i za obidite koito na barzo pro4etox mejdu redovete..istinata spored men za balgarskata realnost e 4e po4ti seliat narod se siganizira i to po ne sobstveno jelanie a po zapovet na amerikansite koito ot tiaxna strana imat interes nasiat narod da zatava v negramotnost i v nevidenie za realnosta 4e nai malkoto ni xraniat sas xrani osnovno ot ximikali tap4at ni s lekarstva za nai malkoto pri lekar i toi ti ispisva pone dve lekarstva..realnosta 4e v balgaria ne sastestvuva politi4eska klasa koiato ne sledva prinsipi a samo li4na izgoda sas sel da se krade nai grozno poneje ne se znae do kolko vreme ste izdaji kabineta i dali ste badat izbrani pak za tova se krade na porazia…realnosta 4e izbori se pe4eliat samo sas pomosta na negramotni sigani koito daje imeto si ne znaiat da izgovoriat ili da napisiat..istinata 4e bg e edna pera4na masina za 4ujdi mrasni pari..realnosta 4e umisleno se stimolirat siganite da rajdat siganseta toest badesti konsomatori na sosialni pomosti i badesti meta4i po ulisite na balgaria a sasto ne na posledno badesti zatvornitsi residivisti iznasilva4i jep4ii prostituki.i vsi4ko koeto spomaga za gibelta na bg…draznestoto e 4e nie xorata koito se stremim da sme v krak sas sivilizasiata sme malko a dori i mnogo da sme ne mojem da se spravim sami sas tazi sistema nare4ena politi4eska klasa nari4am gi umisleno klasa poneje koito i da doide na vlast dav4e edin i sasti bonbon i se prestruva 4e e sresto predxodnia a v sastnost krade pove4e ot nego…toest polojenieto e slednoto za da ne se razbontuvame nie sas steb sresto tia opravnitsi vav kavi4ki rabirase te se prestruvat 4e se karat i 4e nesto varsiat za da badem nie zabludeni 4e ima niakoi koito protestira v mesto nas…primer i to malak zadai si vaprosa kakvo stana sas barekov vikase vikase obikoli balgaria nakrae krade i sazdava vraski vav evropeiskiat parlament za badesto kradene poneje sas sigornost niama da mu se otdade ftora vazmojnost za evro parlament..vzemi stanisev toi opravi balgaria pak sega e zagrijen za opstanofkata v bliskiat istok…gerp kupuva glasove i pe4eli izbori zadai si vaprosa samo kolko depotati ot gerp sa gramotni i kolko ot tiax izlizat sas zakonoproekti po4ti nikoi sadebnata sistema niama takava glavno se saobraziava sas koito plasta pove4e…selta na psevdoopravliavastite e da darjat naroda do takav prag na bednost 4 e da ne se osmeli da protestira nai malkoto ako niakoi predprieme protest moje da zagubi rabotata si za nai mnogo 600 lv na mesets ili predi da si pomisli za protest se straxuva za bezopasnosta si DPS-turskata partia osmanizira balgaria kato tova se obviva v selofan nare4en liberalna politika kam musilmanite i spazvaneto na 4oveski prava i svobodi…ataka prividno govori protiv vsi4ki igra4i i kratsi v parlamenta no spored men tova e poneje ne o4astva v nikoia koalitsia i no ako poglednes v minaloto i prou4is roliata i kato koalitsionen partnior sasto ste se nataknes na prodajnost i klienstska politika..imam mnogo primeri da poso4a no ne sam sigoren da li ima smisal edna pti4ka prolet ne pravi…ili prosto triabva da 4kame bialata liastovitsa ta togava balgaria da vidi bial sviat…sega ste se prestavia as sam ot taka nare4enite KOPANARI no tova ne me pravi po malko balgarin ot balgarite ako se sadi po tova 4e se staraia da bada vinagi rakovoden ot savesta si a ne ot tova 4e v balgaria vsi4ko e pozvoleno i 4e ako si platia na kogoto triabva sam ok…mnogo kopanari i mnogo balgari mislim paralelno i sam sigoren sasto 4e osaznavame istinata i preseniavame realnosta v nasiata krasiva balgaria no za jalost sme v tsojbina poneje ne mojem da oseleem v tolkova prostotia i negramotnost koiato balva ot vseki agal…po4ti na vsikade se slusa 4alka..sigania na vsikade dori i obrazovanite grajdani se prinojdavat da se siganiat poneje vse po riatko se sresta v balgaria u4tivost ili 4ove4nost kato v sled voenno polojenie sme…spiram do tuk ako niakoi spodelia moeto mnenie neka pise tuk..blagodari i BOK DA PAZI MILATA NI RODINA

  Харесвам

 427. 431 Една циганка декември 10, 2015 в 4:30 pm

  Всичко е политика.От дълбоки времена траките са населявали земите ни. По антропологични белези те са били мургави.Платон нарича повечето тракийски племена Синги-ковачи.Имало е и тракийско племе сигани. Доколкото знам, траките са говорели на език, близък до санскрита.По-късно е пренесен с Дионис в Индия.Пъзелът се нарежда, когато четем за тракийска местност „Циганско градище“, като такова е наименованието й още откакто е построена.Направен е ДНК тест, не в България, разбира се,защото българите крият истината, че са произлезли от циганите, с който е доказано, че траките на Балканския полуостров всъщност са цигани.Логично е да се сети всеки един мислещ човек, че на тези географски ширини първоначално е имало мургави хора, след като сега потомците на келтите и славяните са принудени да си купуват слънцезащитни кремове, тъй като кожата им не е пригодена за Черноморието. Както четем-заради траките е наречено Черно и земите са се наричали“Земите черни цигански“. Херодот прави точен анализ на манталитета на траките-същите са като циганите.Те са били многобройни , имало е много племена, както сега има толкова много различни родове цигани, нямащи нищо общо едни с други.Как така траките са елиминирани, как са се изпарили едва ли не и на тяхно място са дошли някакви диваци/всъщност и за траките така са говорели гърците/ А циганите пък как така си нямат родина…та чак Саркози взима отношение да се екстрадират в Индия.Истината много скоро ще излезе наяве.Умишлено тези племена са постаявяни векове наред в състояние на безпомощност.Защото са населявали земя, пълна със злато.Те са били изкусни ковачи, както Платон ги нарича и наследството от това сега обикаля света да се покаже в България какво се е правело от същите тези хора, които векове наред са били роби на римската, византийската и османската империи.Аз съм циганка и се гордея с произхода си.Знам, че този народ-циганите-траките е умишлено поставен в това положение и продължава да бъде поставян.Хитлер е изгорил 500 000 цигани в Холокоста, за което пак не се говори открито. Сега навсякъде чета някой прост и злобен т.нар.“българин“да ръси отрова и това го издига в собствените му очи, но лично аз съм била свидетел как българи по цели села слагат на електромерите си приспособления и крадат ток. За сведение на озадачените-движа се винаги с билети в градския транспорт, имам едно дете и си плащам сметките редовно, защото работя.

  Харесвам

 428. 432 ZA BALGARIA декември 13, 2015 в 1:58 am

  zdravei priatelko..edin vapros ti smiatas li sasto kato po4ti vsi4ki ostanali 4e rudarite po izvestni kato kopanari sme sigani i ako smiatas taka mi obiasni zasto ne govorim siganski a govorim A-ROMANSKI..ste se postaraia da te overia 4e vie siganite ste ot india i 4e niamate nisto obsto sas trakite…dokazatelstvo v vasiat bit i koltura ako moje da se opredeli kato kultura ta vav vasiat bit e zalojeno tova vinagi da se darjite taka 4e da predizvikvate sajalenieto na ostanalite i po tozi na4in da prejiviavate do minimum praga na jivot i to na vsiakade po sveta tova ti go obiaviavam ot moi li4ni nabliudenia bilsam vav mnogo darjavi i po4ti nikakva raxlika niamate vav mantaliteta vinagi se nabliudava kokoskarska xitros koiato ne e svarzana sas perespektivno razviteie..imam v predvid 4e za vas kato v svetoven mastab obrazovanieto ne e priotitet ili sel vinagi ste tam kadeto se moje da se izlaje otkradne ne se priznavat zakoni nito 4oveski pravila..bokvalno paraziti…as niamam za sel da obijdam prosto se staraia da obobstia kolkoto se moje s po malko dumi sto e tova siganin i sigania…tova 4e ima kato teb i se gordeat 4e sa sigani i 4e ti rabotis..istinata e v tova 4e ti jelaes da rabotis i da si plastas smetkite iskas da si v sivilizasiata a ne v izmisleniat sviat nare4en sigania…losoto e 4e siganiata v BALGARIA se e prevarnala v zarazno zlo koeto pomita i zaraziava zdravata 4ast sred obstestvoto…ste se obosnova sas niakolko fakta parvo sred mladite ve4e ne e prioritet da polu4at dobro i snosno obrazovanie a naprotiv te pove4e sa ovle4eni po drogata ovle4enia po edna napalno muzika nare4ena 4alga koiato olitsetvoriava napalno siganskiat na4in na jivot i bitt a imenno da se praviat bes kontrolno desa za koito da ne se grijat v posledstvie i d a se polzvat kato bankomatni karti polo4avaiki mizerni pomosti za tiax v nare4enata salga se vaspiava samo seksa i to sa dumi i izre4enia koito da badat razbrani ot negramotnite i zakarneli mozatsi i poneje vie kato narod ste ve4e po mnogobroini ot vsi4ki ostanali vsi4ko koeto se pee vav 4algata e otpraveno kam vas..kiutseka se prevarna v tants olisetvoriavast i iraziavast kogato edin 4ovek praznuva i mu e veselo…ne me razbirai pogresno as ne obijdam prosto iznasiam fakti koito sa izvesni na vsi4ki…vinata da se slu4va tova e na kokoskarite koito nari4at sebesi narodni izbrannitsi ta tezi narodni izbrannisi si osigoriavat mestata v parlamenta kato vi plastat na vas siganite po 30 do 50 lv i vie se prodavate…siakas ste vremenno prebivavasti v bg i sled izvesno vreme ste se izmestite v drugo geto i pak na novo tova za vas siganite go priemate kato siakas tez de sa platili krast4eto im v biliotinata sa izlaganite…no polojenieto stese da e po razli4no ako biaxa gramotni imaxa pone kapka dostoinstvo i ne jiveexa den za den…vapros kam tebe pone si li4i 4e si ot malkoto koito imat dostoinstvo i sosbstven egoizam i sam sigoren 4e ako ti predlojat pari da polzvat imeto ti i da glasuvas za niakoi ti niama da se saglasis..daje sam obeden no za jalost si edna i proletta moje i da ne doide z a teb jalko…za da bada oste po otkroven siganizasiata ve4e nasionalna poneje kogato niama nikakvo obrazovanie to i balgari kopanari za vas ve4e spomenax niama kak da se opomnim i osaznaem poneje negramoten 4ovek parvo ne si znae pravata toi ne moje da se vpise v pazara na truda po neje ne moje da predloji nisto..i ne na posledno negramotnia i neuk 4ovek se manipolira nai lesno ili s malko dumi balgarskoto obrazovanie proizvejda pove4e meta4i otkolkoto inteligentsia…to vaopste zasto se nazna4avat izbori kato se znae 4e koito vi xvane sas pari vas siganite pe4eli izborite i karade li ta krade ta sas kakvo se gordees priatlko s kavo..po dobre vzemi i se raskarai ot bg i se realizirai niakade v 4ujbina..li4i si pone po napisanoto 4e si anbisirano momi4e i 4e si ostremena kam sivilizasiata no do kato gori toia ogan v teb ne stoi v bg poneje i teb ste pre4upiat i ste otsiaat..na viarno nie sas teb niama da sme svideteli no kakto varviat nestata slet tri ili 4etiri pokolenia ste se naloji da idvat ot van da ni opravliavat poneje tia kradsi sasto ste ostareat i niama koida krade daje niama ima koi da plasta danasi poneje vie se mnojite kato zaitsi inteligentnite na balgaria sme na van nakraia ste ostanete samo vie siganite daje niam kakvo na namirate v kosovete za bokluk ili za kogo da se metat ulitsite na balgaria…tova e za sega ako imas mnenie po vaprosa pisi mi..naistina sas priatelski 4ustva ti napisax vsi4ko tova poneje ne moga da premal4avam istinata….pojelavam ti mnogo zdrave i uspexi na teb i na detenseto ti

  Харесвам

 429. 433 Eдна циганка декември 17, 2015 в 11:43 pm

  Откровено ти казвам-не те прочетох докрай, защото през всичките 18 години, през които се образовах, нямам спомен да съм чела и писала на такъв бливоч, какъвто ти ми предоставяш. 4 е цифра, а не буква.Само да поясня-през 5-7 в. след Новата ера Копроним пуска в пределите на Тракия всякаква паплач от изтока,с цел да претопи местното население и успява на практика. Присламчва се тази зараза точно към тракийските племена, поради сходството в езика-както казах по-горе, езика е пренесен в Индия от Тракия, която не се е наричала от самите жители така. Паралелно с това, траките са избивани и гонени, но има от тях и такива, които се пренастройват към Империята и дори заемат високи постове,а има и много роби. Тракийските племена са били много-около 25-30, сред които имало такива с названието „сигани“,античното име на Белград е било Синги Дунум, Прочети, образовай се…не знам за какви помощи ми говориш, за какви кофи за боклук, явно си доста комплексиран, след като ми казваш, че заради такива като мен,ти-„интелигентния“ си в чужбина.И не смятам да изпадам в обяснителен режим. ИСКАМ ДА РАЗГРАНИЧИШ ИСТИНСКИТЕ ЦИГАНИ ОТ ОНЕЗИ, КОИТО СА ВКАРАНИ С ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ.И тук не е арена да показваш простотията си.СЪВЕТ:МНОГО СИ СПРЯЛ, НЕ СЕ РАЗВИВАШ,ИМАШ ОЩЕ ДА ЧЕТЕШ.За домашно-напиши 100 пъти“Аз съм прост“ на кирилица.

  Харесвам

 430. 434 ZA BALGARIA декември 18, 2015 в 2:58 am

  zdravei zna4i baia vreme si razmisliavala varxo napianoto ot men kopanarina..no ne obijdai trakite sestro tova 4e ste zarazili balgarskoto obstestvo sas vasta sigania e ne osporim fakt…vseki siganin v bg e unikalen sas svoiata prostotia negramotnost i eftino darjanie..kakvo pove4e da obiasniavam 4e ve4ev evropa ne viarvat 4e sastestvuvat balgari a samo sigani znaesti samo da moliat za sosialni pomosti i tuka roviat v otpadasite na supermarketite i tuka v 4ujbina im vzemat desata slujbite zastitavasti pravata na deteto..za vas deteto kogato se rodi vie go obo4avate da prosi ima i slu4ai kogato go osakativate umisleno za da predizvika pove4e sajelenia u4ite desata si oste ot malki da kradat..no ne i da otivat na u4iliste i da se integrirat ta i v 4ujbina ste sastata pasmina ne ste se promenili sas vekove no toz vas mantalitet niama nisto opsto s trakiitsite s nito edno ot trakiiskite plemena…a naprotiv pogledai malko pove4e indiski seriali i vis prilikata na siganite s vaste pradedi indiisite sravni vasiata prostotia sas tiaxnata po4ti niama razlika.i pri tiax 4ustvoto za malosennost e vrodeno oste ot rajdaneto kakto i pri unikalnite balgarski sigani ste geneti4no povredeni a tova 4e v balgaria sa ostanali malko inteligentni xora se dokazva sas fakta 4e efira e palen sas turski i indiiski seriali ta nali vie imate nujda ot niakakav obrazets na jivot i na darjanie…nisto 4udno sled vreme v bg da se nosiat samo svetni drexi i sarita kakto indiisite i da se klaniat na 1000 bogove 4e negramotniat 4ovek e i sueveren.slusia se pove4e 4alga poneje tova e saobrazeno sas publikata i neinoto nastroenie to ne ostanaxa balgari v balgaria tova e istinata siganiata e zarazna moga da priznaia 4e sofito marinova pee po niakoia smislenna pesen no na posledak i tia po4na da se izlaga no kakvo da pravi tova sa iziskvaniata na umstveno zakarnialata publika…priatelko as razbiram 4e ti si pro4ela niakoi patesestveni4eski roman i to ne do kraia sled koeto si smet